TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > בלוגים

מבטח שמיר מרוויחה בשביל...משקיעייה וכל עסקייה של מבטח שמיר ניתנים בחינם עם ההשקעה בה היום.

מבטח שמיר מרוויחה בשביל...משקיעייה וכל עסקייה של מבטח שמיר ניתנים בחינם עם ההשקעה בה היום.


מבטח שמיר מרוויחה בשביל...משקיעייה וכל עסקייה של מבטח שמיר ניתנים בחינם עם ההשקעה בה היום. חברה ציבורית מצליחה,המייצרת רווחים גדולים,וברשותה יתרת מזומנים ושווי מזומנים גדול... הנה ראויה להשקעתי כחוסך מהציבור, רק כשהיא קודם לכל... מרוויחה בשביל משקיעייה.
יעקב מישל | 8/5/15, 13:35
מבטח שמיר מרוויחה בשביל...משקיעייה.

חברה ציבורית מצליחה,המייצרת רווחים גדולים,וברשותה יתרת מזומנים ושווי מזומנים גדול... הנה ראויה להשקעתי כחוסך מהציבור, רק כשהיא קודם לכל... מרוויחה בשביל משקיעייה.
חברה שכזו עשויה:

לחלק דבידנד הולך וגדל עם הזמן ל...כלל משקיעייה.

לקנות את מניותיה שלה עצמה בשוק ההון,תוך הפיכתן למניות רדומות.

לקנות ו/או להשקיע בעסקים צומחים עם פוטנציאל לרווחים הולכים וגדלים ו/או עסקים המבטיחים לה תזרים מזומנים חופשי חיובי ההולך וגדל עם הזמן.

להוריד את מעמסת המימון...ואף...להגדיל הכנסות מימון.

ליעל ולשפר את עבודתה,תוך הגדלת הרווח הגולמי,הרווח התפעולי והרווח הנקי.

לשפר את קשריה עם שוק ההון , ולעודד משקיעים שונים להשקיע במניותיה,תוך גידול בשוויה.

לעניות דעתי...מבטח שמיר אחזקות... היא חברה שכזאת...חברה המרוויחה למען ולטובת כלל משקיעייה.
מחלקת דבידנד...קונה את מניותיה שלה...משקיעה בעסקים עם פוטנציאל לרווחים גדולים ובעסקים המייצרים תזרים מזומנים...מכינה כספים להשקעות חדשות...משפרת את איפיוניה הכלכליים והעיסקיים.

לרשות החברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך כ...1,130,000,000 ש"ח,ממנה היא חילקה כ...105.5 מיליון ש"ח דבידנד ב...28 אפריל 2015 , ועוד כ-100 מיליון ש"ח המיועדים לרכישה עצמית של מניותיה שלה.
יוצא מזה כי,מבטח שמיר מחזיקה במזומנים ושווי מזומנים חופשי בסך כ...924.5 מיליון ש"ח בעוד ששוויה בשוק ההון הנו רק 920 מיליון ש"ח.

מסקנתי מהאמור מעלה הנה, כי ...כל עסקייה של מבטח שמיר ניתנים בחינם עם ההשקעה בה היום.
8/5/15
1. מבטח שמיר...צריך לקחת בחשבון ,כי לחברה חוב בסך כ...150 מיליון ש"ח - יעקב מישל
מבטח שמיר...צריך לקחת בחשבון ,כי לחברה חוב בסך כ...150 מיליון ש"ח,אבל מנגד לא הוספנו את...הכנסות המימון מסך יתרת המזומנים ושווי המזומנים בסך כ-מיליארד ש"ח ואף לא הכנסנו את הרווחים השוטפים של החברה וגם לא לקחנו בחשבון את שווין של המניות הרדומות.
יותר מידע נקבל עם פרסום דוחות הרבעון הראשון 2015 החודש.

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=959441

[סגור תגובה]
17/5/15
2. אני מצפה לעליית ערך משמעותית מחברת הסייבר בה מבטח שמיר משקיעה. - יעקב מישל
מבטח שמיר מרוויחה בשביל...משקיעייה וכל עסקייה של מבטח שמיר ניתנים בחינם עם ההשקעה בה היום. בבדיקה חוזרת של נתוני החברה עולה כי...

לרשות החברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך כ...1,130,000,000 ש"ח,ממנה היא חילקה כ...105.5 מיליון ש"ח דבידנד ב...28 אפריל 2015 , ועוד כ-100 מיליון ש"ח המיועדים לרכישה עצמית של מניותיה שלה.

צריך לקחת בחשבון ,כי לחברה חוב בסך כ...150 מיליון ש"ח,אבל מנגד לא הוספנו את...הכנסות המימון מסך יתרת המזומנים ושווי המזומנים בסך כ-מיליארד ש"ח ואף לא הכנסנו את הרווחים השוטפים של החברה וגם לא לקחנו בחשבון את שווין של המניות הרדומות.
יותר מידע נקבל עם פרסום דוחות הרבעון הראשון 2015 החודש.

אני מצפה לעליית ערך משמעותית מחברת הסייבר בה מבטח שמיר משקיעה.לא אתפלא אם חברת הסייבר תונפק בסופו של דבר ב...נאסד"ק ולמבטח שמיר יווצר רווח נאה ביותר.
[סגור תגובה]
19/5/15
3. להלן חלק מהשקעות מבטח שמיר,שנראות מענינות ומסקרנות : - יעקב מישל
להלן חלק מהשקעות מבטח שמיר,שנראות מענינות ומסקרנות :

ניוטרון אבטחת מידע בע"מ ("ניוטרון") הינה חברת סייבר פרטית, אשר החברה (באמצעות מבטח שמיר טכנולוגיות) מחזיקה בכ- %23.33 מהון מניותיה. לחברה הזכות למנות דירקטורים אחד מתוך 5 דירקטורים.
החזקה בשיעור %23.63 בניוטרון, חברת סייבר פרטית, שמפתחת טכנולוגיה להגנה
מפני איומי סייבר, המסוגלת להבחין בין פעולות המבוצעות ע"י תוכניות מאושרות לבין וירוסים או פעולות, שאינן מאושרות ומטרתן ביצוע מתקפת סייבר.

וידאק פארמה בע"מ ("וידאק") הינה חברת ביופרמה פרטית, אשר החברה, (באמצעות מבטח שמיר טכנולוגיות)מחזיקה בכ- %18.6 מהון המניות וזכויות ההצבעה בה. לתאריך הדוח, מונה דירקטוריון וידאק 4 דירקטורים, מהם דירקטור אחד מטעם החברה.
החזקה בשיעור %18.6 בוידאק- חברה ביופרמה פרטית, המפתחת תרופות מקור למחלת סרטן העור.

גילת רשתות לווין בע"מ ("גילת") הינה חברה ציבורית דואלית, הנסחרת בבורסה ובבורסת הנאסד"ק בארה"ב.
לתאריך הדוח, מחזיקה החברה (באמצעות מבטח שמיר פיננסים) בכ- %4.33 מהונה המונפק של גילת.
השקעה בשיעור %4.33 בגילת- חברה ציבורית דואלית, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תחנות לווין זעירות לתקשורת.

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=956723
מבטח שמיר...דוחות 31 דצמבר 2014 .
[סגור תגובה]
28/5/15
4. מבטח שמיר משתתפת במכרז לרכישת תע"ש - יעקב מישל
"...מבטח שמיר בע"מ ...("החברה") מתכבדת לדווח, כי ביום רביעי 22 במאי 2012 הגישה פנייה לרשות החברות הממשלתיות לצורך השתתפותה בהליך מכירת מניות המדינה בתע"ש מערכות בע"מ( "תע"ש")..."
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=968944
[סגור תגובה]
31/5/15
5. מבטח שמיר מפרסמת דוחות הרבעון הראשון 2015 - יעקב מישל
"...מכירת תנובה סידרה למבטח שמיר רווח של 462 מיליון שקל.
בעקבות השלמת עסקת מכירת תנובה לתאגיד הסיני ברייט פוד חילקה מבטח שמיר דיבידנד בהיקף של כ-105 מיליון שקל, 10 שקל למניה...

ההון העצמי של מבטח שמיר בסוף הרבעון עמד על כ-1.33 מיליארד שקל ומהווה כ-83% מסך המאזן.

מבטח שמיר הינה חברת השקעות, הפועלת בשני תחומי פעילות עיקריים: השקעות בתחום הנדל"ן והשקעה בתחום הטכנולוגיה..."
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001040651#fromelement=hp_folders_585

נכסים שוטפים ליום המאזן הנם כ...1.187 מיליארד שקל.
נכסים נטו בניכוי התחייביות פיננסיות כ...901.78 מיליון ש"ח.
רווח נקי למניה הנו כ...4,378 אג'.
שווי שוק של מבטח שמיר נכון לכ...31 מאי 2015 הנו כ...900 מיליון ש"ח בלבד.

מבטח שמיר מקימה קרן השקעות אירופית שמושבה בברלין,גרמניה... להשקעה בחברות הייטק בצמיחה.
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=969531
מבטח שמיר...דוחות הרבעון הראשון 2015
[סגור תגובה]
17/7/15
6. מבטח שמיר=למזומן ושווי מזומנים + לקבל את עסקיה בחינם - יעקב מישל
למבטח שמיר יש היום כ...908 מיליון ש"ח מזומנים ושווי מזומנים נטו=לאחר קיזוז התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך...עם הון עצמי כ...1.325 מיליארד ש"ח...לעומת...שווי שוק של כ...922 מיליון ש"ח בלבד.

אני מבין מכך,כי השקעה היום במבטח שמיר פירושה...קבלת המזומנים ושווי המזומנים שלה תמורת מחיר המניה...ולקבל בחינם את כל עסקיה הרבים בישראל ובחו"ל.
[סגור תגובה]
17/7/15
7. מבטח שמיר..מרחיב את זרוע ההי-טק של מבטח שמיר: רוכשת 23.3% מחברת ניוטרון. - יעקב מישל
Nyotron הוקמה ב-2008 על ידי האחים ניר ועופר גייסט. חברת הסטארט-אפ מהרצליה פיתחה מערכת לוחמת סייבר תבונית בשם Paranoid להגנה מפני מתקפות סייבר. המערכת כוללת טכנולוגיה שמבצעת ניתוח התנהגותי לפעולות המחשב בזמן אמת, בעזרת שפת תכנות חדשה שפותחה על מנת לאפשר מיפוי התנהגויות המחשב (BPM). באופן זה, Paranoid מסוגלת להבחין בין כל פעולה שמבוצעת על-ידי תוכנה או משתמש לגיטימיים, לפעולה עוינת מקבילה שמבוצעת על ידי ע"י וירוס, סוס טרויאני, או תוקף סייבר....
כיום כבר ברור כי הפתרונות הקיימים בשוק אינם מספקים את המענה הראוי לבעיית מתקפות הסייבר ההולכת וגדלה. אין לי ספק כי תוכנת Paranoid מציגה פתרון חדשני אשר מסוגל למנוע מתקפות סייבר מכל סוג...

האחים ניר ועופר גייטס פיתחו תוכנה להגנה מפני מתקפות סייבר....ניר גייסט, רק בן 26, נחשב למומחה ללוחמת סייבר ואבטחת מידע, מהמובילים בארץ ובעולם. הוא החל את לימודיו האקדמאיים בטכניון בגיל 10, ובאותו הזמן כבר היה יועץ אבטחת מידע למרבית הבנקים הגדולים בישראל. במשך שנים פעל כ"האקר חוקי", כשהוא מבצע פריצות למערכות רגישות על מנת לבחון את רמת חסינותן. כיום הוא מכהן כמנכ"ל ניוטרון, לצד האלוף במיל' עמוס מלכא (לשעבר ראש אמ"ן), המכהן כיו"ר החברה, ובין היתר אף השקיע בה בעבר.

משקיעים מעניינים נוספים בחברה הם שמואל חרל"פ מבעלי כלמוביל וגיל אגמון מבעלי חברת דלק רכב....

מבטח שמיר...מאופנה להי-טק....מבטח שמיר החליטה להקטין את החשיפה לחברת {תפרון}, ומרחיבה את הפורטפוליו הטכנולוגי שלה...רוכשת 23.3% ממניות ניוטרון (Nyotron) תמורת 7 מיליון דולר בדרך של הקצאת מניות. בעלי השליטה הנוכחים בחברת הסייבר התחייבו להזרים במקביל 3 מיליון דולר כך שההשקעה אינה הולכת לכיס פרטי, אלא לתוך החברה...
http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/403307
[סגור תגובה]
17/7/15
8. חצי טריליון דולר בשנה: כך נלחמות מעצמות העולם במתקפות סייבר - יעקב מישל
חצי טריליון דולר בשנה: כך נלחמות מעצמות העולם במתקפות סייבר ....
הבית הלבן מעריך כי פשיעת סייבר עולה לכלכלה העולמית כיום כחצי טריליון דולר בשנה, ומאה מיליארד דולר מושקעים בעולם בתחום אבטחת רשתות. הגידול השנתי בתחום אבטחת המידע הוא 10% בשנה, ובעולם המתפתח הוא מתקרב ל-20% בשנה...
... טכנולוגיות חדשות עשו מהפכה בשדה הקרב לאורך ההיסטוריה. "מחשבים ואינטרנט שדרגו את הכלכלה והעניקו לצבאות המערביים יתרונות גדולים, כגון היכולת לשלוט במזל"טים. ואולם, להתרחבות הטכנולוגיה הדיגיטלית יש מחיר: הוא חושף צבאות וחברות למלחמה דיגיטלית", נכתב. "האיום מורכב ובעל פוטנציאל לאסון בהתחשב בהסתמכות של החברות המודרניות על מערכות מחשבים וחיבור לאינטרנט. אם תחנות כוח, בתי זיקוק, בנקים ומערך התעופה יושבתו – אנשים ימותו...
...ישראל אימפריית סייבר...
"...ישראל נמצאת בצמרת העולמית בתחום הלוחמה בסייבר, ההגנתית וההתקפית", אמר הגורם הביטחוני...

ניר גייסט, בן 26, מייסד ומנכ"ל חברת ההייטק "ניוטרון" בהרצליה, נחשב לאחד המומחים הבכירים בעולם בתחום לוחמת הסייבר ואבטחת המידע. הוא ייסד עם אחיו את תוכנת אבטחת המידע "פרנואיד", שעל פי חברות מחקר גדולות "משנה את כללי המשחק". הטכנולוגיה התקדימית שפיתח גייסט פועלת בליבת מערכת ההפעלה בזמן אמת והופכת לחלק אינטגרלי ממערכת ההפעלה.

בניגוד לכל תוכנות האנטי-וירוס הפועלות על סמך איומים מוכרים, "פרנואיד" מזהה את דפוסי ההתנהגות הנורמליים של המחשב, וכאשר יש תקיפה חיצונית, המערכת מזהה שינוי בהתנהגות של מערכת ההפעלה ומתריעה מפני וירוס. או כמו שהסביר גייסט בפשטות: "לעקוב אחרי וירוסים זה אין-סופי. ההתנהגות ההגיונית של המחשב היא סופית". המערכת הזאת פועלת בצה"ל ובמערכת הביטחון, בבנקים ובגופים חשובים נוספים....
http://rotter.net/forum/scoops1/217872.shtml

ניר גייסט, יזם ומייסד ניוטרון, היה הסטודנט הצעיר ביותר בזמנו בישראל כשהחל את לימודיו בטכניון בגיל 10.

גייסט שימש כיועץ לענייני אבטחת מידע גם לביל גייטס וסטיב באלמר ממיקרוסופט, וכן סיפק שירותי אבטחת מידע עבור בנקים גדולים וארגונים רגישים אחרים. בין היתר, גייסט כותב תוכניות לימוד בתחום הסייבר.

על בסיס הידע שצבר, החל גייסט לפתח את טכנולוגיית PARANOID, שהובילה אותו לייסד את ניוטרון יחד עם האלוף (במיל') עמוס מלכא ...
https://c3-q42.events.co.il/people/1353-%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%98
[סגור תגובה]
17/7/15
9. מבטח שמיר..מרחיב את זרוע ההי-טק של מבטח שמיר: רוכשת 23.3% מחברת ניוטרון. - יעקב מישל
ניוטרון אבטחת מידע בע"מ
[סגור תגובה]
21/7/15
10. שני טרנדים בתחום המיחשוב - ענן (שימוש במחשב מרוחק) ואבטחה. - יעקב מישל
"...סייבר, סייבר ושוב סייבר, ובאיות לועזי - Cyber. זו המילה החמה ביותר בוול סטריט, וזו המילה החמה ביותר במסדרונות ענקיות הטכנולוגיה למיניהן דוגמת מיקרוסופט...
ליזמות הישראלית יש דריסת רגל די משמעותית בתעשייה זו - ותיכף נסביר למה - אך הנה דוגמאות להצלחה של החברות הציבוריות: צ'ק פוינט, החברה והאגדה, שווה כבר 14.1 מיליארד דולר ויכולה להרשות לעצמה לרכוש כל דבר שזז (והיא אכן החלה במסע קניות); פאלו אלטו (אינה ישראלית), אותה ייסד ניר צוק, מיוצאי צ'ק פוינט, שווה 16 מיליארד דולר (כן, יותר מצ'ק פוינט אבל אינה מתקרבת לרווחיות של האחרונה); CyberArk הישראלית שווה 1.8 מיליארד דולר; Imperva של שלמה קרמר, ממייסדי צ'ק פוינט, שווה 2.1 מיליארד דולר, ובל נשכח שקרמר הפך לגורו אבטחת מידע ופורטפוליו החברות הפרטיות שלו כולל חברות אבטחת מידע מצליחות אחרות, חלקן נמכרו (Trusteer שעברה לזרועות IBM תמורת 700 מיליון דולר; Hyperwise ו- Lacoonשנמכרו לצ'ק פוינט תמורת סך של 180 מיליון דולר), וחלקן ממשיכות לצעוד קדימה, עד האקזיט כמובן - הנפקה או מכירה.

המכנה המשותף כמעט לכל יזמי החברות שהזכרנו לעיל - ורבים אחרים שלא הוזכרו כאן - הוא השירות הצבאי ביחידה 8200 של חיל המודיעין. שלושת יזמי Adallom שרתו בה, בדומה לשלושת מייסדי צ'ק פוינט ובדומה לאודי מוקדי, מייסד CyberArk...."

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?
did=1001054457#fromelement=hp_morearticles

שני טרנדים בתחום המיחשוב - ענן (שימוש במחשב מרוחק) ואבטחה.

מבטח שמיר..מרחיבה את זרוע ההי-טק של מבטח שמיר: רוכשת 23.3% מחברת ניוטרון. - יעקב מישל
ניוטרון אבטחת מידע בע"מ...פיתחה מערכת לוחמת סייבר תבונית בשם Paranoid להגנה מפני מתקפות סייבר...חצי טריליון דולר בשנה: כך נלחמות מעצמות העולם במתקפות סייבר ....
http://www.talniri.co.il/selftrading/bloguser.asp?userid=13729…
טלנירי...הבלוגים של יעקב מישל
http://www.talniri.co.il/selftrading/blog.asp?mp=null&id=1282…
מבטח שמיר...ניוטרון היהלום שבכתר
[סגור תגובה]
24/7/15
11. השקעה היום במבטח שמיר פירושה להבנתי...קבלת המזומנים ושווי המזומנים שלה תמורת מחיר המניה...תוך קבלה בחינם את כל עסקיה הרבים בישראל ובחו"ל... כולל - יעקב מישל
השקעה היום במבטח שמיר פירושה להבנתי...קבלת המזומנים ושווי המזומנים שלה תמורת מחיר המניה...תוך קבלה בחינם את כל עסקיה הרבים בישראל ובחו"ל... כולל היהלום שבכתר... ניוטרון אבטחת מידע בע"מ.
יעקב מישל שכטר24/07/2015|19:13|

אני מצפה לעליית ערך משמעותית במבטח שמיר בזכות החברות בהן היא השקיעה,משקיעה וגם תשקיע כגון... חברת מבטח שמיר בבעלות מאיר שמיר וחברת נסקא תעשיות בבעלות סמי קצב חתמו היום על הסכם לשיתוף פעולה במכרז לרכישת תעש מידי הממשלה. שיתוף הפעולה היה צפוי, אף ששתי החברות הגישו הצעות להתמודד במכרז באופן עצמאי...ובמיוחד חברת ניוטרון...חברת הסייבר בה מבטח שמיר משקיעה.לא אתפלא אם חברת הסייבר תונפק בסופו של דבר ב...נאסד"ק ולמבטח שמיר יווצר רווח נאה ביותר.
למבטח שמיר יש היום כ...908 מיליון ש"ח מזומנים ושווי מזומנים נטו, וזאת לאחר קיזוז התחייבויותיה לזמן קצר ולזמן ארוך...עם הון עצמי כ...1.325 מיליארד ש"ח...לעומת...שווי שוק של כ...910 מיליון ש"ח בלבד...מכפיל רווח כ...1.9 בלבד...ועם היהלום שבכתר... ניוטרון אבטחת מידע בע"מ...שפיתחה מערכת לוחמת סייבר תבונית בשם Paranoid להגנה מפני מתקפות סייבר... מבטח שמיר רכשה 23.3% מחברת ניוטרון אבטחת מידע בע"מ ( להלן : ניוטרון ).
השקעות מענינות נוספות של מבטח שמיר הנן :
וידאק פארמה בע"מ ("וידאק") הינה חברת ביופרמה פרטית, אשר החברה, (באמצעות מבטח שמיר טכנולוגיות)מחזיקה בכ- %18.6 מהון המניות וזכויות ההצבעה בה. לתאריך הדוח, מונה דירקטוריון וידאק 4 דירקטורים, מהם דירקטור אחד מטעם מבטח שמיר.
החזקה בשיעור %18.6 בוידאק- חברה ביופרמה פרטית, המפתחת תרופות מקור למחלת סרטן העור.

גילת רשתות לווין בע"מ ("גילת") הינה חברה ציבורית דואלית, הנסחרת בבורסה ובבורסת הנאסד"ק בארה"ב.
לתאריך הדוח, מחזיקה החברה (באמצעות מבטח שמיר פיננסים) בכ- %4.33 מהונה המונפק של גילת.
השקעה בשיעור %4.33 בגילת- חברה ציבורית דואלית, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תחנות לווין זעירות לתקשורת.

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=956723
מבטח שמיר...דוחות 31 דצמבר 2014 .
מכירת תנובה סידרה למבטח שמיר רווח של 462 מיליון שקל.בעקבות השלמת עסקת מכירת תנובה לתאגיד הסיני ברייט פוד חילקה מבטח שמיר דיבידנד בהיקף של כ-105 מיליון שקל, 10 שקל למניה...ובנוסף...בשקט בשקט ממשיכה מבטח שמיר לבצע את תוכניתה לרכישת מניותיה שלה עד כ...100 מיליון ש"ח... ולהפוך את המניות הקניות למניות רדומות...הן לטובת מבטח שמיר עצמה, ובמיוחד...להיטיב עם כל משקיעייה...
ההון העצמי של מבטח שמיר בסוף הרבעון הראשון 2015 עמד על כ-1.33 מיליארד שקל ומהווה כ-83% מסך המאזן.
מבטח שמיר הינה חברת השקעות, הפועלת בשני תחומי פעילות עיקריים: השקעות בתחום הנדל"ן והשקעות בתחום הטכנולוגיה...
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001040651#fromelement=hp_folders_585

נכסים שוטפים ליום המאזן הנם כ...1.187 מיליארד שקל.
נכסים נטו בניכוי התחייביות פיננסיות כ...901.78 מיליון ש"ח.
רווח נקי למניה הנו כ...4,378 אג
שווי שוק של מבטח שמיר נכון לכ...31 מאי 2015 הנו כ...900 מיליון ש"ח בלבד.

מבטח שמיר מקימה קרן השקעות אירופית שמושבה בברלין,גרמניה... להשקעה בחברות הייטק בצמיחה.
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=969531
מבטח שמיר...דוחות הרבעון הראשון 2015

סייבר, סייבר ושוב סייבר, ובאיות לועזי - Cyber. זו המילה החמה ביותר בוול סטריט, וזו המילה החמה ביותר במסדרונות ענקיות הטכנולוגיה למיניהן דוגמת מיקרוסופט...
ליזמות הישראלית יש דריסת רגל די משמעותית בתעשייה זו - ותיכף נסביר למה - אך הנה דוגמאות להצלחה של החברות הציבוריות: צ'ק פוינט, החברה והאגדה, שווה כבר 14.1 מיליארד דולר ויכולה להרשות לעצמה לרכוש כל דבר שזז (והיא אכן החלה במסע קניות); פאלו אלטו (אינה ישראלית), אותה ייסד ניר צוק, מיוצאי צ'ק פוינט, שווה 16 מיליארד דולר (כן, יותר מצ'ק פוינט אבל אינה מתקרבת לרווחיות של האחרונה); CyberArk הישראלית שווה 1.8 מיליארד דולר; Imperva של שלמה קרמר, ממייסדי צ'ק פוינט, שווה 2.1 מיליארד דולר, ובל נשכח שקרמר הפך לגורו אבטחת מידע ופורטפוליו החברות הפרטיות שלו כולל חברות אבטחת מידע מצליחות אחרות, חלקן נמכרו (Trusteer שעברה לזרועות IBM תמורת 700 מיליון דולר; Hyperwise ו- Lacoonשנמכרו לצ'ק פוינט תמורת סך של 180 מיליון דולר), וחלקן ממשיכות לצעוד קדימה, עד האקזיט כמובן - הנפקה או מכירה.

המכנה המשותף כמעט לכל יזמי החברות שהזכרנו לעיל - ורבים אחרים שלא הוזכרו כאן - הוא השירות הצבאי ביחידה 8200 של חיל המודיעין. שלושת יזמי Adallom שרתו בה, בדומה לשלושת מייסדי צ'ק פוינט ובדומה לאודי מוקדי, מייסד CyberArk...."
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054457#fromelement=hp_morearticles
חצי טריליון דולר בשנה: כך נלחמות מעצמות העולם במתקפות סייבר ....
הבית הלבן מעריך כי פשיעת סייבר עולה לכלכלה העולמית כיום כחצי טריליון דולר בשנה, ומאה מיליארד דולר מושקעים בעולם בתחום אבטחת רשתות. הגידול השנתי בתחום אבטחת המידע הוא 10% בשנה, ובעולם המתפתח הוא מתקרב ל-20% בשנה...
... טכנולוגיות חדשות עשו מהפכה בשדה הקרב לאורך ההיסטוריה. "מחשבים ואינטרנט שדרגו את הכלכלה והעניקו לצבאות המערביים יתרונות גדולים, כגון היכולת לשלוט במזל"טים. ואולם, להתרחבות הטכנולוגיה הדיגיטלית יש מחיר: הוא חושף צבאות וחברות למלחמה דיגיטלית", נכתב. "האיום מורכב ובעל פוטנציאל לאסון בהתחשב בהסתמכות של החברות המודרניות על מערכות מחשבים וחיבור לאינטרנט. אם תחנות כוח, בתי זיקוק, בנקים ומערך התעופה יושבתו – אנשים ימותו...
...ישראל אימפריית סייבר...
"...ישראל נמצאת בצמרת העולמית בתחום הלוחמה בסייבר, ההגנתית וההתקפית", אמר הגורם הביטחוני...

ניר גייסט, בן 26, מייסד ומנכ"ל חברת ההייטק "ניוטרון" בהרצליה, נחשב לאחד המומחים הבכירים בעולם בתחום לוחמת הסייבר ואבטחת המידע. הוא ייסד עם אחיו את תוכנת אבטחת המידע "פרנואיד", שעל פי חברות מחקר גדולות "משנה את כללי המשחק". הטכנולוגיה התקדימית שפיתח גייסט פועלת בליבת מערכת ההפעלה בזמן אמת והופכת לחלק אינטגרלי ממערכת ההפעלה.

בניגוד לכל תוכנות האנטי-וירוס הפועלות על סמך איומים מוכרים, "פרנואיד" מזהה את דפוסי ההתנהגות הנורמליים של המחשב, וכאשר יש תקיפה חיצונית, המערכת מזהה שינוי בהתנהגות של מערכת ההפעלה ומתריעה מפני וירוס. או כמו שהסביר גייסט בפשטות: "לעקוב אחרי וירוסים זה אין-סופי. ההתנהגות ההגיונית של המחשב היא סופית". המערכת הזאת פועלת בצה"ל ובמערכת הביטחון, בבנקים ובגופים חשובים נוספים....
http://rotter.net/forum/scoops1/217872.shtml

ניר גייסט, יזם ומייסד ניוטרון, היה הסטודנט הצעיר ביותר בזמנו בישראל כשהחל את לימודיו בטכניון בגיל 10.

גייסט שימש כיועץ לענייני אבטחת מידע גם לביל גייטס וסטיב באלמר ממיקרוסופט, וכן סיפק שירותי אבטחת מידע עבור בנקים גדולים וארגונים רגישים אחרים. בין היתר, גייסט כותב תוכניות לימוד בתחום הסייבר.

על בסיס הידע שצבר, החל גייסט לפתח את טכנולוגיית PARANOID, שהובילה אותו לייסד את ניוטרון יחד עם האלוף (במיל') עמוס מלכא ...
https://c3-q42.events.co.il/people/1353-%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%98
Nyotron הוקמה ב-2008 על ידי האחים ניר ועופר גייסט. חברת הסטארט-אפ מהרצליה פיתחה מערכת לוחמת סייבר תבונית בשם Paranoid להגנה מפני מתקפות סייבר. המערכת כוללת טכנולוגיה שמבצעת ניתוח התנהגותי לפעולות המחשב בזמן אמת, בעזרת שפת תכנות חדשה שפותחה על מנת לאפשר מיפוי התנהגויות המחשב (BPM). באופן זה, Paranoid מסוגלת להבחין בין כל פעולה שמבוצעת על-ידי תוכנה או משתמש לגיטימיים, לפעולה עוינת מקבילה שמבוצעת על ידי ע"י וירוס, סוס טרויאני, או תוקף סייבר....
כיום כבר ברור כי הפתרונות הקיימים בשוק אינם מספקים את המענה הראוי לבעיית מתקפות הסייבר ההולכת וגדלה. אין לי ספק כי תוכנת Paranoid מציגה פתרון חדשני אשר מסוגל למנוע מתקפות סייבר מכל סוג...

האחים ניר ועופר גייטס פיתחו תוכנה להגנה מפני מתקפות סייבר....ניר גייסט, רק בן 26, נחשב למומחה ללוחמת סייבר ואבטחת מידע, מהמובילים בארץ ובעולם. הוא החל את לימודיו האקדמאיים בטכניון בגיל 10, ובאותו הזמן כבר היה יועץ אבטחת מידע למרבית הבנקים הגדולים בישראל. במשך שנים פעל כ"האקר חוקי", כשהוא מבצע פריצות למערכות רגישות על מנת לבחון את רמת חסינותן. כיום הוא מכהן כמנכ"ל ניוטרון, לצד האלוף במיל' עמוס מלכא (לשעבר ראש אמ"ן), המכהן כיו"ר החברה, ובין היתר אף השקיע בה בעבר.

משקיעים מעניינים נוספים בחברה הם שמואל חרל"פ מבעלי כלמוביל וגיל אגמון מבעלי חברת דלק רכב....

מבטח שמיר...מאופנה להי-טק....מבטח שמיר החליטה להקטין את החשיפה לחברת {תפרון}, ומרחיבה את הפורטפוליו הטכנולוגי שלה...רוכשת 23.3% ממניות ניוטרון (Nyotron) תמורת 7 מיליון דולר בדרך של הקצאת מניות. בעלי השליטה הנוכחים בחברת הסייבר התחייבו להזרים במקביל 3 מיליון דולר כך שההשקעה אינה הולכת לכיס פרטי, אלא לתוך החברה...
http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/403307

אני מצפה לעליית ערך משמעותית במבטח שמיר בזכות החברות בהן היא השקיעה,משקיעה וגם תשקיע כגון... חברת מבטח שמיר בבעלות מאיר שמיר וחברת נסקא תעשיות בבעלות סמי קצב חתמו היום על הסכם לשיתוף פעולה במכרז לרכישת תעש מידי הממשלה. שיתוף הפעולה היה צפוי, אף ששתי החברות הגישו הצעות להתמודד במכרז באופן עצמאי...ובמיוחד חברת ניוטרון...חברת הסייבר בה מבטח שמיר משקיעה.לא אתפלא אם חברת הסייבר תונפק בסופו של דבר ב...נאסד"ק ולמבטח שמיר יווצר רווח נאה ביותר.[סגור תגובה]
18/8/15
12. מבטח שמיר=נדל"ן כתזרים מזומנים שוטף...תעשיה וטכנולוגיה כהשקעות מבטיחות לטווחים בינוני וארוך ליצירת תשואה עודפת לחברה ולכל משקיעייה... - יעקב מישל
"...השקעה היום במבטח שמיר פירושה להבנתי...קבלת המזומנים ושווי המזומנים שלה תמורת מחיר המניה...תוך קבלה בחינם את כל עסקיה הרבים בישראל ובחו"ל... "

מבטח שמיר=נדל"ן כתזרים מזומנים שוטף...תעשיה וטכנולוגיה כהשקעות מבטיחות לטווחים בינוני וארוך ליצירת תשואה עודפת לחברה ולכל משקיעייה...

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=985500
מבטח שמיר אחזקות בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 12 באוגוסט 2015 התקשרה
באמצעות חברה מאוחדת עם שיבולת קפיטל שותפות מוגבלת (קרן State of Mind Ventures) ("הקרן" או
"קרן SOMV ") ועם השותף הכללי של קרן SOMV ("השותף הכללי") בהסכם השקעה בקרן ובמסמכים
נלווים להסכם ההשקעה ("מסמכי ההשקעה") . במסגרת מסמכי ההשקעה התחייבה החברה להשקיע
בקרן SOMV סך כולל של 8 מיליון דולר כנגד הקצאה של חלק יחסי בקרן מתוך סך ההשקעות שיתבצעו
בקרן SOMV ובקרנות מקבילות במידה ויוקמו על ידה.
קרן SOMV הוקמה על ידי מספר שותפים בעלי ניסיון בתחום ההשקעות והטכנולוגיה ומתמקדת בהשקעות בחברות בשלבים מוקדמים בתחום הביג דאטה, חלל, תקשורת, סייבר, תשתיות ענן וראייה ממוחשבת.
במסגרת מסמכי ההשקעה הוסכם כי החברה תצטרף לקרן כשותף מוגבל ותהיה רשאית למנות נציג לועדת השותפים המוגבלים אך לא תיקח חלק בניהול הקרן.
בהתאם למסמכי ההשקעה, החברה תהיה זכאית ליהנות מרווחי הקרן, אשר יחולקו בין השותפים המוגבלים, בהתאם לחלקה היחסי מתוך סך ההשקעות בקרן ובהתאם לגודל הקרן.

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=974727
השתתפות בהליך הפרטת תע"ש
[סגור תגובה]
18/9/15
13. "הזינוק בתחום אבטחת הסייבר אינו בועה - והוא רחוק מלהסתיים" דו"ח של מריל לינץ' מעריך כי אנחנו עומדים לפני דור חדש של איומי סייבר, - יעקב מישל
"הזינוק בתחום אבטחת הסייבר אינו בועה - והוא רחוק מלהסתיים"
דו"ח של מריל לינץ' מעריך כי אנחנו עומדים לפני דור חדש של איומי סייבר, ולכן צפוי כי שוק מוצרי האבטחה מפניהם יגדל לענף של 170 מיליארד דולר בשנה עד 2020 ■ הבנק מעריך את נזקי התקפות הסייבר בעולם ב–375–575 מיליארד דולר בשנה - כ–1% מכלל התמ"ג העולמי
אמיתי זיו
17.09.2015 07:16

ענף הסייבר בשוק הפרטי לוהט. מצד אחד חברות ענק כמו צ'ק פוינט ופאלו אלטו מטפסות בבורסות, ומצד שני סטארט־אפים נמכרים בסכומים גדולים....

http://www.themarker.com/technation/1.2732318

[סגור תגובה]
9/11/15
14. קבוצת סבן תשקיע בחברת הסייבר הישראלית ניוטרון 2.5 מיליון שקל.המיליארדר שמתמקד בעיקר בתחום התקשורת מצטרף להשקעה של מבטח שמיר בחברת הסייבר הישראלית ניוט - יעקב מישל
נשבה בקדחת הסייבר: חיים סבן השקיע 2.5 מיליון שקל בניוטרון
המיליארדר שמתמקד בעיקר בתחום התקשורת מצטרף להשקעה של מבטח שמיר בחברת הסייבר הישראלית. ניוטרון גייסה 10 מיליון דולר בגיוס הנוכחי: 7 מיליון דולר ממבטח שמיר והיתר מהמשקיעים שמואל חרל"פ, גיל אגמון ועמוס מלכא
גולן חזני
09.11.15, 08:20

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3672983,00.html

[סגור תגובה]

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד...

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם


שם מלא*: ישוב:
טלפון*: דוא"ל:
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il