TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

עמלת פעילות במניות: החל מ-12 אג

מילון מושגים

    א - ב - ג - ד - ה - ו - ז - ח - ט - י - כ- ל - מ - נ - ס - ע - פ - צ - ק - ר - ש - ת

אג"ח - אגרת חוב
ני"ע המונפק ע"י ממשלות ופירמות. מייצג הלוואה שמעניק רוכש האג"ח לגוף המנפיק, המתחייב לפרוע אותה בתנאים שנקבעו מראש.
 
אג"ח זבל (junk bond)
אגרת חוב בעלת סיכון גבוהה לחדלות פירעון (כלומר לאי עמידה בתשלומים שנקבעו על פי תנאי האיגרת).
 
אג"ח להמרה
אג"ח המונפקות ע"י חברות, אשר בנוסף לתשלום ריבית ופדיון הקרן (תכונות אג"ח רגילות), הן ניתנות להמרה למניות החברה המנפיקה. סוג המניה ויחס ההמרה נקבעים בעת ההנפקה.
 
אג"ח ממשלתיות
אגרות חוב המונפקות ע"י הממשלה באמצעות מכרזים הנערכים ע"י בנק ישראל.
 
אג"ח צמודה למדד
אג"ח, שערך הקרן והריבית המשולמים עליה, מתעדכנים לפי עליית מדד המחירים לצרכן.
 
אג"ח צמודה למט"ח
אג"ח, שערך הקרן והריבית המשולמים עליה, מתעדכנים לפי עליית שער מטבע אליו האג"ח צמודה.
 
אג"ח קונצרניות
אגרות חוב המונפקות ע"י חברות, לציבור באמצעות תשקיף.
 
אופציה
חוזה בין קונה האופציה לכותב האופציה המקנה לקונה זכות אך לא חובה לרכישה או למכירה של נכס מסוים (הבסיס) במחיר מוסכם ובתאריך מוסכם (מועד פקיעת האופציה(.
 
אופציה "אירופאית"
אופציה הניתנת למימוש בתאריך הפקיעה בלבד. סוג האופציות הנסחרות בבורסה בת"א.
 
אופציה "אמריקאית"
אופציה הניתנת למימוש בכל עת עד לתאריך הפקיעה.
 
אופציה בכסף (At The Money)
אופציה שמחיר המימוש שלה שווה למחיר השוק של נכס הבסיס. מחזיק האופציה אדיש לגבי מימושה, שכן תנאיה זהים לאלו של השוק.
 
אופציה במט"ח
הסכם שבו לרוכש האופציה יש את הזכות (ולא חובה) לקנות או למכור מכותב האופציה, סכום קבוע, במטבע מסוים ובשער חליפין שנקבעו מראש.
 
אופציה בתוך הכסף (In The Money)
במקרה של אופציית CALL, זוהי אופציה שמחיר המימוש שלה קטן ממחיר השוק של נכס הבסיס. במקרה של אופציית PUT, זוהי אופציה שמחיר המימוש שלה גדול ממחיר השוק של נכס הבסיס. זוהי אופציה שכדאי לממשה שכן תנאיה טובים מתנאי השוק.
 
אופציה מחוץ לכסף (Out of The Money)
במקרה של אופציית CALL, זוהי אופציה שמחיר המימוש שלה גדול ממחיר השוק של נכס הבסיס. במקרה של אופציית PUT, זוהי אופציה שמחיר המימוש שלה קטן ממחיר השוק של נכס הבסיס. זוהי אופציה שלא כדאי לממשה, שכן תנאי השוק עדיפים על תנאי האופציה.
 
אופציות כיסוי
אופציות כיסוי מעניקות למשקיעים זכות "לרכוש" (או "למכור") בעתיד, את נכס הבסיס, מהחברה המנפיקה במחיר קבוע. אופציות הכיסוי מאפשרות למשקיעים לפתוח פוזיציות Long ו-Short על מדדי מניות בעולם, סחורות, מטבעות ואג"ח.
 
אופציית CALL) רכש(
הסכם שבו לרוכש האופציה יש את הזכות ולא חובה לקנות את נכס הבסיס מכותב האופציה, במחיר מוסכם בתאריך פקיעת האופציה. בבורסה בת"א, כל אופציה מקנה זכות לקנות 100 "מדדי" מעו"ף (בש"ח).
 
אופציית PUT )מכר)
הסכם שבו לרוכש האופציה יש את הזכות ולא חובה למכור את נכס הבסיס לכותב האופציה, במחיר מוסכם בתאריך פקיעת האופציה. בבורסה בת"א, כל אופציה מקנה זכות למכור 100 "מדדי" מעו"ף (בש"ח(.
 
איחוד הון מניות
פעולה טכנית של הפיכת מספר מניות בעלות ערך נקוב מסוים למניה אחת בעלת ערך נקוב גדול יותר. פעולה הפוכה מפיצול מניות.
 
איחוד חברות
שילוב בין 2 חברות או יותר שבמהלכו הצדדים מעבירים את נכסיהם לחברה חדשה שמוקמת לצורך האיחוד.
 
אינפלציה
תופעה כלכלית של עלייה במחיריהם של סחורות ושירותים וירידה בכוח הקנייה של המטבע. תופעה הפוכה לדפלציה.
 
אנליסט
אדם העוסק בניתוח מצבן של חברות במטרה להמליץ על קנייה או מכירה של ני"ע של החברה בה דן הניתוח. הניתוח כולל בדיקת מצבה הפיננסי של החברה, בדיקת הענף בו היא פועלת ובחינת סיכוייה בעתיד.
 
אסיפת סוג
אסיפה של בעלי מניות מסוג מסוים (למשל מניות בכורה). אסיפות אלו מתכנסות כדי לדון ולקבל החלטות בנושאים הנוגעים לבעלי מניות מאותו סוג בלבד (למשל, שינוי זכויות הצמודות לאותה מניה).
 
ארביטראז'
רכישה ומכירה בו זמנית של נכס פיננסי בשני שווקים שונים, במחירים שונים, תוך ניצול הפרשי שער זמניים. 
 
חזרה לניווט מהיר

בטא
מבטא את סיכון הקרן ביחס לתיק השוק. ביטא בוחן דפנסיביות (ביטא קטן מ- 1) או אגרסיביות (ביטא גדול מ- 1) של קרן על ידי רגרסיה בין פרמיית הסיכון של הקרן וזו של תיק השוק. הביטא במערכת "A Online" מחושבת בכל סוף חודש, ל-3 שנים שקדמו.
 
ביצוע חלקי
ביצוע פקודה באופן חלקי, מתרחש בד"כ כאשר הגבלת השער שנתן הלקוח שווה לשער הסגירה של נייר הערך.
 
ביקוש בשער
ביקוש לני"ע בשער הבסיסי שנקבע ביום המסחר הקודם.
 
בנק ישראל
הבנק המרכזי בישראל. הבנק הוקם ע"י ממשלת ישראל והוא פועל על פי "חוק בנק ישראל". תפקידיו: להסדיר, לכוון ולפקח על מערכת הבנקאות בישראל, לקבוע לבנקים את שעור הנזילות, להנפיק את המטבע הישראלי, לפקח על השימוש במט"ח ולבצע את הפעולות הבנקאיות של הממשלה.
 
בנק מסחרי
בנק הנותן שירותי בנקאות לציבור. השירותים העיקריים הינם קבלת כספים מן הציבור והפקדתם בפיקדונות שונים ומתן הלוואות לצרכים שונים מתוך הכספים שהפקיד הציבור.
 
בעל עניין
על פי חוק ניירות ערך מוגדר כמי שמחזיק ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק של חברה או מכוח ההצבעה בה, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר או את מנכ"ל החברה, מי שמכהן בדירקטוריון החברה ומי שמכהן כמנכ"ל החברה.
 
בעל שליטה
על פי חוק ניירות ערך מוגדר כמי שיש לו את היכולת לכוון את פעילות החברה (למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד או משרה בחברה) ומי שמחזיק 50% או יותר מהון המניות או בזכויות ההצבעה של החברה.
 
ברוקר
סוכן מורשה לסחור בני"ע בבורסה, עבור לקוחות. בגין ביצוע הוראות הקניה/מכירה של לקוחותיו, משולמת לברוקר עמלה. בישראל יכולים לשמש כברוקרים בבורסה לני"ע בת"א, חברי בורסה בלבד.
 
חזרה לניווט מהיר

גילון
אג"ח ממשלתית שאינה צמודה, הנושאת ריבית נומינלית משתנה, אשר מונפקת לתקופה של עד 10 שנים (בפועל ל- 3-4 שנים). הריבית מתעדכנת אחת לחצי שנה על ידי בנק ישראל, עפ"י שקלול ממוצע שעורי תשואות המק"מ לטווח של 3 עד 12 חודשים, ובתוספת קבועה של 1.5%.
 
גלבוע
אג"ח ממשלתית צמודה לדולר, הנושאת ריבית משתנה, אשר מונפקת ל- 5 שנים. הריבית נקבעת עפ"י ריבית הלייבור, בניכוי 0.25%. הריבית הינה חצי שנתית.
 
גיליון שערים
עלון יומי שמפרסמת הנהלת הבורסה לני"ע. העלון כולל מידע על ניירות הערך שנסחרים בבורסה ובכלל זה שערים בשלבי המסחר השונים, מחזור עסקאות ועוד.
 
גליל
אג"ח ממשלתית צמודה למדד, הנושאת ריבית קבועה, אשר מונפקת ל- 15 שנים (יכולה להיות מונפקת לתקופה של 7-20 שנים). הן הקרן והן הריבית צמודות למדד. הריבית קבועה בשיעור שנתי של 4% ברוטו והיא משולמת אחת לשנה.
 
חזרה לניווט מהיר

דו"ח רגישות מק"מ
דו"ח ניתוח רגישות למלוות קצרות מועד, המציג את התשואה לפדיון, שתהיה לכל מק"מ, עבור כל שינוי במחיר המק"מ.
 
דו"ח רווח והפסד
מסמך המתאר את הרווח/הפסד של חברה בתקופה מסוימת (רבעון, שנה ( כולל סעיפי הכנסות, עלות המכר, רווח גולמי, הוצאות הנהלה, מכירה וכלליות, רווח תפעולי, הוצאות מימון רווח לפני מס, רווח נקי ועוד. מפורסם ע"י חברות ציבוריות בתום כל רבעון.
 
דו"ח תזרים מזומנים
דו"ח המרכז את תזרים הכספים של החברה לתקופה מסוימת כתוצאה מפעילותה התפעולית וכן מפעולות בתחומי ההשקעות והמימון.
 
דוח מיידי
דוחות שמגישה חברה לרשות לני"ע, לבורסה ולרשם החברות לגבי כל אירוע מהותי בחברה ובכלל זה כינוס אסיפת מניות, הגדלת ההון, חילופי תפקידים (בכירים) וכל אירוע שאינו במהלך העסקים הרגיל של החברה.
 
דיבידנד
אחוז מהרווח שמחולק בין בעלי המניות, מבוטא באחוזים ל- 1 ערך נקוב.
 
דיבידנד צבור
סך הדיבידנד (רווחי החברה) הנצבר המחולק למשקיעים ע"י המנפיק.
 
דילול הון מניות
פעולה שמבצעת חברה ושגורמת לגידול בכמות המניות שלה, ללא גידול מקביל בנכסיה (למשל, חלוקת מניות הטבה, פיצול מניות, הנפקת זכויות). כתוצאה מפעולה זו קטן חלקם של בעלי המניות הקיימים בחברה.
 
דילר
סוכן מורשה לסחור בני"ע בבורסה, רק עבור עצמו (נוסטרו) ועבור ברוקרים ודילרים אחרים. הכנסתו של הדילר נובעת מהפרשי המחירים בין הקניות והמכירות שהוא מבצע. בארץ אין סוכנים כאלו.
 
דיסאג'יו
ההפרש בין שער אגרות חוב בבורסה לבין שערה המתואם, כאשר שערה בבורסה נמוך משערה המתואם.
 
דירוג מעלות
מדד לדירוג הסיכון למחדל פירעון על ידי מנפיק האג"ח. בארץ נעשה הדירוג ע"י חברת "מעלות". AAA, AA - איכות השקעה טובה מאד. A, BBB - איכות השקעה טובה. BB ומטה (עד (D  אג"ח ספקולטיבי.
 
דירקטוריון
מועצת המנהלים של חברה, אשר מתמנית ע"י אסיפת בעלי המניות. הדירקטוריון עוסק בגיבוש האסטרטגיה של החברה.
 
דלתא
השינוי במחיר האופציה, כתוצאה משינוי של יחידה אחת בשער נכס הבסיס.
 
דמ"צ - דירקטור מטעם הציבור
דירקטורים הממונים ע"י האסיפה הכללית של חברה, שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה. כל חברה ממנה 2 דמ"צים, המהווים גורם חיצוני אובייקטיבי שאין לו קשרים עסקיים או זיקה כלכלית כלשהי לחברה. הדמ"צים כפופים לרשות לני"ע ותפקידם לסייע בפעילות החברה ולפקח עליה.
 
דמי ניהול
עלויות אלה נקבעות ונגבות על-ידי החברה המנפיקה תעודות סל. דמי הניהול מופחתים באופן יומי ממחיר תעודת הסל.
 
דפלציה
תופעה כלכלית של ירידה במחיריהם של סחורות ושירותים ועליית כוח הקנייה של המטבע. תופעה הפוכה לאינפלציה.
 
דירוגי המלצות אנליסטים
קניה חזקה - המניה נסחרת בתמחור משמעותי וצפויה להפגין ביצועים עודפים תשואת יתר משמעותית על השוק ב - 12 החודשים הקרובים.
קניה - המניה נסחרת בתמחור חסר וצפויה להפגין ביצועים עודפים על השוק ב - 12 החודשים הקרובים.

חזרה לניווט מהיר

הון זר
חלק מהונה של חברה אשר נובע מהלוואות שניתנו לחברה ומכספים שנתקבלו מהנפקת אגרות חוב. שאר הון החברה הוא להון עצמי.
 
הון חוזר
התחייבויות שוטפות בניכוי נכסים שוטפים.
 
הון מניות מונפק
הון המניות, שנמכר למשקיעים.
 
הון מניות נפרע
הון המניות המוחזק על-ידי ציבור המשקיעים.
 
הון מניות רשום
הון המניות, שאסיפת בעלי המניות אישרה לחברה להנפיק.
 
הון עצמי
הון החברה + רווחים, קרנות ועודפים או לחליפין, נכסי החברה פחות ההתחייבויות שלה.
 
הון עצמי למניה
ההון העצמי של החברה מחולק במספר המניות שהנפיקה.
 
הוצאות מימון
סעיף בדו"ח רווח והפסד. סעיף זה מכיל את הוצאות החברה בגין ריבית והפרשי הצמדה ששילמה על הלוואות.
 
הוצאות תפעוליות
סעיף בדו"ח רווח והפסד. סעיף זה מכיל הוצאות, שהוציאה החברה במהלך פעילותה השוטפת בכדי לקיים ולממן את פעילותה העסקית.
 
הזמן שעבר
מספר הימים שעברו מאז נכתבה ההמלצה. על פי רוב, ההמלצות מתפרסמות ימים אחדים לאחר כתיבתן.
 
היוון
"תרגום" סכום כספי בתקופה אחת למונחי תקופה אחרת.
 
היפותזת השוק היעיל
בשוק יעיל מחיר נייר ערך משקף באופן מלא את כל המידע הרלבנטי לגביו ובכלל זה את המידע משוק ההון, המידע הציבורי והמידע הפרטי.
 
הנפקה
מכירת ניירות ערך ע"י חברה או מדינה, כדי לגייס תמורתם הון למימון פעילות החברה. מכירה זו יכולה להיות למספר מוגבל של קונים (הנפקה פרטית) או באמצעות הבורסה לציבור הרחב (הנפקה ציבורית(.
 
הנפקת אג"ח במכרז ריבית
המנפיק מכריז על ריבית מקסימאלית שמוכן לשלם. המבקשים לרכוש מציינים כמות וריבית רצויה. בחלוקת האג"ח תינתן עדיפות למבקשי הריבית הנמוכה יותר.
 
הנפקת אג"ח במכרז שער
המנפיק מכריז על שער מינימום בו הוא מוכן למכור את האג"ח. המבקשים לרכוש מציינים את הכמות ואת השער שהם מוכנים לשלם. בחלוקת האג"ח תינתן עדיפות לנוקבים בשער הגבוה יותר.
 
הנפקת אג"ח בתנאים קבועים
הריבית ומחיר האג"ח נקבעים על ידי המנפיק והמבקשים לרכוש מציינים רק את הכמות הרצויה. במידה והכמות המבוקשת גדולה מזו המוצעת, יקבל כל מזמין את החלק היחסי מהזמנתו.
 
הנפקת זכויות
הצעה לבעלי המניות הקיימים לרכוש מניות נוספות במחיר מופחת. משקיע יכול לנצל זכות זו או למכרה. צורה לגיוס כסף שמאפשרת לא לדלל את החזקות בעלי העניין הקיימים.
 
הסכם הצבעה
הסכם הנחתם בין שני בעלי מניות או יותר, כי יצביעו יחד בכל החלטה שהיא. הסכם זה מחויב בגילוי בתשקיף.
 
הסכם נאמנות/תשקיף קרן
הסכם שנחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן ובו פרטים שונים, כגון: שם הקרן, שכר המנהל ושכר הנאמן, מדיניות ההשקעה של הקרן. ההסכם וכל שינוי בו טעונים אישור הרשות לני"ע, וזהו תנאי מוקדם להקמת קרן נאמנות.
 
הערך הפנימי של אופציה
ערך האופציה באם הייתה ממומשת מיד. במקרה של אופציית CALL, מחיר השוק של נכס הבסיס, פחות מחיר המימוש של האופציה. במקרה של אופציית PUT, מחיר המימוש פחות מחיר השוק של נכס הבסיס.
 
הפסקת מסחר
החלטה של דירקטוריון הבורסה שלא לסחור בני"ע לתקופת זמן הנקבעת בהחלטה. ההחלטה מתקבלת כאשר מתקבל מידע על ני"ע (או על החברה שהנפיקה אותו) העשוי להשפיע באופן מכריע על המסחר בו. תתכן "הפסקת מסחר קצובה" או "הפסקת מסחר ללא הגבלת זמן".
 
הפרשי הצמדה
ערך הצמדה נכחי חלקי ערך הצמדה בסיס.
 
הצמדה של אג"ח
הצמדה של קרן האג"ח והתקבולים הנובעים ממנה למדד כלשהו. אג"ח ממשלתיות מוצמדות למדד המחירים לצרכן או לדולר. אג"ח קונצרניות מוצמדות בד"כ למדד המחירים לצרכן, אך גם למדדים אחרים ומטבעות שונים.
 
הצעת רכש
הצעה הניתנת ישירות לבעלי המניות בחברה, לקנות את כל מניותיהם או חלק גדול מהן.
 
הרמת מסך
ביטוי משפטי לביטול ההפרדה שבין גופים עצמאיים. לדוגמא, ביטול ההפרדה שבין בעלי המניות (בחברה בע"מ) לבין החברה, כך שאלה אחראים להתחייבויות החברה.
 
הרעה ברווח
בדו"ח מדד רווחיות ענפים (במרכז מעקב שוק) - חברות, שדווחו על ירידה של %5 ויותר ברווח הנקי, מוגדרות בקטגוריה של "הרעה ברווח".
 
הרשות לניירות ערך
גוף סטטוטורי הפועל מכוח חוק ני"ע. תפקידי הרשות כוללים אישור תשקיף חברה לפני הנפקה, פיקוח על החברות שני"ע שלהן נסחרים בבורסה ופיקוח על הבורסה לני"ע.
 
חזרה לניווט מהיר

ווגה
השינוי במחיר האופציה, כתוצאה משינוי של יחידה אחת (אחוז אחד) בסטיית התקן של תשואת נכס הבסיס.
 
ועדת ביקורת
ועדה הממונה ע"י הדירקטוריון של חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה. בוועדה נכללים הדמ"צים ותפקידה לפקח על פעילות החברה ולאשר עסקאות בין בעלי עניין ונושאי משרה בחברה.

חזרה לניווט מהיר

 זירת מסחר
מקום בבורסה בו מתבצע המסחר. כיום ישנה זירת מסחר לאופציות מעו"ף בלבד.
 
חזרה לניווט מהיר

חבר בורסה
תאגיד הרשום כחבר בורסה, העוסק בקנייה ומכירה של ני"ע. תקנון הבורסה קובע את תנאי הקבלה לחברות בבורסה ובכלל זה הון מניות מונפק ונפרע בשיעור מסוים והמלצה של שני חברי בורסה.
 
חברה אם
חברה שהיא בעלת 50% ומעלה מהון מניותיה, או 50% ומעלה בזכויות ההצבעה או רשאית למנות 50% ומעלה מחברי הדירקטוריון של חברה אחרת. החברה הנשלטת נקראת חברת בת.
 
חברה בע"מ
חברה בעירבון מוגבל. ישות משפטית נפרדת מבעליה, כאשר אחריות הבעלים מוגבלת להשקעתם בחברה.
 
חברה בת
חברה, אשר חברה אחרת היא בעלת 50% ומעלה מהון מניותיה, או 50% ומעלה בזכויות ההצבעה בה או רשאית למנות 50% ומעלה מחברי הדירקטוריון שלה. החברה השולטת נקראת חברת האם.
 
חברה לרישומים
חברה בע"מ המוקמת ע"י חבר בורסה בכדי שתהיה הבעלים הרשום של ניירות ערך (רישום על שם) המופקדים בפיקדונות הלקוחות. מטרת הקמת החברה הינה להקל ולפשט את המסחר בני"ע, שכן אין צורך לבצע העברות של ני"ע בספרי החברות המנפיקות.
 
חברה פרטית
על פי פקודת החברות מוגדרת חברה פרטית כחברה שמספר בעלי המניות בה לא עולה על 50, אסור לחברה להציע את ני"ע שלה לציבור וקיים סייג על הזכות להעביר את מניות החברה (העברת מניות חייבת באישור דירקטוריון החברה וישנה זכות סירוב לבעלי המניות האחרים).
 
חברה ציבורית
על פי פקודת החברות מוגדרת חברה ציבורית כחברה שאינה חברה פרטית ושמספר בעלי המניות בה הינו לפחות שבעה.
 
חברה קשורה
חברה, אשר חברה אחרת (ושאינה חברת האם שלה) בעלת 25% ומעלה מהון מניותיה, או 25% ומעלה בזכויות ההצבעה בה או רשאית למנות 25% ומעלה מחברי הדירקטוריון שלה, או ש- 25% ומעלה מההון העצמי של החברה האחרת מושקעים בה.
 
חיתום חסר
הגשת בקשות לרכישת ני"ע בהנפקה בכמות כוללת הנמוכה מהכמות המוצעת בתשקיף.
 
חיתום יתר
הגשת בקשות לרכישת ני"ע בהנפקה בכמות כוללת העולה על הכמות המוצעת בתשקיף.
 

 חלויות שוטפות
סעיף מתוך המאזן, תחת סעיף ההתחייבויות השוטפות. חובות אלו הם החלק מן הלוואות לזמן בינוני וארוך, שעל החברה לפרוע בתוך שנת העסקים הסמוכה למאזן.
 
חתם
מוסד שבאמצעותו מנפיקה חברה את ניירות הערך שלה לציבור. החתם חותם על תשקיף החברה ולאשר וכן מתחייב, תמורת עמלה, לרכוש במחיר מינימאלי את ני"ע שלא נרכשו בעת ההנפקה, במידה ויש כאלה.

חזרה לניווט מהיר

 טווח לפדיון
התקופה שנותרה עד לפדיון האג"ח. מועד בו משלם מנפיק האג"ח למשקיעים את קרן האג"ח. נהוג לחלק את התקופה לפדיון לטווחים: טווח קצר - 2 עד 3 שנים לפדיון. טווח בינוני - 5 עד 7 שנים לפדיון. טווח ארוך - 8 שנים ויותר לפדיון.
 
חזרה לניווט מהיר

יום "הקום" (יום קובע)
יום שלפני יום האקס היום האחרון בו נסחר ני"ע בליווי הזכויות הצמודות לו.
 
יום האקס (דיבידנד או זכויות)
חל למחרת יום הקובע (יום "הקום"). היום הראשון בו נסחר ני"ע ללא הזכויות המוצהרות. משקיעים שהחזיקו במניות החברה לפני יום זה, זכאים לקבל את הדיבידנד, עליו החליטה החברה ו/או להם זכות ראשונים במקרה של הנפקת זכויות.
 
יום תשלום הדיבידנד
היום בו מועבר הכסף (תשלום הדיבידנד) לחשבון הבנק של בעל המניות. חל בשבועות שלאחר יום האקס.
 
יורובונדס (Eurobonds)
אגרות חוב המונפקות באירופה, בדולרים או במטבעות של מדינה אירופאית, בעיקר ע"י ממשלות וחברות רב-לאומיות.
 
יחידות השתתפות
מסמך המעיד כי לבעליו יש חלק בנכסי קרן נאמנות, ושיעורו על פי מספר היחידות הרשום במסמך או כערך הנקוב שבו.
 
יחס הוצאות ביטוח חיים
סך הוצאות ביטוח חיים חלקי פרמיות ביטוח כללי (נטו).
 
יחס הוצאות ביטוח כללי
סך הוצאות ביטוח כללי חלקי פרמיות ביטוח כללי (נטו).
 
יחס הכיסוי (בנקים)
מחושב בחלוקת ההכנסות התפעוליות בהוצאות התפעוליות.
 
יחס המרה (ב%) של אג"ח להמרה
מציין את כמות הערך הנקוב של אג"ח להמרה. הקונים זכות לקבלת 1 ערך נקוב מניה.
 
יחס הפסד ביטוח חיים
סך תביעות ביטוח חיים בתוספת הגידול בעתודות ביטוח חיים, חלקי פרמיות ביטוח חיים (נטו).
 
יחס הפסד ביטוח כללי
סך תביעות ביטוח כללי בתוספת הגידול בעתודות ביטוח כללי, חלקי פרמיות ביטוח כללי (נטו).
 
יחס הפרשה לחומ"ס (בנקים)
הפרשה לחובות מסופקים חלקי אשראי לציבור. מעיד על איכות ההלוואות שנתן הבנק: יחס גבוה מעיד על איכות נמוכה (הלוואות בעלות סיכון גבוה לחדלות פירעון או פיגורים).
 


יחס מהיר
נכסים שוטפים בניכוי מלאי חלקי התחייבויות שוטפות. מדד המסייע בניתוח מצב נזילות החברה. יחס המודד את יכולת החברה לעמוד בזמן קצר מאד (מיידי ,(בפירעון התחייבויותיה ע"י נכסיה. המלאי מנוכה מכיוון שקשה לממשו במיידי.
 
יחס עתודות
עתודות ביטוח חיים חלקי סך העתודות (עתודות ביטוח חיים + עתודות ביטוח כללי). ככל שיחס זה גבוה יותר, החוסן הפיננסי של החברה גבוה יותר, שכן עסקי ביטוח חיים הינם בעלי סיכון נמוך יותר מעסקי ביטוח כללי.
 
יחס רווח ביטוח חיים
רווח מביטוח חיים מחולק בסך הפרמיות מביטוח חיים. מקביל, במידת מה, לשיעור רווח גולמי בחברות תעשייתיות/יצרניות.
 
יחס רווח ביטוח כללי
רווח מביטוח כללי מחולק בסך הפרמיות מביטוח כללי. מקביל, במידת מה, לשיעור רווח גולמי בחברות תעשייתיות/יצרניות.
 
יחס שוטף
נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות. מדד המסייע בניתוח מצב נזילות החברה. יחס המודד את יכולת החברה לעמוד בטווח הקצר, בפירעון התחייבויותיה ע"י נכסיה השוטפים.
 
ייסוף
עליית הערך היחסי של המטבע המקומי לעומת ערך המטבע של מדינה אחרת. ההיפך מפיחות.
 
יצירות
גיוס כספים ע"י מכירת תעודות (יחידות השתתפות) מצד מנהל הקרן לציבור הרוכש אותן.
 
חזרה לניווט מהיר

כפיר
אג"ח ממשלתית צמודה למדד, הנושאת ריבית משתנה, אשר מונפקת ל- 7 שנים (תיאורטית מונפקת לתקופה של 4-25 שנים). הן הקרן והן הריבית צמודות למדד. הריבית נקבעת עפ"י ממוצע תשואות אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח של 3-5 שנים. הריבית מתעדכנת ומשולמת אחת לחצי שנה.
 
כר"מ
מסחר בכרוז ממוחשב. השער נקבע על פי ריכוזי פקודות ראשוניות של היצע וביקוש, ופקודות הניתנות כתגובה לפקודות הראשוניות. המסחר אינו פומבי ולא ניתן לדעת את זהות הסוחרים. כל העסקאות באותו יום מסחר נעשות בשער זהה. שיטת מסחר זו מוחלפת כיום בשיטת הרצף.
 
כתב אופציה (warrant)
נייר ערך המונפק על-ידי חברה, והמקנה לבעליו את האופציה להמירו במספר נתון של מניות רגילות (של החברה המנפיקה) תמורת מחיר מימוש.
 
חזרה לניווט מהיר

לידר
אוסף התחלתי של פקודות קניה ומכירה, בבוקר יום המסחר. מסכם עבור כל ני"ע בנפרד את סה"כ ההיצע/ביקוש לנייר.
 
ליפ"ו  LIFO- Last In First Out
שיטה להערכת מלאי, המניחה כי המלאי של חברה נמכר בסדר הפוך לסדר בו נצבר. הפריט האחרון שהועבר למלאי, הוא הראשון שיוצא ממנו. 
 
חזרה לניווט מהיר

מאזן
מסמך המתאר את סך נכסי החברה ומקורותיהם לתאריך מסוים. כולל סעיפי נכסים, התחייבויות והון עצמי. מפורסם ע"י חברות ציבוריות בתום כל רבעון.

מבצע
אדם הממונה ע"י חבר בורסה כדי שייצג אותו בזירת המסחר בבורסה וכדי שיבצע את הוראות הלקוחות של אותו חבר בורסה.
 
מבצע הפצה
מבצע שבו מודיע מנהל הקרן לציבור (באישור הנאמן) על הנפקת יחידות השתתפות בקרן בתנאים נוחים יותר מאשר בשאר ימות השנה, כלומר ללא שיעור הוספה או בשיעור הוספה נמוך מן הנקוב בתשקיף.
 
מגמה מעורבת
מגמות הפוכות (עליות וירידות) במסחר, לגבי ענפי מסחר שונים.
 
מדד בגין
מדד המחירים לצרכן המתייחס לחודש כלשהו, על אף שהמדד הרשמי לאותו חודש יתפרסם רק ב- 15 לחודש שאחריו.
 
מדד ג'נסן
מודד את התשואה העודפת של הקרן מעבר לתשואה שניתן היה להשיג על פי רמת הסיכון שלה ותשואת השוק. גנסן קובע, שאם מנהל הקרן נהנה מיכולת טובה לצפות את המחירים של ניירות הערך אזי הוא ישיג תשואה גבוהה יותר מזו של השוק.
 
מדד דאו-ג'ונס
אחד ממדדי ניירות הערך בבורסה בניו-יורק. מורכב מ- 30 מניות של חברות מובילות.
 
מדד האנג-סנג
מדד המניות של הבורסה בהונג-קונג. מורכב מ- 33 מניות של חברות המובילות.
 
מדד המניות
ממוצע משוקלל של השינוי בכל המניות בבורסה. לכל מניה ניתן משקל ביחס לשווי השוק שלה.
 
מדד המעוף
מדד המשקלל את השינוי היומי בשעריהן של 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של ת"א. הבורסה לני"ע מעדכנת רשימה זו אחת לרבעון.
 
מדד חזוי
מדד המחירים לצרכן הצפוי לחודש שבין המדד האחרון שפורסם (הידוע( ,ועד לפרסום המדד החדש.
 
מדד טריינור
מודד את התשואה העודפת של הקרן מעבר לתשואת נכס חסר סיכון, בעבור יחידת סיכון. בשונה ממדד שארפ, מדד זה מבטא את יחידת הסיכון במונחים של הסיכון השיטתי של הקרן. זהו מרכיב הסיכון שאין באפשרותנו להפחיתו ע"י הגדלת הפיזור של נכסי הקרן בגלל תנודות השוק עצמו.
 
מדד ידוע
מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם. בארץ, מדד המחירים לצרכן מתפרסם ב- 15 לחודש, עבור החודש שקדם.
 
מדד יתר המניות
מדד כל המניות שאינן נכללות במדד ת"א 100. מדד אשר החליף את מדד הכר"מ, בעקבות המעבר למסחר בשיטת הרצף.
 
מדד יתר המניות והמירים
מדד כל המניות וההמירים שאינם נכללים במדד ת"א 100, לרבות ני"ע המירים של המניות הנכללות במדד ת"א 100. מדד אשר החליף את מדד הכר"מ, בעקבות המעבר למסחר בשיטת הרצף.
 
מדד מחירים לצרכן
מדד לעלות המחייה, אשר מייצג סחורות ושירותים הנרכשים ע"י ציבור הצרכנים. מחושב ומפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב- 15 לכל חודש.
 
מדד ניקיי
מדד המניות של הבורסה לני"ע ביפן. מורכב מ- 225 מניות הנסחרות בבורסה בטוקיו.
  

מדד סטנדרד אנד פורס 500
מדד שערי מניות מקובל בארה"ב, המורכב מ- 500 מניות בהן 425 מניות תעשייתיות ו- 75 מניות תחבורה של חברות גדולות בבורסה של ניו-יורק (NYSE).
 
מדד סילבר
מודד את רמת סחירות המניה, על פי אחוז השינוי הממוצע בשער המניה לכל 1000 ש"ח ביקוש/היצע. ככל שערך המדד קטן יותר, הדבר מעיד על תנודתיות נמוכה יותר, ומכאן שסחירות גבוהה יותר.
 
מדד סלקטיביות
היכולת של מנהל הקרן לבחור את הרכב הקרן מבלי לשנות את רמת הסיכון )ביטא) בכדי להגיע לתשואה עודפת על השוק. יכולת הבחירה של מנהל הקרן של ני"ע בתוך כל סקטור.
 
מדד רווחיות ענפים
דו"ח השוואת נתוני הרווח הנקי של החברות הציבוריות. ההשוואה היא לרבעון הקודם ולרבעון המקביל בשנה הקודמת. שינוי של עד 5% (+/-) מוגדר כ"ללא שינוי".
 
מדד שארפ
מדד הבוחן רמת סיכון ע"י מדידת תשואת הקרן, מעבר לתשואת נכס חסר סיכון, בעבור יחידת סיכון. יחידת הסיכון מבוטאת בסטיית התקן של התשואה.
 
מדד ת"א 100
מדד המשקלל את השינוי היומי בשעריהן של 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של ת"א. 25 מניות המעוף נכללות בין 100 המניות המרכיבות מדד זה. הבורסה לני"ע מעדכנת רשימה זו אחת לרבעון.
 
מדד תזמון
היכולת של מנהל הקרן לשנות את הרכב הקרן תוך שינוי רמת הסיכון )ביטא) ובכך ליצור תשואה עודפת לגבי השוק. התזמון נמדד ע"י הפרשים בין תשואת הקרן כאשר הסיכון משתנה לבין התשואה שהייתה אמורה להתקבל אם הסיכון לא היה משתנה.
 
מדד תשומות הבנייה
מודד את השינויים במחירים של תשומות ייצור בענף הבנייה. למדד זה מוצמדים חוזי בנייה וחוזים נוספים (למשל משכנתאות(.
 
מדיניות השקעה
מדיניות ההשקעה של קרן נאמנות, כפי שהיא מוגדרת בתשקיף, כוללת התחייבות להשקיע שיעור מסוים באפיק השקעה אחד או יותר או שהיא מצהירה על חופש פעולה מלא של מנהל הקרן, ללא התחייבות מוגדרת מראש.
 
מדיניות מוניטרית
כלים באמצעותם משפיעה הממשלה ובנק ישראל על שוקי הכספים וההון. כלים אלו כוללים שינוי שערי הריבית, שינוי שערי החליפין ושליטה על היקף האשראי שניתן לציבור.
 
מדיניות פיסיקלית
כלים באמצעותם משפיעה הממשלה על כלכלת המשק. כלים אלו כוללים שינוי בשיטת המיסוי או בשיעור המיסוי, שינויים בגודל תקציב הממשלה, השפעה על תמריצי השקעות הון וכו'.
 
מודל תיק השוק (CAPM)
מודל לתמחור ני"ע, אשר קובע כי התשואה הצפויה לני"ע הינה פונקציה ליניארית חיובית של רגישות ני"ע לשינויים בתשואת תיק השוק. (קו רגרסיה בין התשואה התקופתית על המניה לבין התשואה התקופתית על תיק השוק).
 
מועד המרה אחרון של אג"ח להמרה
מועד אחרון בו יכול בעל האג"ח להודיע על רצונו להמירה למניה. באג"ח צמודות מדד, מועד זה הינו בד"כ כ- 3 שבועות לפני תאריך הפדיון. באג"ח צמודות מט"ח המועד האחרון הוא בד"כ מועד הפדיון.
 
מח"מ
גיול (תהליך מציאת גיל האיגרת). מודד את התקופה הממוצעת (בשנים)לפדיון של תזרים המזומנים שמניב ני"ע.
 
מחזור יומי בבורסה
הערך הכספי הכולל של העסקאות שבוצעו באותו יום בבורסה.
 
מחזור יומי של ני"ע
הערך הכספי של העסקאות שבוצעו באותו יום בנייר הערך.
 
מחזור לקוחות
לקוחות (חייבים) חלקי מכירות, כפול 12. מספר חודשי האשראי בממוצע, שנותנת החברה ללקוחותיה.
 
מחזור מלאי
מלאי חלקי עלות המכר, כפול 12. מספר הפעמים בשנה שהחברה מגלגלת את המלאי שלה, במונחים חודשיים.
 
מחזור ספקים
התחייבויות שוטפות בניכוי בנקים והלוואות לזמן קצר, חלקי עלות המכר, כפול 12. מספר חודשי האשראי בממוצע, שמקבלת החברה מספקיה.
 
מחיר יעד
המחיר אליו צפויה להערכת האנליסטים להגיע המניה בטווח זמן המוגדר בהמלצה. לרוב הכוונה ל - 12 חודשים אם כי ייתכנו מחירי יעד ל - 6 ול - 18 חודשים.
 
מחיר מימוש
המחיר בו זכאי מחזיק האופציה לממש את האופציה. מחיר המימוש מותאם לסוג ההצמדה כפי שנקבע בתשקיף.
 
מחיר מימוש אופציה
המחיר בו זכאי מחזיק האופציה לממש את האופציה. במקרה של אופציית CALL, המחיר שבו רוכש האופציה זכאי לקנות את נכס הבסיס מכותב האופציה. במקרה של אופציית PUT, המחיר שבו רוכש האופציה יכול למכור את נכס הבסיס לכותב האופציה.
 
מחיר נאיבי
המחיר המינימאלי שהמשקיע מוכן לשלם עבור אופציה, ללא התייחסות למחיר שיש לשלם על זכות ההחלטה על המימוש. מתמטית, זהו מחיר נכס הבסיס פחות מחיר המימוש, המהוון להיום (בריבית הריאלית במשק(.
 
מחיר נוכחי
ציטוט של שער המניה כפי שנסחרת בבורסת תל אביב או בחו"ל.
 
מחיר רצפה של אג"ח להמרה
ערכה של אג"ח להמרה, אילו היו נוטלים ממנה את אופציית ההמרה (למשל במקרה של התמוטטות המניה, אין ערך להמרה), ומותירים רק את שוויה כאג"ח.
 
מיזוג חברות
שילוב בין 2 חברות או יותר, שבמהלכו משתלטת החברה הרוכשת על חברת המטרה או שחברת המטרה מעבירה את נכסיה לחברה הרוכשת. זהו הליך מוסכם על כל הצדדים.
 
מכירה בחסר (SHORT)
מכירת מניות שאינן בבעלות המוכר, אלא בבעלות חבר הבורסה המשאיל אותן למוכר. עסקה זו נעשית כשהמוכר צופה ששער המניה ירד והיא מאפשרת למוכר לנצל את ירידת השער להשגת רווח - הוא מוכר בשער הגבוה ולאחר ירידת השער רוכש את אותה כמות מניות בבורסה ומחזירן למלווה.
 
מכפיל ההון
שווי שוק החברה חלקי הון עצמי.
 
מכפיל הרווח
מודד את תקופת ההחזר של ההשקעה. מתמטית, זהו שווי שוק החברה מחולק ברווח הנקי, או לחליפין מחיר למניה מחולק ברווח למניה. משמש כנתון חשוב בהערכות חברות וכדאיות ההשקעה בהן.
 
מכפיל מכירות
שווי שוק חלקי מכירות (הכנסות). משמש כתחליף למכפיל רווח נקי במקרים בהם לחברות הפסד או קיים עיוות ברווח הנקי מסיבות שונות (מיסוי, הכנסות אחרות).
 
מכפיל תזרים מזומנים
שווי שוק, חלקי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת.
 
מכרז אחיד
כל ניירות הערך שהועמדו למכרז יונפקו באותו מחיר, גם למי שהיה מוכן לשלם מחיר גבוה יותר.
 
מכרז מפלה
כל מזמין יקבל את נייר הערך בשער שאותו הציע. כל הנפקות האג"ח הממשלתיות נעשות בדרך זו.
 
ממוצע משוקלל
ממוצע הענף למדד נתון, שבו ניתן לכל חברה משקל בהתאם לשווי השוק שלה. חברות ששווי השוק שלהן נמוך מ- 3 מיליון $ לא נכללו בחישוב.
 
ממוצע רגיל
ממוצע הענף למדד נתון, המתקבל ע"י חישוב ממוצע חשבונאי עבור החברות המסווגות באותו ענף. חברות ששווי השוק שלהן נמוך מ- 3 מיליון $ לא נכללו בחישוב.
 
מנהל קרן
חברה האחראית לניהול הקרן בהתאם לתשקיף שלה, ביצוע הרכישות והמכירות של ניירות הערך, הנפקת יחידות ההשתתפות ופדיונם.
 
מנוף האופציה
בכמה אחוזים ישתנה מחיר האופציה, כתוצאה משינוי של אחוז אחד בשער נכס הבסיס, בהנחה שהפרמיה נותרת ללא שינוי. מתמטית, זהו מחיר המניה (אליה מתייחסת האופציה) לחלק למחיר האופציה.
 
מנוף פיננסי
הון זר (חוב) חלקי הון עצמי. מבטא את היחס בין השקעת בעלי המניות לבין הסכומים, שלוותה החברה מגורמים אחרים לשם מימון פעילותה.
 
מניה
תעודת השתתפות כספית בהונה של החברה המקנה בעלות חלקית בזכויות והשליטה בחברה ובכלל זה זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק. לבעלי המניות אין אחריות פיננסית לפעילות החברה מעבר להשקעתם בה.
 
מניות בכורה
מניות בעלות זכות ראשונה בעת חלוקת דיבידנד, לפי שעור שנקבע מראש.
 
מניות הטבה
חלוקת מניות נוספות למחזיקי המניות הנוכחיים של החברה, ללא תמורה מצידם. אינו משפיע על חלקו היחסי של המשקיע בחברה שכן מספר המניות שבידיו גדל אך גם סך מספר המניות גדל בהתאם.
 
מניות כר"מ
מניות הנסחרות בשיטת הכרוז הממוחשב. אלו הן המניות של החברות הקטנות והבינוניות, בעלות סחירות נמוכה יחסית ושווי שוק נמוך ביחס למניות מרשימת ת"א 100.
 
מניות ת"א 25
25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה.
 
מניית יסוד
מניה המקנה למחזיק בה זכויות עודפות על פי תקנות החברה. בעל מניות יסוד, גם אם מחזיק בשיעור קטן, עשוי להיות בעל שליטה בחברה.
 
מס חברות
מס המוטל על ההכנסה החייבת של חברה. כיום עומד מס החברות בישראל על 36%.
 
מס ליחידים
תעודות המשלמות ריבית חייבות במס על שיעור הריבית, כיום בשיעור של 20%.
 


מסחר מעבר לדלפק
מסחר בני"ע שמתבצע באמצעות הטלפון ורשת מחשבים המקשרת בין דילרים/ברוקרים. בשיטה זו נסחרים ני"ע שאינם רשומים ואינם נסחרים בבורסה (בד"כ ני"ע של חברות קטנות שאינן עומדות בקריטריונים לרישום ולמסחר(.
 
מסלול ההמרה של אג"ח להמרה
המשקיע בוחר לממש את אופציית ההמרה של אגרת החוב וממיר את האג"ח במניה, על פי יחס ההמרה.
 
מסלול פדיון של אג"ח להמרה
המשקיע אינו מממש את אופציית ההמרה של האג"ח להמרה, אלא בוחר לקבל את תמורת הפדיון כבאג"ח רגיל.
 
מק"מ (מלווה קצר מועד)
אג"ח ממשלתית שאינה צמודה ואינה נושאת ריבית, אשר מונפקת לתקופות של עד שנה. הרווח המתקבל מהמק"מ הינו רווח הון הנובע כולו מכך שהמק"מ מונפק בניכיון )מחיר הנמוך מן הערך לפדיון, שהינו 100).
 
מקדם דמי ניהול
מייצג את סך דמי הניהול המשולמים ע"י המשקיע בגין החזקה בתעודות סל.
 
מקדם המרה
מקדם ההמרה מגלם את דמי הניהול שגובה התעודה. הכפלה של מקדם ההמרה במדד אחריו עוקבת תעודת הסל, נותן את שוויה ההוגן של התעודה.
 
מקדם תשואה
השינוי בתשואה הנגרם משינוי של 1% במחיר/שער.

חזרה לניווט מהיר

 נאמן
חברה העומדת בתנאי החוק ותפקידה להחזיק בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות ולפקח על יישום מדיניות ההשקעה של מנהל הקרן בהתאם לתשקיף. רוב חברות הנאמנות הינן חברות בת של הבנקים ושל משרדי רו"ח.
 
נאסד"ק NASDAQ
National Association of Securities Dealers Automated Quotation System. שיטה ממוחשבת למסחר בני"ע הנסחרים "מעבר לדלפק" בארה"ב. רוב החברות הישראליות המונפקות בארה"ב נסחרות בבורסה זו.
 
נגזרת פיננסית
נכס, שמייצג בעלות או תביעה לתקבולים מנכס פיננסי אחר ולא ישירות מהמנפיק. לדוגמא, אופציה.
 
נוסחת בלק אנד שולץ
מחשבת את השוו התיאורטי של כתב אופציה (warrant). הנוסחה משקללת את מחיר מניית הבסיס, מחיר המימוש של האופציה, ריבית על נכס חסר סיכון, הזמן שנותר עד פקיעת האופציה ואת סטיית התקן על התשואה של נכס הבסיס.
 
נוסחת פישר
מקשרת בין שעור התשואה לשיעור האינפלציה. שעור התשואה הנומינלי מתקבל ע"י הכפלת שעור התשואה הריאלי בשיעור האינפלציה.
 
נוסטרו
חשבון של חבר בורסה המשמש להשקעות בניירות ערך עבור עצמו.
 
ני"ע שקליים
פיקדונות, מזומנים וני"ע שאינם צמודים למדד או למטבע כלשהו.
 

 

נייר ערך
תעודה המונפקת בסדרות ע"י ממשלה, חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנה זכות, השתתפות או תביעה מהמנפיק, לרבות מניות, אג"ח, יחידות השתתפות של קרן נאמנות, אופציות, כתבי אופציה, שטרי הון ועוד.
 
נייר ערך חוץ
נייר ערך שהקרן, הריבית או הדיבידנד עליו משולמים במטבע חוץ. נייר ערך חוץ יכול להיות גם ני"ע, שהונפק בישראל או שנסחר בבורסה בתל-אביב.
 
ניכוי מס במקור
שיטה לגביית מס הכנסה. בשיטה זו משולם המס עוד לפני שמשולם סכום הכסף לידי מקבלו. משלם הסכום מעביר את סך המס למשרד מס הכנסה ומקבל הסכום מקבל סכום נטו.
 
ניתוח טכני/צ'רטיסטי
בדיקת כדאיות השקעה בני"ע על פי מחיר המניה בשוק ומחזור העסקאות. מתבסס על ההנחה כי ניתן להסיק לגבי התנהגות מחיר המניה בעתיד על פי תנודות המחירים בעבר.
 
ניתוח כלכלי/פונדמנטליסטי
בדיקת כדאיות השקעה בני"ע על פי החברה אותה הן מייצגות, מבחינת רמת ניהול, תזרים מזומנים, רווחיות, מצב הענף, נתוני משק ועוד. מתבסס על ההנחה כי מחיר המניה משקף את הערך הכלכלי האמיתי של החברה.
 
נכס בסיס
מדד (מקומי או בינלאומי), מטבע או סחורה, אחריו עוקבת התעודה באופן רציף.
 
נכס הבסיס
הנכס שאליו מתייחסת האופציה. בבורסה בת"א, נכס הבסיס הינו מדד המעו"ף, אך תיאורטית נכס הבסיס יכול להיות גם מדד אחר, מניה או כל סוג אחר של נכס פיננסי.
 
נכס פיננסי
נכס לא מוחשי המייצג תביעה לרווח או תועלת עתידית. זהו חוזה משפטי לכל דבר בין מנפיק הנכס לבין בעל הנכס.
 
נכס פיננסי אקוויטי
נכס פיננסי, שמייצג זכות לתקבולים משתנים ותלויים בגורמים אחרים. לדוגמא, מניה.
 
נכס פיננסי חוב
נכס פיננסי המייצג זכות לתקבול קבוע. לדוגמא, אגרת חוב.
 
נכסים שוטפים
סעיף במאזן. נכסים, שהחברה אינה מחזיקה בהם בקביעות. למשל, מלאי, מזומן וחייבים (לקוחות(.

חזרה לניווט מהיר

 סוג המרה
ניתן להמיר את תעודות הסל למניות הכלולות במדד, למטבע, או לשווי כספי של המדד או הסחורה. כמתואר בתשקיפים של תעודות הסל.
 
סוג עמלת הפצה
סוג 1 - קרנות פיקדונות, מק"מים ואג"חים קצרים של עד שנתיים, עמלת הפצה של 0.25%.סוג 2- קרנות מנייתיות המשקיעות יותר מ-50% מהתיק שלהן במניות, עמלת הפצה של 0.8%.סוג 3 - כל שאר הקרנות -"אחרות" עמלת הפצה של 0.4%.עמלת ההפצה חלה על הקרן.
 
סחורה צפה
המניות המוחזקות בידי הציבור. הסחורה הצפה מהווה כ- 36% משווי שוק המניות, כולל אחזקות של קופות גמל (12%), קרנות נאמנות (8%) ומנהלי תיקים (10%). יתר המניות מוחזקות ע"י בעלי עניין.
 
סחירות
ני"ע הינו סחיר אם ניתן לקנות/למכור אותו במהירות ומבלי להשפיע על מחירו באופן משמעותי. בד"כ, ככל ששווי השוק של החברה גדול יותר, כך גדל הסיכוי כי המניה תהיה סחירה יותר.
 
סטיית תקן
מידת תנודתיות שער נכס. סטיית תקן גבוהה תאפיין נכסים ששעריהם משתנים בצורה חדה יחסית.
 
סיווג Finance
סיווג החברות הציבוריות על פי חלוקה של Themarker Finance. החלוקה נעשתה ע"פ קריטריון עיסוקה המרכזי של החברה תוך מתן דגש למקור ההכנסה העיקרי של כל חברה.
 
סיווג מס
מעמד המס של הקרן כפי שנקבע בתשקיף הקרן. פטורה או חייבת.
 
סיכון השוק
סיכון הנובע מתנודתיות מחירי הנכס הפיננסי, העשויה להשפיע על מחיר המכירה שלו. נובע מאלמנטים של היצע/ביקוש וסחירות. סיכון שאינו ניתן לפיזור.
 
סיכון נומינלי
הסיכון כי ההשקעה לא תשמור על ערכה הנומינלי.
 
סיכון ריאלי
הסיכון כי ההשקעה לא תשמור על ערכה הריאלי, כלומר ישחק כוח הקניה של הכסף בשל עליות מחירים.
 
סיכון שערי חליפין
חוסר הודאות לגבי התשואה על ני"ע זר, לאור חוסר הודאות לגבי שער החליפין שבו יומר המטבע הזר למטבע המקומי של המשקיע.
 
סל המטבעות
שקלול שערי המט"ח העיקריים. הרכב הסל: 65.65% - דולר אמריקאי, 22.94% - אירו, 5.68% - ליש"ט ו- 5.73% יין יפאני.
 
ספקולציה
השקעה לטווח קצר תוך ציפייה להפקת רווח מיידי בשיעור גבוה יחסית ותוך נטילת סיכון גבוה יחסית להפסדים.

חזרה לניווט מהיר

 ע.נ.נ. (ערך נוכחי נקי)
הערך הנוכחי של תזרים מזומנים עתידי שיתקבל מהשקעה מסוימת, פחות עלות ההשקעה.
 
עוצמה
הביקוש/היצע במונחים כספיים (ש"ח). מחושב ע"י הכפלת כמות הערך הנקוב כפול שער הבסיס.
 
עלות המכר
סעיף בדו"ח רווח והפסד. סעיף זה כולל את כל הוצאות החברה על ייצור המוצרים שמכרה (בחברה לייצור) או הוצאות החברה על קניית הסחורות שמכרה (בחברה למסחר). סעיף זה אינו כולל את עלות המוצרים שנותרו במלאי.
 
עמית
אדם המשלם כספים (או שמשולמים כספים עבורו) לקופת גמל או הזכאי לקבל כספים ממנה.
 
עמית עצמאי
עמית יחיד לרבות שכיר, המשלם כספים לקופת גמל ללא תשלום מקביל של מעביד.
 
עמית שכיר
עובד אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקופת גמל.
 
עמלת המרה
עמלה המשולמת בעת המרת התעודות, בהתאם למנגנון ההמרה.
 
עמלת הפצה
עמלה שאותה משלם מנהל הקרן לחבר הבורסה המפיץ את תעודות הקרן שלו, כלומר בנק או ברוקר, שאצלו נקנו תעודות הקרן. עמלה זו באה מתוך שיעור ההוספה שגובה מנהל הקרן ושיעורה בדרך כלל 0.25%.
 
עקום תשואה לפדיון
גרף, המציג את התשואה לפדיון, עבור אגרות חוב צמודות מדד ממשלתיות לתקופות שונות. עקום זה מבטא את הקשר, בכל נקודת זמן, בין שעור התשואה לפדיון של אג"ח בעלות סיכון זהה (וזמן שונה לפדיון) לבין טווח הזמן לפדיון.
 
ערך הזמן של האופציה
ההפרש בין שווי האופציה לבין הערך הפנימי שלה. מורכב מאלמנט הריבית ומהתקופה עד למימוש. ככל שיש יותר זמן לפקיעה, כך גבוה יותר ערך הזמן של האופציה.
 
ערך הספרים של ההון העצמי
הערך המאזני של נכסי החברה פחות הערך המאזני של התחייבויות החברה. נתון זה הינו היסטורי ומייצג את סכום הכסף, שגייסה החברה בזמן הנפקת המניות.
 
ערך נוכחי
סכום המופקד היום בריבית מסוימת, בכדי שיתקבל סכום מסוים בעתיד.
 
ערך עתידי
סכום שיתקבל בעתיד במידה ותופקד קרן מסוימת בריבית מסוימת עד לאותו זמן.
 
עתודה
סעיף במאזן בצד הנכסים. בסעיף זה כלולים סכומי הכסף שמפרישה החברה מרווחיה לטובת תשלומים שישולמו בעתיד מחוץ לעסקיה הרגילים ולא לבעלי מניותיה. למשל הפרשה לתשלום פיצויי פיטורין, לתשלום מיסים שונים ולתשלום ריבית ופדיון אג"ח שהנפיקה.

חזרה לניווט מהיר

 פארי
שוויה התיאורטי של האיגרת במידה והייתה נפדית היום. הערך הנקוב של האג"ח, בתוספת ריבית ו/או הפרשי הצמדה שנצברו מיום התשלום האחרון ועד ליום החישוב.
 
פדיונות
מכירת תעודות (יחידות השתתפות) מצד הציבור למנהל קרן הנאמנות. האפשרות שיש לציבור לפדות את התעודות מדי יום ביומו ולמשוך את כספו היא סימן היכר לנזילות הגבוהה של ההשקעה בקרנות.
 
פורוורד - עסקה עתידית
עסקה, שתנאיה נקבעים בעת קשירתה וביצועה בפועל נעשית במועד מאוחר יותר, שגם הוא נקבע מראש. עסקה זו נבדלת מאופציה בכך ששני הצדדים מחויבים לבצעה במועד שנקבע.
 
פחת
נוהל חשבונאי המפזר את עלותו של נכס קבוע, על פני אורך החיים המשוער של הנכס.
 
פיחות
ירידת הערך היחסי של המטבע המקומי לעומת ערך המטבע של מדינה אחרת. ההיפך מייסוף.
 
פיפ"ו FIFO-First In First Out
שיטה להערכת מלאי, המניחה כי מלאי החברה נמכר באותו סדר בו נצבר. הפריט הראשון שהועבר למלאי, הוא הראשון שיוצא ממנו.
 
פיצול מניות
פעולה טכנית שבה הופכים מניה אחת בעלת ערך נקוב מסוים למספר מניות בעלות ערך נקוב מופחת. פעולה הפוכה מאיחוד מניות.
 
פער באחוזים
ההפרש בין מחיר היעד שהציבו האנליסטים למחיר הנוכחי של המניה. (מחיר נוכחי חלקי מחיר יעד)
 
פק"מ
אפיק השקעה שקלי, המוצע ע"י הבנקים. זוהי תכנית חסכון לטווח קצר, המבטיחה ריבית קבועה על הפקדות.
 
פקודת (ATC-At The Closing).
פקודות הניתנות בשלב הנעילה ברצף, בשער הנעילה בלבד.
 


פקודת Best
פקודה ללא הגבלת שער המיועדת לביצוע בשער הפתיחה. נקראת גם פקודת שוק (Market).
 
פקודת בצע בשער הפתיחה (ATO-At The Opening)
פקודה ללא הגבלת שער המיועדת לביצוע בשלב הפתיחה בלבד.
 
פקודת שוק (MKT-Market)
פקודת שוק תוגש ללא הגבלת שער ותהא מיועדת לביצוע בשער הפתיחה.
 
פקודת שער (Limit)
פקודה בהגבלת שער, החל משער הבסיס ועד התנודה היומית המותרת בשלב הפתיחה. הברוקר יבצע פקודה זו רק אם השער שנקבע זהה או עדיף על זה שקבע הלקוח.
 
פרוקסי
ייפוי כוח להשתתף באסיפת מניות במקום בעל המניות.
 
פרמיה (לאופציה(
המחיר שמשלם קונה האופציה עבור הזכויות שהוא מקבל. המחיר נקבע בבורסה ומושפע מן היחס בין מחיר המימוש למחיר נכס הבסיס בשוק, תנודתיות מחיר נכס הבסיס, הזמן שנותר עד מימוש האופציה ושער הריבית במשק.
 
פרמיה להמרה
התשלום שמשלם מחזיק נייר הערך ההמיר, עבור הזכות להמירו (בד"כ למניה(.
 
פרמיה למימוש מיידי של אופציה (%)
התוספת באחוזים המשולמת עבור רכישת המניה ע"י מימוש האופציה, בהשוואה לרכישה ישירה של המניה בשוק.
 
פרמיות לעובד
סה"כ פרמיות חלקי מספר העובדים. מקביל להכנסה לעובד בחברה תעשייתית/יצרנית.
 
פרמיה למימוש מיידי
בכמה יקר יותר לקנות היום את נכס הבסיס דרך האופציה, מאשר לקנות אותו ישירות בשוק.
 
פרמיית ההון העצמי
ההפרש בין שיעור התשואה על המניות לשיעור התשואה על איגרות חוב ממשלתיות לטווח קצר.
 
פרמיית סיכון
עודף התשואה, שדורש המשקיע עבור השקעה בני"ע בעל סיכון. מחושב כתשואה, הנדרשת מני"ע, מעבר לתשואה המתקבלת מהשקעה בני"ע חסר סיכון.

חזרה לניווט מהיר

 קונים/מוכרים בלבד
מקרים בהם נקבע שער הגבוה/נמוך ב- 10% משער הבסיס, ללא ביצוע עסקאות כלל. למחרת אירוע כזה, תסחר אותה מניה בתנודת שער בלתי מוגבלת.
 
קונסורציום חיתום
מספר מוסדות פיננסים החוברים יחד לצורך הנפקת ני"ע של חברה. כל מוסד מתחייב לרכוש כמות מסוימת של ני"ע, אם אלה לא ירכשו על ידי הציבור. תמורת התחייבות זו מקבל כל מוסד עמלה מהחברה המנפיקה.
 
קופה מרכזית לפיצויים
קופת גמל שבה מעביד צובר כספים כדי שיוכל במידת הצורך, לשלמם כפיצויי פיטורין לעובדיו. המעביד מפריש כספים לקופה וזו משקיעה את כספו ומחלקת רווחים, במידה וישנם, בהתאם לחלקו בקופה. בקופת גמל זו כל העמיתים הינם מעבידים.
 

 

קופת גמל
קרן המוקמת על פי אישור משרד האוצר, במטרה שתשלם לעמיתיה תגמולים, קצבה או פיצויים (לפי סוג הקופה). קופת גמל הינה חיסכון חוזי לטווח ארוך. החוק מעניק לקופת גמל ולעמיתיה הקלות במס הכנסה.
 
קופת גמל לפנסיה
קופת גמל לקצבה. קופה זו משלמת קצבה לעמית לאחר פרישתו מעבודה)מפאת גיל או נכות) או לשאיריו לאחר פטירתו. בקופת גמל זו כל העמיתים הינם עובדים שכירים.
 
קופת גמל לתגמולים
קופת גמל המשלמת לעמיתיה מכספים, שהופקדו בה לזכותם, ומרווחים שנבעו מכספים אלה. עמית רשאי למשוך את התגמולים במידה ופרש מעבודתו או אם מלאו 15 שנים לחברותו בקופה או אם הגיע לגיל פרישה. בקופת גמל זו העמיתים הינם שכירים או עצמאיים.
 
קיזוז פנימי
פעולות קניה ומכירה המתבצעות בין חברי הבורסה, בתום יום המסחר. מידע על פעולות אלו מתפרסם בגיליון שערים.
 
קרן בלתי מסויגת
קרן הרשאית להשקיע, על פי הסכם הנאמנות שלה, כל סכום מנכסיה בכל ני"ע, ללא תלות אם הוא "חייב מס" ואם לאו. לעניין המס, יראו את הרווח שחולק כאילו הופק ונתקבל במישרין בידי בעל היחידה ולפי זה יחויב . יתרונה הוא למלכ"רים (מוסדות ללא כוונת רווח) ולחברות.
 
קרן בלתי צבירה
קרן, שאינה צוברת את כל רווחיה, ורשאית לחלקם כדיבידנד לבעלי יחידות השתתפות בה.
 
קרן הון
סעיף במאזן, חלק מן ההון העצמי. סעיף זה מבטא הפרש בין ערכו בספרים של ההון הנפרע, לבין ערכו המונפק.
 
קרן השתלמות
קופת גמל למטרות השתלמות (בארץ ובחו"ל). בקופה זו העמיתים הינם שכירים או עצמאיים. החיסכון עבור עמית שכיר משולם מכספו (עד 2.5% משכרו) ומכספי המעביד (עד 7.5%). בתום 6 שנים, ניתן למשוך את יתרת החיסכון לכל מטרה.
 
קרן מסויגת
קרן, שלפי הסכם הנאמנות שלה, מתחייבת להשקיע לפחות 85% מנכסיה בני"ע שהינן "פטורי מס" או שהינן "חייבי מס" בשיעור מוגבל, על הדיבידנד או הריבית המחולקים בגינן. רוב קרנות הנאמנות משתייכות לקטגוריה זו.
 
קרן מתמחה
קרן המשקיעה שיעור ניכר מנכסיה באפיק השקעה אחד. למשל: קרן המתמחה במניות, קרן המתמחה בצמודי מדד, קרן המתמחה במט"ח. לפי הגדרת בנק ישראל - קרן המשקיעה לפחות 75% מנכסיה באפיק אחד, וזאת לפי ממוצע אחזקותיה ב- 18 החודשים האחרונים.
 
קרן נאמנות
מסגרת, שמטרתה השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, בתנאי שנעשתה על סמך הסכם נאמנות ושפרטיה פורסמו באמצעות תשקיף.
 
קרן נאמנות גמישה
קרן שאינה מתחייבת להשקיע שיעור כלשהו מנכסיה באפיק השקעה מסוים. הנוסח המקובל בתשקיף הקרן במקרה זה: מנהל הקרן יכול להחליט במה וכמה להשקיע ללא כל התחייבות מצידו.
 
קרן נאמנות המתמחה במניות
קרן שעל פי תשקיפה מתחייבת להשקיע לפחות 50% מנכסיה באפיק המנייתי. ישנן קרנות המתמחות בהשקעה לפי ענף (מניות של חברות תעשייתיות, חברות תקשורת וכו'( או לפי שיטת מסחר (מניות כר"מ, מעו"ף וכו'(.
 


קרן נאמנות המתמחה בני"ע חו"ל
קרן המתחייבת בתשקיפה להשקיע לפחות 50% מנכסיה בני"ע הנסחרים בחו"ל או בני"ע הצמודים למטבע זר.
 
קרן נאמנות מעורבת
קרן המתחייבת בתשקיפה להשקיע את נכסיה במספר אפיקי השקעה שונים.
 
קרן נאמנות מתמחה באג"ח
קרן המתחייבת בתשקיפה להשקיע לפחות 50% מנכסיה באפיק האג"ח. קרנות אג"ח נחלקות לפי סוג אגרות החוב בו הן משקיעות: למשל, קרן המתמחה באג"ח שהונפקו ע"י הממשלה (אג"ח מדינה) או אג"ח שהונפקו ע"י חברות (אג"ח קונצרני) או בכל סוג אג"ח שהוא (אג"ח כללי).
 
קרן סגורה
קרן המנפיקה לציבור מספר מוגבל של יחידות השתתפות. כאשר מכסת היחידות מתמלאה, היא אינה רשאית להנפיק יחידות חדשות, למעט חלוקת הטבה. מנהל הקרן רשאי למכור יחידות השתתפות נוספות במידה וישנן פדיונות בקרן.
 
קרן צבירה
קרן הצוברת את כל רווחיה ואינה רשאית על פי תשקיפה לחלק אותם או מקצתם, כדיבידנד במזומן לבעלי יחידות השתתפות בה.
 
קרן שקלית
קרן המתחייבת בתשקיפה להשקיע לפחות 50% מנכסיה בני"ע שאינם צמודים למדד או למטבע וכן בפיקדונות ומזומן.

חזרה לניווט מהיר

 רו
השינוי במחיר האופציה, כתוצאה משינוי של יחידה אחת (אחוז אחד) בשער הריבית חסרת סיכון.
 
רווח גולמי
סעיף בדו"ח רווח והפסד. רווח החברה ממכירת מוצרים שיצרה (או ממכירת סחורות שקנתה) בניכוי עלות המכר (ההוצאות שהוציאה החברה בכדי לייצר/לקנות את המוצרים/סחורות שמכרה). ההכנסות וההוצאות המהוות את הרווח הגולמי הן רק אלו שנבעו מהפעילות השוטפת של החברה.
 
רווח חשבונאי
הכנסות של חברה, פחות הוצאותיה, או השינוי בהון העצמי של החברה + דיבידנדים ששולמו לבעלי המניות.
 
רווח למניה
הרווח החשבונאי של חברה, מחולק במספר המניות שהנפיקה.
 
רווח נקי
סעיף בדו"ח רווח והפסד. הרווח השנתי של החברה המחושב כסיכום כל הכנסותיה בניכוי כל הוצאותיה.
 
רווח תפעולי
סעיף בדו"ח רווח והפסד. רווח הנובע מסיכום כל הכנסות החברה בניכוי כל הוצאותיה, שנבעו מפעילותה השוטפת.
 
רווח/הפסד הון
הפער בין ערך השוק הנוכחי של ני"ע לבין העלות המקורית שלו.
 
ריבית
פיצוי כספי ללווה הניתן ע"י המלווה, עבור שימוש בכסף לתקופת זמן מוגדרת.
 
ריבית האג"ח
אחוז מהערך המתואם של האג"ח, שמשולם למחזיק האיגרת מדי תקופה, על פי תנאי אגרת החוב.
 
ריבית לייבור (Libor)
London Inter-Bank Offered Rate. ממוצע שערי ריבית ה-Offered )הריבית שהבנק משלם על גיוס כסף) של 5 הבנקים הגדולים בעולם (אנגליה, יפן, גרמניה, צרפת וארה"ב). ריבית זו משמשת כריבית הנקובה לעסקאות בינלאומיות.
 
ריבית משתנה
ריבית המתעדכנת אחת לתקופה לפי בסיס כלשהו. ללווה עדיפה הלוואה בריבית משתנה כאשר יש ציפייה לירידת ריבית.
 
ריבית נקובה
תעודות הסל בחלקן נושאות ריבית המשולמת למשקיעים באופן תקופתי.
 
ריבית פריים
ריבית הנקבעת אחת לחודש ע"י בנק ישראל. ריבית זו הינה הריבית הבסיסית לאשראי לא צמוד.
 
ריבית צבורה
ריבית שהצטברה על האג"ח לפי תנאיה ועדיין לא הגיעה מועד תשלומה.
 
רכוש קבוע
סעיף במאזן בצד הנכסים. נכסים, שהחברה מחזיקה בקביעות בכדי שישמשו אותה בייצור ההכנסה. למשל, קרקע, מבנים וציוד.

חזרה לניווט מהיר

 שגיא
אג"ח ממשלתית צמודה למדד, הנושאת ריבית קבועה, אשר מונפקת ל- 6 שנים. הן הקרן והן הריבית צמודות למדד. הריבית קבועה בשיעור שנתי של 3% ברוטו והיא משולמת אחת לשנה.
 
שווי מנייתי של אג"ח להמרה
ערכה של אג"ח להמרה, אילו היו נוטלים את תכונות האג"ח שלה ומותירים רק את אופציית ההמרה. מתמטית, שער המנייה לחלק ליחס ההמרה.
 
שווי שוק של חברה
סה"כ מצרפי של כמות הערך הנקוב של ני"ע של החברה, כפול מחיר השוק. (להוציא אגרות חוב(.
 
שוק "דובי"
Bear market - תקופה מתמשכת של ירידות בשערי המניות.
 
שוק "פרים"
Bull market - תקופה מתמשכת של עליות בשערי המניות.
 
שוק דובי
שוק המאופיין בתקופות ממושכות של ירידות שערים והיקפי מסחר נמוכים. בחו"ל (בעיקר בארה"ב), נהוג שמתחת לרמות מחירים מסוימות השוק נכנס לטריטוריה דובית.
 
שוק משני
השוק בו סוחרים בני"ע, הבורסה. המסחר נעשה בין המשקיעים לבין עצמם והמנפיק אינו מעורב. מתווך על פערי הזמן של רצון המנפיק בהשקעה לטווח ארוך לרצון המשקיעים להחזקה בנכס נזיל (טווח קצר).
 
שוק ראשוני
השוק בו מונפקים ני"ע חדשים לראשונה, כאשר התמורה עוברת מהמשקיע אל הגוף המנפיק.
 
שוק שורי
שוק המאופיין בתקופות ממושכות של עליות שערים והיקפי מסחר גבוהים. בחו"ל (בעיקר בארה"ב), נהוג שמעל לרמות מחירים מסוימות השוק נכנס לטריטוריה שורית.
 
שותפות כללית
גוף משפטי המוקם על פי הסכם חוזי בין השותפים וזאת לשם ניהול עסק למטרת הפקת רווחים. כל השותפים אחראים, ביחד או לחוד, לחובות החברה. ישנה אפשרות לקיזוז הפסדים ורווחים בעסקים שונים של השותפות.
 
שותפות מוגבלת
גוף משפטי המוקם על פי חוזה בין שותפים לשם ניהול עסק למטרת הפקת רווחים. בעלת לפחות שותף כללי אחד שמנהל את השותפות ואחראי לחובותיה ולפחות שותף מוגבל אחד, שאיננו אחראי לחובות השותפות ולו הגנה כשל חברה בע"מ. מקובל בחברות להפקת סרטים ובחיפושי נפט.
 

 

שחר
אג"ח ממשלתית שאינה צמודה, הנושאת ריבית נומינלית קבועה, אשר מונפקת לתקופה של עד 20 שנה (בפועל לשלוש שנים). הריבית נקבעת מראש לכל חיי האיגרת ומשולמת אחת לשנה.
 
שטר הון
ני"ע הדומה לאג"ח אך נבדל ממנו בכך שאינו מובטח בשעבוד נכסי החברה.
 
שיטת השווי המאזני (אקוויטי(
שיטה חשבונאית לעריכת דוחות כספיים מאוחדים של חברה, אשר לה השקעות בשיעור של 25% ומעלה בחברות אחרות. לפי שיטה זו נכלל בדוחות חלקה של החברה ברווחים/הפסדים והעודפים של החברות המוחזקות.
 
שינוי ב- % של יצירות/ פדיונות
שווי יצירות/פדיונות בניכוי היקף נכסים לתחילת תקופה.
 
שיעור הוספה
השיעור באחוזים, שהמשקיע צריך לשלם מעבר למחיר היסודי שנקבע לה. שיעור ההוספה נע בדרך כלל בין 0.5% ל- 2%.
 
שיפור ברווח
בדו"ח מדד ריווחיות ענפים (במרכז מעקב שוק)- חברות, שדווחו על עליה של %5 ויותר ברווח הנקי, מוגדרות בקטגוריה של "שיפור ברווח".
 
שישה חודשים של הנחה
שלושה חודשים ראשונים ב 50% הנחה ( תשלום חודשי של 160.50 ₪ כולל מע"מ)שלושה חודשים נוספים ב 35% הנחה (תשלום חודשי של 183.00 ₪ כולל מע"מ)החל מהחודש השביעי תשלום חודשי של 235.00 ₪ כולל מע"מ
 
שכר מנהל הקרן
השכר, שזכאי מנהל הקרן לקבל בעבור ניהולה. שכר המנהל נקוב בתשקיף והוא נקבע כאחוז מסוים מן הערך השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
 
שכר נאמן הקרן
השכר שזכאי נאמן הקרן לקבל. שכר הנאמן נקוב בתשקיף והוא נקבע בד"כ כאחוז מסוים מן הערך השנתי הממוצע של נכסי הקרן. תשלום זה נועד לכסות את הוצאות הנאמן על ביקורת חשבונות הקרן, שכר טרחת רואה חשבון וכו.
 
שלב המסחר ברצף
הפקודות מועברות משלב "הטרום פתיחה" ובכל מקרה של "מפגש" מתאים בין קונה למוכר מתבצעת עסקה. בכל רגע נתון ניתן לראות את שלושת הפקודות ה"טובות" ביותר (שלושת הקונים בשערים הגבוהים ביותר ושלושת המוכרים בשערים הנמוכים ביותר(.
 
שלב טרום פתיחה ברצף
בשלב זה מוזרמות פקודות מכירה/קניה לני"ע. המערכת מרכזת פקודות אלו ומחשבת שער ומחזור תיאורטיים לכל רגע נתון ולבסוף נקבעים שער פתיחה ומחזור פתיחה. בשלב מסחר זה לא תתבצענה עסקאות.
 
שלב נעילה ברצף
בסיום שלב המסחר הרציף יחושב לכל נייר שער נעילה. בשער זה מתקיים מסחר סימולטאני ללא שינוי שער.
 
שעור ההוצאות
יחס המבטא את חלקן של הוצאות החברה מתוך סך ההכנסות/מכירות שלה. ניתן ליישם יחס זה על כל סעיפי ההוצאות בדו"ח רווח והפסד (למשל הוצאות מכירה, הוצאות הנהלה, הוצאות מו"פ).
 
שעור רווח ב- %
יחס המבטא את חלקו של רווח החברה מתוך סך ההכנסות/המכירות שלה. ניתן ליישם יחס זה על כל סעיפי הרווח בדו"ח רווח והפסד (למשל שעור רווח גולמי, שעור רווח תפעולי, שעור רווח נקי).
 
שעור רווח גולמי
רווח גולמי חלקי מכירות. מבטא באחוזים את הרווח הגולמי מסך המכירות.
 
שעור רווח נקי
רווח נקי חלקי מכירות. מבטא באחוזים את הרווח הנקי מסך המכירות.
 
שעור רווח תפעולי
רווח תפעולי חלקי מכירות. מבטא באחוזים את הרווח התפעולי מסך המכירות.
 
שעורי צמיחה - 4 רבעונים
שעור צמיחה של הרבעון הנוכחי ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
 
שעורי צמיחה - 5 שנים
שעור הצמיחה הממוצעת לשנה, בחמש השנים האחרונות. מחושב "עי חלוקת תוצאות 1998 בתוצאות 1994, בחזקת שורש רבע.
 
שעות הפנאי
שעות הפנאי: גלישה חופשית יום א' ועד יום ה' מהשעה 19:00 ועד 09:00 למחרת,יום ו' מהשעה 13:00 ועד יום א' בשעה 09:00. כל שעה נוספת שלא במסגרת שעות הפנאי תחויב ב 9 ₪ כולל מע"מ
 
שער (מחיר) יחידה
המחיר שנקבע לצורך קנייה של יחידת השתתפות בקרן לפי המחיר היסודי בתוספת "שיעור הוספה", שנועד לכסות את הוצאות ניהול הקרן ועמלת ההפצה של החבר הבורסה המפיץ את היחידות.
 
שער (מחיר) יסודי
המחיר הבסיסי שנקבע לקרן נאמנות והמשתנה מדי יום בהשפעת המסחר בבורסה. את המחיר קובעים בדרך של חלוקת הערך הכולל של ני"ע ומזומנים שבידי הקרן, במספר יחידות ההשתתפות המוחזקות בקרן.
 
שער (מחיר) פדיון
המחיר שנקבע למכירה של יחידת השתתפות מצד משקיע בקרן למנהל הקרן והוא מתקבל בדרך של חלוקת הערך הכולל של ני"ע ומזומנים שבידי הקרן במספר יחידות ההשתתפות שבקרן, בניכוי ההוצאות הכרוכות במכירתן. מחיר זה נמוך בדרך כלל בכ- 0.5% מן המחיר היסודי של הקרן.
 
שער אקס אג"ח צמוד מדד (חלוקת ריבית)
שער יום "קום", בניכוי הריבית נטו והפרשי הצמדה.
 
שער אקס אג"ח צמוד מט"ח (חלוקת ריבית)
שער יום "קום", בניכוי הריבית נטו.
 
שער בסיס
שער הסגירה של יום אתמול. שער שביחס אליו נמדד השינוי היומי בנייר ערך.
 
שער האג"ח
מחיר בבורסה בו נסחרת אגרת חוב, כאחוז מהערך הנקוב.
 
שער מניה ביום אקס (מניות הטבה)
שער מניה יום "קום" (קובע) חלקי ההטבה (ב- %).
 
שער מניה ביום אקס (דיבידנד ומניות הטבה)
שער מניה יום "קום" (קובע) בניכוי דיבידנד נטו, חלקי ההטבה (ב- %).
 
שער מניה ביום האקס (דיבידנד)
שער יום "קום" (קובע) בניכוי דיבידנד נטו.
 
שער מתואם של אג"ח
מבטא באחוזים את הערך המתואם מתוך הערך הנקוב של אגרת חוב.
 
שער נעילה
יחושב על פי ממוצע העסקאות שנסגרו ב- 30 הדקות שקדמו למועד סיום המסחר הרציף ובלבד שסכומן המצטבר הינו 100 אלפי ש"ח או יותר. שער זה יהווה את שער הבסיס של יום למחרת.
 


שער פתיחה
השער בו נחתכות עקומות ההיצע והביקוש של הפקודות שהוזרמו בשלב הטרום פתיחה ואשר בו הושג המחזור הגבוה ביותר.

חזרה לניווט מהיר

 תאריך מימוש/פקיעת האופציה
המועד האחרון בו זכאי מחזיק האופציה לממש את האופציה. אופציה "אירופאית" (הסוג הקיים בארץ) - זכות המימוש ניתנת רק עם פקיעתה. אופציה "אמריקאית" - זכות המימוש ניתנת בכל רגע עד פקיעתה.
 
תאריך פדיון
התאריך בו מנפיק האג"ח משלם למשקיעים את קרן האג"ח. ישנן אגרות בעלות מועד פדיון אחד ואחרות בעלות פדיון לשיעורין (שני מועדים או יותר(.
 
תזרים מזומנים פנימי (מפעילות שוטפת)
סעיף בדוח תזרים מזומנים. סעיף זה מורכב בעיקר משינויים בהון החוזר והפחת. אם גידול במכירות מלווה בגידול ניכר באשראי ללקוחות, עשוי להיפגע החוסן הפיננסי של החברה. הדבר לא יבוא לידי ביטוי ברווח (שיגדל) אלא רק בתזרים המזומנים .
 
תטא
השינוי במחיר האופציה, כתוצאה משינוי של יחידת זמן אחת, בזמן עד לפקיעת האופציה.
 
תיק השוק
תיק השקעות הכולל את כל ני"ע. חלקו של כל ני"ע בתיק שווה לשווי השוק היחסי של נייר הערך בשוק ההון.
 
תעודת סל
תעודות סל הפכו למכשיר השקעה פופולארי בישראל, זאת לאחר שבשווקי ההון בעולם הן נחשבות לאחד מאפיקי ההשקעה הצומחים ביותר בשנים האחרונות. תעודות סל, הן נייר ערך הנסחר בבורסה, עוקב אחר מדד מקומי או זר, ומבטיח למחזיק בו את שווי המדד או את שווי המניות המרכיבו
 
תעודת סל
מהי תעודת סל ? תעודות סל, הן נייר ערך הנסחר בבורסה, עוקב אחר מדד מקומי או זר, ומבטיח למחזיק בו את שווי המדד או את שווי המניות המרכיבות אותו.
 
תקופת המלאי
מלאי ממוצע כפול 365, חלקי עלות המכר. יחס המודד כמה ימים, בממוצע, נותר המלאי במחסנים טרם מכירתו.
 
תקופת המרה
התקופה בה יכול המחזיק באג"ח להמרה, להודיע על רצונו להמירה למניה.
 
תשואה אחרי עמלות
תשואת מק"מ מחושבת לאחר עמלת קניה של 0.1%
 
תשואה אפקטיבית
הרווח / הפסד הצפוי למחזיק המק"מ בשער הנתון, בהנחה שיחזיק בה עד לפדיון.
 
תשואה לפדיון
תשואה שמבטאת באחוז שנתי את הרווח/ההפסד הצפוי לרוכש האג"ח בשער נתון, בהנחה שיחזיק בה עד לפדיון.
 
תשואה לפדיון נטו
תשואה לפדיון בניכוי מס הכנסה. גובה המס מתעדכן מעת לעת על ידי משרד האוצר.
 
תשואה נומינלית
אחוז השינוי בערכה של השקעה בני"ע, כאשר הערכים אינם מתואמים לאינפלציה.
 
תשואה נומינלית (יומית)
שער להיום חלקי שער אתמול.
 

 

תשואה על ההון העצמי
רווח נקי חלקי הון עצמי. מדד רווחיות שנועד לאפשר השוואה בין חברות ומציג את ניצול ההון העצמי של בעלי המניות ע"י החברה.
 
תשואה על הנכסים
רווח נקי חלקי שווי נכסי החברה. מציג את ניצול הנכסים על ידי החברה.
 
תשואה ריאלית
אחוז השינוי בערכה של השקעה בני"ע, בניכוי אינפלציה.
 
תשואה ריאלית לפדיון
תשואה לפדיון בניכוי הפרשי הצמדה או הפרשי שער, מיום הרכישה ועד מועד הפדיון הסופי.
 
תשואה שוטפת
התשואה הנובעת מהכנסה מריבית או מדיבידנד, המבוטאת כאחוזים לשנה. תשואה זו אינה לוקחת בחשבון רווח/הפסד מפדיון ני"ע.
 
תשואת איזון שנתית של אופציה (%)
אחוז העלייה/ירידה הריאלית של המניה, עד מועד פקיעת האופציה, הנדרש בכדי שהמשקיע יהיה אדיש בין רכישה ישירה של נכס הבסיס בשוק לבין רכישת נכס הבסיס ע"י קניית האופציה ומימושה.
 
תשואת דיבידנד
דיבידנד ברוטו (שחולק ע"י החברה במהלך 12 החודשים האחרונים) מחולק בשווי השוק של החברה.
 
תשואת האג"ח
הרווח או הפסד באחוזים שנוצר בפועל מתקבולים מריבית, הפרשי מחיר, הפרשי הצמדה והפרשי שער במשך התקופה.
 

חזרה לניווט מהיר


- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il