אקסלנז ממשיכה במגמת הצמיחה ועוברת לראשונה להציג רווח תפעולי ותזרים חיובי מפעילות שוטפת - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהאקסלנז ממשיכה במגמת הצמיחה ועוברת לראשונה להציג רווח תפעולי ותזרים חיובי מפעילות שוטפת


אקסלנז
החברה מציגה המשך גידול ב- EBITDAהמתואם

צופה כי תמשיך לקיים תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת


חברת אקסלנז ביוסיינס (אקסנ), המפתחת ומשווקת מכשור רפואי ייחודי לאבחון וניהול מחלות בדרכי העיכול והכבד, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2019.


עיקרי ההתפתחות העסקית ברבעון השני לשנת 2019:
ההכנסות עלו בכ-12.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד לכ-3.8 מיליון דולר, כ-90% מהמכירות הינן מכירות חוזרות של ערכות חד-פעמיות


החברה הציגה EBITDA מתואם חיובי בסך של כ-232 אלפי דולר בהשוואה ל-EBITDA מתואם שלילי בסך של כ-733 אלפי דולר ברבעון המקביל אשתקד


בהתאם לתחזיותיה, החברה הציגה לראשונה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 508 אלפי דולר, לעומת תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של 1,634 אלפי דולר ברבעון המקביל אשתקד


בהתאם לדיווחיה הקודמים, החברה מעריכה כי היקף המכירות הצפוי לשנת 2019 יסתכם בלפחות בכ-16.25 מיליון דולר


החברה ממשיכה בהיערכות להגשת בקשה לאישור שיווק בארה"ב (PMA) ליישום זיהויSevere Portal Hypertension בחולי NASH מתקדמים

תחום ה-H. pylori:
עיקר המכירות של החברה ברבעון השני לשנת 2019 היו לשוק המעבדות בארה"ב, בעיקר לחברת לאבקורפ


החברה צופה להתחלת מכירות של מערכת ה BreathID® Hp Lab-בסין ברבעון הרביעי של שנת 2019.
החברה ממשיכה לפעול לרישום רגולטורי של מערכת ה-BreathID® Hp Lab במספר מדינות נוספות באסיה, צפון אמריקה ודרום אמריקה, שווקים בהם שכיחות החיידק היא מעל ל-50%.


תחום הכבד:
החברה ממשיכה בהיערכות להגשת בקשה לשיווק (PMA) ליישום אבחון לחץ דם תוך כבדי חמור (Severe Portal Hypertension) בחולי NASH מתקדמים. החברה מעריכה שהבקשה תוגש לקראת סוף שנה זו. במידה והבקשה לאישור שיווק תתקבל תהיה זו אבן דרך משמעותית ביותר במאמץ להפוך את מוצר הכבד של החברה לתכשיר לא פולשני מוביל לניטור מחלות כבד בארה"ב ובעולם.


נכון להיום לחברה שיתוף פעולה עם חברת הפארמה הבינלאומית Bristol-Myers Squibb (BMS) בשני ניסויים קליניים שלב IIb בחולי NASH בארה"ב, שנערכים וממומנים על ידי חברת .BMS


רפי ורנר, מנכ"ל אקסלנז ביוסיינס, מסר: "בהתאם לתחזית שפרסמנו בדבר תזרים חיובי מפעילות שוטפת עד סוף השנה, אני גאה על כך שהחברה הגיעה כבר ברבעון השני ליעד חשוב זה. כמו כן, ברבעון החולף הצגנו לראשונה רווח תפעולי תוך שיפור ניכר בשיעור הרווח הגולמי ביחס לרבעון המקביל אשתקד ואנו צופים שיפור נוסף בשיעור הרווח הגולמי בעתיד. אנחנו מתמקדים בשתי טריטוריות המהוות מנועי צמיחה משמעותיים בתחום ה-H. pylori בשנים הבאות: בארה"ב המשך הגידול במכירות לשוק המעבדות ובסין, השוק הגדול ביותר בעולם לבדיקות H. pylori, התחלת מכירות מערכת ה BreathID® Hp Lab-ברבעון הרביעי של שנה זו.


במקביל, אנו פועלים להגשת בקשה ראשונה שלנו לאישור שיווק בארה"ב (PMA) בתחום הכבד על סמך תוצאות ניסויים שכבר הסתיימו. אנו מעריכים כי הדרישה למוצרי אבחון וניטור של מחלות כבד לא פולשניות תגדל במידה משמעותית ובהתאם עשויה להיות לכך השפעה מהותית על החברה ועסקיה".


תוצאות כספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2019:
ההכנסות ברבעון השני לשנת 2019 עלו בכ-12.5% והסתכמו בכ-3.8 מיליון דולר בהשוואה לכ-3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2019 עלו בכ-8% והסתכמו בכ-7.2 מיליון דולר בהשוואה לכ-6.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2019 גדל בכ-42% לכ-1.8 מיליון דולר (שיעור של 46.2% מהמכירות) בהשוואה לכ-1.2 מיליון דולר (שיעור של 36.6% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר מגידול במכירות, סיום הפחתת הנכס הבלתי מוחשי בתום שנת 2018 וכן מקיטון בעלויות השילוח. הגידול בשיעור הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2019 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקרו מהתייעלות בשרשרת האספקה, מסיום הפחתת הנכס הבלתי מוחשי בתום שנת 2018, וכן מקיטון בשיעור ההוצאות הקבועות בעלות המכר מסך המכירות בתקופה. הרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2019 צמח בכ-54% לכ-3.5 מיליון דולר (שיעור של 49.4% מהמכירות) בהשוואה לכ-2.3 מיליון דולר (שיעור של 34.6% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.


הוצאות המחקר והפיתוח, נטו ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו בכ-425 אלף דולר בהשוואה לכ-1,013 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המחקר והפיתוח במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכמו בכ-1,135 אלף דולר בהשוואה ל-1,937 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מסיום ניסויים קליניים וצמצום פעילות החברה בתחום הכבד.


הוצאות המכירה והשיווק ברבעון השני לשנת 2019 היו 875 אלפי דולר לעומת הוצאות מכירה ושיווק בסך 821 אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המכירה והשיווק ברבעון השני לשנת 2019 היוו כ-23% מסך מכירותיה של החברה לעומת כ-24% בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המכירה והשיווק במחצית הראשונה לשנת 2019 היו 1,687 אלפי דולר לעומת הוצאות מכירה ושיווק בסך 1,524 אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המכירה והשיווק בחציון הראשון לשנת 2019 ולשנת 2018 היוו כ-23% מסך מכירותיה של החברה. התמקדות החברה במכירה ללקוחות גדולים בתחום המעבדות והגידול בסך המכירות שהחברה צופה בשנים הקרובות צפויים להביא, להערכת החברה, להקטנה ביחס בין הוצאות המכירה והשיווק לסך המכירות.


הוצאות ההנהלה וכלליות ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו בכ-443 אלף דולר, לעומת כ-671 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות ההנהלה וכלליות במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכמו בכ-964 אלף דולר, לעומת כ-1,211 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון בין התקופות מיוחס לתשלום מבוסס מניות.


הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ-96 אלף דולר לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-1,263 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכם בכ-161 אלף דולר בהשוואה להפסד תפעולי של כ-2,294 אלף דולר במחצית המקבילה אשתקד.


הרווח התפעולי EBITDA מתואם (המנטרל פחת, השפעות חשבונאיות והוצאה/החזר בגין PDUFA) הסתכם ברבעון השני לשנת 2019 בכ-232 אלף דולר לעומת הפסד תפעולי EBITDA בסך 733 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי EBITDA מתואם במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכם ב-398 אלף דולר לעומת הפסד תפעולי EBITDA מתואם בסך כ-1,444 אלף דולר במחצית המקבילה אשתקד.


ההפסד הכולל של החברה לרבעון השני לשנת 2019, הסתכם בכ-222 אלפי דולר, לעומת הפסד בסך של כ- 1,103 אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הכולל של החברה לחציון הראשון לשנת 2019, הסתכם בכ-888 אלפי דולר, לעומת הפסד בסך של כ- 1,977 אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
המידע הכספי המתומצת המובא לעיל הינו לשם התרשמות בלבד ואינו מיועד כתחליף לעיון בדוח התקופתי המלא אשר פורסם באתר הבורסה.


אודות אקסלנז ביוסיינס:
אקסלנז ביוסיינס עוסקת בפיתוח ושיווק מכשור רפואי לביצוע בדיקות נשיפה לצורך אבחון וניהול מחלות בדרכי העיכול והכבד. החברה מוכרת את מכשירי ה- BreathID®יחד עם ערכות חד פעמיות הנדרשות לצורך ביצוע הבדיקות. אקסלנז משווקת כיום בדיקה לאבחון חיידק ה-H. pylori בבדיקת נשיפה למעל 400 מעבדות ומרפאות בארה"ב וכן למרכזים רפואיים ומעבדות ברחבי העולם. לאקסלנז אישורים רגולטוריים בארה"ב, אירופה, סין, מקסיקו, סינגפור וישראל לחלק מהאפליקציות, ומצויה בהליכי קבלת אישורים רגולטוריים נוספים. מידע נוסף ניתן למצוא באתר החברה: www.exalenz.com.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il