TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהחברת קרדן נדל"ן מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2021 עם צמיחה בהכנסות, שיפור ברווחיות ועלייה חדה ברווחים:


עמוס דבוש מנכל קרדן נדלן קרדיט יחצ
ההכנסות ברבעון צמחו בכ-15% לכ-137 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד – צמיחה בהכנסות מיוחסת הן לפעילות מכירת דירות והן לפעילות ביצוע עבודות בניה
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון כמעט והוכפל לכ-12.1 מיליון שקל

הרווחיות הגולמית ממכירת דירות ברבעון עלתה לכ-29.0% מול 18.1% ברבעון המקביל אשתקד

זינוק במכירות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 – בתקופה השנה מכרה החברה 184 דירות לעומת מכירת 68 דירות בתקופה המקבילה אשתקד


החברה ממשיכה לפעול להגדלת עתודות הקרקע לבנייה למגורים – מתחילת השנה רכשה החברה מגרשים וקרקעות לבניית פרויקטים בהיקף של אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ

עמוס דאבוש, מנכ"ל קרדן נדל"ן: "בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמנו זינוק של כמעט פי 3 במכירת יחידות דיור ובמקביל ההכנסות ממכירת דירות הוכפלו. המגמה החיובית של קצב המכירות הגבוה ממשיכה גם לאחר תאריך המאזן, כאשר תוך קצת יותר מחודש וחצי מכרנו 32 יחידות דיור נוספות. להערכתנו, לא צפוי שינוי בקצב המכירות בטווח הנראה לעין נוכח הביקושים הגבוהים לרכישת דירות וההיצע הנמוך של דירות למכירה. במקביל, אנו פועלים בנחישות להגדלת עתודות הקרקע לבנייה למגורים, הן בבחינת רכישת קרקעות והן בחתימה על עסקאות קומבינציה, כך שמתחילת השנה נוספו לחברה עוד אלפי יחידות דיור בשלבי תכנון שונים. היתרון הפיננסי המשמעותי של החברה, המתבטא בקופת מזומנים גדולה ורמת מינוף נמוכה יחסית, יאפשר לנו להמשיך באיתור הזדמנויות עסקיות לצורך הגדלת מלאי יחידות דיור במהלך השנים הבאות".

חברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, בשליטת קרדן ישראל, ובניהולו של עמוס דאבוש, דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2021, המלמדות על גידול במכירת דירות, צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, שיפור ברווחיות ממכירת דירות ועלייה חדה ברווחים. החברה ממשיכה לפעול להגדלת עתודות הקרקע לבנייה למגורים בהתאם לתכנית האסטרטגית שלה – מתחילת השנה רכשה החברה מגרשים וקרקעות לבניית פרויקטים בהיקף של אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי של שנת 2021:
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2021 צמחו בכ-15% לכ-137 מיליון שקל, בהשוואה לכ-119 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות מיוחסת הן לגידול בפעילות מכירת דירות והן בביצוע עבודות בניה באמצעות חברת הבת אל-הר.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2021 עלה בכ-39% לכ-30 מיליון שקל (22.0% מההכנסות), בהשוואה לכ-22 מיליון שקל (כ-18.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהצמיחה האמורה בהכנסות, לצד שיפור חד ברווחיות ממכירת דירות ברבעון לכ-29.0% לעומת כ-18.1% ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של שנת 2021 כמעט והוכפל לכ-12.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-6.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה החדה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהצמיחה האמורה בהיקפי הפעילות, מהשיפור ברווחיות ממכירת דירות ולמרות הגידול בהוצאות התפעול והעלייה הקלה בהוצאות המימון, נטו.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021:
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 צמחו בכ-36% לכ-475 מיליון שקל, בהשוואה לכ-348 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מהכפלת ההכנסות ממכירת דירות בעקבות העלייה בכמות יחידות הדיור שנמכרו ומהתקדמות קצב ביצוע הפרויקטים.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה בכ-50% לכ-103 מיליון שקל (21.7% מההכנסות), בהשוואה לכ-69 מיליון שקל (כ-19.8% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהצמיחה האמורה בהיקפי פעילות מכירת דירות ומהשיפור ברווחיות במגזר ביצוע עבודות בניה בתקופה לכ-17.0% לעומת כ-14.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עם עלייה חדה של כ-74% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-41.3 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-23.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה ברווח הנקי מיוחסת לצמיחה בהיקפי הפעילות ממכירת דירות, מהשיפור ברווחיות בתחום ביצוע עבודות בניה, וזאת למרות שבתקופה השנה הכירה החברה בהוצאות אחרות נטו בסך של כ-4.1 מיליון שקל שנובעות בעיקר בגין ירידת ערך של חברה מוחזקת ומגידול בהוצאות התפעול נוכח העלייה בהיקפי הפעילות של החברה.

מכירות:
במהלך הרבעון השלישי של שנת 2021 מכרה החברה 34 יחידות דיור (חלק החברה), בהשוואה למכירת 32 יחידות דיור (חלק החברה) ברבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הציגה החברה זינוק בהיקף מכירת דירות (חלק החברה) – בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 מכרה החברה 184 יחידות דיור, בהשוואה למכירת 68 יחידות דיור בתקופה המקבילה אשתקד ובהשוואה למכירת 104 יחידות דיור בכל שנת 2020.

העלייה בקצב מכירת דירות ממשיכה גם לאחר תאריך המאזן - מתחילת חודש אוקטובר ועד בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים מכרה החברה 32 יחידות דיור נוספות.

מאזן ליום ה-30.09.2021 והתפתחויות אחרונות:
לחברה (בדוח המאוחד) היקף מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בסכום כולל של כ-469 מיליון שקל. מנגד, עודף נכסים פיננסי, נטו בסך של כ-28 מיליון שקל.

הונה העצמי של החברה הסתכם בכ-565 מיליון שקל (כ-561 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), והוא מהווה כ-49.4% מסך המאזן (בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקעות) – זאת לאחר חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-20 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל השנה.

בחודש אוגוסט 2021, חתמה החברה על הסכם לרכישת מחצית מהזכויות בשני מתחמים המיועדים לפרויקט פינוי-בינוי בבת ים. מדובר בשני פרויקטים הנמצאים ברחובות יוספטל ומצדה, ובמסגרתם צפויים להיהרס 128 יחידות דיור, כשעל פי התב"ע המאושרת, ניתן לבנות כ-600 יח"ד, וכן כ-600 מ"ר שטחי מסחר. היקף ההשקעה בפרויקט מוערך בכ-800 מיליון שקל. אחוז החתימות בשני המתחמים עומד על למעלה מ-90%.

בחודש יולי 2021, חתמה החברה על הסכם קומבינציה מול בעלי קרקע פרטיים במגרש בשטח של כ-30 דונם בנתניה. המגרש מיועד להקמת 330 יחידות דיור, כ- 30,000 מ"ר משרדים וכ- 10,000 מ"ר מסחר, זאת בכפוף לאישור הועדה המחוזית. על פי תכנית חדשה למתחם שהומלצה להפקדה על ידי הועדה המקומית ועל פי תנאי העסקה שנחתמה, שיעור הקומבינציה במגורים יעמוד על 37%. כמו כן לחלק מבעלי הקרקע ניתנה אפשרות להמיר חלק משיעור הקומבינציה בעסקת שירותי בניה.

בחודש יולי 2021, חתמה חברת הבת אל-הר (מוחזקת 100%) על הסכם לבניית מתחם לוגיסטי לתעשייה, הצפוי לכלול חוות שרתים ומחסן קירור אוטומטי באזור התעשיה בשוהם. היקף הפרויקט, על שני שלביו, מוערך בסכום כולל של כ-450-500 מיליון שקל, כאשר החברה צופה תחילת הקמת השלב הראשון בתחילת שנת 2022 עם קבלת היתר הבניה.

בחודש אפריל 2021, הודיעה החברה על משא ומתן מתקדם לחתימה על הסכם לרכישת קרקע בבעלות פרטית בירושלים, בשטח של כ-50 דונם, בדרך של עסקת קומבינציה ו/או תמורות במקרקעין. במקביל, החברה תתחייב לקדם תב"ע חדשה על המקרקעין לבנייה למגורים. להערכת החברה, ככל שתאושר תכנית לבנייה במקרקעין, ניתן יהיה להקים בשטח זה כ-1,000 יחידות דיור.

בחודש מרס 2021, חתמה החברה על הסכם עם שותף לרכישת 60% מזכויותיו בקרקע לבניית כ-400 יחידות דיור בעפולה, וזאת בתמורה לכ-17 מיליון שקל.

בחודש פברואר 2021, החברה רכשה יחד עם קרן ריאליטי (בחלקים שווים) מתחם הממוקם בדרום ת"א-יפו בהיקף כולל של כ-26 דונם המשמשים כיום בשימושים מעורבים לתעשייה, משרדים ומסחר. תמורת המקרקעין צפויות קרדן נדל"ן וקרן ריאליטי לשלם סכום כולל של עד כ-337 מיליון שקל (בחלקים שווים). בכוונת החברה לקדם במתחם תכנית בהתאם לתכנית המתאר של ת"א-יפו אשר עתידה לכלול, אם וכאשר תאושר התכנית, זכויות לבניית מאות יחידות מגורים ושטחי תעסוקה ומסחר.

בחודש פברואר 2021, חתמה החברה על הסכם עם שותפות המחזיקה בקרקע חקלאית בשטח של כ-192 דונם באזור השרון. על פי ההסכם בין הצדדים, קרדן נדל"ן תעניק לשותפות שירותי ניהול ותכנון שעיקרם קידום תוכנית חדשה לבנייה למגורים. במקביל, חתמו הצדדים על הסכם לפיו הוענקה לשותפות אופציה, שמימושה כפוף לאישור התכנית, לחייב את החברה לרכוש 50% מהזכויות בשותפות לפי תמורה שתשקף את שווי השותפות מסמוך לאחר אישור התכנית. להערכת החברה, אם וככל שתאושר תכנית מפורטת לבנייה במקרקעין כאמור, ניתן יהיה להקים על המקרקעין כ-1,250 יחידות דיור או יותר.

חברת קרדן נדל"ן, בבעלות קבוצת קרדן ישראל, ובניהולו של עמוס דאבוש, עוסקת בייזום ופיתוח פרויקטים למגורים ונכסים מניבים. כמו כן, עוסקת במתן שירותי בניה בפרויקטים לבניית מבני מגורים, מבנים מסחריים, מבנים ציבוריים ותשתיות באמצעות חברת אל-הר הנדסה ובניין בע"מ. החברה מעורבת בקידום ופיתוח פרויקטים בערים רבות בהן: ירושלים, תל אביב, חולון, באר יעקב, אשדוד, גן יבנה, גני תקווה, גבעת שמואל, נתניה, חדרה, רמת גן, רחובות, קרית מוצקין, נהריה, עפולה ועוד. לחברה אגרות חוב המדורגות A3 באופק דירוג יציב.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il