הירידה החדה במחירי הנפט הקפיצו את תוצאות חברת ארקו - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסההירידה החדה במחירי הנפט הקפיצו את תוצאות חברת ארקו


ארקו החזקות
על אף משבר הקורונה : ארקו החזקות ו-GPM מסכמות את הרבעון הראשון של 2020 עם גידול מהותי בכל הפרמטרים התפעוליים – גידול שנמשך גם בחודשים אפריל-מאי

• הכנסות גבוהות ל-GPM ברבעון הראשון של 2020 - הסתכמו בכ-784 מיליון דולר.
• הרווח הגולמי של GPM ברבעון ראשון 2020 קפץ בכ14% לכ-161 מיליון דולר.
• ה-Store level Ebitda של GPM, ברבעון הראשון של 2020 עלה בכ-47% לכ-35.3 מיליון דולר לעומת כ-24 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
• ה-Adjusted Ebitda של GPM ברבעון הראשון של 2020 עלה בכ-119% לכ-17.5 מיליון דולר לעומת כ-8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
• תזרים המזומנים של GPM מפעילות שוטפת הוכפל ברבעון הראשון של 2020, לכ-31.1 מיליון דולר (כ-23.2 מיליון דולר בנטרול השפעת תקן IFRS 16).
• להערכת החברה, ה-Store Level EBITDA של GPM בתקופה שמחודש אפריל 2020 ועד ליום 20 במאי 2020 הסתכם בכ-47-45 מיליון דולר, לעומת כ-22.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. סה"כ, להערכת החברה ה-Store Level EBITDA של GPM מתחילת השנה ועד ליום 20 במאי 2020 הסתכם בכ-82-80 מיליון דולר, לעומת כ-46.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
• למועד פרסום הדוח, יתרות המזומנים של ארקו מסתכמות בכ-500 מיליון שקל.

אריק קוטלר, מנכ"ל ויו"ר ארקו החזקות:
"אנחנו מסכמים את הרבעון הראשון עם גידול מהותי בפרמטרים התפעוליים, כאשר לכל אורך התקופה, כולל בתקופת מגפת הקורונה, ממשיכים אתרי GPM לפעול באופן שוטף לשירות לקוחותינו. הגידול בתוצאות הרבעון מתבטא בגידול חד ב-Store Level EBITDA, שנבע מעלייה מהותית ברווחיות הגולמית ממכירת דלקים. הגידול המהותי ברווחיות, נובע בעיקר מהירידה החדה שחלה במחירי הנפט הגולמי מתחילת חודש מרץ 2020, וזאת על אף הצמצום המהותי שחל בהיקפי הגאלונים שנמכרו החל מהמחצית השנייה של חודש מרץ 2020 בעקבות מגפת הקורונה. הגידול בתוצאות נמשך אף ביתר שאת גם לאחר הרבעון הראשון של 2020, ועד ימים אלה. ארקו ו-GPM נכנסו לתקופה מורכבת זו עם איתנות פיננסית גבוהה. בקופת החברה נכון למועד זה מזומנים בהיקף של כ-500 מיליון שקל ול-GPM מסגרות אשראי בהיקף של כ-500 מיליון דולר, התומכים בעוצמתה וגמישותה הפיננסית של הקבוצה. בימים אלו אנחנו פועלים להשלמת עסקת Empire עליה חתמנו בדצמבר האחרון, עסקה המהווה קפיצת מדרגה עבור ארקו, ושצפויה להכפיל את היקף הפעילות הכולל של קבוצת GPM לכ-2,900 אתרים, ותהפוך אותה לשחקנית משמעותית גם בתחום אספקת הדלקים"

חברת ארקו החזקות פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2020, המלמדות על שיפור חד בפרמטרים התפעוליים.

עיקר פעילות ארקו הינה החזקתה בשליטה ב-GPM Investments, LLC, שפועלת נכון למועד זה ב-23 מדינות בארה"ב בפריסה הכוללת כ-1,400 אתרים, מהם כ-1,270 בהפעלה עצמית, הכוללים חנויות נוחות אשר למרביתן צמודות תחנות דלק וכ-130 תחנות דלק המופעלות על ידי צדדים שלישיים להן מספקת GPM דלקים.

האסטרטגיה העסקית של GPM מושתתת בעיקרה על הרחבת הפעילות דרך רכישות של מקבצי אתרים, הכוללים חנויות נוחות ותחנות דלק. נכון למועד פרסום הדוח מדורגת GPMבעשירייה הראשונה מבין רשתות חנויות הנוחות המובילות בארה"ב.

יצוין, כי נתוני הרבעון הראשון של 2020 והרבעון המקביל אשתקד כוללים את השפעת יישומו של תקן IFRS 16 אשר לו השפעה מהותית על היקף ההתחייבויות והנכסים של החברה, וכן על תוצאות פעילותה.

לתשומת לבכם, נתוני GPM המוצגים הינם בדולרים, ונתוני ארקו הינם בשקלים.

להלן תמצית הדוחות הכספיים של חברת GPM לרבעון הראשון של שנת 2020 (בדולרים):

הכנסות GPM ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו לכ-784 מיליון דולר, לעומת סך של כ-781 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

• היקף הגאלונים שנמכר ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-249 מיליון גאלונים, בהשוואה
לכ-254 מיליון גאלונים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת דלקים ברבעון הסתכמו בכ-448 מיליון דולר, בהשוואה לכ-462 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה של כ-7.4% ברבעון בהיקף הגאלונים שנמכרו על בסיס
same store בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שנבעה, מירידה בתנועת הלקוחות בחודש מרץ 2020 כפועל יוצא ממגפת הקורונה. במחצית השנייה של חודש מרץ 2020 נרשמה ירידה של כ-30% בהיקף הגאלונים על בסיס same store, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיטון זה קוזז בחלקו, בין היתר, על ידי עלייה בכמות הגאלונים כפועל יוצא מהעסקאות שהושלמו בתקופת הדוח שהוסיפו כ-16.6 מיליון גאלונים אל מול הרבעון המקביל אשתקד.
• ההכנסות מחנויות הנוחות עלו ברבעון הראשון של 2020 בכ-5% לכ-324 מיליון דולר, לעומת כ-308 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהעסקאות שהושלמו במהלך 2019, וכן מעלייה קלה בהיקף המכירות על בסיס same store (למרות ירידה של כ-5.5% במכירות במחצית השנייה של חודש מרץ 2020, אל מול התקופה המקבילה אשתקד, בגין השפעת הירידה בתנועת הלקוחות בשל השפעות הקורונה).

הרווח הגולמי של GPM ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-161 מיליון דולר, לעומת כ-141 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה בעיקרה מגידול ברווחיות הגולמית ממכירת דלקים ברבעון, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (כ-26.3 סנט לגאלון ברבעון אל מול כ-18.4 סנט לגאלון ברבעון המקביל אשתקד על בסיס same store), כפועל יוצא מירידה דרמטית במחירי הדלק מתחילת חודש מרץ 2020 אל מול התקופה המקבילה אשתקד.
• הרווח הגולמי ממכירת דלקים גדל בכ-40% ברבעון הראשון לכ-63.2 מיליון דולר, לעומת כ-45.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהשיפור ברווחיות הגולמית על בסיס same store כפועל יוצא מהירידה החדה במחירי הדלקים מתחילת חודש מרץ 2020, על אף הקיטון בהיקף הגאלונים שנמכרו ומהגידול בהיקפי הגאלונים בגין העסקאות שהושלמו בשנת 2019. הרווח הגולמי ממכירת דלקים על בסיס same store עלה
בכ-31.8% (גידול של כ-13.8 מיליון דולר).
• הרווח הגולמי מחנויות הנוחות הסתכם ברבעון בכ-84.6 מיליון דולר, לעומת כ-84.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי ברבעון הושפע מהעסקאות שהושלמו במהלך 2019, ומנגד מירידה של כ-4.9% על בסיס same store אל מול רבעון מקביל אשתקד כתוצאה מהשפעת מגפת הקורונה אשר הובילה לירידה בתנועת הלקוחות וכן לשינוי בתמהיל המוצרים שנמכרו בחודש מרץ 2020.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2020 גדל לכ-4.2 מיליון דולר, לעומת כ-0.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה-Store level Ebitda של GPM, ברבעון הראשון של 2020 גדל בכ-47% לכ-35.3 מיליון דולר, לעומת כ-24 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהעלייה ברווחיות הגולמית ממכירת דלקים, כאמור.

ה-Adjusted Ebitda של GPM ברבעון הראשון של 2020 גדל בכ-119% לכ-17.5 מיליון דולר, לעומת כ-8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

GPM רשמה ברבעון הראשון לשנת 2020 הפסד של כ-24.8 מיליון דולר (מתוכו הפסד של
כ-27.1 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות של GPM), בהשוואה להפסד של כ-26.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (מתוכו הפסד של כ-28.4 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות של GPM). הפסד ברבעון הראשון של השנה הינו אופייני לתחום פעילותה של GPM וזאת בשל העונתיות המאפיינת את תוצאות הפעילות וכן זוקפת GPM הוצאות פחת ומימון המשפיעות מהותית על תוצאות הפעילות.

נכון ליום 31 במרץ 2020 הונה של GPM הסתכם בכ-126.8 מיליון דולר (כ-52.6 מיליון דולר מיוחס לבעלי המניות של GPM).


הכנסותיה של ארקו ברבעון הראשון של 2020 הסתכמו לכ-2.7 מיליארד שקל, לעומת
כ-2.9 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון הראשון של 2020 עם רווח לפני מימון בסך של כ-12.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-300 אלף שקל בלבד ברבעון המקביל אשתקד.

החברה רשמה ברבעון הראשון של 2020 הפסד של כ-75.6 מיליון שקל (מזה חלקם של בעלי המניות הינו רווח של כ-5.1 מיליון שקל), לעומת הפסד של כ-90.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (מתוכו הפסד של כ-71.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה). יצוין, כי חלקה של ארקו בהפסדי GPM ברבעון הסתכם בכ-2.3 מיליון דולר בלבד וזאת היות וההשקעה ב-GPM מטופלת לפי שיטת HLBV (("Hypothetical Liquidation at Book Value Method" בהתאם לה נזקפו מרבית ההפסדים ברבעון הראשון לבעלי יחידות הבכורה.

הונה של ארקו ליום 31 במרץ 2020 הסתכם בכ-574 מיליון שקל (מתוכו כ-160 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

למועד פרסום הדוח, יתרות המזומנים של ארקו עומדות על כ-500 מיליון שקל.

עיקר פעילות חברת ארקו למועד זה, הינה החזקתה ב-GPM בשיעור של כ-73.38% מיחידות ההשתתפות הרגילות (אפקטיבית כ-68% בהון בהתחשב ביחידות בכורה הקיימות בהון GPM).


אירועים עיקריים בתקופת הדוח ועד למועד פרסומו:

ביום 11 במאי 2020, בהתאם לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה בחודש אפריל 2020, השלימה החברה הנפקה בדרך של זכויות במסגרתה גויס סך ברוטו של כ-40 מיליון ש"ח (מזה כ-26 מיליון ש"ח אשר הושקעו על ידי בעלי השליטה בחברה, בהתאם לחלקם היחסי במניות החברה).
ביום 1 באפריל 2020 התקשרה GPMP בהסכם לפיו הוגדל קו אשראי Capital One מ-300 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר לצורך מימון עסקת Empire, ללא שינוי בתנאי קו האשראי המקורי בכל הקשור לריבית ומועד פרעון. ההתחייבות להעמדת סכום ההגדלה מותנית בהשלמה של עסקת Empire ובתנאים נוספים.
ביום 29 במרץ 2020 אימצה החברה תוכנית לרכישה עצמית על ידי החברה של אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף כספי של עד 50 מיליון ש"ח שתקופתה עד ליום 31 במרץ 2021. למועד פרסום הדוח רכשה החברה כ-7.2 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג').
ביום 28 בפברואר 2020 התקשרה GPM בהסכם עם Ares Capital Management וקרנות המנוהלות על ידה או בשליטתה (Ares) להעמדת מימון ל-GPM, הכולל סך של 162 מיליון דולר שהועמד במועד הקלוזינג, ובנוסף, נחתם הסכם השקעה, לפיו הקצתה GPM ל-Ares יחידות השתתפות המקנות 2% מהונה של GPM וזאת בתמורה ל-20 מיליון דולר, כאשר ל- Aresהוקצו גם כתבי אופציה למימוש ליחידות השתתפות המהוות 1% מהונה של GPM (נכון למועד הקלוזינג בדילול מלא) וזאת תמורת 10 מיליון דולר. כספי הסכם המימון שהועמדו במועד הקלוזינג, יחד עם כספי הסכם ההשקעה, שימשו בעיקרם את GPM לפירעון מלוא הלוואות הבעלים שהועמדו לה בסכום מצטבר של כ-118 מיליון דולר (מזה כ-110 מיליון דולר לארקו), וכן לפירעון הלוואות לזמן ארוך מבנק PNC בסכום של כ-39.5 מיליון דולר.

GPM ו-GPM Petroleum LP ביום 18 בדצמבר 2019 התקשרו שותפות מוגבלת בשליטת GPM בהסכם לרכישת כ-75 חנויות נוחות ותחנות דלק בהפעלה עצמית ואספקת דלקים לכ-1,500 תחנות המופעלות על ידי צדדים שלישיים (עסקת Empire). נכון למועד פרסום הדוח, GPM והמוכרים פועלים להסדרת התנאים המתלים להשלמת העסקה במחצית השנייה של 2020.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il