אנרג'יקס מסכמת רבעון חזק - שיא בהכנסות וברווח הנקי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

אנרג'יקס מסכמת רבעון חזק - שיא בהכנסות וברווח הנקי


אנרגיקס
החברה מציגה גידול משמעותי של כ-74% בהכנסות ברבעון הראשון לשנת 2019 אשר הסתכמו לכ-66.6 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 38.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

הרווח המיוחס לבעלי המניות גדל ביותר מ- 317%, והסתכם לכ-24.2 מיליון ש"ח (23.2 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16) בהשוואה לכ-5.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

החברה נמצאת בעיצומן של עבודות הקמת מתקנים פוטו וולטאים בהספק של MWp65, כחלק מזכייתה במכרז השני למתח גבוה שפורסם על ידי רשות החשמל. הקמת הפרויקטים מתקדמת כסדרה וצפויה להסתיים בהתאם ללוחות הזמנים המתוכננים

באפריל 2019 זכתה החברה במכסה נוספת להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים בהספק של כ-MWp104- המכסה המרבית שהוקצתה לזוכה כלשהו במסגרת המכרז השלישי שפורסם על ידי רשות החשמל. התעריף שנקבע בהליך לכלל הזוכים הינו 18.18 אג' ל- 1KWh, לתקופה של 23 שנים ממועד חיבורם לרשת החשמל, צמוד מדד רלוונטי

פרויקט הרוח אר"ן שברמת הגולן - בתקופת הדוח אישרה הות"ל (הועדה לתשתיות לאומיות) את העברת התכנית להערות והשגות טרם הפקדתה (תקופת ההערות וההשגות צפויה להסתיים בסוף חודש יוני 2019). במקביל, החברה ממשיכה לקדם את הפרויקט לקראת הגעה לסגירה פיננסית במהלך המחצית השנייה לשנת 2019

פרויקטים פוטו וולטאים בארה"ב - נכון לתאריך אישור הדוח משלימה החברה את היערכותה להקמתם של ארבעה פרויקטים הממוקמים בווירג'יניה בהספק כולל של כ- 85MWp במהלך שנת 2019, זאת במסגרת מיזם משותף באמצעותו פועלת החברה בארה"ב (חלק החברה 58%). במקביל נערכת החברה להשלמת החתימה על הסכמים למכירת החשמל ומלוא התעודות הירוקות שיוענקו לפרויקטים, במקביל להסכם מול שותף המס בפרויקטים

לאחר תאריך הדוח התקשרה החברה במערך הסכמים לרכישת פנלים מחברת First Solar, יצרן הפנלים המוביל בעולם, בהיקף של כ- 120 מיליון דולר. רכישת הפנלים, שנעשתה מכוח שיתוף הפעולה האסטרטגי בין החברות, תשמש את החברה לצורך הקמת פרויקטים פוטו וולטאים בישראל ובארה"ב וכחלק מעמידה ביעדיה האסטרטגיים לשנים הקרובות

לחברה מערכות בהספק של MW258 בהפעלה מסחרית, כ- MWp150 פרויקטים בהקמה וטרום הקמה, כ- MW374 בייזום מתקדם ומעל ל- 1,000MW פרויקטים בייזום (Early + Mid Stage)

תוצאות עיקריות לרבעון הראשון 2019

הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו לכ-66.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 38.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


הכנסות ממכירת חשמל ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו לכ- 48 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-28.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ -71% הנובע בעיקרו מגידול בייצור חשמל לעומת התקופה המקבילה וכן מעלייה במחירי החשמל בפולין. בנוסף, בתקופה המדווחת נרשמו הכנסות בהיקף של 6.2 מיליון ש"ח בגין מערכות פוטו-וולטאיות שלא היו מחוברות בתקופה המקבילה.


הכנסות מייצור תעודות ירוקות ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו לכ-18 מיליון ש"ח בהשוואה ל-6.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עליה של 175% הנובעת בעיקרה מגידול בייצור התעודות הירוקות לעומת הרבעון המקביל וכן עליה במחירן.


הרווח התפעולי בתקופה הסתכם לכ- 50.3 מיליון ש"ח (כ-52.3 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16), לעומת כ-26.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם לכ- 24.2 מיליון ש"ח (רווח של 23.2 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16) לעומת רווח של כ-5.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ- 317%.


ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לתאריך המאזן הסתכם לכ- 833.3 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-698 מיליון ש"ח ליום 31 במרץ 2018. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מהרווח המיוחס לבעלים של החברה בסך של כ-48.8 מיליון ש"ח ומהנפקת מניות בסך של כ-102.7 מיליון ש"ח.


תחזית לשנת 2019: החברה מעריכה כי הכנסותיה בשנת 2019 יסתכמו בטווח של בין 238-246 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי יסתכם בטווח של בין 201-209 וה-FFO יסתכם בטווח של בין 167-175 מיליון ש"ח. התחזית מתבססת בין היתר על עסקאות קיבוע מחיר שביצעה החברה בפולין ביחס ל-75% מצפי היקף ייצור החשמל לשנת 2019 ו-50% מצפי היקף התעודות הירוקות שיונפקו.

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס מסר: "אנו שמחים לסכם את הרבעון הכי חזק של החברה עד היום, הן בהכנסות ממתקניה הפעילים של החברה והן ברווח הנקי. במהלך הרבעון המשכנו בפעילות האינטנסיבית בכל הטריטוריות הן בהקמת פרויקטים והן בהמשך פיתוח צבר פרויקטים בשלבי ייזום שונים אשר צפויים להבטיח את המשך צמיחתה של החברה בשנים הקרובות.

פעילותינו בתחום הפוטו-וולטאי בישראל ממשיכה לצמוח ובמהלך הרבעון זכינו במכסה נוספת בהספק של MWp104 (המכסה המירבית שהוענקה למשתתף במכרז) במסגרת המכרז השלישי למתח גבוה שהתפרסם על ידי רשות החשמל. במקביל, אנו נמצאים בעיצומן של עבודות ההקמה של פרויקטים בהספק של MWp65, במסגרת זכייתנו במכרז השני להקמת מתקנים פוטו-וולטאים במתח גבוה ומתמודדים במכרזים נוספים במתח עליון.


במקביל, אנו ממשיכים להרחיב את צבר הפרויקטים שלנו שעומד מעל ל- MWp300, על מנת שיהיה בידנו צבר מוכן להקמה, כך שנוכל להמשיך ולהיות שחקן משמעותי ומוביל בהליכים התחרותיים הנוספים שרשות החשמל עתידה לפרסם בהמשך.

בתחום אנרגיית הרוח בישראל, אנו ממשיכים לקדם את פרויקט אר"ן, שהינו פרויקט הדגל של החברה בתחום הרוח בישראל. במהלך הרבעון תכנית הפרויקט אושרה על ידי הות"ל (הועדה לתשתיות לאומיות) להעברה להערות והשגות טרם הפקדתה. שלב זה צפוי להסתיים ביוני 2019. הפרויקט צפוי לכלול 31 טורבינות מהסוג המתקדם ביותר בשוק, בהספק של 130-150MW. לפרויקט אישור משרד הביטחון לפריסת כל הטורבינות (האישור מותנה בסגירת מימון לפתרון הטכנולוגי ביחס לכלל פרויקטי הרוח אשר בפיתוח בארץ). במקביל, החברה ממשיכה לקדם את הפרויקט לקראת סגירה פיננסית במהלך המחצית השניה לשנת 2019.

בפולין, נמשכת המגמה החיובית בה מצוי השוק: במהלך המחצית השנייה של השנה צפוי להתפרסם מכרז תעריף שני לחוות רוח בהספק של MW2,500. בבעלותינו 2 חוות רוח בפולין בהספק כולל של עד 120MW אשר השלימו את שלב הייזום והפיתוח ומוכנות להקמה לרבות זכאות להשתתף במכרזי תעריף. לאור המגמה החיובית, החברה בוחנת את האפשרות להרחיב את צבר הפרויקטים שלה בפולין.

במסגרת פעילותנו בארה"ב אשר צפויה להוות עוגן משמעותי ואחד ממנועי הצמיחה של החברה לשנים הקרובות, אנו נערכים להשלמת ההיערכות להקמתם של ארבעה פרויקטים ראשונים במהלך 2019. הפרויקטים, בהספק כולל של כ- 85MWp ממוקמים בוירג'יניה ומצויים ערב סגירה פיננסית. לצורך כך, אנו נמצאים במגעים מתקדמים לחתימה על הסכמים מחייבים למכירת חשמל ולהתקשרות עם שותף מס בפרויקטים ובמקביל, אנו פועלים להקמת מערך הקמה ותפעול עצמאיים שישמשו אותנו להקמת הפרויקטים בארה"ב.


כמו כן, במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי שלנו עם First Solar, התקשרנו במערך הסכמים לרכישת פנלים בהיקף של 120 מיליון דולר לצורך הקמת פרויקטים פוטו וולטאים בישראל ובארה"ב וכחלק מעמידתנו ביעדים האסטרטגיים שהצבנו לעצמנו לשנים הקרובות.


החברה פועלת בשני תחומי פעילות:

התחום הפוטו-וולטאי - ייזום, פיתוח, תכנון והקמה של פרויקטים לייצור חשמל ממערכות פוטו-וולטאיות הנמצאות בבעלותה, ומכירתו לחברת החשמל לישראל. בבעלות החברה (לרבות בבעלות משותפת) מערכות פוטו-וולטאיות המייצרות חשמל בהספק כולל של כ-MWp 139, מתוכו חלקה של החברה הינו כ- MWp130 (פרויקט נאות חובב, 30 מערכות קטנות ו-8 מערכות בינוניות מתוכן 6 מערכות בבעלות משותפת וכן 9 מערכות במסגרת המכרז הראשון). כמו כן לחברה מערכות בהקמה בהספק של כ- MWp65. כמו כן, החברה פועלת לייזום ופיתוח של פרויקטים נוספים בתחום הפוטו-וולטאי בהספק של מעל ל- MWp300.

בדצמבר 2017 הקימה החברה בארה"ב מיזם משותף עם שותף מקומי, ובבעלותו צבר פרויקטים בשלבים שונים של ייזום ופיתוח מערכות פוטו-וולטאיות בהספק כולל של מאות MW. המיזם נערך להקמתם של ארבעה פרויקטים בהספק של כ- MWp85 במהלך 2019, אשר מצויים כיום ערב סגירה פיננסית.

תחום אנרגיית הרוח - ייזום, פיתוח, תכנון והפעלה של חוות גדולות לייצור חשמל מאנרגיית רוח, ומכירת החשמל בשוק הפולני. לחברה חוות רוח פעילות בפולין בבעלות מלאה בהספק של כ- MW119 וחוות רוח בפיתוח בהספק של עד MW120. כמו כן, החברה פועלת לייזום ופיתוח של פרויקטים בתחום אנרגית הרוח בישראל בהספק של כ- MW200, בעיקר במסגרת פרויקט אר"ן, בהספק מוערך של כ- MW130-150.
טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il