TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > חדשות כלכלה

קבוצת אשטרום מסכמת את הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023:


גיל גירון, רמי נוסבאום צילום: ישראל הדרי
הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו לכ-3.8 מיליארד שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתקופה הסתכם בכ-185.2 מיליון שקל
ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו לכ-1.29 מיליארד שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ-22.2 מיליון שקל

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "הקבוצה מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם יציבות בהכנסות ועם צבר עבודות משמעותי של כ-8.1 מיליארד שקל, הכולל פרויקטים חדשים שהתווספו לצבר מתחילת השנה.
ב-7 באוקטובר פרצה מלחמת חרבות ברזל. בשבועות שחלפו מאז, חוותה החברה ירידה בפעילות באתרי הבנייה שלנו, ובמקביל נמשכה האטה בתחום מכירת הדירות.
עם זאת, חוזקתה של קבוצת אשטרום מאופיינת במגזרי הפעילות המגוונים שלה ובפיזור הגיאוגרפי של פעילותה בארץ ובעולם, המעניקים לה יציבות עסקית איתנה. לצד זאת, בקופת החברה במאוחד סך של כ-1.8 מיליארד שקל ביתרות של מזומנים והשקעות לטווח קצר, המאפשרים לנו להמשיך ולדבוק ביישום האסטרטגיה ארוכת הטווח של הקבוצה, וזאת תוך שימת לב לתנאי השוק המשתנים. הנהלת הקבוצה ועובדיה מבקשים להשתתף בצער משפחות הנופלים והנרצחים, מאחלת רפואה שלמה לפצועים, ומייחלת להשבתם של כל החטופים במהרה ומחזקים את צה"ל וכוחות הבטחון".

קבוצת אשטרום, מקבוצות הבנייה והנדל"ן הגדולות בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023.
עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של 2023
הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכמו לכ-3.8 מיליארד שקל, לעומת כ-3.85 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדו"ח נרשמה עלייה בהכנסות בתחום קבלנות בנייה ותשתיות בישראל, באשטרום תעשיות, בפעילות חו"ל באמצעות אשטרום אינטרנשיונל ובפעילות אשטרום מגורים להשכרה. מנגד, נרשמה ירידה בהכנסות במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל באמצעות אשדר ובתחום נדל"ן מניב להשקעה באמצעות אשטרום נכסים (בעיקר בשל סיום הקמת פרויקט LYFE).
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-785 מיליון שקל, לעומת כ-832 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי בתקופת תשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-496 מיליון שקל, לעומת כ-978 שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה נובעת מהשינוי בסעיף עליית ערך נדל"ן להשקעה, בו נרשמה בתקופה ב-2023 ירידת ערך בסך של כ-35 מיליון שקל, לעומת עליית ערך בסך של כ-369 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, הושפע הרווח התפעולי מהירידה ברווח הגולמי, מירידה בסעיף חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות וכן גידול בהוצאות התפעול. מנגד, נרשם בתקופה ב-2023 רווח בסך כ-57.7 מיליון שקל משינוי יעוד מלאי דירות לנדל"ן להשקעה בפרויקט אגמים בנתניה, וכן נרשמו הכנסות אחרות, נטו.
הרווח הנקי של קבוצת אשטרום בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023, הסתכם בכ-190.1 מיליון שקל, לעומת כ-582.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-185.2 מיליון שקל, לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-552.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה נבעה, כאמור, מהירידה בסעיף עליית ערך נדל"ן להשקעה, במסגרתו נכלל אשתקד רווח משמעותי.
סמוך למועד פרסום הדו"חות הכספיים, צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-8.1 מיליארד שקל, לעומת כ-7.84 מיליארד שקל בסוף 2022.
בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה, על פי המאזן המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-1.78 מיליארד שקל.
ההון העצמי של הקבוצה, נכון ליום 30 בספטמבר 2023, מסתכם בכ-5.2 מיליארד שקל (מתוכו הון בסך של כ-5.01 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).
נתונים עיקריים ממגזרי הפעילות של הקבוצה:
במגזר קבלנות בנייה ותשתיות בישראל רשמה הקבוצה בתקופת תשעת החודשים הראשונים של השנה עליה של כ-8.7% בהכנסות לכ-2.1 מיליארד שקל, לעומת כ-1.95 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי במגזר עלה בכ-5.7% לכ-203 מיליון שקל, לעומת כ-192 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהיקפי הביצוע הינה בעקבות התחלת פרויקטים חדשים והתקדמות בפרויקטים קיימים המבוצעים על ידי החברה.
במגזר התעשיות, נרשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמיחה של כ-26.2% בהכנסות לכ-870 מיליון שקל, לעומת כ-689 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי במגזר עלה בכ-22.1% לכ-127 מיליון שקל, בהשוואה לכ-104 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מהרחבת הפעילות בתחום מכירות הבטון ע"י ישראבטון ומאיחוד יחסי של נתוני חברת ניצבים החל מהרבעון הרביעי של שנת 2022 ומאיחוד מלא החל מהרבעון השלישי של שנת 2023.
בפעילות בחו"ל (באמצעות אשטרום אינטרנשיונל) בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמה עלייה של כ-17.3% לכ-285 מיליון שקל, לעומת כ-243 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי במגזר גדל בכ-28.6% לכ-72 מיליון שקל, לעומת כ-56 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהיקף ההכנסות וברווח הגולמי נובעת מעליה בהכנסות מייזום נדל"ן למגורים.
בפעילות הייזום למגורים בישראל (באמצעות אשדר) הסתכמו ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-918 מיליון שקל, לעומת כ-1.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי של פעילות אשדר ירד לכ-195 מיליון שקל, לעומת כ-313 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד הייתה התקדמות בביצוע בפרויקטים עם שיעורי מכירות גבוהים יותר לעומת הרבעון השלישי השנה, וכן מירידה בהיקף מכירת דירות, בדומה למגמה הארצית בענף.
בפעילות נדל"ן מניב להשקעה (באמצעות אשטרום נכסים) הסתכמו ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-316 מיליון שקל, לעומת כ-397 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד כללו מכירות בהיקף של כ-126 מיליון שקל של שטחים בפרויקט 'לייף' ששיווקו הסתיים אשתקד. הרווח הגולמי במגזר הסתכם בכ-233 מיליון שקל, לעומת כ-215 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
בפעילות מגורים להשכרה עלו ההכנסות בתקופת תשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-23% לכ-107 מיליון שקל, לעומת כ-87 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי במגזר עלה בכ-23% לכ-48 מיליון שקל, לעומת כ-39 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר ממכירת דירות בקרית היובל בירושלים.
עיקרי תוצאות רבעון שלישי 2023
הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו לכ-1.29 מיליארד שקל, לעומת כ-1.37 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-257 מיליון שקל, לעומת כ-281 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-147 מיליון שקל, לעומת כ-254.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מסעיף עליית ערך נדל"ן להשקעה, בו נזקף ברבעון רווח של כ-3.3 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-76.1 מיליון שקל בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי של קבוצת אשטרום ברבעון השלישי לשנת 2023, הסתכם בכ-23 מיליון שקל, לעומת כ-130 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-22.2 מיליון שקל, לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-119 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה נבעה מהקיטון בסעיף עליית ערך נדל"ן להשקעה ומעלייה בהוצאות המימון.
השפעת מלחמת חרבות ברזל: בשבועיים הראשונים למלחמה, בהתאם להחלטת רשויות מקומיות רבות, ובכללן בערים בהן פועלת החברה, נסגרו כלל אתרי הבנייה. בהמשך, גם לאחר שהוסרה הדרישה לסגירת אתרי הבנייה, הוטלו מגבלות שונות על ענף הבנייה. במקביל, בשל המלחמה נוצר מחסור חמור בעובדים בכלל ובעובדים פלסטינאיים בפרט, זאת לנוכח הסגר שהוטל על אזור יהודה ושומרון. בפעילות המניבה של החברה, לרבות שיעורי התפוסה בנכסיה המניבים של החברה, כמו גם בגביית דמי השכירות נשמרה יציבות (ככל שיש שינויים הם אינם מהותיים). בפעילות יזמות נדל"ן הבנייה למגורים נרשמה מאז פרוץ המלחמה האטה נוספת במספר הדירות שנמכרו.
לאור האמור, להערכת החברה, למצב הביטחוני עלולה להיות השפעה על אי עמידה בלוחות הזמנים והתייקרות תשומות הבנייה. למועד זה, מתווה הפיצוי שאמור להינתן על ידי המדינה אינו נותן מענה מספק לחברה, שכן הוא מיועד לחברות ביצוע קטנות, וגם שם באופן חלקי ביותר.
אירועים בולטים אחרונים
בספטמבר 2023 חתמה על הסכם סגירה פיננסית בהיקף של כ-270 מיליון דולר להקמת פרויקט הסולארי "Tierra Bonita" בטקסס במימון בנק הפועלים וקבוצת בנקים בינלאומיים נוספים. במקביל, חתמה אשטרום על הסכם ראשוני מסוגו בהתאם לחקיקת ה- IRA בארה"ב מאוגוסט 2022, למכירת זיכויי המס בגין הפרויקט לגוף מוסדי אמריקאי בדירוג אשראי Aa3 (Moody's) בתמורה כוללת של כ-300 מיליון דולר לאורך תקופה של 10 שנים. הפרויקט הינו בהספק של כ-400 מגה ואט והיקף ההשקעה הכולל בו הינו כ-435 מיליון דולר; החברה מעריכה את ההכנסה הכוללת בשנת ההפעלה הראשונה של הפרויקט, שיחל לפעול בסוף שנת 2024, בכ-60 מיליון דולר ואת
ה-EBITDA בשנת ההפעלה הראשונה ממכירת החשמל וזיכויי המס בכ-55 מיליון דולר.
בספטמבר 2023 הנפיקה החברה 350 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה', סדרת אג"ח חדשה) בתמורה ברוטו של 350 מיליון שקל.
במאי 2023, אישררה חברת הדירוג מעלות דירוג ilA/Stable לחברה, ודירוג ilA לאגרות החוב שלה.
באפריל 2023, הנפיקה החברה בדרך של הרחבת סדרות אג"ח: 299.6 מיליון שקל ערך נקוב אג"ח סדרה ג', ו-200.3 מיליון שקל ערך נקוב אג"ח סדרה ד', ובסה"כ גייסה תמורה ברוטו כוללת של 472.9 מיליון שקל.
באפריל 2023 שילמה החברה דיבידנד בסך של כ-200 מיליון שקל לבעלי מניותיה.
קבוצת אשטרום היא מחברות הבנייה והנדל"ן המובילות בישראל, שמניותיה נסחרות במדד ת"א-35. הקבוצה פועלת ב-8 מגזרי פעילות עיקריים: קבלנות בנייה ותשתיות בישראל – פעילות הכוללת, בין היתר, עבודות בנייה של פרויקטים קבלניים בתחום הבנייה למגורים ושלא למגורים ובתחום התשתיות; אשטרום נכסים, הפועלת בישראל, בגרמניה ובאנגליה, והמחזיקה ומנהלת קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מבני תעשייה ועוד; חברת הבת אשדר, אחת מהחברות המובילות בתחום ייזום למגורים והתחדשות עירונית בישראל; נדל"ן להשקעה ויזמות, באמצעות חברת הבת; אשטרום מגורים להשכרה, אשר מקימה פרויקטים למגורים להשכרה ארוכת טווח בכל רחבי הארץ ; אשטרום תעשיות – פעילות הכוללת בעיקר ייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם לענף הבנייה, וכן ייבוא ושיווק של מוצרי גמר לענף הבנייה;
אשטרום אנרגיה מתחדשת – פיתוח, הקמה ותפעול של פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, בדגש על אנרגיה סולארית, רוח ואגירה בארץ ובעולם; אשטרום אינטרנשיונל - פעילות המתבצעת בתחומי קבלנות בנייה ותשתיות בחו"ל, לצד יזמות נדל"ן למגורים בארה"ב ונדל"ן מניב במזרח אירופה; אשטרום זכיינות – פעילות הכוללת השתתפות במכרזים וביצוע תכנון, תפעול ומימון של פרויקטים לאומיים גדולים בתחום התשתיות .יו"ר קבוצת אשטרום הינו מר רמי (אברהם) נוסבאום. מנכ"ל החברה הינו מר גיל גירון.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il