TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> חדשות שוק ההון

מידרוג מורידה דירוג לאליהו הנפקות מ- A2 ל- A3 אופק דירוג יציב‎


מידרוג
הורדת הדירוג והוצאתו מבחינה עם השלכות שליליות, הינה בשל היעדר נראות דיבידנדים מספקת לשירות החוב, לצד הערכתנו כי החברה תממש שיעור מסוים של מניות מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן: "מגדל אחזקות") לצורך שירות החוב העיתי, עד למועד הפירעון הסופי
מידרוג מוציאה מבחינה את דירוג אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה אליהו הנפקות בע"מ (להלן: "אליהו הנפקות" ו/או "החברה") ומורידה את דירוג אגרות החוב (סדרה א') מ-A2.il ל-A3.il, תוך קביעת אופק דירוג יציב. הורדת הדירוג והוצאתו מבחינה עם השלכות שליליות, הינה בשל היעדר נראות דיבידנדים מספקת לשירות החוב, לצד הערכתנו כי החברה תממש שיעור מסוים של מניות מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן: "מגדל אחזקות") לצורך שירות החוב העיתי, עד למועד הפירעון הסופי.

סדרת אג"ח: אליהוהנ אגחא-רמ
מספר נייר ערך: 1142009
דירוג: A3.il
אופק דירוג: יציב
מועד פירעון סופי: 18/09/2025


שיקולים עיקריים לדירוג

הדירוג נתמך באיכות נכס הבסיס - מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "מגדל ביטוח" ו/או "המבטח") (דירוג איתנות פיננסית של Aa2.il באופק יציב), המוחזקת בשרשור באמצעות מגדל אחזקות (כ-58.13%). בקביעת דירוג החברה, מגדל אחזקות ומגדל ביטוח נלקחו בחשבון כמקשה אחת. מגדל אחזקות מהווה את המקור התזרימי העיקרי לשירות החוב על ידי חלוקת דיבידנדים או מימוש מניות כתלות בשוויה. אחזקה נוספת של מגדל אחזקות הינה מגדל שוקי הון (1965) בע"מ (להלן: "מגדל שוקי הון"), אולם אנו מניחים, כי התרומה שלה לשירות החוב תמשיך להיות נמוכה יחסית לאורך חיי אגרות החוב. התלות הגבוהה של אליהו הנפקות בחלוקת הדיבידנדים ממגדל ביטוח לצורך שירות החוב בחברה, בהינתן המגבלות הרגולטוריות הקיימות בקשר עם יכולת חלוקת הדיבידנדים של חברות הביטוח, מגבירה את סיכון האשראי של אליהו הנפקות.

מידרוג סבורה כי תיקון חוזר סולבנסי החדש, תומך בטווח הבינוני-ארוך בחלוקת דיבידנד ממגדל ביטוח לבעלי מניותיה, אולם היכולת לתזמן חלוקת דיבידנדים בטווח הקצר, במהלכו נזקקת החברה לעבות את נזילותה מחדש, הינה מוגבלת מאוד ומהווה גורם המעיב על נזילות החברה. על פי דוחותיה הכספיים של מגדל ביטוח ליום 30.09.2023, יחסי כושר הפירעון (SCR) ליום 30 ביוני 2023, עמדו על כ-140% (בהתחשבות בתקופת הפריסה וכולל השפעת פעולות הוניות לאחר תאריך הדיווח) וכ-78% (ללא התחשבות בתקופת הפריסה וכולל השפעת פעולות הוניות לאחר תאריך הדיווח), כאשר האחרון מבטא גירעון בהון העצמי הנדרש לצורך חלוקת דיבידנדים, בסך של כ-3.4 מיליארד ₪[1]. בהתאם לכך, יחסי הכיסוי של החברה בולטים לשלילה ביחס לדירוג ונובעים מהיעדר נראות דיבידנדים מהמבטח בשנות התחזית, וכן מכבידים על גמישותה הפיננסית של החברה. עם זאת, הגמישות הפיננסית נתמכת ביחס מינוף נמוך ובמרווח משמעותי, להערכתנו, מאמות המידה פיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות.

נזילות החברה בשנתיים הקרובות תלויה באופן ניכר במימוש חלקי של מניות מגדל אחזקות ו/או תמיכה ממקור חיצוני (דוגמת הלוואות הבעלים שהוזרמו בשנים 2022-2021). בהתאם לכך, ככל שהחברה לא תממש שיעור מסוים ממניות מגדל אחזקות ו/או תקבל תמיכה ממקור חיצוני, עלול להיות מופעל המנגנון המנדטורי, המאפשר לנאמן לממש מניות מגדל אחזקות, במידת הצורך, לשירות החוב. בתרחיש הבסיס של מידרוג, לחברה שימושים צפויים בגין תשלומי קרן וריבית מצטברים בסך של כ-582 מיליון ₪ בשנים 2025-2024. כמו כן, החברה נדרשת לשמור על כרית נזילות מינימלית בסך של תשלום הריבית הקרוב, ובהתאם לתנאי האג"ח, לא הבאנו בחשבון חלוקת דיבידנד מהחברה. למול שימושים אלו, לחברה יתרת מזומנים בסך של כ-14 מיליון ₪ ליום 31 בדצמבר 2023. כמו כן, בתרחיש הבסיס של מידרוג, אנו מעריכים דיבידנד מצטבר ממגדל שוקי הון בסך של כ-50-45 מיליון ₪ (חלק החברה) בשנים 2025-2024. בנוסף, בשל חוסר ביתרות נזילות, אנו מניחים מימוש מניות מגדל אחזקות בסך של כ-155 מיליון בשנת 2024 ובסך של כ-365 מיליון בשנת 2025. בשל כך, אנו מעריכים כי החברה צפויה לסיים את שנת 2024 עם יתרת מזומנים של כ-8 מיליון ₪ בקופתה, לאחר פירעון חלות החוב הקרובה בחודש ספטמבר 2024. מידרוג סבורה כי נזילות זו אינה הולמת ביחס לדירוג ומכפיפה את החברה להתפתחויות אקסוגניות חיוביות, כגון מימוש מניות מגדל אחזקות בידי החברה ו/או הנאמן, או לחילופין, הזרמת מקורות הוניים מבעל השליטה.

כחלק מהשיקולים הנוספים לדירוג, הדירוג מושפע לחיוב, להערכתנו, מסבירות גבוהה יחסית לתמיכה מצד בעל המניות בחברה, במידת הצורך, נוכח הערכתנו לנכונות וליכולת תמיכה, בהיקף מסוים. אנו מעריכים את נכונות בעל השליטה לתמוך בחברה, בהתבסס על אחזקתו המלאה בה, חשיבות אסטרטגית גבוהה של אחזקה זו עבור בעל המניות, זהות האינטרסים הגבוהה עמה וכן הצהרת כוונות על נכונותו להפעיל את כוחו בחברה, כך שהיא תקיים את כל התחייבויותיה בהתאם להוראות שטר הנאמנות ותקנון החברה, כפי שהדבר עולה ממכתב מטעמו בנספח 3 לשטר הנאמנות. נציין, כי מסמך "התחייבות בעל השליטה בחברה" (המהווה נספח 3 לשטר הנאמנות), אינו מהווה בראייתנו התחייבות משפטית לתמיכה בחוב, אלא הצהרה לנכונות לתמיכה, גורם אשר מחליש להערכתנו את עוצמת התמיכה. הערכתנו ליכולת התמיכה מצד בעל המניות מבוססת על מידע שהוצג בפנינו על ידי החברה, אודות נכסים מסוימים בשווי מהותי שבבעלות בעל המניות, ולצידם התחייבויות מסוימות, אשר להערכתנו מעלים יכולת לתמוך בשירות החוב, בהיקף מסוים. בהקשר זה, נציין כי בהתאם למצגים שהתקבלו מהחברה, וכן פעולות שבוצעו על ידי בעל המניות בחברה בשנים האחרונות, ובפרט מתן הלוואות בעלים לחברה בסך של כ-25 מיליון ₪ בשנת 2022, ובסך של כ-150 מיליון ₪ בשנת 2021, היוו הוכחה לרצונו וליכולתו לתמוך בחברה.

אופק הדירוג

אופק הדירוג היציב משקף את הערכתנו, כי הפרופיל הפיננסי ונתוני המפתח של החברה ישמרו בטווח תרחיש הבסיס של מידרוג.

בד בבד, המלחמה שפרצה בישראל ב-7 באוקטובר 2023 הובילה לשורה של השלכות והגבלות הכוללות, בין היתר, סגירה חלקית או מלאה של עסקים, הגבלות על התכנסות במקומות עבודה ובמערכת החינוך וכן ירידה בהיקף כוח העבודה, הנובעת מגיוס מילואים רחב וצמצום בהיקף העובדים הזרים. צעדים אלו גורמים לצמצום הפעילות במשק הישראלי ולירידה בפעילות הכלכלית. כמו כן, כתוצאה מהמלחמה נרשמו ירידות חדות בשווקים הפיננסיים בישראל ופיחות בשער החליפין של השקל. להערכת מידרוג, תקופה זו מאופיינת במידה גבוהה של אי-ודאות בנוגע להתפתחות המלחמה ולהשלכותיה הכלכליות. בשל כך, מידרוג עשויה לעדכן את תרחיש הבסיס בדירוג בהתאם להתפתחויות. להרחבה בנושא, הינכם מופנים לדוח מיוחד "השלכות מלחמת "חרבות ברזל" על כושר החזר האשראי של מנפיקים המדורגים על ידי מידרוג" (אוקטובר 2023)[2].

גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג:

· שיפור משמעותי בנראות הדיבידנדים ממגדל ביטוח וביחסי שירות החוב של החברה

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:

· הרעה בדירוג האיתנות הפיננסית של מגדל ביטוח

· עלייה משמעותית ברמת המינוף

· שחיקה ביחסי הכיסוי והנזילות, בין היתר, בשל שחיקה בסבירות הגבוהה להערכתנו, לתמיכה מצד בעל השליטה בחברה

פירוט השיקולים העיקריים לדירוג

שירות החוב נשען על מגדל ביטוח כמקור תזרימי ושווי המוחזקת העיקרית בחברה

הדירוג נתמך בדירוג האיתנות הפיננסית (IFS) של מגדל ביטוח (Aa2.ilבאופק יציב), החזקתה העיקרית של החברה, המוחזקת בשרשור באמצעות מגדל אחזקות (כ-58.13%), כאשר להערכתנו למגדל שוקי הון, המוחזקת במלואה על ידי מגדל אחזקות, השפעה נמוכה יחסית בשווי ובתזרים המזומנים העתידי. מגדל אחזקות איננה ממונפת וכן קיימת התחייבות רגולטורית המגבילה את יכולת המינוף שלה[3]. על כן, בקביעת דירוג החברה, מגדל אחזקות והחברה הבת שלה (100%), מגדל ביטוח, נלקחו בחשבון כמקשה אחת. מגדל אחזקות מהווה את המקור התזרימי העיקרי לשירות החוב על ידי חלוקת דיבידנדים או מימוש מניות, כתלות בשוויה.

דירוג האיתנות הפיננסית של מגדל ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, הנתמך בגודלה במונחי פרמיות ונכסים מנוהלים, במובילות שוק בענף החיסכון ארוך טווח, בנתח שוק משמעותי המאופיין במגמת שחיקה בשנים האחרונות, בשליטה טובה במערך ההפצה ובבסיס לקוחות רחב, המהווה פוטנציאל לייצור הכנסות עתידי. עם זאת, הפרופיל העסקי מושפע לשלילה מפיזור קווי עסקים נמוך ביחס לדירוג, המשתקף בתמהיל הכנסות ריכוזי, כאשר מגזר חיסכון ארוך טווח מהווה בממוצע כ-70% מסך הפרמיות לאורך זמן. כמו כן, פרופיל הסיכון הולם ביחס לדירוג, נוכח חשיפה נמוכה יחסית ללקוחות גדולים מסך הפרמיות ברוטו, סיכון מוצרים נמוך בביטוח הכללי ומדיניות ניהול הסיכונים ומעגלי בקרה, אשר הולמים ביחס לדירוג ונתמכים בדרישות רגולטוריות. עם זאת, פרופיל הסיכון מושפע לשלילה מסיכון מוצרים גבוה בביטוח חיים ובריאות, בעיקר בגין תיקי עבר. הפרופיל הפיננסי סביר ביחס לדירוג ונתמך, מחד גיסא, בפרופיל נזילות טוב, לצד איכות נכסים הולמת, כאשר קיבולת ספיגת ההפסדים של כרית ההון טובה יחסית. מאידך גיסא, הרווחיות נמוכה ביחס לרמת הדירוג, תלויה בגורמים אקסוגניים ומוגבלת בשל רווחיות חיתומית נמוכה, כאשר הגמישות הפיננסית נמוכה להערכתנו לרמת הדירוג, ומושפעת לשלילה נוכח צרכי שירות החוב של בעלת היתר השליטה.

בתרחיש הבסיס של מידרוג, אנו צופים המשך סביבה עסקית מאתגרת, אשר תמשיך להעיב על ענף הביטוח בכלל ועל פוטנציאל ייצור ההכנסות בפרט. נוסף על כך, סביבה מוניטרית מקשה, המתאפיינת בסביבת אינפלציה וריבית גבוהות יחסית לשנים האחרונות, פוגעת בפעילות הכלכלית ובתשואות שוקי ההון, משפיעה על הצמיחה הענפית ועל רווחי החברה. מנגד, העלייה בסביבת הריבית משפרת את יחס כושר הפירעון ומקטינה את ההתחייבויות הביטוחיות במגזרים בעלי זנב ארוך. בד בבד, מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה בישראל ביום 7 באוקטובר 2023, הובילה לשורה של השלכות והגבלות, אשר כפועל יוצא, הובילו לצמצום הפעילות במשק ולירידה בפעילות הכלכלית. בתרחיש הבסיס, אנו סבורים כי מגדל ביטוח תשמר את מיצובה העסקי, תוך צמיחה מתונה בהיקפי הפרמיות המורווחות, כאשר הסביבה המאקרו-כלכלית תמשיך להעיב על ענף הביטוח, ובפרט על פוטנציאל ייצור הרווחים ויכולת בניית הכרית ההונית מרווחים שוטפים. בשל האמור לעיל, שיעורי הרווחיות צפויים להיוותר נמוכים ותנודתיים ביחס לרמת הדירוג, אשר ישליכו על בניה מתונה יחסית של הכרית ההונית, אולם להערכתנו, לא צפויה לכך השפעה מהותית על איכות הנכסים והלימות ההון, שיוותרו להערכתנו יציבים יחסית בטווח התחזית.

היעדר נראות דיבידנדים מהמבטח בשנות התחזית בשל אי-עמידת המבטח בתנאים הנדרשים לצורך חלוקת דיבידנד

ענף הביטוח המקומי פועל תחת רגולציה נרחבת ודינמית, שמטרתה שימור יציבותן ואיתנותן הפיננסית של החברות בו, תוך חתירה לשיפור זכויות המבוטחים. לאור זאת, קיימות מגבלות ומנגנוני בקרה רבים על פעילותה של מגדל ביטוח לרבות ביצוע חלוקות דיבידנד וניהול מקורות ההון. כך, שליטת החברה על יכולת חלוקת הדיבידנדים מהמבטח תלויה גם בגורמים אקסוגניים ועל כן מוגבלת יחסית.

בהתאם להנחיות הקיימות מצד הממונה, חברת ביטוח תהא רשאית לחלק דיבידנד רק אם לאחר ביצוע החלוקה, למבטח יחס כושר פירעון של לפחות 100% לפי הוראות יישום משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס סולבנסי 2 מחודש יוני 2017 (להלן: "חוזר סולבנסי הקיים"), כשהיחס מחושב ללא הוראות המעבר ובכפוף ליעד כושר הפירעון שקבע הדירקטוריון. בחודש אוקטובר 2020, פרסם הממונה על שוק ההון את תיקון החוזר המאוחד לעניין הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות הביטוח מבוסס סובלנסי 2, כאשר השינויים המרכזיים נגעו בעדכון מנגנון הוראות הפריסה, עידוד השקעה בתשתיות והכרה במניות המוחזקות לטווח ארוך. עמידה ביחס כושר פירעון בשיעור של לפחות 100% לפי חוזר הסולבנסי 2 (ללא יישום הוראות המעבר לתקופת הפריסה וללא התאמת תרחיש מניות) ובכפוף ליעד יחס כושר פירעון שנקבע על ידי הדירקטוריון, הינו תנאי מרכזי לפוטנציאל החלוקה ממגדל ביטוח, כאשר לאחר החלוקה יחס כושר הפירעון של חברת הביטוח לא יהיה נמוך מהיעד הנ"ל.

יחסי כושר הפירעון (SCR) ליום 30 ביוני 2023, עמדו על כ-140% (בהתחשבות בתקופת הפריסה וכולל השפעת פעולות הוניות לאחר תאריך הדיווח) וכ-78% (ללא התחשבות בתקופת הפריסה וכולל השפעת פעולות הוניות לאחר תאריך הדיווח), כאשר האחרון מבטא גירעון בהון עצמי הנדרש לצורך חלוקת דיבידנדים, בסך של כ-3.4 מיליארד ₪. בחודש מאי 2021, קבע דירקטוריון החברה מדיניות הון לפיו החברה תשאף לפעול ביחס כושר פירעון (בהתחשבות בהוראות הפריסה) בטווח שבין 155%-175%. בנוסף, קבע דירקטוריון החברה יעד יחס כושר פירעון מינימלי של 140%, כאשר יחס כושר הפירעון של החברה, ללא התחשבות בהוראות המעבר, יבנה בהדרגה בהתאם ליעדים אלו עד לתום שנת 2032, ובהתאם לתוכנית ההון של החברה. מידרוג מצפה, כי מגדל ביטוח תמשיך לפעול לשמירת מרווח ביטחון הולם אל מול החסם הרגולטורי. יחד עם זאת, בטווח התחזית אנו צופים אתגר בבניית הכרית ההונית, אשר תיוותר תנודתית ותושפע גם מגורמים אקסוגניים, ביניהם עקום הריבית, פוטנציאל רווחים נמוך והשפעות פיננסיות. בהתאם לאמור לעיל, בתרחיש הבסיס של מידרוג, אנו מניחים כי לא תהיינה חלוקות דיבידנדים ממגדל ביטוח למגדל אחזקות וממנה לחברה, בשנים 2025-2024.

יחס שירות החוב תלוי באופן ניכר במימוש חלקי של מניות מגדל אחזקות

בשנים האחרונות, המקורות התזרימיים העיקריים לשירות החוב של החברה היו חלוקת דיבידנדים ממגדל ביטוח ומגדל שוקי הון למגדל אחזקות וממנה לחברה, מימוש אופציה והלוואות בעלים. להערכת מידרוג, בשל מגבלות החלוקה החלות על מגדל ביטוח ואי-עמידת המבטח בתנאים הנדרשים לחלוקה, כאמור לעיל, איננו מניחים חלוקת דיבידנדים ממגדל ביטוח בשנים 2025-2024.

להערכת מידרוג, לחברה שימושים צפויים בגין תשלומי קרן וריבית מצטברים בסך של כ-582 מיליון ₪ בשנים 2025-2024. כמו כן, החברה נדרשת לשמור על כרית נזילות מינימלית בסך של תשלום הריבית הקרוב (כ-11 מיליון ₪), ובהתאם לתנאי האג"ח, לא הבאנו בחשבון חלוקת דיבידנדים מהחברה. למול שימושים אלו, לחברה יתרת מזומנים בסך של כ-14 מיליון ₪ ליום 31 בדצמבר 2023. כמו כן, בתרחיש הבסיס של מידרוג, אנו מעריכים דיבידנד מצטבר ממגדל שוקי הון בסך של כ-50-45 מיליון ₪ (חלק החברה) בשנים 2025-2024. בנוסף, בשל חוסר ביתרות נזילות, אנו מניחים מימוש מניות מגדל אחזקות בסך של כ-155 מיליון בשנת 2024 ובסך של כ-365 מיליון בשנת 2025. בשל כך, אנו מעריכים כי החברה צפויה לסיים את שנת 2024 עם יתרת מזומנים של כ-8 מיליון ₪ בקופתה, לאחר פירעון חלות החוב הקרובה בחודש ספטמבר 2024. מידרוג סבורה כי נזילות זו אינה הולמת לדירוג ומכפיפה את החברה להתפתחויות אקסוגניות חיוביות, כגון מימוש מניות מגדל אחזקות בידי החברה ו/או הנאמן, או לחילופין, הזרמת מקורות מבעל השליטה.

בהתאם להנחות לעיל, בתרחיש הבסיס לשנים 2025-2024, יחס שירות החוב השנתי (DSCR+CASH) הכולל יתרות נזילות, צפוי להיות נמוך ביחס לדירוג ולעמוד על כ-1.0, בהנחת מימוש מסוים של מניות מגדל בכל אחת מהשנים 2025-2024, כאמור.

הגמישות הפיננסית נתמכת ביחס מינוף נמוך ובמרווח משמעותי מאמות המידה הפיננסיות

יחס המינוף LTV לוקח בחשבון את סך יתרת החוב בחברה ביחס לשווי המוחזקות. נכון ליום 30 בספטמבר 2023, לחברה היקף חוב אשר הסתכם בכ-730 מיליון ₪ ביחס לשווי מוחזקות בסך של כ-2.6 מיליארד ₪ (חלק החברה). לפיכך, יחס המינוף נמוך יחסית ותומך בגמישותה הפיננסית של החברה, ובפרט ביכולת החברה למימוש מניות מגדל אחזקות לצורך פירעון החוב בשנות התחזית. בתרחיש הבסיס של מידרוג, יחס המינוף LTV, אשר לוקח בחשבון מספר תרחישי רגישות בנוגע לשווי האחזקות ונגזר משווי השוק של המוחזקות, צפוי לנוע בטווח התחזית בטווח של כ-11%-27%, ולבלוט לחיוב ביחס לדירוג. בנוסף, להערכתנו, גמישותה הפיננסית של החברה מושפעת לטובה גם ממרווח משמעותי מאמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות.

יחסי הכיסוי בולטים לשלילה ביחס לדירוג ומושפעים לשלילה מנראות דיבידנדים נמוכה מהמוחזקות

בתרחיש הבסיס של מידרוג, יחס כיסוי הריבית (ICR) צפוי להיות נמוך ולנוע בטווח של כ-1.4-1.0 בשנות התחזית. תרחיש זה כולל מימוש מניות מגדל אחזקות בשנים 2025-2024, כאמור לעיל, אשר צפוי להוביל לדילול אחזקת החברה במגדל אחזקות ובחלקה בדיבידנדים. כמו כן, יחס החוב ל-FFO בשנות התחזית צפוי לבלוט לשלילה ביחס לדירוג, נוכח צפי לאי-חלוקת דיבידנדים מהמבטח.

מנגנון מימוש מנדטורי של מניות מגדל שבידי הנאמן מגן על מחזיקי האג"ח ככל שתתפתח מצוקת נזילות

בתנאי אגרות החוב נקבע מנגנון פיצוי מנדטורי לטובת בעלי אגרות החוב, המאפשר לנאמן לממש מניות מגדל אחזקות[4], במידת הצורך, לטובת שירות החוב. בהתאם לתרחיש הבסיס, כרית הנזילות של החברה נמוכה בטווח התחזית, כך שככל והחברה לא תממש שיעור מסוים ממניות מגדל אחזקות ו/או תגיע תמיכה ממקור חיצוני (דוגמת הלוואות הבעלים שהוזרמו בשנים 2022-2021), עלול להיות מופעל המנגנון המנדטורי. מנגנון זה תומך בפרופיל הסיכון של החברה, בכך שהוא מפצה על פערי עיתוי אפשריים במועדי ובהיקפי החלוקה ממגדל אחזקות ותומך בשמירת האיזון שבין בעלי החוב לבעל השליטה, בעיקר בתקופה זו, כאשר החברה אינה מקבלת דיבידנדים בהיקף מספק מהמוחזקות לטובת שירות החוב.

שיקולים נוספים לדירוג

הנחת תמיכה מצד בעל השליטה תומכת בדירוג

מידרוג מעריכה את הסבירות לתמיכה של בעל השליטה בחברה כגבוהה יחסית, במידת הצורך, לאור הערכתנו לנכונות וליכולת תמיכה, בהיקף מסוים. אנו מעריכים את נכונות בעל השליטה לתמוך בחברה, בהתבסס על אחזקתו המלאה בה, חשיבות אסטרטגית גבוהה של אחזקה זו עבור בעל המניות, זהות אסטרטגית גבוהה עמה וכן הצהרת כוונות על נכונותו להפעיל את כוחו בחברה, כך שהיא תקיים את כל התחייבויותיה בהתאם להוראות שטר הנאמנות ותקנון החברה, כפי שהדבר עולה ממכתב מטעמו בנספח 3 לשטר הנאמנות. נציין, כי מסמך "התחייבות בעל השליטה בחברה" (המהווה נספח 3 לשטר הנאמנות) אינו מהווה בראייתנו התחייבות משפטית לתמיכה בחוב, אלא הצהרה לנכונות תמיכה, גורם אשר מחליש להערכתנו את עוצמת התמיכה.

הערכתנו ליכולת התמיכה מצד בעל המניות מבוססת על מידע שהוצג בפנינו על ידי החברה, אודות נכסים מסוימים בשווי מהותי שבבעלות בעל המניות, ולצידם התחייבויות מסוימות, אשר להערכתנו מעלים יכולת לתמוך בשירות החוב, בהיקף מסוים. בהקשר זה, נציין כי בהתאם למצגים שהתקבלו מהחברה, וכן פעולות שבוצעו על ידי בעל המניות בחברה בשנים האחרונות, ובפרט מתן הלוואות בעלים לחברה בסך של כ-25 מיליון ₪ בשנת 2022, ובסך של כ-150 מיליון ₪ בשנת 2021, היוו הוכחה לרצונו וליכולתו לתמוך בחברה.שיקולי ESG

להערכתנו, שיקולי ESG נושאים השפעה מתונה על דירוג החברה. להערכת מידרוג, לחברה חשיפה מועטה לסיכוני סביבה וחברה. מבחינת סיכוני ממשל תאגידי, לחברה קיימת חשיפה אשר נובעת מכך כי החברה הינה חברה פרטית ולא קיים בה אחראי אכיפה פנימית וציות, וכמו כן, מהעובדה כי דירקטוריון החברה מורכב משני דירקטורים, כאשר אחד הוא נושא משרה בכירה בחברה והשני הינו בעל השליטה. בהתאם להתחייבות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, כל עוד אגרות החוב טרם נפרעו במלואן, החברה תפעל במתכונת של Special Purpose Company, ובהתאם לכך, היא מתחייבת שלא לבצע פעילות עסקית כלשהי פרט לאחזקה במניות מגדל אחזקות, מכירתן מעת לעת וגיוס מימון באופן המותר על פי שטר נאמנות. המדיניות הפיננסית של החברה נסמכת על הדרישות והתנאים בשטר הנאמנות של אגרות החוב. עם זאת, נציין, כי המדיניות הפיננסית של החברה מושפעת לשלילה מהעובדה שהחברה לא העבירה בזמן לנאמן את סכום התשלום האחרון אשר חל ביום 18.09.2023, או בטוחות מספקות להבטחת התשלום כאמור במועדו, כאשר על פי שטר הנאמנות על החברה היה לעשות כן עד ליום 05.07.2023, 75 יום בטרם מועד התשלום. כמו כן, להערכת מידרוג, ניהול הנזילות של החברה אינו הולם את רמת הדירוג.

אודות החברה

החברה הוקמה כחברה חדשה ופרטית, המוחזקת במלואה על ידי אליהו 1959 - המחזיקה למועד הדוח כ-58.13% ממניות מגדל אחזקות, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א. החברה הוקמה לצורך גיוס, ארגון וריכוז חובות הקבוצה בקומה אחת כנגד החזקת מניות מגדל אחזקות. לחברה אין ולא תהיה כל פעילות אחרת. מנכ"ל החברה הינו מר יוסי כוכבי (רו"ח). מר שלמה אליהו וגב' חיה אליהו הינם בעלי השליטה הסופיים בחברה. מגדל אחזקות פועלת בתחומי הביטוח, הפנסיה והגמל ובתחום שוק ההון והשירותים הפיננסים באמצעות חברות הבנות שלה, מגדל ביטוח ומגדל שוקי הון.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il