TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> חדשות שוק ההון

הכשרת הישוב מגבירה את פעילותה בתחום המגורים:


עופר נמרודי, מנכל החברה. קרדיט צילום: ורדי כהנא
מעדכנת על שת"פ אסטרטגי עם מנורה שתשקיע כ-100 מיליון שקל הון עצמי ב-4 פרויקטים של "הכשרת הישוב התחדשות עירונית". אתמול פרסמה החברה את תוצאותיה ליום 30 בספטמבר 2021
ההכנסות ברבעון טיפסו בכ-40% לכ-105 מיליון שקל; הרווח התפעולי ברבעון זינק בכ-315% לכ-148 מיליון שקל
הרווח הנקי ברבעון עלה בשיעור חד לכ-53 מיליון שקל
בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה הרווח הנקי בכ-39% לכ-184 מיליון שקל, לצד הכנסות של כ-268 מיליון שקל
עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה האסטרטגי עם מנורה ורואים בכך הבעת אמון משמעותית וכן נדבך נוסף וחשוב בביסוס מעמדה של הכשרת הישוב כחברה מובילה בישראל בתחום ההתחדשות העירונית. הכשרת הישוב נמצאת כיום בתנופת עשייה גדולה בתחום המגורים עם אלפי יחידות דיור באיזורי ביקוש, שנמצאות בשלבי קידום משמעותיים. מנורה תשקיע כ-100 מיליון שקל הון עצמי ישירות ב-4 פרויקטים שאנו צפויים להתחיל בהקמתם ב-2022-2023 ובכך תתמוך באסטרטגיית ההתרחבות המקיפה של הכשרת הישוב בתחום המגורים.
התנופה המשמעותית הזו נמשכת גם בתחום הנכסים המניבים: בחו"ל, בתחום הפארקים הלוגיסטיים, אנו ממשיכים בעשייה משמעותית באמצעות MLP, כאשר בהתאם לתוכנית האסטרטגית שפרסמה לאחרונה MLP לשלוש השנים הקרובות, צופה MLP בין היתר קצב צמיחה אורגני של 35% בשנה והכפלת ה-NAV ל-800 מיליון אירו עד סוף 2024, ובתחום הנכסים המניבים בישראל אנו נמצאים כיום בשלבים מתקדמים של מספר מהלכים אשר עם השלמתם צפויים להביא ליותר מהכפלת ה-NOI בשנים הקרובות ללמעלה מ-270 מיליון שקל.
במקביל, במהלך נובמבר השלמנו הנפקות הון בהיקף גיוס של 100 מיליון שקל בחברה, ועוד כ-29 מיליון שקל גוייסו בחברת הבת הכשרת הישוב התחדשות עירונית. גיוסי ההון הללו מקדמים אותנו במימוש התוכניות העסקיות שלנו, תוך שמירה על יחסי המינוף של החברה.
באשר לדוחות הכספיים, אנחנו מציגים בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי של 2021 שיפור בתוצאות החברה עם גידול בכל בפרמטרים - בהכנסות, ברווח התפעולי ובשורה התחתונה."
הכשרת הישוב, בניהולו של עופר נמרודי, מאיצה את פעילותה בתחום המגורים. החברה הבת הכשרת הישוב התחדשות עירונית מעדכנת היום על שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת הביטוח מנורה, במסגרתו תשקיע מנורה, לצד הכשרת הישוב התחדשות עירונית, כ-100 מיליון שקל בהון עצמי ב-4 פרויקטים למגורים שהחברה פועלת לקידומם וצפויה להתחיל בהקמתם בשנים 2022-2021.

ארבעת הפרויקטים במסגרת שיתוף הפעולה הם חנקין בחולון במסגרתו יוקמו 130 יחידות דיור, פרויקט בבלי בת"א במסגרתו יוקמו 55 יחידות דיור, שלב א' בפרויקט "שיכון צבא הקבע" בקרית-ים במסגרתו יוקמו 268 יחידות דיור (מתוך 1,450 יחידות דיור בכל שלבי הפרויקט), ושלב א' בפרויקט "בן-גוריון" ברמלה במסגרתו יוקמו 270 יחידות דיור (מתוך 2,100 יחידות דיור בכל שלבי הפרויקט). בסה"כ במסגרת ארבעת הפרויקטים צפויה החברה לבנות 723 יחידות דיור, מהן 577 יחידות דיור למכירה. החברה מעריכה כי ההכנסות מהמכירה יסתכמו לכ-1 מיליארד שקל (לא כולל מע"מ), ומעריכה את העלויות להקמת הפרויקטים הללו בכ-835 מיליון שקל.

אתמול פרסמה החברה את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021

עיקרי התוצאות הכספיות

סך ההכנסות לתשעת החודשים הראשונים ל-2021 עלו לכ-268 מיליון שקל, בהשוואה לכ-266 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2021 עלו בכ-40% לכ-105 מיליון שקל, לעומת כ-75 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות מהשכרת נכסים בתקופה עלו בכ-11% לכ-216 מיליון שקל, לעומת כ-195 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול ההקלות שניתנו בקניון שבעת הכוכבים בהיקף של כ-12 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים השנה, ההכנסות בתקופה הסתכמו לכ-228 מיליון שקל.
ההכנסות מנדל"ן מניב בישראל עלו בכ-7% לכ-93 מיליון שקל, בהשוואה לכ-87 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. הכנסות מנדל"ן מניב בחו"ל עלו בכ-14% לכ-123 מיליון שקל, בהשוואה לכ-108 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר כתוצאה מעלייה בפארקים הלוגיסטיים בחו"ל, כתוצאה מגידול בשטחים המניבים.

ברבעון השלישי ההכנסות מהשכרת נכסים עלו בכ-12% לכ-75 מיליון שקל, לעומת כ-67 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהכנסות מפעילות החברה בתחום הפארקים הלוגיסטיים בחו"ל.

בתשעת החודשים הראשונים של 2021 החברה רשמה עליית ערך בנדל"ן להשקעה, נטו של כ-235% לכ-275 מיליון שקל מהם כ- 92 מיליון שקל בנכסים בישראל וכ- 182 מיליון שקל בנכסים מניבים בחו"ל, לעומת עליית ערך של כ-82 בתקופה המקבילה בשנת 2020; עליית הערך בחו"ל נובעת בעיקר מגידול בהיקף השטחים המושכרים בפארקים הלוגיסטיים של MLP בחו"ל ומעדכון שוויו של פארק בווינה, אוסטריה, ובישראל, עליית הערך נובעת בעיקר מעדכון בסך של 62 מיליון ש"ח בערכו של המרכז המסחרי "שבעת הכוכבים אילת", אשר בנייתו נמצאת בעיצומה.

הרווח התפעולי בתקופה זינק לכ-362 מיליון שקל, עלייה של כ-158% בהשוואה לכ-140 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון זינק בכ-311% לכ-148 מיליון שקל, בהשוואה לכ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 עלייה של כ-39% ברווח הנקי לכ-184 מיליון שקל (כ-80 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-132 מיליון שקל (כ-54 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה בשנת 2020.

ברבעון השלישי של 2021 רשמה החברה עלייה חדה ברווח הנקי ברבעון השלישי 2021 לכ-53 מיליון שקל (כ-35 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי של כ-2 מיליון שקל (הפסד של כ-11 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

סך המזומנים ושווי המזומנים והשקעות לזמן קצר של הקבוצה במאזנה המאוחד הסתכם, ביום 30/09/21 לכ-452 מיליון שקל.

הונה העצמי של הקבוצה, נכון ל-30/09/21, הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל (מתוכו סך של כ-929 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה).
סך הנכסים של הקבוצה, נכון ל-30/09/21, הסתכם בכ-6.4 מיליארד שקל.
אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריה
בנובמבר 2021 גייסה החברה כ-100 מיליון שקל בדרך של הנפקת הון פרטית לפי שער של 41 שקל למניה.
בנובמבר 2021 גייסה הכשרה התחדשות עירונית כ-29 מיליון שקל בדרך של הנפקת הון פרטית, אשר בעקבותיה מחזיקה החברה כ-76.4% ממניות הכשרה התחדשות עירונית.
באוקטובר 2021 קיבלה החברה היתר חפירה ודיפון בפרויקט מגדל יעקב נמרודי, והחברה נערכת לביצוע עבודות במתחם.
באוגוסט 2021 דיווחה החברה הבת הכשרה התחדשות כי התקשרה בהסכמים עם צדדים שלישיים למכירת 17 מדירות המגורים בפרויקט ברחוב דה-האז בתל-אביב, תמורת סך כולל של כ-82 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). פרויקט דה-האז הוא פרויקט מסוג תמ"א 38/2 להקמת 43 דירות (מתוכן 20 מיועדות לשיווק), שתחילת הקמתו צפויה במהלך שנת 2022. נכון למועד פרסום הדוחות נמכרו כל הדירות בפרויקט.
ביוני 2021 גייסה החברה כ-160 מיליון שקל ברוטו בהרחבת אג"ח סדרה 23, במחיר ליחידה ששיקף תשואה של כ- 1.47% במח"מ של כ- 4.8 שנים וללא בטוחות. זאת לאחר שבמסגרת המכרז המוסדי, החברה זכתה לביקושי יתר גבוהים בהיקף של כ-305 מיליון שקל. אגרות החוב מסדרה 23 מדורגות בדירוג 'ilA-' ע"י מעלות S&P והינן צמודות מדד.
ביוני 2021 דיווחה החברה כי מכרה לצד שלישי 54 דירות בנות 3 חדרים ו-4 חדרים, בפרויקט ברחוב פיכמן בחולון בתמורה ל-114 מיליון שקל (כולל מע"מ). הכשרת הישוב מחזיקה 75% מהזכויות לרווחי הפרויקט שצפוי להתאכלס ב-2024. פרויקט פיכמן חולון הינו פרויקט פינוי-בינוי בצומת הרחובות פיכמן וההסתדרות בעיר חולון, על ציר הקו הירוק של הרכבת הקלה הנבנה בימים אלו. נכון לסוף ספטמבר 2021 נותרו לשיווק 60 מתוך 235 הדירות בפרויקט.
באפריל 2021 החברה המאוחדת MLP, גייסה כ-105 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות פרטית למשקיעים מוסדיים, לרבות הכשרת הישוב. מחיר ההנפקה שיקף שווי חברה (אחרי הכסף) של כ-1.4 מיליארד שקל ל-MLP. בתקופת הדוח החברה רכשה מניות נוספות של MLP מצדדים שלישיים, ובכך הגדילה את שיעור החזקתה ב- MLP (בשרשור) ל-41.3%, נכון להיום.
באפריל 2021 גייסה הכשרת הישוב כ- 262 מיליון שקל ברוטו, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח - סדרה 22 וסדרה 23. הסדרות מדורגות בדירוג 'ilA-' ע"י מעלות S&P, צמודות מדד עם מח"מ בעת ההנפקה של 3.1 ו-5, בהתאמה. הגיוס שבוצע שיקף תשואה ממוצעת משוקללת, עבור שתי הסדרות, של כ-1.9%.
בפברואר 2021 דיווחה החברה על כניסתה של MLP לתחום האנרגיה המתחדשת בפולין. בכוונת MLP להתקין לוחות פוטו-וולטאיים (PV) על גגות הפארקים הלוגיסטיים בפולין בקיבולת של 20 מגה וואט, לכל הפחות.
הכשרת הישוב פועלת בתחום ייזום והשכרת נכסים מניבים בישראל ובפולין - שטחי מסחר, משרדים ופארקים לוגיסטיים; וכן ייזום פרויקטים למגורים בפולין והתחדשות עירונית בישראל. מנכ"ל החברה הוא מר עופר נמרודי.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il