מזור רובוטיקה מדווחת על תוצאות שיא לרבעון רביעי ולשנת 2017 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > מחשבים וטכנולוגיה

מזור רובוטיקה מדווחת על תוצאות שיא לרבעון רביעי ולשנת 2017


מזור רובוטיקה
ההכנסות הרבעוניות גדלו ב- 36%; ההכנסות השנתיות זינקו ב-78% לעומת 2016; ההכנסות החוזרות לרבעון רביעי ולשנת 2017 צמחו ב-107% ו-65% לעומת 2016. החברה תקיים שיחת ועידה היום בשעה 15:30 שעון ישראל

חברת מזור רובוטיקה, העוסקת בפיתוח ומכירה של מכשור רפואי מתקדם לניווט כלים כירורגיים בדיוק גבוה ובפולשנות מזערית בניתוחי עמוד שדרה וניתוחי מוח, מדווחת היום על הכנסות שיא לרבעון הרביעי ולשנת 2017 אשר הסתכמו ב-19.1 מיליון דולר ו-64.9 מיליון דולר, בהתאמה. כפי שדווח בעבר, החברה קיבלה הזמנות לרכישת 27 מערכות ברבעון הרביעי של 2017, ובכלל זה 24 מערכות Mazor X. ב-2017 כולה, קיבלה החברה הזמנות ל-73 מערכות, מהן 64 הזמנות עבור מערכות Mazor X ו-9 הזמנות עבור מערכות ה-Renaissance.


"הפעילות הנחושה והאפקטיבית של מזור בשנת 2017 המשיכה לתת את אותותיה ולחזק את מעמדה של מזור כמובילה העולמית בתחום הרובוטיקה לעמוד שדרה, והובילו אותנו לתוצאות שיא, בהיבט מכירת מערכות והכנסות נשנות", ציין אורי הדומי, מנכ"ל החברה. "2018 תהא שנת מעבר בה נתמקד בחיזוק הסינרגיה עם מדטרוניק לצד פעילות לשם המשך הטמעת השימוש התכוף במוצרי מזור מערכות בקרב הלקוחות. מזור ממוצבת היטב כדי לייצר ערך מהאימוץ המואץ של רובוטיקה בניתוחי עמוד שדרה".
תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2017 על בסיס IFRS ("GAAP")


הכנסותיה של מזור ברבעון הרביעי אשר הסתיים ב-31 בדצמבר, 2017 צמחו ב-36% והסתכמו ב-19.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-14 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2016. הכנסות החברה בשוק האמריקאי צמחו ב-38% ל-17.4 מיליון דולר לעומת 12.6 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2016, בהמשך להכרה בהכנסות מ-21 מערכות Mazor X, בהשוואה ל-13 מערכות Mazor Xו-2 מערכות Renaissance ברבעון המקביל. ההכנסות משווקים בינלאומיים הסתכמו ב-1.7 מיליון דולר לעומת 1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2016. ההכנסות החוזרות ממכירת מוצרים מתכלים ושירותים גדלו ב-107% ל-9.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017, לעומת 4.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. הגידול נבע בעיקר מהגדלת בסיס המערכות המותקנות. החברה סיימה את הרבעון עם צבר הזמנות ל-16 מערכות (14 מהן למערכות Mazor X ו-2 הזמנות למערכות Renaissance).


שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם ב-60% לעומת שיעור רווח גולמי של 70.5% ברבעון המקביל. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת בעיקר מעלויות גבוהות יותר של מערכת Mazor X, לעומת מערכת ה- Renaissance, כמו גם מחירי המכירה למדטרוניק. סך ההוצאות התפעוליות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו ב-11.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-14.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016. התוצאות התפעוליות הסתכמו ל-0.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 4.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016, בעיקר בגלל הירידה בהוצאות התפעוליות בעקבות המעבר לשלב ההפצה הגלובלית בהסכם השותפות עם מדטרוניק. הרווח הנקי לרבעון הרביעי הסתכם ב-0.5 מיליון דולר, או 1 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 4.3 מיליון דולר, או 9 סנט למניה ברבעון המקביל.


תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב-3.8 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים של 1.9 מיליון דולר ששימש לפעילות השוטפת ברבעון המקביל. הגידול בתזרים נובע בעיקר מגבייה גבוהה מלקוחות ברבעון הרביעי. נכון ליום ה-31 בדצמבר 2017 היו בידי החברה מזומנים, שווי מזומנים והשקעות בהיקף של 108.3 מיליון דולר.


תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2017 על בסיס Non-GAAP
הטבלאות בהמשך כוללות התאמה בין תוצאות על בסיס GAAP עם התוצאות על בסיס Non-GAAP. ההתאמה נובעת בעיקר מהוצאות שלא במזומן בסכום של 1.5 מיליון דולר, בגין הוצאות תשלום מבוסס מניות והפחתה של נכסים בלתי מוחשיים ברבעון הרביעי של 2017. על בסיס non-GAAP, הסתכם הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2017 ב-2 מיליון דולר, או 3 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 3.1 מיליון דולר, או 7 סנט למניה, ברבעון המקביל.


תוצאות כספיות לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2017 על בסיס IFRS ("GAAP")
הכנסות מזור לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2017 צמחו ב-78% ל-64.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-36.4 מיליון דולר בשנת 2016, תוצאה של עלייה במכירת מערכות וגידול בהכנסות החוזרות. ההכנסות החוזרות ממכירת מוצרים מתכלים ושירותים הסתכמו ב-27.8 מיליון דולר, גידול של 65% לעומת 16.8 מיליון דולר בשנת 2016. הגידול בהכנסות החוזרות מיוחס לגידול במספר המערכות המותקנות ולשימוש הגבוה במערכות ההנחיה הרובוטית של החברה.


שיעור הרווח הגולמי בשנת 2017 היה 63.5% בהשוואה ל-71.6% בשנת 2016. הירידה נובעת בעיקר מעלויות גבוהות יותר של מערכת Mazor X, לעומת מערכת ה- Renaissance ומחירי המכירה למדטרוניק. סך ההוצאות התפעוליות בשנת 2017 הסתכמו ב-55.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-45.1 מיליון דולר בשנת 2016. הוצאות המכירה והשיווק צפויות כעת לקטון, לאור העובדה שמדטרוניק נטלה על עצמה את האחריות המסחרית למכירה ותמיכה של מערכות ה-Mazor X, החל מה-18 בספטמבר 2017. ההפסד הנקי בשנת 2017 הסתכם ב-12.4 מיליון דולר, או 25 סנט למניה, לעומת הפסד של 18.7 מיליון דולר, או 42 סנט למניה, בשנת 2016.


התאמות לתוצאות הכספיות שדווחו לרבעון השלישי של 2017
כפי שדווח ב-8 בינואר 2018, הכנסות החברה לרבעון השלישי של 2017 עודכנו מ-17.2 מיליון דולר ל-18.6 מיליון דולר. ההשפעה מנגד הביאה לגידול בעלות המכירות מ- 5.3 מיליון דולר ל- 5.9 מליון דולר. העלייה נובעת כתוצאה ממשלוחי מערכות למדטרוניק, אשר נרשמו באופן שגוי כאילו סופקו לאחר סוף הרבעון השלישי.


לאחר ניתוח נוסף של תוצאות הרבעון השלישי ותשעה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017, החברה אף עדכנה את עלות המכר ב-1.1 מיליון דולר ל-7.0 מיליון דולר, כתוצאה מרישום לא נכון של רכישת טובין.
כתוצאה מהתאמות אלו, שיעור הרווח הגולמי לשלושת החודשים ולתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 תוקן מ-69.2% ו-68% ל-62.3% ו-65.3%, בהתאמה. ההפסד הנקי לתקופות אלו גדל ב-0.3 מיליון דולר ל-3.9 מיליון דולר ו-12.9 מיליון דולר, בהתאמה.
התוצאות הכספיות המותאמות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017, זמינות לצפייה באתר החברה:
https://www.mazorrobotics.com/index.php/investors-relations/financial-reports.


תוצאות כספיות לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2017 על בסיס Non-GAAP
על בסיס non-GAAP, ההפסד הנקי לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2017 עמד על 5.7 מיליון דולר, או 12 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 16.1 מיליון דולר, או 36 סנט למניה, בשנת 2016.


מידע על שיחת הוועידה
מזור תקיים שיחת ועידה לדיון בתוצאות הכספיות ביום רביעי, ה-14 בפברואר 2018, בשעה 15:30 שעון ישראל. משקיעים המעוניינים להשתתף בשיחה יוכלו לעשות זאת חינם בחיוג המספר 1809-212-883.
הקלטת השיחה תהיה פתוחה להאזנה בשבועיים שלאחר שיחת הוועידה. גישה להקלטה תוכל להתבצע בארה"ב במספר 1-888-203-1112 בקוד משתמש: 5797376. מאזינים משאר העולם יוכלו לשמוע את ההקלטה במספר 1-719-457-0820 באותו קוד משתמש. ההקלטות תהיינה זמינות גם באתר החברה ב-www.mazorrobotics.com, תחת "Investor Relations".


אודות מזור
מזור רובוטיקה (TASE: MZOR; NASDAQGM: MZOR) מאמינה בריפוי בעזרת חדשנות ולפיכך מפתחת ומשווקת טכנולוגיה מהפכנית מבוססת רובוטיקה ומוצרים ייעודיים המגדירים מחדש את הסטנדרט לשירותי רפואה. מערכות הניווט של החברה מאפשרות למנתחים לבצע ניתוחי גב ומוח באופן מדויק ובטוח. למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה בכתובת: www.mazorrobotics.com.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il