TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > > המלצות אנליסטים

מידרוג קובעת דירוג מותנה Baa2 עם אופק יציב לחברת אנקור לגיוס של עד 265 מיליון שקל‎


מידרוג
מידרוג קובעת דירוג מותנה Baa2.il (P) לאגרות חוב (סדרה ב') מובטחת בשעבודים שתנפיק Encore Opportunities LTD (להלן: "החברה" או "אנקור") בסך של עד 265 מיליון ₪ ערך נקוב (כ-70 מיליון דולר). אופק הדירוג יציב. אגרות החוב סדרה ב' עומדות לפרעון לשיעורין בשנים 2025-2029

מידרוג קובעת דירוג מותנה Baa2.il (P)[1] לאגרות חוב (סדרה ב') מובטחת בשעבודים שתנפיק Encore Opportunities LTD (להלן: "החברה" או "אנקור") בסך של עד 265 מיליון ₪ ערך נקוב (כ-70 מיליון דולר). אופק הדירוג יציב. אגרות החוב סדרה ב' עומדות לפרעון לשיעורין בשנים 2025-2029.


החברה מייעדת את תמורת אגרות החוב (סדרה ב') לשימושים הבאים: 1. סכום של עד כ-185 מיליון ₪ (כ-50 מיליון דולר) ישמש את החברה לפרעון חוב בנקאי בכיר בסך 50 מיליון דולר הקיים בחברת P4D[2] , לטובת חוב זה משועבדות מניות חברת P4D (מחזיקה כ-30 מרפאות שיניים). 2. סכום של עד כ-75 מיליון ₪ (כ-20 מיליון דולר) ישמש את החברה לפרעון חוב בנקאי בכיר בסך 20 מיליון דולר הקיים בחברת P4D 2[3], לטובת חוב זה משועבדות מניות חברת P4D 2 (מחזיקה כ-7 מרפאות שיניים).


לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') יירשמו שעבודים כדלקמן: (א) שעבוד מדרגה ראשונה על מניות התאגיד P4D Holdings, LLC, לרבות כלל התזרימים והזכויות אשר ינבעו ממנו. (ב) שעבוד שלילי על האחזקה בחברות הבנות P4D ו-P4D 2. יודגש כי לא יירשמו שעבודים ספציפיים על מרפאות השיניים לטובת מחזיקי אגרות החוב.


התנאים להסרת סימון דירוג מותנה P לאגרות החוב (סדרה ב'):


·       קבלת שטר נאמנות סופי לאגרות החוב.


·       מילוי כל התנאים בשטר הנאמנות הקשורים לרישום השעבודים לטובת הסדרה המובטחת כאמור בטיוטת שטר הנאמנות.


אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרת אג"חמספר נייר ערךדירוגאופק דירוגמועד פירעון סופיא*1183607Baa2.ilיציב01.07.2027
* אגרות החוב המדורגות מובטחות בשעבוד ראשון בדרגה על מניות החברה המחזיקה בפעילות מגזר הרפואה הדחופה (ER), בשעבוד על כלל התזרימים אשר ינבעו ממגזר זה, וכן בשעבוד שלילי על כלל החברות העוסקות בפעילות זו.


 


 


 


 


 


 


 


שיקולים מבניים


אגרות החוב סדרה א' מובטחות בשעבוד ראשון בדרגה על מניות החברה המחזיקה בפעילות מגזר הרפואה הדחופה (ER), בשעבוד על כלל התזרימים אשר ינבעו ממגזר זה, וכן בשעבוד שלילי על כלל החברות העוסקות בפעילות.


לצורך הבטחת התקיימותן של התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') שיונפקו על ידי החברה, בכוונת החברה לרשום שעבודים לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), כדלקמן: (א) שעבוד מדרגה ראשונה על מניות התאגיד P4D Holdings, LLC[4], לרבות כלל התזרימים והזכויות אשר ינבעו ממנו. (ב) שעבוד שלילי על האחזקה בחברות הבנות P4D ו-P4D 2.


מידרוג בחנה מתן הטבה דירוגית לאגרות החוב המגובות בבטוחות (סדרה א' וסדרה ב') בהתאם למתודולוגיה "שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי". מידרוג לא העניקה הטבה דירוגית לאגרות החוב ביחס לדירוג המנפיק וזאת לנוכח הערכת מידרוג להלימה גבוהה בין סיכון האשראי של החברה לבין שווי השעבודים ונוכח הקושי להעריך את שווי הבטוחות לאורך זמן.


למידע נוסף אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח המעקב מחודש דצמבר 2023.


 


מבנה אחזקות 


היסטוריית דירוגאודות החברה


Encore Opportunities Ltd התאגדה ביום 6 באפריל, 2021, בהתאם להוראות חוק Business BVI Act Companies, באיי הבתולה הבריטיים, כחברה פרטית המוגבלת במניות. החברה נוסדה, בין היתר, לצורך גיוס חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.


החברה נשלטת על ידי ד"ר בהרט סנגאני ואשתו, הגב' סמיטה סנגאני (המחזיקים ב-100% מהון מניות התאגיד). החברה פועלת בשני מגזרי פעילות:  • מגזר רפואת השיניים - נכון לאפריל 2024 החברה מפעילה 37 מרפאות שיניים ב-9 מדינות בארה"ב.

  • מגזר הרפואה הדחופה (Emergency Room או "ER") - נכון לאפריל 2024 מפעילה החברה 13 מרכזי רפואת חירום ומוקד טיפול יום אחד בטקסס, ארה"ב.


 


 


דוחות קשורים


אנקור הזדמנויות בע"מ - דוחות קשורים


דירוג תאגידים לא פיננסים - דוח מתודולוגי, דצמבר 2022


התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים – דוח מתודולוגי, מאי 2020


קווים מנחים לבחינת סיכונים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי במסגרת דירוגי אשראי- דוח מתודולוגי, פברואר 2022


שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי – דוח מתודולוגי, ספטמבר 2019


טבלת זיקות והחזקות
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג
הדוחות מפורסמים באתר מידרוג www.midroog.co.il


 


 


מידע כלליתאריך דוח הדירוג:09.04.2024התאריך האחרון שבו בוצע עדכון הדירוג:24.12.2023התאריך שבו פורסם הדירוג לראשונה:19.12.2021שם יוזם הדירוג:Encore Opportunities LTDשם הגורם ששילם עבור הדירוג:Encore Opportunities LTD
 


 


מידע מן המנפיק


מידרוג מסתמכת בדירוגיה בין השאר על מידע שהתקבל מגורמים מוסמכים אצל המנפיק.


סולם דירוג מקומי לזמן ארוךAaa.ilמנפיקים או הנפקות המדורגים Aaa.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי הגבוה ביותר יחסית למנפיקים מקומיים אחרים.Aa.ilמנפיקים או הנפקות המדורגים Aa.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי גבוה מאד יחסית למנפיקים מקומיים אחרים.A.ilמנפיקים או הנפקות המדורגים A.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי גבוה יחסית למנפיקים מקומיים אחרים.Baa.ilמנפיקים או הנפקות המדורגים Baa.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי בינוני יחסית למנפיקים מקומיים אחרים והם עלולים להיות בעלי מאפיינים ספקולטיביים מסוימים.Ba.ilמנפיקים או הנפקות המדורגים Ba.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי חלש יחסית למנפיקים מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים.B.ilמנפיקים או הנפקות המדורגים B.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי חלש מאוד יחסית למנפיקים מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים משמעותיים.Caa.ilמנפיקים או הנפקות המדורגים Caa.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי חלש ביותר יחסית למנפיקים מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים משמעותיים ביותר.Ca.ilמנפיקים או הנפקות המדורגים Ca.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי חלש באופן קיצוני והם קרובים מאוד למצב של כשל פירעון עם סיכויים כלשהם להחזר קרן וריבית.C.ilמנפיקים או הנפקות המדורגים C.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי החלש ביותר ובדרך כלל הם במצב של כשל פירעון עם סיכויים קלושים להחזר קרן וריבית.
הערה: מידרוג משתמשת במשתנים מספריים 1,2,3 בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ- Aa.il ועד Caa.il המשתנה '1' מציין שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת, המצוינת באותיות. המשתנה '2' מציין שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג ואילו המשתנה '3' מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה, המצוינת באותיות.
[1] (P) - מידרוג מציבה דירוגים מותנים למנפיקים או מכשירים פיננסיים כאשר קביעת הדירוג כפופה לתנאים מסוימים אשר עשויים להשפיע על הדירוג. להגדרת "דירוג מותנה" ראה קישור למסמך סולמות הדירוג של מידרוג בפרק דוחות קשורים.
[2] P4D = חברת Partnership For Dentists, LLC
[3] P4D 2 = חברת Partnership For Dentists 2, LLC
[4] החברה מוחזקת 100% ע"י אנקור הזדמנויות בע"מ, והיא עוסקת במגזר רפואת השיניים בלבד. החברות האחיות אשר מוחזקות ע"י חברת Surepoint Intermediate Holdco, LLC.

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il