TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

אמות מסכמת את הרבעון הרביעי ושנת 2023 עם עלייה בפרמטרים התפעוליים


אמות
ה-NOI ברבעון הרביעי עלה בכ-3% ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ-250 מיליון ₪; ה-FFO לפי גישת ההנהלה עלה ב-1% ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ-198 מיליון ש"ח
ה-NOI בשנת 2023 חצה לראשונה את רף המיליארד שקל וגדל בכ-8% ביחס לאשתקד; ה-FFO לפי גישת ההנהלה צמח בכ-8% ביחס לאשתקד והסתכם לכ-803 מיליון ש"ח

תחזית החברה לשנת 2024: ה-NOI צפוי להסתכם בטווח של 1000-1040 מיליון ש"ח, ה-FFO צפוי להסתכם בטווח של 775-805 מיליון ש"ח

שמעון אבודרהם, מנכ"ל אמות: "אנו מסכמים את שנת 2023 עם המשך עלייה ב-NOI וב-FFO וזאת למרות ההאטה בפעילות המשק והמציאות החדשה שנכפתה עלינו בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר. גם ברבעון הרביעי המשכנו להציג שיפור בפרמטרים התפעוליים ועלינו על תחזיותינו המוקדמות, זאת על אף השפעותיה השליליות של המלחמה אשר הובילו לאובדן הכנסות שנבע מההקלות שהענקנו ללקוחותינו.

עוד קודם לפרוץ המלחמה, התאפיינה שנת 2023 בהאטה בשוק המשרדים בישראל, בעיקר עקב הירידה בהשקעות בענף ההייטק המקומי ועל רקע האקלים הכלכלי ואי השקט הפוליטי. פעלנו במהירות כדי לתת מענה לאתגרים החדשים, חיזקנו את הקשר עם הלקוחות וחידדנו את היתרון היחסי שלנו. הודות לחוזקות הנובעות מאיכות הנכסים ורמת השירות, אנו ממשיכים לשמור על שיעורי תפוסה גבוהים ועל שיפור במדדים המרכזיים.

במהלך השנה המשכנו להשקיע בהקמתם של שישה נכסים חדשים ובהשבחתם של הקיימים. במקביל, אנו פועלים לטיוב הפורטפוליו שלנו באמצעות מכירת נכסים שאינם נכסי ליבה. במחצית השנייה של השנה אף התחלנו לזהות הזדמנויות רכישה ואנו פועלים למימושן.

ההשקעה ארוכת השנים בלקוחות ובנכסי הנדל"ן, האיתנות הפיננסית, הפיזור בין הסקטורים השונים ותמהיל השוכרים החזק והמגוון, מאפשרים לנו להמשיך להתפתח ולהתמיד בתנופה המאפיינת אותנו, גם בתקופה מאתגרת זו."


נתונים עיקריים לדוח (לפי דוחות מאוחדים מורחבים):

במהלך הרבעון הרביעי נחתמו 77 חוזים חדשים, לרבות מימושי אופציה וחידושי חוזים, בהיקף של 19 אלף מ״ר ובדמי שכירות שנתיים בסך של 24 מיליון ש״ח. במהלך שנת 2023 נחתמו 394 חוזים חדשים, לרבות מימושי אופציה וחידושי חוזים, בהיקף של 159 אלף מ״ר ובדמי שכירות שנתיים בסך של 158 מיליון ש״ח (עליה של 4% בממוצע משוקלל).
ה-NOI ברבעון גדל בכ-3% והסתכם לכ-250 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-243 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול נובע מתוספת הכנסות מנכסים זהים (בין היתר כתוצאה מאכלוסים ומעליית מדד המחירים לצרכן). גידול זה הינו לאחר השפעת הוצאה חד פעמית והשפעת הקלות מלחמת "חרבות ברזל", אשר הביאו ברבעון הרביעי לאובדן הכנסות של כ-6 מיליון ש"ח.
ה-NOI ברבעון הרביעי הינו כולו NOI מנכסים קיימים (Same property NOI).
ה-FFO לפי גישת ההנהלה ברבעון גדל בכ-1% והסתכם לכ-198 מיליון ש"ח לעומת כ-196 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
ה-FFO למניה ברבעון הרביעי הסתכם ב-42 אגורות, בדומה לרבעון המקביל,.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-234 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-476 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. עיקר השינוי נובע מהתאמת שווי הוגן שהייתה גבוהה יותר ברבעון המקביל אשתקד.
סך שווי נדל"ן להשקעה (מניב ובהקמה) ליום 31.12.2023 הסתכם בכ-19.7 מיליארד ש''ח. שיעור התפוסה ליום 31.12.2023 גבוה ועומד על כ-93.4%.
ההון עצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 31.12.2023 הסתכם לסך של 8.84 מיליארד ש"ח (הון עצמי למניה של 18.78 ש"ח) לעומת 8.77 מיליארד ש"ח ליום ה-31.12.2022 (הון עצמי למניה של 18.68 ש"ח).
נכון למועד פרסום הדוח, לחברה יתרות מזומנים בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של כ-1.06 מיליארד ש"ח.
נכסי החברה אינם משועבדים (למעט נכסים בבעלות עם שותפים, כ-2% מסך השווי הכולל).
החוב הפיננסי נטו לתאריך המאזן הינו כ-8.7 מיליארד ש"ח, המהווה כ-44% מסך המאזן (בנטרול מזומנים ושווה מזומנים).
Cap Rate - שיעור התשואה המשוקלל הנגזר מהנדל"ן המניב להשקעה נכון לסוף התקופה עומד על 6.3%.
לאמות 6 פרויקטים בהקמה אשר חלק החברה בהם הינו 218 אלף מ"ר. היקף ההשקעה הצפוי הכולל בפרויקטים אלה הינו כ-3.5 מיליארד ש"ח (חלק החברה): ToHa2, בנין משרדים במודיעין, מתחם הלח"י בבני ברק, מתחם K ירושלים, מרכז לוגיסטי בבית שמש ומבנה משרדים נוסף (בנין D) בקומפלקס אמות פארק אפק. בנוסף, לחברה 3 פרויקטים נוספים בתכנון אשר חלק החברה בהם הינו 56 אלף מ"ר.

אירועים במהלך הרבעון ואחריו:
בחודש אוקטובר 2023 הנפיקה החברה באמצעות הרחבת סדרה קיימת, אגרות חוב מסדרה ז' ומסדרה ח' בהיקף של 547 מיליון ש"ח ע.נ. ובתמורה לסך נטו של 503 מיליון ש"ח.

דיבידנד
במהלך שנת 2023 חילקה החברה דיבידנדים רבעוניים בסך כולל של כ-508 מיליון ש"ח (108 אגורות למניה). בחודש מרץ 2023 חילקה החברה דיבידנד נוסף של 131 מיליון ש"ח (28 אגורות למניה) בגין שנת 2022, כך שבסך הכל שילמה החברה במהלך שנת 2023 דיבידנדים בסך כולל של 639 מיליון ש"ח.

בשנת 2024 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימלי בסך של 108 אגורות למניה, שישולם בארבעה תשלומים רבעוניים של 27 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. בהתאם לכך, בחודש פברואר 2024 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לרבעון הראשון של שנת 2024 בסך של כ-127 מיליון ש"ח (27 אגורות למניה) אשר ישולם בחודש פברואר 2024. בנוסף, הכריזה החברה בחודש פברואר על חלוקת דיבידנד נוסף בסך של כ-104 מיליון ש"ח (22 אגורות למניה) בגין שנת 2023.

אודות אמות
אמות השקעות מקבוצת אלוני חץ הינה אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות והמובילות בישראל. מניות החברה נכללות במדד ת"א 35 ובמדד ת"א-נדל"ן. אמות מחזיקה 114 נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של 1.85 מיליון מ"ר. מרבית נכסי הקבוצה (90%) ממוקמים בערים הגדולות במרכז הארץ ובאזורי הביקוש ושיעורי התפוסה בהם גבוהים. 49% משווי הנכסים המניבים הינם משרדים, 28% לוגיסטיקה ופארקי תעשיה, 17% מסחר, 5% סופרמרקטים ו-1% אחרים. לחברה 6 פרויקטים בהקמה בהיקף של כ-218 אלף מ״ר (ביניהם: ToHa2, מתחם תעסוקה ומסחר ברח' הלח"י ומתחם K בכניסה לעיר ירושלים) ו-3 נכסים בתכנון וייזום בהיקף של כ-56 אלף מ״ר.

בין הנכסים הבולטים של החברה: ToHa1 (מתחם תוצרת הארץ), מגדל אמות אטריום, קמפוס אמות חולון, מגדל אמות, בית אמות משפט, בית אמות ביטוח, הפארק הלוגיסטי בצריפין, המרכז הלוגיסטי של טבע בשוהם, מרכז ה-Online של שופרסל במודיעין, קניון קרית אונו, קניון ערים כפר סבא, סנטר הגליל ראש פינה, פאור סנטר B7 בבאר שבע ופורטפוליו של כ- 35 סופרמרקטים ברחבי הארץ.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il