הרשמה - איתותים


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

שרות האיתותים

הרשמה לשירות האיתותים

איתותים לקוח יקר,
אנא מלא את פרטייך המלאים,
קרא בעיון את התקנון וסמן במקום המיועד כי אתה מאשר אותו,
לאחר מכן בחר את השירות המבוקש עליך וכן את החבילה הרצויה,
לאחר שנקבל את הפנייה ניצור עמך קשר להשלמת הרישום.


תקנון שירותי האיתותים של טלנירי שוקי הון בע"מ (להלן: "טלנירי)" :

השימוש במידע המתקבל משרות האיתותים, מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן:
 
1. המשתמש מצהיר כי, ידוע לו שהמידע ו/או התוכן שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי בלבד.
2. המשתמש מתחייב לא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק, לא ישדר  ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך  שהיא.
3. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שחברת "טלנירי" פועלת, במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית נוספת,  קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידו.
4. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שחברת "טלנירי" שולחת את האיתותים לסמס דרך מערכת מקצועית לשליחת סמסים, מערכת אשר מאפשרת הגעת הסמסים ללקוח בתוך שניות ספורות, למעט במקרים בהם חברת הסולולר אינה מאפשרת את השליחה הישירה ללקוח, וחלק ממהלך השליחה מבוצע בפועל על ידה (למשל פלאפון בטלפונים מסוג CDMA).
5. המשתמש יודע ומסכים, כי טלנירי יכולה להודיע מראש מעת לעת, על הפסקת השרות לתקופות קצובות הן קצרות והן ארוכות. והמשתמש מודע לסיכון בהשארת פוזיציות פתוחות בתקופות אלה.
6. המשתמש יודע ומסכים, כי שירות האיתותים לני"ע הנסחרים בארה"ב לא יבוצע בחגי ומועדי ישראל וכן לא בערבי חגי ומועדי ישראל. במידה ויבוצע השירות, הוא יבוצע כבונוס.
7. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי חברת "טלנירי" לרבות עובדיה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד ג'.
8. מובהר כי התכנים המוצגים באתר טלנירי ו/או שהועברו למנוי מטעם האתר, אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע כללי המבוסס על נתונים סטטיסטיים שחברת "טלנירי" ליקטה תוך מעקב אחר רמות השערים המתפרסמים והנגישים לכלל הציבור, ומבלי לבצע בדיקת נכונות הנתונים.
9. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות. אין בכל האמור בחוזה זה משום הצהרה של חברת "טלנירי" כי השירות המוצע על ידה, עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש.
10. חברת "טלנירי" לרבות עובדיה, אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע,  לאבדן, הפסד או נזק ישיר עקיף תוצאתי או אחר שנגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל.
11. חברת "טלנירי" עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. חברת "טלנירי" לא תהיה אחראי לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי משתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.
12. חברת" טלנירי" מבהירה ומדגישה בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם.
13. אין התוכן מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש.  כל משתמש הפועל על פי התוכן הנשלח אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
14. חברת "טלנירי" איננה אחראית להתאמת התוכן לצורכי המשתמש, והיא אף לא תשא באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע"י המשתמש ו/או ע"י צד ג' כלשהו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל חברת "טלנירי" איננה אחראית לתכנים, לנתונים, לתמונות או ליישומי התוכנה המופיעים באתרי אינטרנט אחרים המקושרים בלינקים לאתר "טלנירי". 
15.  המשתמש בשרות האיתותים, ישתמש בשרות זה בהתאם לכל דין.
16. אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה טכנית של מניות ו/או מדדים; ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים בשירות חברת "טלנירי" מבוססים על השיטה הטכנית שהיא בעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות וחישובים מתמטים לפי נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל.
17. נכונות המידע המהווה בסיס לסקירות ולניתוחים הטכניים, נלקח מהמידע הזמין לציבור. מידע זה לא נבדק על ידי חברת "טלנירי" והיא איננה אחראית לו בשום אופן.
18. הסקירות והניתוחים אינם מהווים הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות ערך של חברה שהסקירות או הניתוחים מתייחסים אליה.
19. מודגש כי אין במידע ו/או בתוכן משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בנושא כלשהו מהנושאים המפורטים במידע ו/או בתוכן.
20. חברת "טלנירי", עובדיה ומפעילי שירות האיתותים, אינם "בעלי רישיון ייעוץ " ו/או "יועצי השקעות" ו/או "יועצים" כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.
21. לחברת "טלנירי" עשויה להיות מעת לעת עניין בנכסים פיננסים, מניות, המירים, נגזרים ו/או מכשירי השקעה המייצגים מדדים ו/או מניות המוצגים במידע ו/או בתוכן.
22. חברת "טלנירי" תהיה רשאית לשנות את התנאים הכלליים והכלכליים לשימוש בשירות זה, כולם או חלקם. השינויים יוכלו לחול, הן על לקוחות שכבר מקבלים את השרות והן לגבי לקוחות חדשים. חברת "טלנירי" תיתן הודעה על כוונתה לבצע שינוי כאמור בהקדם האפשרי, לפני ביצוע השינוי בפועל.
23. חברת "טלנירי" תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לשירות האיתותים של חברת "טלנירי".
24. בחתימה על תקנון זה, מסכים החותם במפורש כי חברת "טלנירי" תוכל ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים ע"י צד ג' ו\או באמצעות חברת "טלנירי". במקרה זה חברת  "טלנירי" תהיה רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע (גם לאחר ביטול המנויי) באמצעות:
24.1 כתובת מגורים או כתובת אחרת;
24.2 כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש ;
24.3 לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על  צג הטלפון;
24.4 לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש,
24.5 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.
24.6 לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר טלנירי בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
25. הרשמה לשירות האיתותים נעשת דרך האינטרנט, לקוח חדש ירשם לחודש ניסיון בתשלום מופחת ולאחר חודש הניסיון, הוא יחוייב בתעריף המלא ב"הוראת קבע", הפסקת המנויי תעשה רק לאחר הודעת המנויי ורק בסיום תקופת החודש (אין החזר כספי על חלקי חודש).
26. שרות האיתותים יינתן לתקופות של חודשים שלמים (מבלי להתחשב במספר ימי הפעילות בחודש).  אם מנויי יבקש להפסיק את המנויי על שרות האיתותים, עליו להודיע על הפסקת המנויי, כך כרטיס האשראי שלו לא יחוייב יותר בהוראת קבע (אין החזר על חלקי תקופת מנויי). ההודעה תהיה לחברת "טלנירי" לכתובת האלקטרונית
info@talniri.co.il . גם

לטלנירי הזכות להפסיק למשתמש את השרות בכל זמן שתחליט, ללא צורך במתן הסברים כלשהם.

במידה והמשתמש ינותק, יוחזר לו כספו, על יתרת התקופה עליה שילם ולא קיבל שירות.

27. הקפאת המנויי יכולה להתבצע רק לתקופות של חודשים שלמים, המקבילים לתקופת המנויי ולא

לתקופות קצרות יותר, בכל מקרה מנויי שהקפיא את השירות בגלל סיבה אישית, באחריותו להודיע

 לטלנירי על בקשתו להפסיק ההקפאה.

28. מוסכם בזה כי הדין החל על ההתקשרות בין חברת "טלנירי" למשתמש הוא הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע להתקשרות בין חברת טלנירי למשתמש וכל הנובע ממנה, תהא לבתי המשפט המוסמכים ברחובות.
29. מנויי לשירות איתותים לארה"ב, מחייב מערכת מסחר עם Stop Loss (הגבלת הפסד), בגלל התנודתיות הגדולה, אי שימוש Stop Loss  על ידי המנויי, עלולה לגרום להפסדים גבוהים מאוד והינה באחריות בלעדית של המנויי.

 

בחר חבילה להצטרפות
ת"א

לקוח יקר, אם אינך מעוניין לשלם באתר , לחץ על הכפתור "הירשם עכשיו" ואנו ניצור עמך קשר טלפוני לקבלת פרטי כרטיס האשראי
מספר שדות בטופס חסרים או שגויים - הפרטים מסומנים באדום
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il