צור שמיר פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהצור שמיר פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019


צור שמיר
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל ברבעון בלמעלה מפי 2 והסתכם לכ-30 מיליון ש"ח * הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות שמר על יציבות ועמד על כ-13 מיליון ש"ח

הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות שמר על יציבות ועמד על כ-13 מיליון ש"ח. הרווח הכולל הושפע ברבעון בעיקר מהשחיקה של שער האירו אל מול השקל אשר השפיעה על הרווח הכולל בחברת הבת אדגר
איי.די.איי. ביטוח - הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון שמרו על יציבות והסתכמו לסך של כ-663 מיליון ש"ח. הרווח הכולל ברבעון עמד כ-51 מיליון ש"ח


אדגר - ה-FFO ברבעון עלה בכ-10% לכ-19 מיליון ש"ח. אדגר צמצמה את טווח התחזית ה- FFO ל-75-77 מיליון ש"ח ובמקביל מעלה את התחזית לשנת 2020 לכ-85-90 מיליון ש"ח


מימון ישיר - ממשיכה להציג צמיחה עם גידול בהכנסות של כ-53% לעומת אשתקד לכ-147 מיליון. הרווח הנקי גדל ברבעון לכ-26 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

מוקי שנידמן, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה מסר: "אנו מסכמים רבעון טוב נוסף עבור הקבוצה. בפעילות הביטוח, על אף הסביבה התחרותית והרגולטורית המאתגרת לצד ירידה ברווחי ההשקעות מול אשתקד, אנו שומרים על רמת רווח רבעוני של מעל ל- 50 מיליון ש"ח, בדומה לרבעונים קודמים השנה. בפעילות הנדל"ן באדגר, אנו עדים להמשך מימוש האסטרטגיה עם גידול ב-FFO והעלאת התחזית לשנת 2020. מימון ישיר ממשיכה במגמה החיובית בפעילותה עם צמיחה בהכנסות וברווח. כמו כן, מימון ישיר הודיעה כי הגישה טיוטת תשקיף לקראת הצעה ראשונית לציבור (IPO). לאחר הרבעון השלמנו בהצלחה את תהליך קיפול השכבה וכעת אנו עומדים בדרישות חוק הריכוזיות."

יוסי קוצי'ק, יו"ר החברה מסר: "במקביל לפרסום הדוחות, אנו שמחים להודיע על הצטרפותו של גדי איזנקוט לדירקטוריון החברה. אנו מאמינים כי יכולות הניהול הגבוהות שלו, הניסיון הרב במערכות מורכבות והחשיבה האסטרטגית יתרמו רבות לחיזוקה של קבוצת צור שמיר."

עיקרי תוצאות הפעילות
ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-831 מיליון ש"ח לעומת כ-796 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ-2,525 מיליון ש"ח לעומת כ-2,401 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


הרווח הכולל לפני מס ממגזרי הפעילות גדל ברבעון בכ-13% והסתכם לכ-148 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-131 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לפני מס ממגזרי הפעילות גדל בתשעת החודשים הראשונים של השנה לכ-472 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-408 מיליון ש"ח אשתקד. העליה ברבעון נובעת בעיקר מתוצאותיה של מימון ישיר, בין היתר הודות לעליה בשיעור האחזקה בה החל מסוף 2018. עליית ערך בנדל"ן להשקעה בחברת הבת אדגר תרמה גם היא לגידול ברווח ברבעון.


הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון לכ-30 מיליון ש"ח לעומת כ-14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה לכ-93 מיליון ש"ח לעומת כ-53 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון לכ-13 מיליון ש"ח, בדומה לאשתקד. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה לכ-64 מיליון ש"ח לעומת כ-55 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

התפתחויות עסקיות
לאחר תאריך המאזן, ב-16 לאוקטובר 2019, הודיעה החברה כי השלימה את המהלך לרכישת מניות חברת הבת ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות שאינן מוחזקות על ידה (לאומי פרטנרס מחזיקה בכ-7% ממניות ביטוח ישיר). כתוצאה מכך, ביטוח ישיר הפכה לחברה פרטית וחדלה מלהיות תאגיד מדווח ולא נחשבת עוד חברת שכבה כהגדרת מונח זה בחוק הריכוזיות.


בתחילת נובמבר 2019, הודיעה החברה כי חברת הבת מימון ישיר הגישה טיוטת תשקיף של הצעה ראשונית לציבור (IPO) לרשות ניירות ערך, במסגרתו תוצענה לציבור מניות רגילות של מימון ישיר, הן בדרך של הנפקה ע"י מימון ישיר והן בדרך של הצעת מכר ע"י ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ ו/או ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ, חברות מאוחדות של החברה.


לאחר תאריך המאזן אדגר השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי לגיוס הון. במסגרת ההנפקה, הוצעה חבילה של מניות אדגר אשר מכילות מניות חדשות שהונפקו עפ"י תשקיף מדף וכן מניות קיימות שבבעלות צור שמיר ביחס של 2:1. במכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ-175 מיליון ש"ח ואדגר בחרה לקבל סך של כ-106 מיליון ש"ח, בנוסף לכ-53 מיליון ש"ח שימכרו על ידי צור שמיר. השלב הציבורי מתקיים היום (28.11.19).

עיקרי תוצאות חברת הבת מימון ישיר:
ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2019 צמחו בכ-53% לכ-146.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-95.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בפעילות נבע מהמשך מגמת הצמיחה המואצת בפעילות העמדת ההלוואות, בעיקר בתחום הלוואות הרכב אשר באה לידי ביטוי בגידול בהיקף תיק האשראי של מימון ישיר.


בתשעת החודשים הראשונים של השנה ההכנסות גדלו בכ-25% לכ-464.9 מיליון ש"ח לעומת כ-371.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה המקבילה אשתקד הושפעו ההכנסות מעסקה חד פעמית מול לאומי קארד שהניבה למימון ישיר הכנסות בהיקף של כ-21 מיליון ש"ח ברבעון הראשון לשנת 2018. בנטרול עסקה זו, הגידול בהכנסות מאשראי צרכני הינו כ-33% בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.


הרווח הכולל ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם בכ-25.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל בכ-80% והסתכם בכ-99.1 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של כ-55.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (כפי שנרשם בדוחות מימון ישיר. יצוין כי קיימים פערים בין הרווח המוצג בדוחות מימון ישיר לבין הרווח ממגזר האשראי הצרכני הנרשם בדוחות ביטוח ישיר אשר נובעים מתיקי הלוואות אשר נמכרו לישיר ביטוח). בנטרול הרווח מעסקת לאומי כאמור לעיל, חל גידול של 139% ברווח הנקי של מימון ישיר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.


הצמיחה ברווח הכולל נבעה מצמיחה בפעילות ועלייה בהיקף תיק האשראי המוחזק על מאזן מימון ישיר, שיפור היעילות התפעולית באמצעות טכנולוגיה, ירידה מתונה בשיעור נזקי האשראי וכן, עלייה בשווי תיקי ההלוואות וברווחיות עסקאות המחאת תיקי הלוואות, בין היתר לאור ירידה בתשואות אג"ח בסיכון דומה לתיק ההלוואות (לפירוט אודות התוצאות ראה הודעה של מימון ישיר מיום 28.11.19).


תיק האשראי של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ל-30 בספטמבר 2019 הסתכם בכ-2.1 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-1.63 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2018, גידול של 29%.

אודות החברה
צור שמיר הינה חברה מובילה להשקעות בתחום הביטוח, פיננסים ונדל"ן מניב. החברה מחזיקה דרך ביטוח ישיר השקעות פיננסיות (93%) בכ-48% ממניות איי.די.איי ביטוח, חלוצת שיטת הביטוח הישיר בישראל הפועלת כבר למעלה מ-20 שנה והינה הגדולה והמובילה בתחומה. כמו כן, החברה מחזיקה (נכון למועד פרסום הדוח בכ-51% מאדגר הפועלת בתחום הנדל"ן המניב ובבעלותה נכסים בשווי כולל של למעלה מ-3 מיליארד ש"ח וכ-81% מחברת מימון ישיר המעניקה בעיקר הלוואות לרכישת כלי רכב, הלוואות לכל מטרה והלוואות למטרות ייעודיות בבתי עסק שונים. לצור אחזקה ישירה בחברת אדגר בשיעור שלכ- 9% למועד פרסום הדוח. אדגר צפויה להשלים היום, יום חמישי ה-28.11.19 הנפקת הון במסגרתו תנפיק מניות חדשות בסך של עד כ-110 מיליון ש"ח ובנוסף, צור שמיר צפויה למכור מניות בהיקף של עד כ-55 מיליון ש"ח.

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il