TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

תקנון האתר

תקנון האתר

כללי

חברת טלנירי שמחה לברך את כל הגולשים באתר בכלל ובפורומים בפרט על בחירתם באתר חברת טלנירי.

במסגרת תקנון זה:

"גולש/ת" – הינו כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.

"טלנירי" – חברת טלנירי שוקי הון בע"מ - בעלת האתר, לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה.

"המידע באתר" - כל המידע המצוי באתר, לרבות ידיעות, מודעות, פרסומות, הפניות וקישורים מהאתר, טקסטים למיניהם, תמונות ואיורים, נתונים פיננסים וגרפים, גרפיקה, יישומי תוכנה וחומר אשר הגישה אליו נעשית באמצעות האתר.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע.

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך במערכת ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין טלנירי. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה ו/או כניסה לאתר טלנירי ו/או שימוש בשירותים הכלולים בו, מעיד על הסכמתך החד משמעית לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר טלנירי ו/או בשירותים הכלולים בו והמוצגים בו, לכל מטרה שהיא.

טלנירי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר טלנירי ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

כל המידע המצוי באתר, לרבות טקסטים, תמונות, מידע פיננסי, גרפיקה, לוגו טלנירי, יישומי תוכנה, וכדומה הם רכושה של טלנירי. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של החברה. האתר והתוכן והמידע המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.

אחריות טלנירי:

האתר, היישומים שבו וכל המידע באתר, ניתנים לשימוש הגולשים, למטרות פרטיות ואישיות בלבד, אך טלנירי אינה אחראים לנושאים הבאים:

לגבי המידע באתר, לרבות מידע אשר הגישה אליו נעשית באמצעות ו/או דרך האתר. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את המידע באתר, יתכן שבתהליך קליטתו, עיבודו ופרסומו יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש במידע באתר, עליך לבדוק אותו ולאמתו. אין בפרסומו משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש במידע באתר, תיעשה על אחריותך בלבד;

לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר;

לגבי זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו. טלנירי אינה מתחייבת שהמידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי טלנירי ומחשבי האתר, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות תקשורת, אצל טלנירי או אצל מי מספקיה.;
לגבי תגובות גולשים לכתבות, טקסטים וכדומה באתר.

טלנירי פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע, כאמור. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לטלנירי כדי שתוכל לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון.
טלנירי מדגישה בזאת כי פעילות בנכסים פיננסים, שוק ההון וכל מידע אחר המופיע באתר דורשות מומחיות מקצועית מיוחדת והם נעשים על דעת ובאחריות המשתמש בלבד. המידע והשירות באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בתחומים הנ"ל.

אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

המשתמש מתחייב שלא למסור את הקוד הסודי שלו לאחר ולא להשתמש בקוד הסודי של אחר.

האתר מאפשר לגולש בו, להגיב לחלק מהמידע באתר. תגובת הגולש הינה באחריותו בלבד, אחריותו כוללת גם כל תוצאה אשר תנבע מהתגובה ועל כן על המגיב להקפיד כי התגובה תעמוד בדרישות החוק.

מבלי לגרוע מאחריות הגולש ו/או מכל זכות הקיימת לטלנירי על פי דין, טלנירי תהא רשאית למחוק תגובות לאלתר, כולם ו/או את חלקם, ללא צורך בהפעלת שיקול דעת שיפוטי, וכן למנוע פרסום תגובות אשר נראים לה כי אינם עומדים בדרישות הדין והשיח המקובל. טלנירי שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כנגד הגולש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליו בלבד, והוא פוטר את טלנירי מכל אחריות בקשר לכך.

תקנון הפורומים

תקנון הפורומים הינו חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

הפורומים השונים ולדוגמה הפורומים בנושאי שוק ההון, נועדו לתת לגולשים המעוניינים ללמוד על שוק ההון, מקום שבו יוכלו להרחיב את ידיעותיהם ולשאול שאלות בכל נושא הקשור לשוק ההון .כמו כן,לגולשים הוותיקים והמנוסים יותר משמש הפורום כבמה לניתוחיהם, דעותיהם וניסיונם בשוק.

הגולשים מתבקשים לשמור על מספר כללים על מנת שלכולם תהיה שהייה נעימה בפורומים:

הפורום נועד להבעת דעות שונות לגבי השוק, אנא הימנעו מריבים ומירידה לפסים אישיים, המטרה של כולנו הינה שמירה על אווירה נעימה בפורום לטובת הכותבים והקוראים, אנא כבדו כל אדם באשר הוא.

באתר מתפרסמים, בין היתר, תכנים שמקורם במשתמשי האתר. מובהר כי טלנירי רשאית לבדוק את התכנים השונים בכל עת, קרי, לפני פרסומם ואף לאחר פרסומם באתר. טלנירי אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסום דברים כאלה או אחרים כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר, מבלי לגרוע ו/או להוסיף ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

1. כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
3. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב וכיו"ב;
6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
7. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
8. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי- כלכלי;
11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
12. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
13. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
14. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
15. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
16. אין להתחזות לאדם ו/או ישות ו/או גוף ו/או חברה אחרת;
17. אין להפר הוראות הבורסה ומסלקתה ו/או הוראות הרשות לניירות ערך ו/או הוראות כל דין. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי לרשויות פיקוח שונות, לרבות הרשות לניירות ערך, קיימת גישה לאתר, לפורומים השונים ולתכנים בהם וכי אין ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לאמור לעיל;
18. אין לשלוח כל חומר פוגע ו/או אינו חוקי ו/או מזיק העלול לגרום להפרת פרטיותו של האחר.

טלנירי רשאית לסרב לפרסם, ו/או למחוק ו/או לערוך, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום או כתבת, בכל עת שתמצא, כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, וכיוצ"ב. החליטה טלנירי לפרסם תוכן שמסרת - היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכלל זה לקצרו.

טלנירי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לחשוף ו/או לגלות את זהות ו/או פרטי המשתמש:

1. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש אינו חוקי לכאורה.
2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו.
3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.
4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של טלנירי, לפי שיקול דעתה.
5. אם טלנירי נדרשת על ידי רשות מוסמכת לרבות הרשות לניירות ערך לגלות את זהות ו/או פרטי המשתמש.

הגולש מסכים ומאשר לטלנירי ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש שהוא בתכני גולשים ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באתר טלנירי ו/או באינטרנט, לצרכי טלנירי ליחסי ציבור ולקידום אתר טלנירי באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שטלנירי תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני הגולשים כאמור.

מובהר ומודגש בזאת כי במידה ומשתמש בחר להסתמך על מידע כלשהו אשר פורסם באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש בפורום הינו על אחריותו הבלעדית על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים. וטלנירי אינה אחראית לתוכן מכל סוג שהוא המופיע באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על אחריותה של טלנירי בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע ו/או כל חומר אחר המופיעים על גבי הודעות הפורום.

הגולשים יפעלו כך:

ינסו להגיב לנושאים שעולים בפורום ע"י המשך האשכול, במקום לפתוח הודעה חדשה ונפרדת וזאת על מנת לרכז את כל הנושא במקום אחד בכדי למנוע עומס על השרת.

ימנעו מהבעת דעה על מניה זו אחרת, העלולה להתפרש כ"הרצת. הרצת מניות אסורה בהחלט.

יתייחסו לתכנים הנכתבים בפורום בזהירות, כל אדם יכול לטעות ואף שיהיה המנוסה ביותר.

יזכרו כל הגולשים כאן כדי להחליף מידע, להתייעץ ולהרוויח ולשם כך נבקש מכם לתרום לפורום בתוכן ענייני שיועיל לכל הגולשים.

אנא יישמו כללים אלו למען המטרה אשר בשבילה כולנו כאן. חברי פורום שלא יעמדו בכללים אלו יוזהרו לאלתר ואם ימשיכו בדרכם ולא יראו לנכון לנהוג כשאר החברים, יאלצו לעזוב פורום זה.

אנו נשמח אם כולכם תעזרו לנו ולחברי הפורום בהארות והערות בכל נושא שעולה בראשכם בזמן שהייתכם במחיצתנו. הצעות ושיפורים תמיד יתקבלו בברכה.

תקנון העברת חומר שיווקי

תקנון העברת חומר שיווקי ללקוח הינו חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

גולש הפונה לטלנירי ומשאיר את פרטיו האישיים, באמצעות האינטרנט, לרבות אתר טלנירי, באמצעות הפניה מפרסום באינטרנט או באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, נדרש לאשר את הסכמתו לתקנון אתר טלנירי.

גולש שפנה לטלנירי כמוזכר לעיל, יוכנס לרשימת לקוחות טלנירי אשר מקבלים מעת לעת מידע בנושאי שוק ההון, מידע שיווקי ופרסומות, הן מטלנירי והן מצד שלישי, אשר יועברו אליו באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר.

גולש המשלים את פנייתו לטלנירי כמוזכר לעיל, מאשר בכך את הסכמתו המפורשת לקבלת המידע והפרסום הנ"ל כנדרש בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008, יתר על כן מסכים הגולש לקבל גם מידע שיווקי ופרסום שאינו בהכרח בתחום העיסוק של טלנירי.

הגולש יודע כי באפשרותו להודיע לטלנירי על בקשתו להוציאו מרשימות הגולשים המקבלים מידע שיווקי.

תקנון מערכת המסרים

גולש יקר,
תקנון מערכת המסרים הינו חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

אנו מודים לך על כי בחרת להשתמש במערכת המסרים הפנימית של חברת טלנירי.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך במערכת ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין טלנירי. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

מערכת המסרים של טלנירי נועדה אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרת, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין להשתמש במערכת המסרים להעברת מסרים אשר פוגעים או גורמים נזק כספי לחברת טלנירי לרבות כל הצעה או הזמנה עסקית הקשורה לעיסוקה של חברת טלנירי. כל ניסיון לפנות לחברי האתר עם הצעות הקשורות לעמלות ו/או תנאי מסחר ימחקו לאלתר. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של טלנירי או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של טלנירי.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו במערכת. הגולש מתחייב שכל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר ובשום דרך שאינה חוקית. הגולש לא יעלה באתר חומר בלתי חוקי, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה במערכת חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לטלנירי.

הגולש מסכים ומודע לכך כי כל מסר אישי ניתן לצפייה ע"י טלנירי. טלנירי שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה אישית אשר תהיה בניגוד לתקנון האתר ולתקנון המסרים האישיים, ללא הודעה מראש. וכמו כן שומרת לעצמה את הזכות להסיר מרשימת המורשים לכתוב בפורום כל אדם או משתמש אשר לא ימלא במלואו את הוראות התקנון.

הגולש מתחייב לפטור את טלנירי באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים במערכת המסרים או בכל מקום אחר באתר טלנירי.


תקנון הידיעות

תקנון הידיעות הינו חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים הפיננסיים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר, אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.

החברה או האתר אינם אחראים בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות שמתפרסמות באתר.

אין האתר או החברה אחראים לתוכן ולנתונים ולנכונות המודעות המתפרסמות באתר.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט, המתפרסם באתר או מטעמה של החברה, שייך באופן בלעדי לאתר ולחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, באמצעות הסכמים שונים בין האתר לבין אותם צדדים, או ללא הסכמת אלו.

השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש – הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו, יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

ידוע למשתמש כי אין האתר והחברה אחראים לתוכן המידע ו/או לנכונותו. כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המשתמש ויעשה על אחריותו בלבד, והמשתמש מתחייב כי לא יבצע כל עסקה בהסתמך על המידע וידאג לוודא את נכונות המידע באמצעים אחרים.

המשתמש מצהיר שידוע לו כי הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, אחסנת והפצת המידע באתר נתונות לאתר, ככל שמקנה הדין.

המשתמש מצהיר שידוע לו כי הגישה למידע ניתנת לו באופן אישי בלבד. אין לבצע שיתוף במידע באתר עם גופים ו/או גורמים אחרים, ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה והאתר.

המשתמש מאשר ומתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או דו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת, וכי לא ישכפל, לא יצלם ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד מתחייב המשתמש שלא לאפשר במחדל את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

המשתמש ער לכך, כי למרות שהאתר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע המועבר על ידו יהיה נכון ומדויק, אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע או בדרך העברתו.

בשים לב לאמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את האתר, החברה, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם, מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו או בתוכנו של המידע, ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו, וזאת מכח כל דין, לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים.

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי האתר, החברה, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם, לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של האתר ו/או של עובדיו ו/או של הפועלים בשמו ומטעמו.

המשתמש מאשר כי התנאים המפורטים לעיל יחולו על עובדיו, וכי הוא אחראי לכך שלא יופרו על ידם.

אבטחת מידע

טלנירי תינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי הגולשים. יחד עם זאת טלנירי אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת, אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך טלנירי לא תשא בכל אחריות ישירה או עקיפה. במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידה, הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או ממחדלים אשר אינם בשליטת טלנירי.

שינויים באתר והפסקת השירות

טלנירי תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של המידע באתר והשירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי טלנירי, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית טלנירי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק טלנירי את המידע באתר למשך זמן שתחליט ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את טלנירי, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את טלנירי, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר טלנירי ו/או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר טלנירי.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר בכל הקשור להתקשרות עם החברה הנובע ו/או הנוגע בכך יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע משימוש באתר ועפ"י תנאי שימוש אלו, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים ברחובות.

צור קשר

טלנירי מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

רכישה באתר

1. הליך הרכישה 

א. לרכישת מוצר מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצויין בדף צור קשר ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כ כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הירשמות הלקוח לשירות.
ב. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה. 
ג. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסע' ב' ו/או ג', יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.
ד. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר . רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. 
ה. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי,  מועד תחילת השירות יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי. 
ו. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 
ז. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה. 
ח. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 7 להלן. 

2. אספקה 

א. האתר יספק רק שירות אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת המייל\מספר הטלפון לקבלת סמס שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. 
ב. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. 
ג. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם השירות לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. 
ד. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא להאתר על חשבונו. 

3. שירות לקוחות 

שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות. 

4. כשרות להשתמש באתר 

א. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 
1. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב. 
2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 
3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. 
4. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. 
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם: 
1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; 
2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון; 
3. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון; 
4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג' כלשהו. 

5. סודיות מידע 

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. 
ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. 

6. ביטול הזמנה 

א. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") 
ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית הההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם; 
ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר. 
ד. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחוייב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. 
י. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 
יא. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של האתר. 
יב. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן. 
יג. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה: 
1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי; 
2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו. 
3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה. 
יד. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה. 
טו. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 

7. תנאים נוספים 

א. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
ב. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י האתר. 
ג. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק. 
ד. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד. 

 

 


קראתי תנאי שימוש אלה ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם


- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il