מימון ישיר מפרסמת תוצאות חזקות לרבעון השלישי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירומימון ישיר מפרסמת תוצאות חזקות לרבעון השלישי


מנכל ערן וולף צילום מימון ישיר
למרות הסגר וההאטה בפעילות המשק במהלך הרבעון הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם בכ-38.3 מיליון ש"ח לעומת כ-25.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
הסיבות העיקריות לשיפור בתוצאות: התייעלות וירידה חדה בהוצאות לנזקי אשראי

ההכנסות הסתכמו בכ-146 מיליון ש"ח לעומת כ-142.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

נכון ליום 30 בספטמבר 2020 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-8.6 מיליארד ש"ח , בדומה ליתרת התיק ליום 30 בספטמבר 2019

בעקבות תכנית התייעלות שיושמה בחברה עם פרוץ משבר הקורונה, היקף החיסכון בהוצאות ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם בכ-12.6 מיליון ש"ח


ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, מסר: "אנו מסכמים רבעון עם תוצאות חזקות למרות השפעת משבר הקורונה והסגר שהוטל על המשק בשבועיים האחרונים של הרבעון. הגידול החד ברווח הנקי הושג, בין היתר, בעקבות צעדי התייעלות שבהם נקטנו עם פרוץ המשבר וירידה בנזקי האשראי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. צעדי ההתייעלות הקיפו את כל תחומי הפעילות של החברה וכללו בין היתר שיפורים טכנולוגיים ותהליכיים.
נזקי האשראי הנמוכים ברבעון משקפים ירידה משמעותית בכשלי האשראי ועלייה בשיעור ה"ריקברי" בהלוואות כתוצאה מהפעולות שבהן נקטנו לצמצום הסיכון: חיתום שמרני, צמצום החשיפה להלוואות שאינן מגובות בטוחה, גבייה מצוינת ומודל חיתום איכותי שמוכיח את עצמו גם בתקופת המשבר."

חברת האשראי הצרכני, מימון ישיר, שהונפקה באוגוסט 2020 בבורסה בת"א ומנוהלת ע"י ערן וולף, מקבוצת צור שמיר, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2020.

ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכמו בכ-146 מיליון ש"ח לעומת כ-142.8 ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת מרכיב ההצמדה - עליית המדד ברבעון השלישי של שנת 2020 בשיעור 0.1%, למול שחיקה בשיעור של 0.7% בתקופה המקבילה אשתקד וכן, גידול בריביות ללווים בשיעור של כ-0.4% בשל גידול בסיכוני גבייה לאור המשבר. כמו כן, היקף תיק ההלוואות הממוצע המוחזק על ידי החברה עלה בכ-37% בעקבות הגידול בהיקף ההון והקיטון בהמחאות תיקי הלוואות ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם בכ-38.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-25.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-49%. החברה נקטה בתכנית התייעלות שבעקבותיה הוצאות החברה היו נמוכות יותר בכ-12.6 מיליון ש"ח מאשר ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, הרווח הנקי הושפע מההלוואות שהועמדו בריבית גבוהה יותר שנועדה לשקף את הגידול המסוים בסיכון עקב המשבר ומעליית המדד בשיעור של 0.1% לעומת שחיקה של 0.7% ברבעון המקביל אשתקד, כאמור, שתרמה לעליה בהכנסות מהצמדה. בנוסף, חלה ירידה במהלך הרבעון השלישי בהוצאות חובות מסופקים ואבודים. ירידה זאת נובעת מירידה חדה בשיעור הלקוחות שנכנסו לכשל ברבעון השלישי וכן, מעליה בשיעור הריקברי של ההלוואות שהיו בכשל.

הוצאות המימון נטו של החברה גדלו בכ-211% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-13.3 מיליון ש"ח לעומת כ-4.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.העלייה נובעת בעיקר מעליית מדד המחירים לצרכן ברבעון השלישי לשנת 2020 בשיעור של 0.1% למול ירידה בתקופה המקבילה אשתקד בשיעור של 0.7% וכן, עקב גידול של כ-32% בהיקף ניצול האשראי.

הוצאות החובות המסופקים ואבודים הסתכמו ברבעון השלישי לשנת 2020 בכ-7.8 מיליון ש"ח לעומת כ-19.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וכ-25.7 ברבעון השני של שנת 2020. הירידה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נבעה משיפור משמעותי בשיעורי הגביה מהלקוחות וירידה חדה בתיקים שהועברו לטיפול משפטי. במהלך הרבעון השלישי שיעורי הגביה היו טובים יותר אף מהתקופה של טרום משבר הקורונה.

נזק האשראי המשוקלל ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב-0.91% ומשקף שיפור משמעותי ביחס לרבעון המקביל אשתקד שבו הסתכם נזק האשראי המשוקלל ב-2.64%. השיפור נובע ממודל האשראי האיכותי, הקשחת החיתום בתקופת משבר הקורונה, שיפור הגבייה והקטנת החשיפה להלוואות שאינן מגובות בטוחה. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 נזק האשראי המשוקלל הסתכם ב-2.67% לעומת 2.68% בתקופה המקבילה אשתקד. להערכת החברה, שיעור נזק האשראי בתקופת הדו"ח אינו משקף במלואו את הפעולות בהן נקטה החברה, כאמור לעיל, לטיוב ההלוואות ולצמצום הסיכון.

הכנסות תחום הלוואות רכב הסתכמו ברבעון השלישי לשנת 2020 בכ-110.7 מיליון ש"ח לעומת כ-106 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. החברה צמצמה את היקף ההלוואות בתחום זה בכ-20% ברבעון השלישי ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתחום הלוואות לרכב הסתכם בכ-24.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-23.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה מהלוואות שהועמדו בריבית גבוהה יותר, ירידת המדד וכן, בשל ירידה בהוצאות חובות מסופקים ואבודים.

הכנסות תחום הלוואות סולו הסתכמו ברבעון השלישי לשנת 2020 בכ-33.2 מיליון ש"ח לעומת כ-34.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עם פרוץ משבר הקורונה החליטה הנהלת החברה להשהות את העמדת ושיווק הלוואות סולו חדשות ללקוחותיה עקב הקושי בהערכת הסיכון הטמון בהלוואות אלו על רקע המשבר. עם זאת, החברה שבה להעמיד בתחום זה פלח ספציפי של הלוואות לצורך השלמת הון עצמי לרוכשי רכבים נבחרים בלבד. היקף ההלוואות סולו שהועמד ברבעון השלישי הסתכם בכ-12 מיליון ש"ח.
הרווח הנקי בתחום הלוואות סולו הסתכם ברבעון השלישי לשנת 2020 בכ-13.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-3.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נבע בעקבות צמצום משמעותי בכח האדם במחלקות המתפעלות את הלוואות הסולו, קיטון בנזקי האשראי ועלייה במדד לעומת ירידה במדד ברבעון המקביל אשתקד, כאמור לעיל .

נכון ליום 30 בספטמבר 2020 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-8.6 מיליארד ש"ח (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים)בדומה ליתרת התיק ליום 30 בספטמבר, 2019. ברבעון השלישי של 2020 בוצעו שתי עסקאות המחאה בהיקף כולל של 265 מיליון ש"ח. לאחר תקופת הדוח, בסוף חודש אוקטובר 2020, בוצעו שתי עסקאות המחאה נוספות בהיקף של כ-338 מיליוני ש"ח.

ההון של החברה נכון ליום 30.9.2020 הסתכם בכ-656.2 מיליון ש"ח לעומת כ-481.9 מיליון ש"ח ב-31.12.2019. הגידול נובע מהנפקת מניות לציבור בתמורה לכ- 138 מיליון ש"ח (נטו) ומרווח שנרשם בתקופת הדוח בסך של כ-36.5 מיליוני ש"ח.


אודות מימון ישיר
מימון ישיר, המנוהלת ע"י ערן וולף, הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מקבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות. מימון ישיר הינה חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי מהמובילות בתחומה בישראל (במונחי העמדת ושיווק הלוואות). מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למגוון מטרות ביניהן הלוואות לרכישת כלי רכב, הלוואות צרכניות לכל מטרה והלוואות לרכישות בסכומים גדולים בבתי עסק. נכון ליום 30 בספטמבר 2020, מימון ישיר מנהלת כ-8.6 מיליארד ש"ח הלוואות פעילות (כולל צדדים שלישיים). חלק ניכר מהלוואותיה מתבצע באמצעים דיגיטליים. החברה מצטיינת במערך טכנולוגי ובחדשנות עסקית, המאפשרים לה גמישות רבה בפעילות עסקית, פיתוח מוצרים חדשניים ויצירת יתרונות עסקיים על פני מתחרים. מימון ישיר מוחזקת על ידי קבוצת ביטוח ישיר (68%) והציבור (32%).טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il