ישראכרט מסכמת את הרבעון הראשון של השנה: ההכנסות ברבעון כ- 522 מיליון ש"ח; הרווח הנקי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

ישראכרט מסכמת את הרבעון הראשון של השנה: ההכנסות ברבעון כ- 522 מיליון ש"ח; הרווח הנקי


רון וקסלר מנכל ישראכרט צלם סיון פרג
החברה רשמה ירידה ברווח הנקי, שעמד על כ- 10 מיליון ש"ח. עיקר הירידה נבעה מעלייה בהוצאות בגין הפסדי אשראי

ישראכרט מסכמת את הרבעון הראשון של השנה: ההכנסות ברבעון כ- 522 מיליון ש"ח; הרווח הנקי
כ- 10 מיליון ש"ח
החברה רשמה ירידה ברווח הנקי, שעמד על כ- 10 מיליון ש"ח. עיקר הירידה נבעה מעלייה בהוצאות בגין הפסדי אשראי
מנכ"ל ישראכרט, רון וקסלר: "אנו נענים לאתגרי משבר הקורונה מתוך תחושת אחריות עמוקה לעובדינו, לקוחותינו ומגזר העסקים בישראל, שחווים פגיעה לא פשוטה. עובדים שיצאו לחל"ת חזרו לעבודתם ומעניקים שירות מיטבי ללקוחות ובמקביל אנו ממשיכים לנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח את בריאות עובדינו וכן את המשך התפתחותה העסקית של החברה".
ישראכרט, חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, דיווחה היום על תוצאות כספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2020. הרבעון הראשון של 2020, והתקופה שעד למועד חתימת הדוח, הושפעו מהתפרצות נגיף הקורונה. ההתפרצות הובילה להטלת מגבלות על הפעילות הכלכלית בישראל, ומתוך כך נוצרה השפעה שלילית על היקף השימוש בכרטיסי אשראי.
למרות פגיעה זו, סיימה ישראכרט את הרבעון הראשון לשנת 2020 עם עלייה של כ- 1.3% במחזור העסקאות בכרטיסי האשראי שהנפיקה בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, שעמד על כ- 39.7 מיליארד ש"ח.
צמיחה זו נבעה מעלייה של כ- 5.0% במחזור העסקאות מתחילת הרבעון הראשון ועד 15 במרץ 2020. החל מ-16 במרץ החלו להיכנס לתוקף הגבלות הממשלה על פעילות המשק –מתאריך זה ועד סוף הרבעון הראשון לשנת 2020 נרשמה ירידה של כ- 15.5% במחזור העסקאות בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. במהלך חודש אפריל: מתחילת החודש ועד ה-19 באפריל (טרם כניסת ההקלות בתקנות החירום) נרשמה ירידה של  כ- 48.2% במחזור העסקאות בכרטיסי האשראי של החברה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החל מ-20 באפריל 2020 ועד 31 במאי 2020 נרשמה ירידה של כ- 9.8% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, המהווה צמצום משמעותי של הירידה בעקבות כניסתן לתוקף של ההקלות בתקנות החירום.
הכנסות החברה מעסקאות בכרטיסי אשראי ירדו בכ-7.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ועמדו על סכום של כ- 420 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2020.
הכנסות הריבית נטו של החברה עלו בכ-23.9% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, להיקף של כ- 109 מיליון ש"ח. העלייה בהכנסות נבעה בעיקרה מעלייה בהיקפי האשראי לאנשים פרטיים (תיק האשראי נושא הריבית לאנשים פרטיים עומד על יתרה של כ-4,281 מיליון ש"ח וכ-3,127 מיליון ש"ח, לימים 31 במרץ 2020  ו-2019, בהתאמה).
משבר הקורונה הביא לשינוי באומדני החברה המתייחסים להפרשות בגין הפסדי אשראי. שינוי זה הוביל לגידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי, שעמדו על כ- 102 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2020, לעומת כ- 26 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2019.
העלייה בהפרשות הובילה לירידה ברווח לפני מס של ישראכרט, שעמד על כ- 13 מיליון ש"ח, ירידה של  כ- 87% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי של ישראכרט ברבעון הראשון של שנת 2020 עמד על כ- 10 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 86% לעומת רווח נקי של כ- 74 מיליון ש"ח שנרשם ברבעון מקביל אשתקד.
מצבת כרטיסי האשראי הפעילים של החברה עמדה על כ- 4.05 מיליון נכון לסוף הרבעון הראשון לשנת 2020, מתוכם כ- 1.04 מיליון כרטיסים היו כרטיסים חוץ בנקאיים. מספר זה צמח בכ-1.2% לעומת מספר הכרטיסים החוץ בנקאיים עם תום שנת 2019.
יתרת תיק האשראי לאנשים פרטיים גדלה ברבעון הראשון לשנת 2020 בכ- 284 מיליון ש"ח, גידול של  כ-7.1% לעומת 31 לדצמבר 2019.
מנכ"ל החברה, ד"ר רון וקסלר: "משבר הקורונה הביא לפתחנו אתגרים רבים. אנו נענים לאתגרים אלה מתוך תחושת אחריות עמוקה לעובדינו, ללקוחותינו, ולמגזר העסקים בישראל, שחווה בימים אלה פגיעה לא פשוטה. עובדים שיצאו לחל"ת במהלך חודש אפריל שבו לעבודתם בתחילת מאי ומעניקים שירות מיטבי ללקוחותינו, תוך שהם מציעים להם מגוון פתרונות אשראי להתמודדות עם תקופה זו, בנוסף, יצאנו בסל של פעולות לסיוע לעסקים קטנים, החל מצעדים מגדילי מכירות כמו שיווק ממוקד לקוח ומעבר למכירות באינטרנט, לצד הקלה בתחום ההוצאות עם אפשרות לדחיית תשלומים.
תמצית נתוני הפעילות של קבוצת ישראכרט :
 

 

שינוי בתקופה לעומת אשתקד

1-3.2020

1-3.2019

1-12.2019 

באחוזים

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

 

מחזור עסקאות (מיליארדי ש"ח)

1

39.7

39.2

167.0

סך כל ההכנסות(1)

(5)

522

552

2,255

הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי(1)

(8)

420

456

1,864

הכנסות ריבית, נטו

24

109

88

376

הוצאות בגין הפסדי אשראי(3)

292

102

26

168

הוצאות תפעול

-

201

202

(2)812

הוצאות מכירה ושיווק

7

121

113

(2)479

הוצאות הנהלה וכלליות

-

24

24

(2)101

תשלומים לבנקים(1)

(31)

61

88

300

הפרשה למיסים על הרווח

(78)

6

27

(2)103

חלק החברה ברווחים לאחר מס של חברות כלולות

50

3

2

4

רווח נקי בנטרול מענק היפרדות חד פעמי

(86)

10

74

296

מענק היפרדות חד פעמי, נטו ממס(2)

-

-

-

(52)

רווח נקי

(86)

10

74

244
 
(1)    בהמשך ליישום חוק שטרום והסדר בנק הפועלים, עמלות מסוימות מלקוחות הבנק אינן מוצגות ממועד ההסדר (החל מה-1
בפברואר 2019) כהכנסות ובהתאם חלקו של הבנק בהן אינו מוצג. עמלות אלו הסתכמו בחודש ינואר 2019 לסך של כ- 17 מיליון ש"ח.
(2)    מענק ההיפרדות החד פעמי ברבעון השני של שנת 2019 מנוטרל מנתוני השכר בסעיפים אלו. הנתונים בדוחות רווח והפסד מאוחדים
        לשנת 2019 כוללים את השפעת המענק, השתתפות בנק הפועלים במרבית ההוצאה, נזקפה ישירות להון.               
(3)  גידול בהוצאות בגין הפסדי האשראי נובע בעיקר מגידול בפרמטרים ששימשו לצרכי חישוב ההפרשה הקבוצתית, בניהם באומדנים המתייחסים לחישוב ההפרשה להפסדי אשראי, זאת לאור מגיפת הקורונה.נתונים נוספים:


 

שינוי ביתרה ל-31.03.2020

 
יתרה ליום

 

31.12.2019

31.03.2019

31.03.2020

31.03.2019

31.12.2019

 

באחוזים

 

אלפי יחידות / מיליוני ש"ח

סה"כ כרטיסים תקפים (אלפי יחידות)

1

1

5,290

5,232

5,258

מס' כרטיסים בנקאיים (אלפי יחידות)

-

-

3,700

3,706

3,709

מס' כרטיסים חוץ בנקאיים (אלפי יחידות)

3

4

1,590

1,526

1,549

מתוכם: חוץ בנקאיים פעילים (אלפי יחידות)

1

10

1,045

952

1,033

סך הכל יתרת האשראי (*) באחריות החברה (מיליוני ש"ח)

3

12

5,439

4,853

5,281

יתרת אשראי אנשים פרטיים באחריות החברה (מיליוני ש"ח)

7

37

4,281

3,127

3,997

יתרת אשראי מסחרי (**) באחריות החברה (מיליוני ש"ח)

(10)

(33)

1,158

1,726

1,284

סך כל המאזן (מיליוני ש"ח)

(6)

(1)

23,215

23,529

24,720

הון המיוחס לבעלי מניות החברה (מיליוני ש"ח)

(2)

8

2,373

2,204

2,427
 
           (*)   לא כולל יתרות בגין ניכיון שוברים והקדמות בסילוק מוקדם.
(**)  עיקר הקיטון נובע מכך שהחל מהרבעון השלישי לשנת 2019 חל שינוי בתמהיל האשראי העסקי שמציעה החברה, כך      שהחברה החלה להציע אשראי מסוג הקדמות בסילוק מוקדם (סילוק מוקדם של התחייבויות הסולק לבית עסק), עד רבעון שלישי 2019 נכללו ביתרת האשראי המסחרי באחריות החברה יתרות מוצר מקדמות והקדמות, יתרות המוצר שהושק (הקדמות בסילוק מוקדם) החל מרבעון שלישי 2019, מקוזזות מסעיף זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 
 טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il