TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > חדשות כלכלה

סאמיט אחזקות נדל"ן: ההכנסות בשנת 2023 צמחו בכ-21%


זוהר לוי, יו"ר סאמיט – צילום באדיבות סאמיט
עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי לשנת 2023
ההכנסות בשנת 2023 צמחו בכ-21% לכ-945 מיליון שקל.
ה-NOI בשנת 2023 עלה בכ-11% לכ-552 מיליון שקל.
ה-FFO המאוחד בכ-301 מיליון שקל
שערוך שלילי של נכסים בשנת 2023 הביא להפסד לבעלי מניות בסך כ-197.2 מיליון שקל

אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "שנת 2023 הסתיימה עם גידול בהכנסות ובמרבית הפרמטרים התפעוליים.
במהלך השנה המשכנו לפעול להשבחת הנכסים תוך ניהול הדוק ואקטיבי, פיתוח נכסים חדשים ע"י ניצול זכויות בנייה עודפות ומכירת נכסים אשר מיצו את פוטנציאל ההשבחה שלהם, כשהאיתנות הפיננסית שלנו ויתרות הנזילות המשמעותיות של סאמיט מאפשרות לנו ניצול הזדמנויות. עם זאת, עליית הריבית בחו"ל הביאה לעליית שיעורי ההיוון, והשורה התחתונה בתוצאות הושפעה לרעה מירידת ערך בנכסי החברה בחו"ל".


חברת סאמיט פרסמה את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה.

עיקרי התוצאות לשנת 2023
ההכנסות בשנת 2023 צמחו בכ-21.3% לכ-945.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-779.5 מיליון שקל בשנת 2022. הגידול נובע בעיקר מהרחבת הפעילות בארה"ב ומייסוף האירו והדולר מול השקל.

ה-NOI בשנת 2023 עלה בכ-11.3% לכ-552.3 מיליון שקל, לעומת כ-496.3 מיליון שקל בשנה הקודמת.

ה-Same Properties NOI בשנת 2023 עלה קלות לכ-327 מיליון שקל, לעומת כ-325 מיליון שקל בשנת 2022.
ה-FFO עלה לכ-301 מיליון שקל, בהשוואה לכ-293 בשנת 2022.
ה-FFO לבעלי המניות הסתכם לכ-263 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 261 מיליון שקל בשנת 2022.
החברה רשמה הוצאות אחרות, נטו בשנת 2023 בסך כ-588.7 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות אחרות, נטו בסך כ-394.6 מיליון שקל בשנת 2022. השינוי נובע בעיקר משערוך שלילי של נדל"ן בגרמניה ובארה"ב, לעומת רווח בגין שערוך נדל"ן בארה"ב שנרשם בשנת 2022.

החברה רשמה הפסד לשנת 2023 של כ-275.8 מיליון שקל (הפסד של כ-197.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח נקי של כ-503.1 מיליון שקל (כ-335.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בשנת 2022.
ההפסד הכולל לשנת 2023 הסתכם לכ-100.4 מיליון שקל (הפסד של כ-47.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח כולל של כ-924 מיליון שקל (רווח של כ-705.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בשנה הקודמת. השינוי ברווח הכולל לעומת שנת 2022 נובע מייסוף נמוך יותר של האירו והדולר מול השקל בשנת 2023, ומנגד שערוך לראשונה בשנת 2022 של נכס המסווג כרכוש קבוע.

תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות הסתכם בשנת 2023 לכ-350.2 מיליון שקל, לעומת כ-374.2 מיליון שקל בשנת 2022. התזרים מפעילות שוטפת לפני שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות עלה בכ-12.3% לכ-484.5 מיליון שקל, לעומת כ-431.6 מיליון שקל בשנת 2022, בעיקר עקב גידול בפעילות החברה.


עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי לשנת 2023
ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-234.7 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל בשנת 2022 על אף השפעת מלחמת 'חרבות ברזל'.

ה-NOI ברבעון הסתכם לכ-132.2 מיליון שקל, לעומת כ-142.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. יצוין כי מלחמת 'חרבות ברזל' הביאה לקיטון של כ-4 מיליון שקל ב-NOI ברבעון.

הוצאות אחרות, נטו הסתכמו לכ-259.8 מיליון שקל ברבעון, בהשוואה להכנסות אחרות, נטו בסך כ-54.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. השינוי נובע בעיקר משערוך שלילי של נדל"ן להשקעה בגרמניה ובארה"ב ברבעון, לעומת רווח בגין שערוך נדל"ן בארה"ב בקיזוז שערוך שלילי בגרמניה אשר נרשמו ברבעון המקביל ב-2022.

החברה רשמה הפסד ברבעון הרביעי לשנת 2023 של כ-213.3 מיליון שקל (הפסד של כ-165.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח נקי של כ-10.3 מיליון שקל (הפסד של כ-31.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל בשנה הקודמת.


עיקרי מאזן החברה ליום 31.12.2023:
• סך מאזן החברה מסתכם לכ-10.67 מיליארד שקל. ההון העצמי לסך המאזן עומד על כ-46.8% לעומת כ-47.1% ביום 31.12.2022.

• ההון העצמי הסתכם לכ-4.99 מיליארד שקל (כ-4.39 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-5.12 מיליארד שקל (כ-4.44 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ביום 31.12.2022. השינוי נובע בעיקר מירידה בשווי נדל"ן להשקעה בתקופה ומייסוף שע"ח של הדולר ואירו מול השקל.
• השווי הנכסי למניה, בדילול מלא, עלה ל-73.6 שקל, לעומת כ-72.7 שקל ביום 31.12.2022.
• שווי הנכסים הבלתי משועבדים של החברה מסתכם בסך כ-3.4 מיליארד שקל, מתוך זה כ-1.5 מיליארד שקל בגרמניה, כ-1 מיליארד שקל בארה"ב וכ-0.9 מיליארד שקל בישראל.
• האמצעים הנזילים הסתכמו לסך של כ-1.15 מיליארד שקל, בדומה ל-1.13 מיליארד שקל ליום 31.12.2022.
• יחס חוב ל- ,CAP נטו הסתכם בכ-41.1%.

אירועים מהותיים נוספים בתקופת הדוח ולאחריו:
• חברת בת של סאמיט, רכשה בתקופת הדוח מרכז מסחרי בארה"ב תמורת כ-34 מיליון דולר. המרכז המסחרי כולל שטח להשכרה בסך כ-46 אלף מ"ר, על שטח קרקע בהיקף של כ- 190 דונם. ההכנסה השנתית מהנכס, על בסיס חוזים קיימים, נטו בניכוי הוצאות תפעול, הינה כ-5.8 מיליון דולר.

• במהלך תקופת הדוח, מכרה חברת בת זרה של החברה, מרכז מסחרי אחד וכן יחידות נפרדות במרכזים מסחריים של החברה בארה"ב תמורת כ- 53 מיליון דולר. הנכסים הנמכרים הניבו NOI שנתי בסך כ- 3 מיליון דולר. סך של כ- 29 מיליון דולר שימש לפירעון מלוא ההלוואה אשר הועמדה לצורך רכישת חלק מהנכסים שנמכרו.

• חברות בנות של סאמיט ביצעו מימון מחדש למספר נכסים מסחריים בארה"ב. סך ההלוואות שהתקבלו הינן כ- 45.5 מיליון דולר לתקופה של כ- 15 שנים, בריבית קבועה של כ- 6.4% (לתקופה של חמש שנים). מאחר ונכסים אלו נרכשו מהונה העצמי של החברה, עיקר התמורה מהמימון מחדש התקבלה על ידי החברות הבנות. במהלך הרבעון הראשון לשנת 2024 התקבלו הלוואות בסך כ-15 מיליון דולר לתקופה של 13 שנים בריבית של כ-7.75% (ל-3 שנים).

כמו כן, חברת בת של סאמיט ביצעה מימון מחדש למספר נכסים בגרמניה. סך ההלוואות שהתקבלו הינן כ- 30 מיליון אירו לתקופה של כ- 5 שנים, בריבית קבועה של כ- 4.69% ותשלומי קרן שנתיים בשיעור של כ- 2.25%. תמורת המימון מחדש הגדילה את האמצעים הנזילים של החברה.

• במהלך תקופת הדוח ביצעה חברה בת זרה רכישה חוזרת חלקית של אגרות חוב אשר הונפקו על ידי סאמיט גרמניה. החברה הבת רכשה כ- 73 מיליון ע"נ תמורת כ- 68 מיליוני אירו. יתרת הע"נ המונפק של אגרות החוב שאינו מוחזק ע"י החברה, ליום 31 בדצמבר 2023, הינו כ- 188 מיליון אירו.
לאחר תאריך הדוח, רכשה החברה הבת כ- 6.7 מיליון אירו ע"נ נוספים, תמורת כ- 6.3 מיליון אירו.

• במהלך תקופת הדוח, גייסה החברה חוב בסך כ- 235 מיליון שקל ע.נ. על דרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה יב'). תמורת ההנפקה הסתכמה לכ- 200.5 מיליון שקל. כמו כן, החברה פרעה כ- 294 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו') אשר היוו את יתרת אגרות החוב מסדרה זו.

• במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2023, השלימה חברה בת מכירת 90% מאחזקותיה בנכס של החברה בישראל בתמורה של כ- 176 מיליון שקל המשקפים שווי נכס של כ- 195 מיליון שקל. בהתאם, החברה הכירה במהלך תקופת הדוח ברווחי שערוך של כ- 17 מיליון שקל. בנוסף, לחברה יש אופציה למכירת יתרת אחזקותיה בעתיד וכן מנגנון להגדלת מחיר המכירה הכפוף לעמידה ביעדים. מימוש האופציה יחד עם תוספת מחיר המכירה יכול להביא את התמורה הנוספת לסך של כ- 55 מיליון שקל.

• למועד פרסום הדוח מחזיקה סאמיט בכ-9.7% מהונה המונפק של פז נפט לאחר שבחודש פברואר 2023 קיבלה החברה אישור לפי צו החברות הממשלתיות לאחזקה של עד 15% בפז. במהלך השנה רכשה סאמיט מניות של חברת פז נפט בסכום של כ-155 מיליון שקל. יו"ר סאמיט, זוהר לוי, מונה לדירקטור בחברת פז נפט. באוגוסט 2023 חולקו כדיבידנד בעין מניות חברת הבת פז בית זיקוק אשדוד ומניות בז"א החלו להיסחר בבורסה לני"ע. לתאריך פרסום הדוח מחזיקה סאמיט ב-8.2% מהונה המונפק של בז"א.

סאמיט אחזקות, בשליטת זוהר לוי, הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בגרמניה, ישראל וארה"ב. נכון ליום 31 בדצמבר 2023, נכסי החברה, בבעלות ובחכירה, כוללים 180 נכסים מניבים הפזורים בגרמניה, ארה"ב ובישראל בשטח כולל של כ-2.1 מיליון מ"ר כולל מספר נכסים בפיתוח ובהקמה בגרמניה ובישראל בשווי של כ-8.6 מיליארד שקל. מרבית נכסי החברה ממוקמים בערים הגדולות או בסמיכות להם ובאזורי הביקוש. הנכסים מושכרים לכ-6,000 שוכרים, בחוזים לתקופות שונות.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il