סאמיט אחזקות נדל"ן מדווחת על תוצאות הרבעון - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

סאמיט אחזקות נדל"ן מדווחת על תוצאות הרבעון


זוהר לוי יור סאמיט
ההכנסות מהשכרת מבנים הסתכמו בכ-111.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-113.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד
הרווח הכולל ברבעון השלישי לשנת 2020 כ-406 מיליון שקל
הרווח ברבעון הושפע מעליית שווי הנדל"ן בגרמניה
ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון השלישי בכ-4% לכ-98.4 מיליון שקל
ה-FFO המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון בכ-45% לכ-55 מיליון שקל
ה-FFO השנתי המייצג - כ-236 מיליון שקל
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה לכ-3.7 מיליארד שקל
השווי נכסי למניה בדילול מלא עלה בכ- 21% ל- 60.8 שקל

אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי לשנת 2020 עם רווח נקי משמעותי בסך כ-304 מיליון שקל והון עצמי שמיוחס לבעלי המניות שטיפס לכ-3.7 מיליארד שקל. הרווח הנקי ברבעון הושפע מעליית ערך שנרשמה בגין זכויות לא מנוצלות בפורטפוליו של החברה בגרמניה, דבר הממחיש את פוטנציאל הצמיחה של סאמיט בהתבסס על נכסיה הקיימים. מעבר לכך, לסאמיט תמהיל נכסים מגוון ואיכותי התומך ביכולתה לצלוח את תקופת הקורונה בצורה מיטבית. בהתאם לכך, שיעור הגביה בנכסי החברה ברבעון השלישי, כולל נכסי המסחר, עמד על 98%.
לסאמיט רמת מינוף נמוכה, איתנות פיננסים גבוהה ובכוונתנו לפעול להמשך השבחת נכסי החברה הקיימים, תוך בחינה מתמדת של הזדמנויות עסקיות, כחלק מאסטרטגיית הצמיחה העסקית של סאמיט."

חברת סאמיט פרסמה את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון שלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020:
סך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכמו בכ-335.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-392.0 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מהשכרת מבנים הסתכמו לכ-317.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-347.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות מהשכרת מבנים נובעת ממכירת נכס בסוף שנת 2019, מייסוף השקל מול האירו ומקיטון בהכנסות בהשפעת הקורונה. ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו לכ-17 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-44 מיליון שקל ממכירת דירות בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות ממכירת דירות נובע מהכרה בהכנסות לפי קצב התקדמות הפרויקט אשר הסתיים ברבעון השלישי בשנת 2020.
ה-NOI בתקופה הסתכם לכ-284.4 מיליון שקל, לעומת כ-315.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע ממכירת נכס, כאמור, בסוף שנת 2019, מייסוף השקל מול האירו ומקיטון בסך כ- 7 מיליון שקל ברבעון השני בעקבות הקורונה.
ה-Same Properties NOI בתקופה הסתכם בכ-281.1 מיליון שקל, לעומת כ-291.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מייסוף השקל מול האירו ומקיטון בהכנסות ברבעון השני בעקבות משבר הקורונה. בנטרול השפעת משבר הקורונה ברבעון השני וייסוף השקל מול האירו, חלה עלייה של כ-1.3% ב-NOI Same Properties.
ה-FFO המאוחד בתקופה הסתכם לכ-163 מיליון שקל, לעומת סך כ-186 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מנכס שנמכר בסוף שנת 2019, מייסוף השקל מול האירו ומהשפעת משבר הקורונה.
ה-FFO לבעלי המניות של החברה בתקופה עלה בכ-38% לכ-155 מיליון שקל, לעומת סך כ-112 מיליון שקל בתקופה המקבילה. העלייה נובעת מהגדלת האחזקות בסאמיט גרמניה אשר קוזזה כתוצאה ממכירת נכס בסוף שנת 2019, ייסוף השקל מול האירו ומהשפעת משבר הקורונה.
ה-FFO השנתי המייצג עלה לכ-236 מיליון שקל.
הכנסות אחרות, נטו בתקופה זינקו בכ-120% לכ-271.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-123.0 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות האחרות בתקופה ובתקופה המקבילה אשתקד נובעות בעיקר משערוך נדל"ן להשקעה בגרמניה, כאשר עליית הערך בתקופה ב-2020 מיוחסת בעיקר לעליית שווי בסך כ-291 מיליון שקל בגין זכויות בניה לא מנוצלות בפורטפוליו, בעוד בנכסים המניבים של החברה בגרמניה לא נרשם שינוי מהותי בתקופה, כך לפי בחינה של מעריכי שווי חיצוניים.
החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2020 עם רווח נקי של כ-373.1 מיליון שקל (כ-340.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-266.1 מיליון שקל (כ-136.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע משערוך נדל"ן בגרמניה, כאשר הגידול ברווח לבעלי המניות נובע מהאמור לעיל, וכן מעליית שיעור האחזקה בסאמיט גרמניה.
תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות בתקופה הסתכם לכ-207.6 מיליון שקל, לעומת כ-249.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע משינוי ביתרות ספקים וזכאים, מנכס שנמכר בסוף שנת 2019 ומייסוף של השקל מול האירו לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
עלות החוב הממוצעת (מח"מ ממוצע 4.2 שנים) של החברה בתקופה הסתכמה בכ-2.7% בממוצע, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2020:
ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-116.0 מיליון שקל, בהשוואה לכ-123.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מהשכרת מבנים הסתכמו בכ-111.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-113.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון ממכירת דירות הסתכמו בכ-4.4 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-9.9 מיליון שקל ממכירת דירות ברבעון המקביל אשתקד.
ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-99.8 מיליון שקל, לעומת סך כ-99.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ה-Same Properties NOI ברבעון עלה בכ-4% לכ-98.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-94.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר משיפור תפעולי.
ה-FFO המיוחס לבעלי המניות טיפס בכ-44.7% לכ-55 מיליון שקל, בהשוואה לכ-38 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת מהעלייה בשיעור האחזקה בסאמיט גרמניה.
הכנסות אחרות, נטו ברבעון טיפסו לכ-291.3 מיליון שקל, לעומת כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת משערוך נדל"ן להשקעה בגרמניה ברבעון, בעיקר בגין עליית שווי בגין זכויות בניה לא מנוצלות בפורטפוליו.
החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של כ-304.5 מיליון שקל (כ-279.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-53.5 מיליון שקל (כ-32.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נובע מכל האמור לעיל.

עיקרי מאזן החברה ליום 30.9.2020:
• סך מאזן החברה הסתכם בכ-8.56 מיליארד שקל. ההון העצמי לסך המאזן – 46.7%.
• ההון העצמי הכולל הסתכם בכ-4.0 מיליארד שקל (כ-3.66 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-4.13 מיליארד שקל (כ-2.85 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ביום 31.12.19. הקיטון נובע בעיקר מרכישת מניות מיעוט, ומנגד גידול ברווח הכולל והנפקת מניות בסך כ- 129 מיליון שקל. הגידול בסך כ- 810 מיליון שקל בהון העצמי המיוחס לבעלי המניות נובע בעיקר מגידול ברווח הכולל, מרכישת מניות המיעוט ומהנפקת מניות.
• השווי הנכסי למניה בדילול מלא הסתכם ב 60.8 שקל, לעומת 50.1 שקל ביום 31.12.19.
• שווי נכסי החברה הלא משועבדים מסתכם בסך כ-3.5 מיליארד שקל, מתוך כך כ-2.8 מיליארד שקל בגרמניה ו-0.7 מיליארד שקל בישראל.
• אמצעים נזילים - כ-567 מיליון שקל.
• יחס חוב ל- ,CAP נטו הסתכם בכ-43.5%, לעומת כ-37.5% ביום 31.12.19.
אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו:
• בחודש מרץ 2020 הושלם מהלך של הצעת רכש מצד החברה הבת סאמיט גרמניה, במסגרתו עלתה סאמיט לאחזקה של 98.2% בחברה הבת שמניותיה נמחקו מהמסחר בבורסה ה-AIM שבלונדון.
• בחודש מאי 2020 ביצעה החברה פדיון מוקדם חלקי ביוזמת החברה של אגרות חוב (סדרה יא') בסך של 675,000 אלפי ₪ ע.נ.
• בחודש פברואר 2020 הודיעה מידרוג כי היא מעלה את דירוג אגרות החוב של החברה (סדרות ו', ז', י', י"א) מ- Aa3.il ל Aa2.il -ומותירה את אופק הדירוג יציב. בנוסף, מידרוג קבעה דירוג מנפיק Aa2.il באופק יציב לחברה. כמו כן, מידרוג העלתה את דירוג אגרות החוב )סדרה ח'( מ- Aa3.il ל Aa1.il -והותירה את אופק הדירוג יציב.
• רכישת בנין משרדים בגרמניה – בחודש אפריל 2020, השלימה חברה בת של סאמיט גרמניה רכישת מבנה משרדים בעיר האנובר בגרמניה בשטח להשכרה של 4,700 מ"ר, תמורת כ- 6.5 מיליון אירו. הנכס האמור צמוד לנכס אחר של סאמיט גרמניה. הרכישה מומנה באמצעות הלוואת נון ריקורס מבנק גרמני בסך כ- 4.8 מיליון אירו לתקופה של 10 שנים ללא קובננטים. ההלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 1.1% והחזר קרן שנתי בשיעור 3.0%.
• מכירת נכסים בגרמניה - במהלך תקופת הדוח השלימה חברת הבת, סאמיט גרמניה, מכירת שני נכסים בבעלותה תמורת כ-1.49 מיליון אירו. שווי הנכסים ליום 31 בדצמבר 2019 היה כ- 1.19 מיליון אירו.
• מימון נכס בגרמניה – בחודש אוקטובר 2020 קיבלה החברה הלוואה בסך כ-3.4 מיליון אירו, המובטחת על ידי שעבוד בניין משרדים בהאנובר, לתקופה של 10 שנים בריבית שנתית של 1.3%.

סאמיט אחזקות, בשליטת זוהר לוי, הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בישראל ובגרמניה. ליום המאזן, החברה מאחדת 129 נכסים מניבים בגרמניה ובישראל בשווי של כ-7.7 מיליארדי שקלים ובשטח להשכרה של כ-1.2 מיליון מ"ר, ובנוסף מספר פרויקטים בפיתוח והקמה בהקמה בישראל ובגרמניה. הנכסים מושכרים לכ-1,200 שוכרים. מרבית נכסי החברה ממוקמים בערים הגדולות או בסמיכות להם ובאזורי הביקוש.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il