מימון ישיר, חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי מהמובילות בישראל, בדרך לבורסה בתל אביב - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

מימון ישיר, חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי מהמובילות בישראל, בדרך לבורסה בתל אביב


ערן וולף, מנכל מימון ישיר
אומדן הרווח הנקי הצפוי של החברה לשנת 2019 צפוי להסתכם בכ-123 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-71 מיליון ש"ח בשנת 2018

נכון ליום 30 בספטמבר 2019 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-8.6 מיליארד ש"ח*, גידול של כ-25% לעומת כ-6.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

מנועי הצמיחה המרכזיים של החברה נשענים על המשך הצמיחה החזויה של תחום ההלוואות לרכב, הרחבה לפעילויות נוספות הקשורות לרכב (כגון סיוע במציאת רכב) וכן, צמיחת תחום ההלוואות לכל מטרה לאור כניסת חוק נתוני האשראי באפריל 2019, המצמצם באופן משמעותי את פערי המידע מהבנקים

במקביל, החברה מתכננת פיתוח ושיווק מוצרי אשראי נוספים
החברה אימצה מדיניות דיבידנד לפיה יחולק כ-35% מהרווח הנקי
חברת האשראי הצרכני, מימון ישיר, המנוהלת ע"י ערן וולף, מקבוצת צור שמיר, פרסמה היום טיוטת תשקיף לקראת הצעה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה בתל אביב, שבמסגרתה מוצעות לציבור מניות רגילות של מימון ישיר, הן בדרך של הנפקה ע"י מימון ישיר והן בדרך של הצעת מכר על ידי ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ.

החברה נמצאת במגמת צמיחה מתחילת פעילותה בשנת 2007 לאור הביקוש הגובר לאשראי צרכני והתשתית הטכנולוגית שפיתחה החברה, המאפשרת פיתוח מוצרים חדשניים ויצירת יתרונות עסקיים על פני מתחריה. המערכות התפעוליות היעילות ומנגנוני החיתום של החברה מקצרים את הליכי העמדת ההלוואות המתבצעות במהירות ובפשטות, כאשר חלק ניכר מהלוואותיה מתבצע באמצעים דיגיטליים. כמו כן, הפלטפורמה הטכנולוגית המתקדמת של החברה, פריסתה הרחבה ומערך הקשרים וההסכמים שלה עם רשתות מובילות וסוכנויות בתחום מכירת רכבים מהווים חסמי כניסה לענף ותורמים למובילות החברה.


מנוע הצמיחה המרכזי של החברה לשנים הבאות נשען על המשך הצמיחה החזויה בתחום פעילות ההלוואות לרכב תוך הרחבה לפעילויות נוספות הקשורות לרכב כגון סיוע במציאת רכב, בנוסף לפוטנציאל צמיחת תחום הלוואות הסולו לאור השימוש בנתונים פיננסיים ומידע על היסטוריית האשראי של הלקוחות ממאגר נתוני האשראי, שלא היו בשימוש החברה לפני כניסת חוק נתוני האשראי באפריל 2019. חוק נתוני האשראי מצמצם באופן משמעותי את פערי המידע מול הבנקים ומייעל את תהליך החיתום. במקביל, החברה מתכננת פיתוח ושיווק מוצרי אשראי נוספים, ביניהם מיזם הלוואות לענף התיירות.

* כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים
נכון ליום 30 בספטמבר 2019, יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-8.6 מיליארד ש"ח (כולל שיווק עבור צדדים שלישיים), גידול של כ-25% לעומת כ-6.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשנים 2016 עד 2019 (כולל אומדן החברה לתוצאות הרבעון הרביעי לשנה זו) החברה הציגה שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-23% בהיקף העמדה ושיווק הלוואות חדשות ושיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-51% ברווח הנקי.


אומדן הרווח הנקי הצפוי של החברה לרבעון הרביעי לשנת 2019 מסתכם בכ-24 מיליון ש"ח, כך שהרווח הנקי של החברה בשנת 2019 צפוי להסתכם בכ-123 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-71 מיליון ש"ח בשנת 2018, המהווה גידול של כ-72%.

מימון ישיר היא חברת הלוואות הרכב הגדולה בישראל (מבחינת היקף ההלוואות המועמדות). בשנים 2015 עד 2019 (כולל אומדן החברה לתוצאות הרבעון הרביעי לשנה זו) החברה הציגה שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-36% בהיקף העמדת הלוואות לרכישת כלי רכב. הלוואות לרכישת כלי רכב היוו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 כ-77% מכלל ההלוואות שהעמידה או שיווקה החברה לעומת כ-67% בתקופה המקבילה אשתקד. תחום פעילות הלוואות לרכישת רכב מובטח ברישום שעבודים על הרכב הנרכש.


היקף העמדת ההלוואות לרכישת כלי רכב על ידי החברה נמצא בצמיחה עקבית בשנים האחרונות, להערכת החברה, בין היתר, בעקבות גידול בשיעור השימוש בהלוואות לרכישת רכב בעיקר עקב גידול בנתח השוק המאורגן למכירת רכב המציע פתרונות מימון כחלק אינטגרלי ועקב צמיחה במכירת רכבים חדשים (ובפרט "רכבי אפס ק"מ") וכן, עקב גידול בנתח השוק של החברה לאור פעילותה העסקית.

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 העמידה החברה הלוואות לרכישת כלי רכב בהיקף של כ-3.1 מיליארד ש"ח, גידול של כ-23.3% בהשוואה לכ-2.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. יתרת תיק ההלוואות בתחום ההלוואות לרכישת כלי רכב הסתכמה ביום 30.9.19 בכ-1.4 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.1 מיליארד ש"ח ביום 31.12.18 ולעומת כ-806.6 מיליון ש"ח ליום 31.12.17. הלוואה ממוצעת הסתכמה בכ-84.6 אלף ש"ח בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019. החברה רואה בתחום ההלוואות לרכישת כלי רכב מנוע צמיחה משמעותי לשנים הבאות. הסיבות העיקריות לשיפור ברווחיות הן שיפור ברווחיות המוצרים, גידול בהיקף הפעילות והגברת שיווק מוצרים רווחיים על חשבון מוצרים פחות רווחיים.

הלוואות סולו היוו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 כ-22% מכלל ההלוואות שהעמידה או שיווקה החברה. תחום פעילות הלוואות הסולו נחלקת להעמדת הלוואות לכל מטרה על ידי החברה ללקוחותיה, שיווק הלוואות לכל מטרה עבור חברות כ.א.ל בע"מ ומקס איט פיננסיים בע"מ וכן להעמדת הלוואות לרכישת מוצרים ושירותים בבתי עסק ייעודיים. ההלוואות בתחום פעילות זה אינן מובטחות בשעבוד.

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 העמידה החברה הלוואות סולו בסך של כ-415 מיליון ש"ח לעומת כ-708 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהיקף הלוואות הסולו נובעת ממהלך יזום של החברה שבמסגרתו היא הגבירה את פעילותה בתחום מוצרי האשראי מגובי בטוחות והקשיחה את מודלי החיתום שלה נוכח רמת הסיכון הגבוהה יחסית בתחום זה וזאת כחלק מההיערכות להטמעת מאגר האשראי של בנק ישראל במודל החיתום שלה, שהשימוש בו, כאמור, החל בחודש אפריל 2019. החברה רואה בתחום הלוואות סולו מנוע צמיחה שלה לשנים הבאות לאור ייעול החיתום הנובע מהשימוש במאגר נתוני האשראי. בשנת 2018 העמידה החברה הלוואות סולו בהיקף של כ-884 מיליון ש"ח לעומת כ-502 מיליון ש"ח בשנת 2017.


יתרת תיק ההלוואות בתחום הלוואות הסולו הסתכמה ביום 30.9.19 בכ-606.6 מיליון ש"ח לעומת כ-432.9 מיליון ש"ח ביום 31.12.18 ולעומת כ-390.2 מיליון ש"ח ליום 31.12.17. הלוואה ממוצעת הסתכמה בכ-20 אלף ש"ח בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019.

תוצאות מימון ישיר לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הציגה החברה גידול של כ-25% בהכנסות, שהסתכמו בכ-461.8 מיליון ש"ח לעומת כ-370.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בפעילות נבע מהמשך מגמת הצמיחה המואצת בפעילות העמדת ההלוואות, בעיקר בתחום הלוואות הרכב אשר באה לידי ביטוי בגידול בהיקף תיק האשראי, וכן מעלייה בשווי תיק ההלוואות וברווחיות עסקאות המחאת תיקי הלוואות, לאור ירידה בתשואות אג"ח בסיכון דומה לתיק ההלוואות של מימון ישיר.


בתקופה המקבילה אשתקד הושפעו ההכנסות מעסקה חד פעמית מול מקס איט פיננסים להעברת זכויותיה וחובותיה בנוגע להלוואות בהיקף של 420 מיליון ש"ח. העסקה הניבה למימון ישיר הכנסות בהיקף של כ-21 מיליון ש"ח ברבעון הראשון לשנת 2018. בנטרול עסקה זו, הגידול בהכנסות מאשראי צרכני הינו כ-32% בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל בכ-80% והסתכם בכ-99.1 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של כ-55.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול הרווח מעסקת מקס כאמור לעיל, חל גידול של 139% ברווח הנקי של מימון ישיר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הצמיחה החדה ברווח הכולל נבעה בעיקר מגידול בפעילות העמדת ההלוואות על ידי מימון ישיר ועלייה בהיקף תיק האשראי המוחזק על מאזן החברה, שיפור היעילות התפעולית באמצעות טכנולוגיה, ירידה מתונה בשיעור נזקי האשראי וכן, מעליה במדד המחירים לצרכן בעיקר במחצית הראשונה לשנת 2019 ומירידת תשואות האג"ח, אשר הביאו לעליה בשווי תיק הלוואות וברווחיות עסקאות המחאת תיקי הלוואות שביצעה מימון ישיר, וכן, ירידה בשיעור הוצאות החובות המסופקים. שיעור נזקי האשראי של החברה יציב והסתכם בשנת 2018 בכ-2.86% ובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכם שיעור נזקי האשראי בכ-2.68%.

אודות מימון ישיר
מימון ישיר, המנוהלת ע"י ערן וולף, מקבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות, הינה חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי מהמובילות בתחומה בישראל (במונחי העמדת ושיווק הלוואות). מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למגוון מטרות ביניהן הלוואות לרכישת כלי רכב, הלוואות צרכניות לכל מטרה והלוואות לרכישות בסכומים גדולים בבתי עסק. נכון ליום 30 בספטמבר 2019, מימון ישיר מנהלת כ-8.6 מיליארד ש"ח הלוואות פעילות (כולל צדדים שלישיים). חלק ניכר מהלוואותיה מתבצע באמצעים דיגיטליים. החברה מצטיינת במערך טכנולוגי ובחדשנות עסקית, המאפשרים לה גמישות רבה בפעילות עסקית, פיתוח מוצרים חדשניים ויצירת יתרונות עסקיים על פני מתחרים. מימון ישיר מוחזקת על ידי ישיר איידיאיי אחזקות (60.85%) (חברה בבעלות המלאה של ביטוח ישיר השקעות פיננסיות), ביטוח ישיר – השקעות פיננסיות (20.13%) ואלטשולר שחם (19.02%).טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il