TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> חדשות שוק ההון

קרסו מוטורס מסכמת את 2021 עם גידול בהכנסות וזינוק ברווח הנקי


איציק וייץ 2 מנכל קרסו קרדיט סטודיו לם
ההכנסות בתקופה עלו בכ-16% לכ-4.33 מיליארד שקל כתוצאה מגידול במכירות הרכבים וגידול בפעילות הליסינג
הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-42% לכ-798 מיליון שקל

הרווח הנקי ב-2021 למעלה מהוכפל לכ-276.8 מיליון שקל

ברבעון הרביעי ל-2021 הרווח הנקי צמח בכ-63.5%
לכ-69.6 מיליון שקל

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 100 מיליון שקל, ובסה"כ ישולם דיבידנד בסך 200 מיליון שקל בגין 2021


איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "במהלך שנת 2021 צמחה קרסו בהיקפי הפעילות וברווחיה. שוק הרכב הישראלי מתאפיין בביקושים גבוהים מאד, שתרמו לצמיחה זו, כאשר בקרסו מוטורס בלט במיוחד הגידול בהיקפי הפעילות והרווחיות של מגזר הליסינג. מגזר זה נהנה מהטמעת המוצלחת של חברת קל אוטו, שאנו ממשיכים לבצע מהלכים למיקסום הסינרגיה בינה לבין חברת פסיפיק. אנו מיישמים שורה של צעדים נוספים כדי להבטיח את צמיחתה של הקבוצה ואת הגדלת רווחיה גם בשנים הבאות".

קבוצת קרסו מוטורס - יבואנית רכבי רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה - פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון רביעי ושנת 2021 כולה. בחודש מאי 2020 הרחיבה החברה את פעילותה בתחום הליסינג לאחר שהשלימה את העסקה לרכישת קבוצת "קל אוטו". החברה החלה לאחד בדוחותיה הכספיים את קבוצת קל אוטו החל מיום 1 במאי, 2020.

עיקרי תוצאות שנת 2021

הכנסות החברה בתקופה עלו לכ-4.33 מיליארד שקל, לעומת כ-3.7 מיליארד שקל ב-2020. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מעלייה במכירות הרכב החדש והמשומש בתקופת הדוח לעומת שנת 2020 שהושפעה בין היתר מהגבלות שנבעו ממשבר הקורונה, ומגידול בפעילות הליסינג עקב איחוד מלא לראשונה של קל אוטו, כאמור.

ההכנסות ממגזר הרכב עלו בתקופה לכ-2.22 מיליארד שקל לעומת כ-2.04 מיליארד שקל ב-2020. רווחי המגזר בתקופה עלו לכ-385 מיליון שקל, לעומת כ-310.8 מיליון שקל ב-2020. בשנת 2021 מכרה החברה כ-19,216 רכבים, בדומה למספר הרכבים שמכרה ב-2020.

ההכנסות ממגזר הליסינג עלו בתקופה לכ-1.73 מיליארד שקל, לעומת כ-1.32 מיליארד שקל ב-2020. הגידול בהכנסות המגזר נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת קל אוטו החל מחודש מאי 2020. רווחי המגזר בתקופה הנוכחית עלו לכ-203.2 מיליון שקל, לעומת כ-100 מיליון שקל ב-2020.

ההכנסות ממגזרים שירות ואחרים בתקופה הנוכחית עלו לכ-380.1 מיליון שקל, לעומת כ-354.7 מיליון שקל ב-2020. רווחי המגזרים יחד ב-2021 עלו לכ-112.2 מיליון שקל, לעומת כ-83.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בשנת 2021 עלה לכ-798 מיליון שקל (כ-18.4% מההכנסות), לעומת כ-561.2 מיליון שקל ב-2020 (כ-15.1% מההכנסות).

הרווח מפעולות רגילות ב-2021 גדל לכ-441.3 מיליון שקל, לעומת כ-236.6 מיליון שקל ב-2020. הגידול נובע בעיקר משיפור ברווחיות פעילות הרכב החדש והמשומש ומגידול בפעילות הליסינג שהושפעה בתקופה מקבילה אשתקד מהגבלות שנבעו ממשבר הקורונה.

הרווח הנקי של החברה בשנת 2021 עלה לכ-276.8 מיליון שקל, לעומת כ-130.8 מיליון שקל ב-2020.

לקבוצה מזומנים ושווי מזומנים ליום 31 בדצמבר 2021 בסכום של כ-586 מיליון שקל.

סך ההון של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכם לסך של כ-1.76 מיליארד שקל, והוא מהווה כ-34.3% מסך המאזן המאוחד.

עקב מחסור עולמי במוליכים למחצה המשמשים לייצור רכיבים אלקטרוניים עבור תעשיית הרכב, חלה ירידה בהיקפי הייצור והמכירות של כלי רכב על ידי יצרני כלי הרכב בעולם. החברה פועלת על מנת לצמצם את השפעת המחסור על פעילותה ותמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי של 2021

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2021 הסתכמו בכ-938.7 שקל, לעומת כ-969 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

ההכנסות ממגזר הרכב ברבעון הסתכמו בכ-388 מיליון שקל, לעומת כ-608.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. רווחי המגזר ברבעון הסתכמו בכ-83.9 מיליון שקל, לעומת כ-95.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. ברבעון הרביעי של 2021 מכרה החברה 2,585 רכבים, לעומת 6,179 רכבים שנמכרו ברבעון המקביל ב-2020. הירידה במכירת הרכבים נובעת מהירידה בהיקפי הייצור והמכירות של כלי רכב על ידי יצרני כלי הרכב בעולם, כאמור.

ההכנסות ממגזר הליסינג עלו ברבעון לכ-444.1 מיליון שקל, לעומת כ-358.8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. רווחי המגזר ברבעון צמחו לכ-67.1 מיליון שקל, לעומת כ-41.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

ההכנסות ממגזרי שירות ואחרים ברבעון צמחו לכ-106.5 מיליון שקל, לעומת כ-88.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הרווח ברבעון הרביעי של שני המגזרים הינו 30.8 מיליון שקל לעומת כ-21.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2021 עלה לכ-205.4 מיליון שקל (כ-21.9% מההכנסות), לעומת כ-180.9 מיליון שקל (כ-18.7% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2020.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון הרביעי של 2021 עלה לכ-117.7 מיליון שקל, לעומת כ-83.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

ברבעון הרביעי של 2021 נרשם הפסד נטו מהפרשי שער ונגזרים פיננסים בסך של כ-5.4 מיליון שקל, לעומת הפסד נטו של כ-7.5 מיליון שקל שרשמה החברה בסעיף זה ברבעון המקביל ב-2020.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של 2021 עלה לכ-69.6 מיליון שקל, לעומת כ-42.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 100 מיליון שקל שיחולק באפריל 2022, זאת בהמשך לדיבידנד בסך 100 מיליון שקל שחולק בספטמבר 2021.

קרסו מוטורס, הינה מיבואניות הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. הפעילות המרכזית של החברה מתמקדת בייבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה לרבות מערך טרייד אין, בעיקר כחלק מהליך מכירת כלי רכב חדשים. קרסו הינה הזכיינית בישראל של תאגיד רנו/ניסאן, שכיום הינו תאגיד הרכב הגדול בעולם.
לקרסו מוטורס מספר פעילויות, לרבות ייבוא ציוד מכני הנדסי כבד של מותגי קייס ופאוואר סקרין, פעילות בתחומי ה"טרייד אין" (מכירת מכוניות יד שניה, באמצעות חברת הבת מרחבים), ליסינג והשכרת רכב (באמצעות חברת הבת פסיפיק), ייבוא שיווק ומכירה של כלי רכב דו-גלגלי וכלי רכב תפעוליים (באמצעות מטרו מוטור) וסוכנויות ביטוח ומימון (לרבות חברת המימון החוץ בנקאית אוטוקאש, העוסקת במימון רכבי יד 2). פעילויות אלה מסייעות לחברה לשמור על קשר רציף עם לקוחותיה ומאפשרות מיצוי של משאבי החברה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il