מידרוג מותירה על כנו דירוג A2 עם אופק יציב למגדלי הים התיכון‎‎ - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

נחתם התיקון להסכם הגז הטבעי של חברת החשמל עם שותפות תמר

מערכת טלנירי | 24/1, 13:44
בתום משא ומתן ממושך סוכמו ההבנות בין חברת החשמל עם שותפות תמר לגבי התיקון להסכם הגז הטבעי. התיקון להסכם משנה את תנאי ההסכם שנחתם בשנת 2012 באופן שמיטיב עם חברת החשמל, בדגש על מנגנון ההצמדה ומחיר הכמות לרכש.

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa3 להפניקס אחזקות ומשנה את האופק מיציב לחיובי ‎‎

מערכת טלנירי | 18/1, 08:55
דירוג הפניקס ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, המתאפיין בגודל משמעותי, בפיזור טוב יחסית של קווי עסקים ובמערך הפצה רחב התומכים ביכולת יצור הכנסותיה


> חדשות שוק ההון

מידרוג מותירה על כנו דירוג A2 עם אופק יציב למגדלי הים התיכון‎‎


מידרוג
הפרופיל העסקי של החברה נתמך במיצובה בתחום הדיור המוגן בישראל ובהיקפי הפעילות שלה. לחברה ותק רב שנים בתחום והיא חברת הדיור המוגן השנייה בגודלה בישראל מבחינת היקף יח"ד. נכון ליום 30.09.2021, לחברה 1,644 יח"ד ב-7 בתי דיור מוגן
שיקולים עיקריים לדירוג
הפרופיל העסקי של החברה נתמך במיצובה בתחום הדיור המוגן בישראל ובהיקפי הפעילות שלה. לחברה ותק רב שנים בתחום והיא חברת הדיור המוגן השנייה בגודלה בישראל מבחינת היקף יח"ד. נכון ליום 30.09.2021, לחברה 1,644 יח"ד ב-7 בתי דיור מוגן.
פעילות החברה מרוכזת באזורי ביקוש המאופיינים ברמות מחירים גבוהות. נכסי החברה מתאפיינים בשיעורי תפוסה גבוהים, כאשר ליום 30.06.2021 שיעור התפוסה המשוקלל בנכסים עומד על כ-91% ולאורך שנים התפוסה הממוצעת בנכסים עומדת מעל 90%, נתון המעיד על יכולת ניהול טובה של תחלופת הדיירים במידה התורמת לתזרימי המזומנים מפיקדונות.
הביקוש לדיור מוגן נתמך לאורך זמן בעלייה בתוחלת החיים יחד עם גידול באוכלוסיית הגיל השלישי לצד גם עלייה במחירי הדיור שתומכת בביקוש לאיכות חיים גבוהה יותר. זאת בעוד שרמת ההיצע בענף מוגבלת בשל חוסר זמינות של קרקעות עם תב"ע לדיור מוגן.
התפרצות מגיפת הקורונה הובילה לטלטלה בשגרת החיים של בני הגיל השלישי ולאתגרים משמעותיים בניהול שגרת החיים של הדיירים ובריאותם. מידרוג לוקחת בחשבון כי עלייה אפשרית בקצב התפשטות הנגיף עלולה להוביל לתרחיש שלילי של הידבקות בבתי דיור מוגן ולשקף את הסיכון במגורים משותפים לאוכלוסיית הגיל השלישי. יחד עם זאת, מאמצי החברה לפעול בכפוף למגבלות ובפרט מהלכי ההתחסנות בחברה (מרבית דיירי החברה התחסנו גם במנת חיסון שלישית) מפחיתה במידת מה את הסיכון האמור. יצוין, כי החברה מציינת בדוחותיה ל-30.09.2021 כי למגיפת הקורונה אין השלכות מהותיות על פעילות החברה ושווי נכסי הנדל"ן להשקעה ושיעור ההיוון של נכסיה. יצוין, כי כפי שנמסר למידרוג מהחברה, החל מחודש אוקטובר 2020 חזרה החברה לשווק יחידות דיור בקצב גבוה יותר מהתקופה שטרום הקורונה. להערכת מידרוג, קצב השיווק של החברה עלול להיות מושפע, בין היתר, מעלייה אפשרית בקצב התפשטות הנגיף.
הפרופיל הפיננסי של החברה נתמך ביחסי איתנות אשר הולמים ביחס לרמת הדירוג. ליום 30.09.2021, יחס חוב נטו ל-CAP נטו עמד על כ-62% כולל חוב מפיקדונות דיירים. לאור רכישת הקרקע והפיתוח של פרויקט איילון, יחס זה צפוי לעלות בטווח הקצר לטווח של 66%-64%, עדיין בהלימה לרמת הדירוג.
תזרים החברה נשען בעיקר על תחלופת פיקדונות, ומאופיין לכן בתנודתיות גבוהה. בממוצע על פני 3 השנים 2018-2020 יצרה החברה מקורות מפעולות FFO כולל תחלופת פיקדונות של כ- 110 מ' ₪, תוך תנודתיות גבוהה. בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג FFO צפוי להסתכם בשנים 2021-2024 בממוצע של כ-125 מיליון ₪ ויחסי הכיסוי חוב נטו מותאם (כולל פקדונות) ל-FFO צפויים לעמוד בממוצע על 22, כאשר בשנים 2023-2024 צפוי לחברה תזרים מהותי ממכירות ראשונות בגין אכלוס רחובות.
לחברה נזילות טובה הנשענת על יתרות נזילות משמעותיות, בין השאר פועל יוצא של גיוס אג"ח בשנה האחרונה, למול השימושים הצפויים, תוך פריסת לוח סילוקין אגרות החוב במח"מ ארוך וללא פירעונות קרן בטווח הקצר-בינוני, באופן התומך ביכולת החברה לשמור על יתרות נזילות גבוהות בתקופה הקרובה. מנגד, לחברה גמישות פיננסית מוגבלת, הנובעת בעיקרה מחוסר יכולתה לשעבד את הנכסים בשיעבוד מדרגה ראשונה לאור חוק הדיור המוגן המחייב חברות בענף לתת שיעבודים לטובת הדיירים.
תרחיש הבסיס של מידרוג כולל, בין היתר, השקעות החברה בפרויקט רחובות יחד עם השקעות שוטפות בנכסיה האחרים, תזרימים שוטפים מאכלוסים ראשונים ומתחלופה בנכסים, לרבות משיווק פרויקט רחובות בטווח הבינוני-ארוך, ותשלומי ריבית. בנוסף, תרחיש הבסיס כולל חלוקת דיבידנד של 50 מיליון ₪ בשנה בהתאם למדיניות החברה. כמו כן, תרחיש הבסיס מניח השלמת רכישת הקרקע בפרויקט איילון ותחילת תכנון ופיתוח בטווח הזמן הבינוני.
במסגרת תרחיש הבסיס, מידרוג ערכה תרחישי רגישות, בין היתר, לגבי קצב שיווק יחידות הדיור על-ידי החברה, וכן לגבי גובה התזרים שינבע משיווק זה.

אופק הדירוג
אופק הדירוג היציב משקף את הערכתנו כי החברה תשמור על יציבות היחסים הפיננסיים ועל ניהול יתרות נזילות מספקות לצרכיה השוטפים ולצורך שירות אגרות החוב.
גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג:
שיפור בכמות הנכסים והפיזור הנכסי תוך שמירה על יחסים פיננסיים מתאימים
שיפור ביחסי המינוף ויחסי הכיסוי הכוללים פיקדונות
גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:
הרעה משמעותית ומתמשכת ביחסי הכיסוי והאיתנות
גידול משמעותי בהיקף הייזום של החברה, מעבר לתרחיש הבסיס, באופן שיפגע ביחסים הפיננסיים של החברה וביכולתה לשרת את החוב
מגדלי הים התיכון בע"מ – נתונים עיקריים, במיליוני ₪ ** בדוחות קודמים שפורסמו על ידי מידרוג עשויים להיות סעיפים שעברו התאמות מסוימות לדוחות על פי מידע שנמסר מהחברה, ולכן עשויים להיות שינויים מסוימים בחלק מהנתונים הפיננסיים ביחס לדוחות עבר.
** יצוין כי חישוב ה-FFO נעשה על פי תחשיב מידרוג, ושונה מחישוב החברה כפי שמוצג בדוחותיה הכספיים. תחשיב ה-FFO של מידרוג כולל, בין היתר, תזרים נטו מפיקדונות דיירים.

פירוט השיקולים העיקריים לדירוג
שילוב של רמות ביקוש גבוהות והיצע מוגבל משפיעים לחיוב על סביבת הפעילות של החברה; מנגד שוק הפעילות קטן יחסית ומשליך על היקף הפעילות וההתרחבות
היקף שוק הדיור המוגן בישראל, המספק פתרונות מגורים וקהילה לבני ובנות הגיל השלישי המצויים בתפקוד עצמאי, מוערך בכ-14,000 יח"ד נכון לשנת 2020. ענף הדיור המוגן ניהנה מהארכת תוחלת החיים של האוכלוסיה ומהעלייה ברמת החיים ובעושר של האוכלוסיה, בייחוד בפלח השוק הגבוה. עפ"י נתוני הלמ"ס אוכלוסיית הגיל השלישי צפויה להכפיל את עצמה עד שנת 2035 ולכלול כ-1.7 מיליון תושבים. בד בבד, רמת ההיצע בענף מוגבלת לאור חוסר זמינות של קרקעות עם תב"ע לדיור מוגן. בנוסף, השקעה בבית דיור מוגן מאופיינת ביתרון לגודל (בתים גדולים) והקמת בית חדש דורשת חוסן פיננסי גבוה על מנת לתמוך בתקופת ההקמה הממושכת (5-6 שנים), תוך ששיווק הדירות וקבלת כספי הפקדונות מתבצעים רק עם אכלוס הבית. להערכת מידרוג, שילוב של ביקוש יציב והיצע מוגבל ימשיכו לתמוך בסביבת הפעילות של החברה כמו גם חסמי כניסה משמעותיים בהתחשב בהיקף ההשקעות הנדרשות בתחום והידע הנדרש להפעלת בית דיור מוגן.
חרף הצמיחה בענף בעשור האחרון, הענף נותר צר יחסית, לאור חלופת המגורים הפרטית המהווה את החלופה העיקרית למעבר לדיור מוגן, לאור שוק יעד מצומצם הכולל אוכלוסייה מבוססת בעיקר במרכז הארץ, וכן לאור חסמי כניסה גבוהים להקמת בתים חדשים לדיור מוגן.
פעילות החברה בתחום הדיור המוגן מושפעת בעקיפין, ובמידה כזו או אחרת, משינויי שוק הדירות למגורים שכן במודל העסקי של הענף בישראל, חלק מהביקוש לדיור מוגן נסמך על מכירת הדירה הקיימת והפקדת הפיקדון. לפיכך, שווי השוק של דירת מגורים אותה מוכר הדייר לצורך כניסתו לבית הדיור המוגן והיכולת שלו למכרה בזמן סביר, עשויים להשפיע על קצב שיווק יחידות הדיור של החברות בענף ועל מחיר יחידות הדיור (פיקדונות). עליית מחירי הדיור לאורך השנים האחרונות ובתקופה האחרונה תומכת בביקושים לשירותי החברה. כאשר מחירי הדיור יורדים המחיר שדיירים פוטנציאלים של דיור מוגן יוכלו להציע עבור יחידת דיור יורד אף הוא באופן אשר חושף את הענף במידה מסוימת להאטה בשוק המגורים. מנתונים שפרסמה לאחרונה הלמ"ס עולה כי השוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2021 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי-אוגוסט 2021, מצביעה על כך שמחירי הדירות עלו ב-0.7% ובכך השלימו עלייה של 9.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אוגוסט-ספטמבר 2020). בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אוגוסט-ספטמבר 2021 לעומת אוגוסט-ספטמבר 2020, נרשמו באזור המרכז ות"א (אזורי הפעילות של החברה) עליות מחירים של 11.9% ו-8.8% בהתאמה.
פעילות החברה בענף הדיור המוגן, חשופה להשלכות משבר הקורונה, ומידרוג מניחה כי עלייה אפשרית בקצב התפשטות הנגיף עלולה להוביל בתרחיש שלילי להידבקות בבתי דיור מוגן ולשקף את הסיכון במגורים משותפים לאוכלוסיית הגיל השלישי. יחד עם זאת, מאמצי החברה לפעול בכפוף למגבלות ובפרט מהלכי ההתחסנות בחברה (מרבית דיירי החברה התחסנו גם במנת חיסון שלישית) מפחיתה במידת מה את הסיכון האמור. יש לציין כי יציבות חיי הקהילה בבתי הדיור המוגן עשויה לספק מענה לצורכי האוכלוסיה המבוגרת דווקא בתקופות של מגבלות ריחוק חברתי. עם זאת אין ביכולתנו להעריך את עוצמת ההשפעה של פרמטר זה על הביקוש בנסיבות אלו, שכן הדבר תלוי בתפיסה הסובייקטיבית של הלקוחות הפונטציאליים.
בהתאם לדיווחי החברה, בשנת 2020 היו מספר חודשים בהם הוגבל שיווק היחידות של הרשת נוכח המגבלות על כניסה לבתי הדיור המוגן של החברה עקב התרבות התחלואה בארץ (בתקופה שתחילתה בחודש אפריל וסיומה בסוף חודש מאי 2020 ובמהלך חודש ספטמבר אשתקד ועד תחילת המחצית השנייה של חודש אוקטובר 2020). פגיעה בקצב השיווק של החברה מתבטאת בירידה בקצב כניסת דיירים חדשים וחושפת את החברה לתנודתיות בתזרים השוטף מפעילותה כאשר יובהר כי התזרים הנובע מפיקדונות לדיירים הינו תזרים המזומנים העיקרי בבתי דיור מוגן.
ענף הדיור המוגן כפוף לרגולציה (חוק הדיור המוגן) אשר, בין השאר, מחייבת את חברות הדיור המוגן להעמיד בטוחות להחזר כספי הפיקדון לדיירים. בעקבות חוק הדיור המוגן (בפרט בעת בחירה של החברה בחלופה אשר מבטיחה את החזרת כספי הפיקדון לדייר ע"י שעבוד יחידת הדיור) קיימת באופן מובנה גמישות פיננסית מוגבלת בשל קושי בשעבוד של כלל הנכס.
מיצוב החברה בתחום הדיור המוגן בישראל בולט לחיוב ותומך בפרופיל העסקי; הפיזור מוגבל אך צפוי להשתפר בטווח הבינוני עם התקדמות הקמתם של שני בתים חדשים
מיצוב החברה בתחום הדיור המוגן בישראל, המתבטא בין היתר בהיקף פעילותה, תומך בפרופיל העסקי שלה. ליום 30.09.2021 לחברה 1,647 יח"ד ב-7 בתי דיור מוגן פעילים הפרוסים באזורי ביקוש בארץ (מרכז, ירושלים והשרון), אשר שוויים מוערך בכ-3.7 מיליארד ₪. קהל היעד אליו פונה החברה הינו ממעמד סוציו אקונומי בינוני-גבוה, והחברה מאופיינת בבתי דיור מוגן ברמת גימור גבוהה, המציעים שירותים יוקרתיים לדיירים, בעוד בענף קיימת שונות יחסית ברמת הגימור והשירותים שמציעים הבתים. יצוין, כי בבתי הדיור של החברה (למעט בירושלים) קיימות מחלקות סיעודיות אשר כוללות בסה"כ כ-423 מיטות, שלרוב מופעלת ע"י קבלני משנה.
ליום 30.06.2021, חלק החברה בשווי הנכס העיקרי, ושלושת הנכסים העיקריים, מתוך חלקה בשווי כלל נכסי הדיור המוגן (ללא פרויקט רחובות), מהווים כ-25% ו-56%, בהתאמה. הנכס העיקרי של החברה כיום הוא הבית בגני תקווה אשר בהתאם לדיווחי החברה עומד כיום על שיעור תפוסה של 98.8%. שיעור התפוסה המשוקלל בכלל נכסי החברה עומד נכון ליום 30.06.2021 על כ-91% ולאורך שנים עומד על מעל לכ-90% בממוצע.
תרשים 1: פיזור נכסי לפי שווי (חלק חברה), 30.06.2021 (בתים פעילים בלבד)בחודש מאי האחרון החלה החברה בבניית בית דיור מוגן ברחובות על שטח של 35 אלף מ"ר, שבו מתוכננות 250 יח"ד. בנוסף, החברה הודיעה לאחרונה על זכייה במכרז של רמ"י לרכישת קרקע בפארק איילון באור יהודה, בקרבת צומת מסובים, תמורת כ-141 מיליון ₪ (ובנוסף 29 מיליון ₪ בגין עלויות פיתוח), שם החברה מתעתדת להקים בית דיור מוגן בהיקף של כ-500 יח"ד (שעפ"י הערכות ייחשב לבית הדיור המוגן הגדול בישראל). יצוין, כי בחודש נובמבר אשתקד ביטלה החברה את זכייתה הקודמת במכרז על הקרקע בעקבות חוסר הוודאות בגין משבר הקורונה.
עם היקף יחידות הדיור האמור, החברה ממוקמת במקום השני בענף בדירוג DUN'S 100 לשנת 2021 ועם השלמת הקמת הבתים ברחובות ופארק איילון ובנוסף, בתים בת"א ובחיפה אשר נמצאים בהליכי תכנון, החברה למעשה תפעיל 11 בתי דיור בהיקף יח"ד משמעותי יותר. להערכת מידרוג אסטרטגיית הצמיחה של החברה הינה חיובית בכך שמרחיבה את היקף פעילותה ומשפרת את הפיזור הנכסי של החברה.
פעילות החברה, כמו בכלל הענף, חשופה במידה גבוהה לסיכון מוניטין בשל החשיבות לביטחון ולבריאות בקרב קהל היעד. מידרוג סבורה כי החברה מציגה טרק רקורד ניהולי חיובי לאורך השנים. הנהלת החברה ותיקה ובעלת עשרות שנות ניסיון בתחום, תוך עמידה טובה בתחזיות ויציבות. כמו כן, תפקוד ההנהלה ודרך התמודדותה עם השלכות התפרצות הנגיף מחזקת את הבנתנו באשר ליכולת החברה לפעול בזמני לחץ. לעניין זה יצוין כי החברה דיווחה כי מרבית דיירי הבתים מחוסנים במנת חיסון שלישית וכן נקטה בצעדים דפנסיביים, הכוללים בין היתר העסקת מומחים והצטיידות במלאי מספק וכי היא פועלת בהתאם למגבלות על מנת לשמור על סביבה בטוחה יותר בבתי הרשת שלה כפי שבא לידי ביטוי בשיעור הנדבקים הנמוך בבתים, בהתאם לנתוני החברה.

הפרופיל הפיננסי נתמך ביחסי איתנות הולמים לרמת הדירוג; מידרוג מעריכה שחיקה ביחסי הכיסוי בטווח הקצר בשל פעילות הייזום והתייצבות לרמות הולמות בטווח הבינוני עם אכלוס פרויקט רחובות
תזרים החברה מבוסס בעיקר על יכולתה לשווק את יחידות הדיור בבתי החברה, כפועל יוצא של תחלופה טבעית מדי שנה בבתים הקיימים ושיווק בתים חדשים אחת למספר שנים. נראות התזרים הנובעת מבתים קיימים חזקה יחסית. בין השנים 2018-2020 עמד ה- FFO (כולל תזרים נטו מתחלופת פיקדונות) בטווח של 42-150 מיליון ₪. הטווח הרחב של ה-FFO נובע מקצב תחלופת הפקדונות. כך למשל, בשנת 2020 קצב זה הואט בשל הקושי לשווק את יחידות הדיור שהתפנו תחת מגבלות הקורונה. בשנים 2018-2019 לעומת זאת החברה זכתה להזרמת פיקדונות בהיקף גבוה בעיקר בשל אכלוס הבית בגני תקווה. כמו כן, התזרים מתחלופת הפקדונות חשוף למחירי הדיור (מהם נגזר בעקיפין מחירי יחידות הדיור החדשות) ולשיעור האינפלציה, המשפיע על קצב שחיקת הפקדונות הקיימים. על פי הערכת מידרוג בתרחיש הבסיס, היקף ה-FFO (כולל תזרים נטו מתחלופת פיקדונות) צפוי לנוע בטווח התחזית לשנים 2021-2024 בין 40-230 מיליון ₪ כאשר בשנת 2023 סכום ה-FFO עשוי לגדול במידה משמעותית כתלות בקצב אכלוס הבית ברחובות.
החברה שומרת על יציבות ניכרת ביחסי המינוף, זאת לאורך זמן, לנוכח שערוך הנכסים לשווי הוגן ובניכוי דיבידנדים שמחלקת החברה, בהתאם למדיניות לחלוקה של כ-3% מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות ובתוספת מיסים נדחים. החוב הפיננסי ברוטו של החברה (ללא פיקדונות) עלה במהלך 2020-2021 מכ-430 מ' ₪ ל-31.12.2019 לכ-700 מ' ₪ ל-30.09.2021. הגידול בחוב הפיננסי מימן בחלקו את הגידול ביתרות המזומנים (כ-260 מ' ₪ בין התקופות), כאשר התזרים השוטף בניכוי השקעות ודיבידנדים היה חיובי מתון. בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג, יחס חוב נטו ל-CAP נטו של החברה צפוי להישחק ולנוע בטווח של 66%-64%. תרחיש הבסיס כולל, בין היתר, הנחות להמשך פיתוח פרויקט רחובות, רכישת הקרקע בפרויקט איילון ותחילת פיתוחה בטווח הזמן הבינוני, וכן כולל תרחישי רגישות בהתייחס לקצב שיווק יחידות הדיור של החברה, בעיקר בטווח הקצר-בינוני. יובהר כי יחסי האיתנות, על אף העלייה הצפויה בהם, ימשיכו להלום ביחס לרמת הדירוג. יודגש כי יחסי המינוף לעיל לוקחים בחשבון את יתרת הפיקדונות אשר גידול בהם מגדיל מחד את יחסי המינוף של החברה ומאידך מייצר כאמור תזרים חיובי לחברה.
תרשים 2: יחסי האיתנות של החברה לאורך זמן, חוב נטו ל-CAP נטולחברה יתרות נזילות משמעותיות ביחס לצרכי שירות החוב באופן המשפיע לחיוב על הדירוג; לחברה גמישות פיננסית מוגבלת, בשל חוסר יכולת החברה לשעבד נכסים בשיעבוד מדרגה ראשונה
נכון ל-30.09.2021 יתרות הנזילות של החברה עומדות על סך של כ-550 מיליון ש"ח, כמחציתן נבעו מגיוס אג"ח שביצעה החברה אשתקד, כאשר פירעון הקרן הקרוב צפוי ביוני 2023 בסך של כ-21 מיליון ש"ח (המיוחס לאג"ח סדרה ד'). ראה מטה לוח סילוקין.
אי-יכולת החברה לשעבד נכסיה בשיעבוד מדרגה ראשונה לצורכי מימון, נוכח הצורך ברישום שיעבודים לטובת הדיירים בהתאם לחוק הדיור המוגן, מובילה לגמישות פיננסית מוגבלת בענף כולו ובחברה בפרט, זאת ביחס לחברות נדל"ן מניב.
תרשים 3: לוח סילוקין אג"ח ליום 30.09.2021, באלפי ש"חאודות החברה
החברה הוקמה בישראל בשנת 1998 כחברה פרטית מוגבלת במניות תחת השם "מג'יקפיוצ'ר בע"מ". בחודש פברואר 2014, לאחר ששינתה את שמה לשמה הנוכחי, הנפיקה החברה את מניותיה לציבור ומאז נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. מאז הקמתה, פועלת החברה בתחום ייזום, החזקה והפעלה של בתי דיור מוגן לאוכלוסיית הגיל השלישי בישראל.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il