אלדן תחבורה בע"מ: סך ההכנסות ברבעון השני עלו בכ-4% לכ-411.5 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > מחשבים וטכנולוגיה

אלדן תחבורה בע"מ: סך ההכנסות ברבעון השני עלו בכ-4% לכ-411.5 מיליון שקל


שי דהן , מנכל משותף באלדן
הכנסות החברה במחצית הראשונה לשנת 2019 עלו בכ-3.7% לכ-815.2 מיליון שקל; הרווח התפעולי עלה בכ-6% לכ-60.2 מיליון שקל

הרווח התפעולי עלה בכ-2.5% לכ-33 מיליון שקל

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-404.5 מיליון שקל, כ-13% מסך המאזן

שי דהן, מנכ"ל משותף באלדן: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה עם שיפור בהכנסות וכן המשך שיפור הרווח הגולמי והתפעולי. אנו פועלים להמשיך את מגמת שיפור הפעילות והשבחתה וכן פועלים להורדת עלויות המימון. לאחרונה הנפקנו נע"מ סדרה 7 בתמורה לכ-125 מיליון שקל. אנחנו מודים לציבור המשקיעים על האמון בחברה ובפעילותה."

חברת אלדן תחבורה בע"מ, מחברות הליסינג והשכרת הרכב המובילות במשק, פרסמה היום את דו"חותיה הכספיים לסיכום הרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2019.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2019:

הכנסות החברה במחצית עלו בכ-3.7% לכ-815.2 מיליון שקל, לעומת כ-786.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים בתקופה עלו בכ-3.3% לסך של כ-514.8 מיליון שקל, לעומת כ-498.4 שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות מגזר זה נבע בעיקרו מגידול בהכנסות משכירות המיוחסות לפעילות המגזר, בעקבות עלייה בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר ובתמורה הממוצעת לרכב. זאת, בקיזוז קיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות בעקבות ירידה בכמות כלי הרכב שנמכרו.

במגזר השכרת כלי רכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים בתקופה הסתכמו לכ-160.3 מיליון שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. גידול בהכנסות ממכירת כלי רכב המשויכים למגזר, קוזז כתוצאה מקיטון בהכנסות משכירות.


במגזר הסחר ההכנסות מלקוחות חיצוניים בתקופה עלו בכ-10.3% לסך כ-137.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-124.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות מיוחס לגידול בכמות כלי הרכב שנמכרו, וגידול בתמורה הממוצעת לרכב. מגזר הסחר הינו מגזר חדש הכולל את מכירת כלי הרכב החדשים ("אפס ק"מ") שנרכשו מיבואנים וטרם שימשו במגזרי הפעילות האחרים.

הרווח הגולמי במחצית עלה בכ-2.1% לכ-143.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-140.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי הסתכם בכ-17.6%, לעומת שיעור של כ-17.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בתקופה עלה בכ-6% לכ-60.2 מיליון שקל, לעומת כ-56.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי עלה לכ-7.4%, לעומת שיעור רווח תפעולי של כ-7.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המימון, נטו במחצית הסתכמו בכ-53.1 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון, נטו בסך כ-46.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות המימון בהשוואה לתקופות הקודמות הושפע בעיקר מעלייה בהפרשי הצמדה בגין התחייבויות צמודות מדד, עקב עלייה במדד המחירים לצרכן, בקיזוז ירידה בגובה ריבית הגיוס הממוצעת.

הרווח הנקי במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכם בכ-5.8 מיליון שקל, לעומת כ-7.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי מיוחס לגידול, כאמור, בהוצאות המימון, נטו.

הרווח הכולל בתקופה הסתכם לכ-4.4 מיליון שקל, לעומת כ-8.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ניצולת צי הרכב (שיעור תפוסה ממוצע) עלה במחצית לכ-84.9%, לעומת 84.8% בתקופה המקבילה ב-2018.

עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2019:

הכנסות החברה ברבעון עלו בכ-4% לסך של כ-411.5 מיליון שקל, לעומת כ-395.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים ברבעון עלו בכ-5.3% לסך של כ-268 מיליון שקל, לעומת כ-254.5 שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מגזר זה נבע בעיקרו מגידול בהכנסות משכירות המיוחסות לפעילות המגזר, בעקבות עלייה בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר ובתמורה הממוצעת לרכב. בנוסף, חל גידול בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות בעקבות עליה בכמות כלי הרכב שנמכרו ובתמורה הממוצעת לרכב.

במגזר השכרת כלי רכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים ברבעון עלו בכ-12.5% לכ-87.9 מיליון שקל, לעומת כ-78.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מגזר זה נבע בעיקרו מגידול בהכנסות ממכירת כלי רכב המשויכים למגזר, בקיזוז קיטון בהכנסות משכירות כתוצאה מקיטון בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר.


במגזר הסחר ההכנסות מלקוחות חיצוניים הסתכמו ברבעון בכ-54.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-61.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון בהכנסות ממגזר מיוחס לקיטון בכמות כלי הרכב שנמכרו.

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-3.8% לכ-75.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-72.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי הסתכם בכ-18.4%, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-2.5% לכ-33 מיליון שקל, לעומת כ-32.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי הסתכם לכ-8%, בדומה לרבעון אשתקד.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לכ-32.6 מיליון שקל, לעומת כ-25.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון הושפע בעיקר מעלייה בהפרשי הצמדה בגין התחייבויות צמודות מדד, בקיזוז ירידה בגובה ריבית הגיוס הממוצעת.

הרווח הנקי לרבעון הסתכם לכ-0.8 מיליון שקל, לעומת כ-5.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל ברבעון הסתכם לכ-0.2 מיליון שקל, לעומת כ-5.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ניצולת צי הרכב (שיעור תפוסה ממוצע) הסתכם ברבעון לכ-83.5%, לעומת 84.5% ברבעון המקביל ב-2018.

נתונים ממאזן החברה:

ההון העצמי של החברה נכון ל-30.6.2019 הסתכם בכ-404.5 מיליון שקל, ומהווה כ-13% מסך המאזן.

מזומנים ושווי מזומנים של החברה נכון ל-30.6.2019 עומד על סך של כ-149.7 מיליון שקל.

אירועים בולטים בתקופת הדו"ח וסמוך לאחריו:

באוגוסט 2019 גייסה החברה כ-125 מיליון שקל באמצעות הנפקה לציבור של נע"מ 7.

באפריל 2019 חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך של 8 מיליון שקל.

בחודש מרץ 2019 גייסה החברה כ-252 מיליון שקל באמצעות הרחבת אג"ח מסדרה ה'.

בחודש פברואר 2019 דיווחה החברה כי פרק מישור (חברת בת בבעלות מלאה של החברה) קיבלה הודעה על מימוש אופציה שניתנה לצד שלישי ע"י קבוצת רוכשים, בנוגע לזכויות בנכס מקרקעין בנתניה. במהלך חודש מרץ 2019 הושלמה העסקה והתקבלה התמורה.

בחודש פברואר 2019 גייסה החברה כ-146 מיליון שקל באמצעות הנפקה לציבור של נע"מ 6.

קבוצת אלדן תחבורה בע"מ הינה אחת מחברות הליסינג והשכרת הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בעיקר בתחומי הליסינג התפעולי והשכרת כלי רכב . כמו כן, לחברה פעילות בתחום הנדל"ן המניב. החברה מפעילה צי של כ-35,000 כלי רכב והיא מפעילה עשרות סניפים ונקודות שרות ומכירה ברחבי הארץ. החברה נמצאת בבעלות מר יוסף דהן, המכהן כיו"ר החברה, ומנוהלת על ידי שי ושלמה דהן. איגרות החוב של החברה החלו להיסחר בבורסה בתל-אביב במרץ 2015.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il