- משרד הכלכלה והתעשייה מקצה 57 מלש"ח להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > מחשבים וטכנולוגיה

- משרד הכלכלה והתעשייה מקצה 57 מלש"ח להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה


משרד הכלכלה והתעשיה
התעשייה הישראלית צועדת קדימה - משרד הכלכלה והתעשייה מקצה 57 מלש"ח להטמעת טכנולוגיותולהעלאת הפריון בתעשייה, מהרו להגיש בקשות!
שלמה אטיאס מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה: "תכניות אלו מיועדות לסייע לתעשייה הישראלית לצעוד קדימה, להשקיע הן בהון הפיזי והן בהון האנושי, לצאת בתוכניות להעלאת הפריון, להשקיע בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות ולהתחרות בשווקים גלובליים. אני פונה לתעשיינים להגיש בקשות. התקופה האחרונה, יותר מתמיד, מוכיחה לנו כי עלינו להמשיך לנוע קדימה ומי שלא ישכיל לעשות זאת יישאר מאחור. אנו ברשות להשקעות עומדים לרשותכם לכל שאלה ויחד אתכם נוביל את התעשייה והכלכלה בישראל קדימה"

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, יוצאת במספר מקצים בהיקף תקציב של 57 מיליון שקלים, במטרה לעודד את צמיחתה של התעשייה וקידומה לקראת האתגרים הצפויים בשנים הקרובים. בתוך כך, העלאת הפריון בענפי התעשייה השונים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים והטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ לשם סיוע למפעלים תעשייתיים לבצע את המעבר לייצור מבוסס Industry 4.0 באמצעות השתתפות בסיכון הכרוך בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות.

תכנית להעלאת הפריון בתעשייה

רמת הפריון והשינוי בו תלויים במספר גורמים, בהם ההון האנושי במשק, מלאי ההון הפיזי, הרמה הטכנולוגית של המפעל ויעילות הניצול של גורמי הייצור, מציע המסלול דרכי פעולה שונות, בהן יש בכדי לשפר את מדדי הפריון (הערך המוסף למשרה והערך המוסף לשעה) בלפחות 30% וכך להעלות את רמת הפריון במפעל או בקו ייצור.

התכנית מעניקה סיוע עבור ביצוע תכנית להעלאת הפריון. בקשות שיאושרו, יהיו זכאיות גם לסיוע עבור עלות הכנת תכנית העבודה.

התכנית מיועדת לתאגידים המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון שלהם במפעל ספציפי בתאגיד או בקו ייצור, ובלבד שעיקר העיסוק של המפעל הוא באחד מענפי התעשייה השונים הכלולים במסלול, והכנסותיו של המפעל בישראל לא עלו על 200 מיליון ₪ בשנה הקודמת להגשת הבקשה וכן שפעילות המפעל לא עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים.

עקרונות התכנית:

על מבקש הסיוע לגבש "תכנית להעלאת הפריון בתעשייה" המתייחסת, לכל הפחות, ל-2 מרכיבים מתוך 5 המרכיבים המפורטים להלן. מרכיבים 1 ו- 2 הם מרכיבי חובה ואילו מרכיבים 3-5 הם מרכיבי רשות:

מרכיב 1: השקעה ו/או שדרוג בציוד טכנולוגי של ציוד ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה, על מנת לשפר מדדים תפעוליים כדוגמת OEE - Overall Equipment Effectiveness, פוטנציאל ייצור קיים לשעת עבודה ומדדים תפעוליים שונים לשיפור אפקטיביות הייצור במפעל בהתאם לציוד בו (מרכיב חובה);

מרכיב 2: שיפור המצוינות התפעולית (OPERATIONAL EXCELLENCE) הכוללת שיפור המדדים התפעוליים, העסקיים והפיננסיים הרלוונטיים והמציג שיפור במדדי ההוצאות התפעוליות (OPEX )כך שישפיעו על שיפור הפריון (מרכיב חובה);

מרכיב 3: שדרוג, השבחה והעצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות, על מנת להעלות את יכולותיהם המקצועיות והטכנולוגיות של העובדים (מרכיב רשות);

מרכיב 4: קידום חדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, חדשנות דרך חשיבה עיצובית (חדשנות עיצובית) או שילוב ביניהם, ובלבד שיש בהן הגדלת ערך המוסף (מרכיב רשות).

מרכיב 5: התייעלות במשאבים וחומרי גלם - שורה של מהלכים ופעולות, שעיקרן הפחתה במקור, שמטרתן לגרום למפעל לייצר יותר תפוקות בפחות משאבים וחומרי גלם, ובלבד שיש בהן הגדלת ערך המוסף ( מרכיב רשות). לעניין זה – "הפחתה במקור", כל פעולה הקשורה בעיצוב, ייצור, רכישה או שימוש בחומרים, משאבים או מוצרים המובילה להפחתת בכמות או ברעילות של הפסולת הנוצרת בתהליך הייצור במפעל.

היקף הסיוע:

עבור מפעל שמחזורו עד 10 מיליון ₪ , תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 1 מיליון ₪, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% - עד 300 אלף ₪.

עבור מפעל שמחזורו 10-75 מיליון ₪ , תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון ₪, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% - עד 1.5 מיליון ₪.

עבור מפעל שמחזורו מ200-75 מיליון ₪, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 10 מיליון ₪, כאשר שיעור הסיעו הינו 30% - עד 3 מיליון ₪.

הסיוע יינתן עבור השקעות הוניות ועבור השקעות רכות.

מסלולי ייצור מתקדם

ההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות, המכונה גם "המהפכה התעשייתית הרביעית" (industry 4.0), מחברת בין המרחב הפיזי, המרחב המקוון (הדיגיטלי) והמרחב האנושי. התפתחות זו, משנה את תהליכי התכנון והייצור הקונבנציונליים לתהליכים חכמים ומתקדמים אשר במרכזם זרימת מידע, קישוריות או ניטור, איסוף וניתוח נתוני ייצור לצורך יצירת ערך בתהליכי הייצור או שרשרת האספקה.

בהתאם לכך, גיבשה הרשות שני מסלולים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל או בקו ייצור במפעל לצורך שיפור התוצאות העסקיות של המפעל בכל הארץ.

אופן חלוקת התקציב למסלולים: 65% מסך התקציב יוקצה לבקשות במסלול הראשי, יתרת התקציב תוקצה למסלולים המהירים.

מסלול ראשי - מיועד למפעלי תעשייה שלהם פעילות זעירה/קטנה/בינונית, מיועד להשקעות של למעלה מ 750- אלף ש"ח ועד 5 מיליון ₪, תקרת ההשקעה המזכה בו נקבעת בהתאם לגודל הפעילות.


שיעור הסיוע ומענק בונוס במסלול הראשי:

אזור עדיפות לאומית
מענק בונוס 10%
שיעור הסיוע 20%

יתר הארץ
מענק בונוס 5%
שיעור הסיוע 15%

מועד מתן הסיוע
במקביל לביצוע שוטף של ההשקעות המזכות וכן לעמידת מבקש הסיוע באבני הדרך כפי שיקבעו על הוועדה ו"תכנית העבודה" שאושרה על ידי הוועדה


מועד מתן מענק בונוס
לאחר הגשת "דוח ביצוע-סופי" ואישורו, ובכפוף לעמידת מבקש הסיוע ביעדי "תכנית העבודה".

מסלולים מהירים

תת מסלול א' – מסלול מהיר – דיגיטציה ואוטומציה בעידן הקורונה.
מסלול זה מיועד למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות זעירה/קטנה/בינונית ובו תקרת ההשקעה המזכה הינה ע"ס 200,000 ₪.

תת מסלול ב' - מסלול מהיר – דיגיטציה ואוטומציה בעידן הקורונה.
מסלול זה מיועד למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות זעירה/קטנה/בינונית ובו תקרת ההשקעה המזכה הינה ע"ס 750,000 ₪.


שיעור הסיוע במסלולים המהירים:
אזור עדיפות לאומית 30% מהתכנית המאושרת
יתר הארץ 20% מהתכנית המאושרת


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il