TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > > ניתוחי שוק אנליסטים

מידרוג קובעת דירוג A2.il באופק יציב למסגרת גיוס אגרות חוב בסך של עד 350 מיליון ₪ ע"נ שתנפיק אנרג'יקס בע"מ


מידרוג
תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה לפעילותה השוטפת ולמימון פעילותה העסקית. דירוג זה חל גם על אגרות החוב במחזור (סדרות א' ו-ב') שהנפיקה החברה וכן על דירוג המנפיק. אופק הדירוג של אגרות חוב אלו וכן של דירוג המנפיק הינו יציב
מידרוג קובעת דירוג A2.il באופק יציב למסגרת גיוס אגרות חוב בסך של עד 350 מיליון ₪ ערך נקוב (באמצעות הרחבת סדרות אג"ח א' או ב' של החברה) שתנפיק אנרג'יקס בע"מ תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה לפעילותה השוטפת ולמימון פעילותה העסקית. דירוג זה חל גם על אגרות החוב במחזור (סדרות א' ו-ב') שהנפיקה החברה וכן על דירוג המנפיק. אופק הדירוג של אגרות חוב אלו וכן של דירוג המנפיק הינו יציב

במסגרת הדירוג נלקחו בחשבון, בין היתר, השיקולים הבאים: (1) החברה פועלת בארץ ובעולם, בענף ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, המוערך על ידי מידרוג כבעל סיכון בינוני; (2) בחלק מהמדינות בהן פועלת החברה, הסביבה הרגולטורית בענף מוסדרת ומעוגנת בחוק וכוללת אסדרה תעריפית, הממתנת באופן משמעותי סיכוני ביקושים ו/או תלות בתעריף משתנה ויוצרת ודאות גבוהה, בקשר עם תזרים המזומנים הצפוי, לטווח ארוך. עם זאת, בטווח הבינוני, עם הרחבת הפעילות בשווקים המפותחים, השפעת אסדרות אלו הולכת וקטנה; (3) חסמי הכניסה לענף ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות הינם נמוכים ביחס לענף ייצור החשמל באמצעות תחנות כוח קונבנציונליות, המאופיין בחסמי כניסה גבוהים, בין היתר, בשל הצורך בהשקעות הוניות משמעותיות, לצד מורכבות טכנולוגית והנדסית; (4) מגמת הצמיחה המאפיינת את ענף האנרגיות המתחדשות בארץ ובעולם, הנתמכת, בין היתר, בקביעת יעדים לקידום אנרגיות מתחדשות; (5) אסטרטגיית החברה ליצור תמהיל גיאוגרפי מגוון, הכולל מכירת חשמל בשווקים מפותחים ובעלי אסדרה תומכת ורגולציה שקופה; (6) החברה פועלת בכל שרשרת הערך בחלק מהפרויקטים אשר בבעלותה, כאשר היא משמשת כיזם, קבלן הקמה וקבלן תפעול ותחזוקה בפרויקטים אלה. פעילות זו חושפת את החברה לסיכונים נוספים הקשורים להקמה, תפעול ותחזוקה של המתקנים, הממותנים בסיכון ענף הפעילות ומורכבות טכנולוגית פשוטה יחסית. כמו כן, אנו מעריכים כי פעילות בכל שרשרת הערך מגדילה את התשואה המתקבלת מפרויקטים אלו; (7) נתח השוק של החברה צפוי לגדול באופן משמעותי בשנים הקרובות, עם הפעלתם המסחרית של פרויקטים חדשים בכל מדינות הפעילות של החברה; (8) לחברה קיימת תלות בלקוח מהותי בישראל, אשר הינו בעל איתנות פיננסית גבוהה. להערכתנו, בטווח הבינוני-ארוך, פיזור לקוחות החברה צפוי לגדול, בין היתר, בעקבות המשך הרחבת הפעילות בארה"ב ובפולין; (9) חשיפה לשווקים הפיננסיים, לריביות, שערי חליפין וסיכוני האשראי של המדינות בהן פועלת החברה. להערכתנו, סיכוני האשראי הנגזרים מפעילות החברה בארה"ב ופולין הינם נמוכים יחסית; (10) הפעילות הפרויקטאלית, הממומנת ברמת החברות הבנות בחוב Non-Recourse, אשר מחד גיסא, מספקת תעריפים קבועים בהסכמים ארוכי טווח, התומכים בוודאות תזרים המזומנים של החברה, ומאידך גיסא, מאריכה את יחסי הכיסוי ברמת הדוח המאוחד; (11) ודאות תזרים המזומנים של החברה מוערכת כטובה, נוכח יציבותם, רווחיותם וחוסנם הפיננסי של הפרויקטים אותם מחזיקה החברה, כאשר נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ביום 30.09.2021, הסתכם היקף ה-EBITDA[1] בכ-185 מיליון ₪, בעוד שהיקף המקורות מפעילות (FFO) הסתכם בכ-150 מיליון ₪; (12) רמת המינוף הנוכחית של החברה מוערכת על ידי מידרוג כנמוכה יחסית, כפי שמשתקף ביחס החוב ברוטו מותאם לסך המקורות ההוניים (CAP) של כ-57% ליום 30.09.2021. עם זאת, רמת המינוף של החברה צפויה לגדול בשנים הקרובות; (13) גמישותה הפיננסית של החברה טובה ומתבטאת, בין היתר, בנגישות גבוהה לשוק ההון ומנכסים משמעותיים שאינם משועבדים. יתרות הנזילות של החברה עמדו על כ-355 מיליון ₪ במאוחד, וכ-69 מיליון ₪ בסולו נכון ליום 30.09.2021. להערכתנו רמת הנזילות תישמר גבוהה בשנים הקרובות; (14) לחברה תכנית השקעות מאסיבית הכוללת הקמה ופיתוח של מספר פרויקטים בארץ ובעולם. תכנית ההשקעות הביאה לגידול מהותי בהוצאות ה-Capex במהלך השנים האחרונות, בסכומים שנתיים של מאות מיליוני ₪ והיא צפויה להמשיך ולהתרחב; (15) נחיתות מבנית ותזרימית של החברה ביחס לחובות הבכירים בפרויקטים בהם היא מחזיקה; (16) השליטה בחברה (53.38%) הינה בידי חברת אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ[2] (להלן: "אלוני-חץ" ו/או "החברה האם"), אשר סיפקה תמיכה פיננסית בדרכים שונות בחברה, בעת הצורך, בשנים האחרונות. כמו כן, מנהלי אלוני-חץ מעורבים באופן פעיל בפעילות החברה; (17) בשנים 2021-2020 החברה חילקה וצפויה לחלק דיבידנדים מהותיים, בשיעור של מעל ל-70% מהרווח הנקי. להערכתנו, צפויות חלוקות דיבידנד בשיעורים מהותיים מהרווח הנקי גם בשנים הקרובות.

בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג, החברה תתמקד בשנים הקרובות בפיתוח הפרויקטים בשלב ההקמה ובמקביל לכך, תקדם את הקמתם של פרויקטים נוספים, אשר נמצאים טרם שלב הסגירה הפיננסית, בארץ ובחו"ל. הנחנו כי החברה תפתח את הפרויקטים הנמצאים טרם סגירה פיננסית ובהתאם לכך, תידרש להשקעות Capex גבוהות, בטווח רחב שבין 2.0-1.0 מיליארד ₪ בשנים הקרובות. כמו כן, נלקח בחשבון כי החברה תעמוד בלו"ז ובמסגרת התקציבית לפיתוח הפרויקטים המצויים בתקופת ההקמה, לצד שמירה על יתרות נזילות מהותיות ונגישות טובה לשוק ההון. בנוסף, הבאנו בחשבון כי הפרויקטים המניבים של החברה יוסיפו לעמוד ביעדי ביצוע גבוהים לאורך שנות פירעון החובות בפרויקטים אשר בבעלותה, וללא תקלות מהותיות. כמו כן, נציין כי תרחיש הבסיס של מידרוג אינו כולל את השפעות פעילות חברת NCRE על תוצאות החברה.

על פי תרחיש הבסיס של מידרוג, היקף ה-EBITDA צפוי לעמוד על כ-200 מיליון ₪ בשנת 2021, לגדול מהותית לטווח שבין 400-350 מיליון ₪ בשנת 2022, על רקע השלמת הקמת פרויקטים חדשים בארה"ב ובפולין ולאחר מכן לגדול מהותית בשנת 2023 מעל ל-500 מיליון ₪, לאחר הפעלה מסחרית של מספר פרויקטים מהותיים נוספים, כולל בישראל. היקף המקורות מפעילות (FFO) צפוי לעמוד על כ-140 מיליון ₪ בשנת 2021, ולגדול לטווח שבין 400-300 מיליון ₪ בשנים 2023-2022. להערכתנו, יחסי הכיסוי של החברה צפויים להיחלש בטווח הקצר-בינוני, כתוצאה משיעור מינוף גבוה יחסית ברמת הפרויקטים החדשים, כמקובל בתחום הפעילות, כנגד נכסים בעלי תזרימים ארוכי טווח ובהלימה למח"מ החוב הפרויקטלי. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, ביחס חוב ל-FFO, אשר צפוי לנוע בטווח גבוה שבין 18.0-12.0, בשנים 2023-2021, בהן תידרש החברה להשקעות Capex גבוהות בהקמת פרויקטים חדשים. כמו כן, הנחנו כי רמת המינוף של החברה תעלה מהותית, כפי שמשתקף ביחס החוב ברוטו לסך המקורות ההוניים (CAP), ותנוע בטווח שבין 60%-70% בשנים הקרובות. הנחנו כי נוכח תכנית ההשקעות המאסיבית (כמפורט לעיל), תשמור החברה על רמת מינוף סבירה, תוך יצירת הלימה בין גיוסי החוב לאורך השנים להון העצמי שלה.

אופק הדירוג

אופק הדירוג היציב נתמך במעמדה העסקי האיתן של החברה, ודאות גבוהה של תזרימי המזומנים מהפרויקטים השונים ומאיתנותה הפיננסית.

גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג:

· שיפור הפרופיל העסקי של החברה, באמצעות הרחבת פעילותה ומקורותיה התזרימיים

· שיפור מהותי ביחסי הכיסוי התזרימיים של החברה

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:

· שינוי בפרופיל הסיכון הענפי, לרבות הרעה בסביבה הרגולטורית התומכת

· הרעה משמעותית ביחסי המינוף, האיתנות הפיננסית, ויחסי כיסוי החוב

· גידול בסיכון הפעילות של נכסי הבסיס של החברה

אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ - נתונים פיננסיים עיקריים, במיליוני ₪


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il