שיכון ובינוי - תגובה לדוחות 20.Q4 והעלאת מחיר יעד - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > > המלצות אנליסטים

שיכון ובינוי - תגובה לדוחות 20.Q4 והעלאת מחיר יעד


לידר שוקי הון
קניה - מחיר יעד 30 ₪ רז דומב, לידר שוקי הון

איך היה הדו"ח ?
הדוח כלל יציבות בשורת ההכנסות, לצד שיפור ברווחיות, בעיקר כתוצאה מסיום שלב ההקמה של נתיבי האגרה בארה"ב והפסקת רישום הפסדים בגין שלב הקבלנות.
• ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-1.8 מיליארד ₪, בדומה לרמת ההכנסות ברבעון המקביל.
• הרווח הגולמי הסתכם בכ-337 מיליון ₪, כ- %19.2 מההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של כ- 230 מיליון ₪ ברבעון המקביל, כ- מההכנסות 13%.
• הרווח התפעולי הסתכם בכ-173 מיליון ₪, כ-%9.9 מההכנסות, בהשוואה להפסד תפעולי של כ -17 מיליון ₪ ברבעון המקביל.
• הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם הרבעון בכ-110 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ-88 מיליון ₪ ברבעון המקביל.

האם הדוח מלמד על העתיד? שנת 2020 תירשם כשנה חיובית עבור שיכון ובינוי. לאורך השנה החברה המשיכה לקדם את האסטרטגיה שלה במגוון פעילויות, תוך ביצוע עסקאות וזכייה במכרזים שיתמכו בתוצאות החברה בעתיד.

העמקת דריסת הרגל בתחום האנרגיה. שיכון ובינוי סימנה את תחום האנרגיה כאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים שלה לשנים הקרובות. לאור זאת, במהלך השנה ביצעה החברה שורה של עסקאות, לרבות רכישת תחנת הכוח רמת חובב, סגירה פיננסית ותחילת הקמה של תחנת כוח אתגל, רכישה של פרויקט PV מניב בקליפורניה ורכישת זכויות בפרויקט להקמת תחנה כוח בטקסס.
כל הצעדים הנ"ל מחזקים את כוחה של שיכון ובינוי בתחום ומקרבים אותה לעבר הנפקת החברה הבת הפועלת בתחום האנרגיה, אשר עשויה להביא להצפת ערך משמעותית עבור שיכון ובינוי.

צבר הזמנות חזק ויציב. צבר ההזמנות הנוכחי של החברה בתחום הביצוע מסתכם בכ- 12.1 מיליארד ₪, לא כולל פרויקטים נוספים בהיקף של כ-5.9 מיליארד ₪ בהם זכתה הקבוצה וטרם נחתם הסכם בגינם, לרבות פרויקט קריית המודיעין.

הצבר המשמעותי מחזק את הבטחון שלנו ביחס ליכולתה של שיכון ובינוי להציג תוצאות חיוביות בתחום הקבלנות. בנוסף, הסביבה העסקית התומכת וההשקעה הדרושה בתשתיות בישראל, צפויות להמשיך ולספק לשיכון ובינוי הזדמנויות נוספות לזכייה במכרזים
חדשים שיגיעו לשוק בשנים הקרובות.

מה לעשות עם המניה? שיכון ובינוי נהנית מסביבה עסקית תומכת בכל חטיבות הפעילות שלה. אנו מעריכים, כי שיכון ובינוי תמשיך להיות ממוצבת כאחת מהשחקניות המובילות בישראל, דבר אשר יאפשר לה להמשיך ולזכות בפרויקטים ומכרזים נוספים בעתיד ולשמור על נתח השוק שלה.
צבר הפרויקטים הנוכחי של החברה, מאגר הנכסים והקרקעות שלה, הניסיון העשיר של החברה והנהלתה יסייעו לחברה לרשום תוצאות חיוביות גם בעתיד. כאשר אנו מזהים פוטנציאל משמעותי במיוחד להצפת ערך בייזום בקרקעות ההיסטוריות של החברה וקידום פרויקטים בעיקר בתחום המגורים, קידום התחדשות עירונית והנפקת פעילות האנרגיה.
הגשת כתב האישום בכפוף לשימוע עלולה להשפיע לרעה על פעילות החברה, אך בשלב זה אנו מעריכים, כי לא תהיה לדבר השפעה על הפעילות השוטפת של החברה.
לאור האמור, אנו ממשיכים להמליץ על החברה בקניה ומעלים את מחיר היעד ל-30 ₪ למניה.
קניה - מחיר יעד 30 ₪


מתודולוגיה וגורמי סיכון:
מתודולוגיה: הערכנו את שוויה של החברה על פי מודל היוון תזרים מזומנים .
גורמי סיכון:
• גורמים מאקרו כלכליים, משברים פיננסים בשווקי העולם.
• מט"ח – תלות בחוזק המטבעות במדינות הפעילות.
• הרעה במצב הכלכלי בארץ ובמדינות הפעילות עלולה לגרום להרעה בפעילות החברה.
• ירידה במחירי הנדל"ן המניב בארץ ובמדינות הפעילות ישפיעו על תוצאות החברה ושווייה.
• העלאת הריבית בארץ ובעולם יכולה להשפיע לרעה על החברה.
• מצוקת מימון בבנקים ובשוק ההון עלולה להעלות את הסיכון בחברה.


רז דומב, נדל״ן
raz@leadercm.co.il | 03-6845662
שיכון ובינוי
08.04.2021
לידר שוקי הון – מחלקת מחקר 2
העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים | ללקוחות כשירים בלבד
ראו גילוי נאות בסוף המסמך
גילוי נאות
פרטי התאגיד
לידר ושות ' בית השקעות בע"מ
רח' הארבעה 21 ,תל- אביב
03-6845757:טל
גילוי מטעם התאגיד
1 .מכין עבודת האנליזה הינו עובד לידר ושות' בית השקעות בע"מ )"לידר"(.
2 .דוח זה מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור וכן על הערכות, אומדנים ומידע אחר אשר לידר מניחה שהינו מהימן וזאת מבלי
שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. הדוח אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המפורט
בו.
3 .הדוח מיועד ללקוחות כשירים בלבד כחומר מסייע. אין לראות בדוח זה ובמידע והניתוח הכלולים בו הזמנה, הצעה או ייעוץ לרכישה
ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המתוארים בו )להלן יחדיו: "ניירות ערך"( ו/או ניירות ערך אחרים כלשהם .
4 .הדוח אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיעים ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות, הפרטים והנסיבות
הקשורות בו, והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. לפיכך, דוח זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף
לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם .
5 .המסתמך על דוח זה עושה כן על אחריותו בלבד ולידר, עובדים ונושאי משרה בה, בעלי השליטה בה, וחברות בנות או קשורות שלהם
)להלן יחדיו: "קבוצת לידר"( לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בדוח זה ו/או
כתוצאה מהסתמכות עליו ואינם ערבים או אחראים למהימנות המידע המפורט בדוח זה.
6 .תאגידים מקבוצת לידר עוסקים, בין היתר, בהפצת ניירות ערך, חיתום, שיווק השקעות, מסחר בניירות ערך, השקעה בניירות ערך
לחשבון עצמם, ברוקרג' ותיווך בעסקאות ניירות ערך, ביצוע פעולות בבורסה, בנקאות להשקעות ופעילויות אחרות בשוק ההון .
7 .חברות מקבוצת לידר וגופים קשורים לה מחזיקים ו/או עשויים להחזיק ו/או לבצע פעולות קניה ומכירה, מעת לעת, במישרין ו/או
בעקיפין בניירות ערך הנסקרים בדוח זה, הן לפני פרסומו, הן בזמן פרסומו והן לאחר פרסומו, וכן עשויים לבצע פעולות בניירות הערך
הנ"ל על פי שיקול דעתם העצמאי שלא באופן התואם למסקנת הדוח. כמו כן חברות מקבוצת לידר וגופים קשורים לה עשויים לתת
שירותי הפצה ו/או חיתום ו/או ברוקרג' ו/או בנקאות להשקעות ו/או שירותים אחרים בקשר לניירות הערך ולתאגידים נשוא דוח זה
ולקבל תמורה בגין שירותים אלה, וכן עשויים להיות קשורים בקשרים עסקיים עם התאגידים המתוארים בדוח זה .
8 .במהלך שנים עשר החודשים האחרונים נתנה לידר הנפקות )1993 )בע"מ מקבוצת לידר שירותי גיוס הון והפצה בהנפקות של חברות
מקבוצת שיכון ובינוי, ועשויה, כמו גם חברות אחרות מקבוצת לידר, לתת להן או לחברות קשורות להן שירותים בעתיד ולקבל תמורה
בגין השירותים הנ"ל.
סולם המלצות
קניה - תשואת של מעל %20 בשנה הקרובה
ת. יתר - תשואת יתר של %10%-20 בשנה הקרובה
ת. שוק - תשואה של +/- %10 בשנה הקרובה
ת. חסר - תשואת חסר של %10%-20 בשנה הקרובה
מכירה - תשואת חסר של מעל %20 בשנה הקרובה
פרטי מכין עבודת אנליזה
שם: רז דומב, רו"ח
כתובת: רח' הארבעה 21 ,תל -אביב
e-mail : raz@leadercm.co.il
השכלה:
A.B .מנהל עסקים התמחות בחשבונאות – המסלול האקדמי המכללה למנהל.
לידר שוקי הון – מחלקת מחקר 3
העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים | ללקוחות כשירים בלבד
ראו גילוי נאות בסוף המסמך
ניסיון מקצועי:
• לידר שוקי הון – אנליסט )יוני 2017 ואילך(.
• Young & Ernst קוסט פורר גבאי את קסירר, מחלקה כלכלית – אנליסט )2014-2017 .)
• חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון- התמחות בחשבונאות ) 2012-2014.)טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il