י.ח. דמרי: ההכנסות ברבעון השני של 2019 עלו בכ-11% לכ-261.4 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהי.ח. דמרי: ההכנסות ברבעון השני של 2019 עלו בכ-11% לכ-261.4 מיליון שקל


יגאל דמרי, בעלים של חברת י.ח דמרי
הרווח הנקי ברבעון - כ-24.4 מיליון שקל
ההכנסות ברבעון השני של 2019 עלו בכ-11% לכ-261.4 מיליון שקל

הרווח הנקי ברבעון - כ-24.4 מיליון שקל

החברה מכרה 87 דירות ברבעון השני 2019

החברה בונה כיום כ-2,204 יח"ד ב- 11 פרויקטים ברחבי הארץ

יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי: "אנו מסכמים את הרבעון השני של שנת 2019 עם גידול בהכנסות תוך המשך הרחבת פעילות החברה וביסוס מיצובה כשחקנית מובילה בשוק המגורים הישראלי. נכון להיום, מקימה החברה למעלה מ-2,200 יחידות דיור ב-11 פרויקטים ברחבי הארץ, ובוחנת כל העת עסקאות חדשות שיבטיחו את המשך צמיחתה העתידית".

חברת י.ח. דמרי, מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2019.

עיקרי תוצאות רבעון שני 2019

הכנסות החברה ברבעון השני 2019 עלו לכ-261.4 מיליון שקל, לעומת כ-235.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול מיוחס לתמהיל הפרויקטים ושיעורי הביצוע בכל הפרויקטים.

הרווח הגולמי ברבעון השני 2019 הסתכם בכ-53.6 מיליון שקל (כ-20.5% מההכנסות) לעומת כ-63.9 מיליון שקל (כ-27% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הגולמי ובשיעורו מיוחס בעיקר לתמהיל הפרויקטים.

הרווח התפעולי של י.ח. דמרי ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-42 מיליון שקל לעומת כ-48.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נבע מהקיטון ברווח הגולמי, בקיזוז ירידה שנרשמה בהוצאות מכירה ושיווק ובהוצאות הנהלה וכלליות.

הרווח הנקי ברבעון השני 2019 הסתכם בכ-24.4 מיליון שקל לעומת כ-28.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון השני לשנת 2019 מכרה חברת י.ח דמרי 87 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-140 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 85 יח"ד והתמורה הינה כ-135.4 מיליון שקל) לעומת כ-102 יח"ד בישראל ברבעון המקביל אשתקד בתמורה כספית של כ-161.5 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 99 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-149.8 מיליון שקל). בחו"ל מכרה החברה 6 יח"ד ברבעון השני של 2019 בתמורה כספית של כ-1.3 מיליון שקל. ברבעון המקביל אשתקד, מכרה החברה 5 יח"ד בתמורה כספית של כ-1.1 מיליון שקל.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה, נכון ל-30 ביוני 2019, הסתכם בכ-1.14 מיליארד שקל ומהווה כ-36% ממאזן החברה.

נכון ליום 30.6.2019 בונה החברה כ-2,204 יח"ד ב-11 פרויקטים ברחבי הארץ וכן 252 יח"ד בחו"ל, מתוכן נמכרו 872 יח"ד (חלק החברה 796 יח"ד) בתמורה כספית כוללת של כ-1.34 מיליארד שקל (חלק החברה 1.19 מיליארד שקל).

מתאריך 1.7.2019 עד ל-14.8.2019 מכרה החברה 40 יח"ד בארץ בתמורה כספית של כ-74.7 מיליון שקל (חלק החברה הינו כ-65.3 מיליון שקל) ויחידת דיור אחת בחו"ל בתמורה כספית של
כ-0.2 מיליון שקל.

עיקרי תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2019

הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2019 עלו בכ-12.7% לכ-500 מיליון שקל, לעומת כ-443.6 מיליון שקל בתקופה במקבילה אשתקד. הגידול מיוחס לתמהיל הפרויקטים ושיעורי הביצוע בכל הפרויקטים.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-114 מיליון שקל (כ-22.8% מההכנסות) לעומת כ-122.6 מיליון שקל (כ-27.6% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הגולמי ובשיעורו מיוחס בעיקר לתמהיל הפרויקטים.

הרווח התפעולי של י.ח. דמרי במחצית הראשונה של שנת 2019 עלה בכ-26% לכ-115.4 מיליון שקל לעומת כ-91.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול מיוחס בעיקר לרווח שרשמה החברה בתקופה בעקבות השלמת עסקת מכירת נכס בפרויקט סיטי טאוור אשדוד.

הרווח הנקי במחצית שנת 2019 עלה לכ-72.7 מיליון שקל לעומת כ-56.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במחצית הראשונה של שנת 2019 מכרה חברת י.ח דמרי 192 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-297.5 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 185 יח"ד והתמורה הינה כ-286.5 מיליון שקל) לעומת כ-215 יח"ד בישראל בתקופה המקבילה אשתקד בתמורה כספית של כ-334.2 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 208 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-317.9 מיליון שקל). בחו"ל מכרה החברה 8 יח"ד במחצית הראשונה של 2019 בתמורה כספית של כ-1.7 מיליון שקל בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו:

ביוני 2019 התקשרה החברה בהסכם לרכישת 50% מהזכויות במגרש באשדוד בשטח של כ-5,500 מ"ר עם ייעוד מסחרי, בתמורה לכ-6.5 מיליון שקל בתוספת מע"מ. החברה שילמה את מלוא התמורה בחודש יולי 2019.

במאי 2019 אישרה מידרוג מחדש דירוג A1.il באופק יציב לאגרות החוב של החברה וכן דירוג
P-1.il לסדרת הנעמ"ים הקיימת נע"מ-1, בהיקף של עד 70 מיליון שקל.

במאי 2019 זכתה הצעת החברה בהתמחרות לרכישת זכויות במגרש בגבעת שמואל לבניית 94 יח"ד. הצעת החברה הינה בסך של 87 מיליון שקל בתוספת מע"מ. ביוני 2019 ניתן אישור ביהמ"ש להתקשרות. נכון למועד הדו"ח שילמה החברה 15% מהתמורה והינה נדרשת לשלם את יתרת התמורה עד לחודש ספטמבר 2019.

באפריל 2019 התקשרה החברה עם צד ג' בהסכם לרכישת זכויותיו במגרש בשטח של כ-8 דונם במרינה אשקלון, בייעוד למלונאות ולמסחר, תמורת כ-12.5 מיליון שקל בתוספת מע"מ. החברה שילמה את מלוא התמורה והעסקה הושלמה.

באפריל 2019 התקיים התנאי המתלה האחרון להשלמת העסקה לרכישת זכויות צד ג' בקרקע לבניית כ-300 יח"ד באשקלון בתמורה ל-49 מיליון שקל בתוספת מע"מ. ביוני 2019 שילמה החברה את יתרת התמורה בסך של 29.6 מיליון שקל.

במרץ 2019 נודע לחברה כי זכתה במכרז של רמ"י לרכישת זכויות בקרקע בייעוד למגורים בשכונת דרך היין באשקלון לבניית 326 יח"ד, מתוכן 228 יח"ד במחיר למשתכן ו-98 יח"ד לשיווק בשוק החופשי. תמורת העיסקה הינה בסך של כ-5.1 מיליון שקל בתוספת מע"מ בגין הקרקע וסך של כ-38.7 מיליון שקל בגין הפיתוח. החברה שילמה את מלוא התמורה בגין הקרקע והפיתוח.

בפברואר 2019 התקשרה החברה עם אגודה שיתופית חקלאית בהסכם הסבה לטובת החברה של זכות האגודה לרכישה מרמ"י בפטור ממכרז עד 20% מחלק יחסי של האגודה בקרקע באשקלון שהשיבה לרמ"י, הכוללת זכויות למגורים ולתעסוקה. למיטב הערכת החברה, חלקה של האגודה עתיד לכלול זכויות בהיקף של כ- 450 יח"ד, בתוספת זכויות לתעסוקה. הזכויות טרם הוקצו ע"י רמ"י ולפיכך אינן סופיות. התמורה בגין עיסקת הסבת הזכות הינה בסך של כ-6.8 מיליון שקל בתוספת מע"מ ובתוספת מס רכישה שיחול על האגודה. החברה שילמה את מלוא התמורה. בגין מימוש הזכות תידרש החברה לשלם דמי חכירה מהוונים מלאים לרמ"י וכן הוצאות פיתוח.

בדצמבר 2018 חתמה החברה על הסכם למכירת זכויות בשטח משרדים של כ-7,400 מ"ר לשירותי בריאות כללית בפרויקט "דמרי טאואר" בעיר אשדוד תמורת כ-80.5 מיליון שקל בתוספת מע"מ. כתוצאה מהמכירה רשמה בספריה רווח הון בסך (לפני מס) של כ-29 מיליון שקל אשר הוכר ברבעון הראשון של שנת 2019.

י.ח. דמרי, שבשליטת יגאל דמרי פועלת בישראל החל משנת 1989 ועוסקת בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ וכן עוסקת בייזום פרויקטים למסחר, מלונאות ותעשייה. בנוסף, מחזיקה החברה במספר נכסים מניבים בישראל.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il