מירלנד: ההכנסות במחצית הראשונה של 2018 גדלו בכ-90% לכ-100.5 מיליון דולר - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהמירלנד: ההכנסות במחצית הראשונה של 2018 גדלו בכ-90% לכ-100.5 מיליון דולר


מירלנד
ההכנסות ברבעון השני זינקו לכ-30.5 מיליון דולר

ההכנסות שינבעו משיווק עד כה מהשלבים 5 ו-Green Tower, צפויות להסתכם לסך של כ-44.9 מיליון דולר;


מתוכן הוכרו בדוחות הכספיים הכנסות בסך של כ-20.1 מיליון דולר;
סך התקבולים שהתקבלו בפועל מיחידות הדיור ששווקו עד כה בשלבים אלו הינו 29.9 מיליון דולר

שיעור הרווחיות הגולמית מההכנסות שהוכרו עד כה בשלבים 5 ו-Green Tower בפרויקט המגורים בסנט פטרסבורג גדל ל-17% ו- 21% בהתאמה.

ה-NOI עלה במחצית הראשונה של 2018 בכ-6.3% לכ-12.2 מיליון דולר; ה-NOI ברבעון השני עלה ל-6.2 מיליון דולר

רומן רוזנטל, מנכ"ל מירלנד: "תנופת הבנייה והשיווק של פרויקט הדגל בסנט-פטרסבורג נמשכת. מתחילת 2018 שיווקנו למעלה מ-250 דירות, השלמנו למעשה את מסירת הדירות בשלב 4 של הפרויקט ואנחנו ממשיכים בשיווק מואץ של שלב 5. בנוסף, החברה עמדה ביעדה וקיבלה היתרים לבניית השלבים 6 ו-7 בפרויקט לפני ה-30 ביוני 2018, מועד כניסתו לתוקף של החוק החדש למכר דירות ברוסיה. קבלת ההיתרים תתמוך בהמשך פיתוח ויצירת תזרים מפרויקט סנט פטרסבורג. בנכסים המניבים שלנו אנחנו ממשיכים להציג שיפור ב-NOI, וזאת על אף הפיחות החד של הרובל בחודשים האחרונים וזאת כתוצאה מהמשך אכלוס פרויקט המשרדים ונכון להיום שיעור התפוסה הממוצע בכלל הנכסים המניבים השל החברה עומד על כ-91% ושיעור התפוסה במרכזים המסחריים של החברה עומד בממוצע על כ-99%. אנחנו ממשיכים בפיתוח הנכסים הקיימים ובתהליכי התייעלות בחברה, זאת בסביבת מאקרו מאתגרת ותנודות חדות בשער החליפין של הרובל לאחרונה."

חברת מירלנד פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2018.

להלן עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2018:

סך הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2018 עלו בכ-90% לכ-100.5 מיליון דולר, לעומת כ-52.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה מהשכרה וניהול נכסים במחצית הראשונה לשנת 2018 הסתכמו בכ-17.8 מיליון דולר, לעומת כ-17.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקרו משיפור בהכנסות במונחים רובלים בנכסים המניבים של החברה.

הכנסות החברה ממכירת דירות זינקו בכ-135% במחצית הראשונה לשנת 2018 לכ-82.6 מיליון דולר, לעומת כ-35.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע ממסירה של כ-1,147 דירות בשלב 4 בפרויקט סנט פטרסבורג והכרה לראשונה בתקן חשבונאות בינלאומי מס' 15, במסגרתו הכירה החברה בהכנסה ממכירת דירות בכל השלבים הפעילים בפרויקט בהתאם לשיעור ההשלמה.

NOI מנכסים תפעוליים עלה במחצית הראשונה 2018 בכ-6.3% לסך של כ- 12.2 מיליון דולר, לעומת סך של כ-11.5 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2017. גידול ב-NOI נרשם הן במרכזים המסחריים והן בנכסי המשרדים. הגידול ב-NOI נרשם על אף פיחות של כ-10% בשער הרובל ברבעון השני.

סך הרווח הגולמי לששת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם בכ-9.1 מיליון דולר, לעומת כ-22.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקר מגידול בסעיף עלות מכירת דירות והוצאות אחזקה אחרות, זאת ברקע להכרה לראשונה בתקן חשבונאות בינלאומי IFRS15, יחד עם שינוי בחוק פדראלי מס' 21הרוסי ביחס להכרה בהכנסה.

החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2018 עם הפסד נקי של כ-26.6 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של כ-1.9 מיליון דולר במחצית הראשונה 2017. הירידה נובעת בעיקרה מהכרה בירידת ערך כתוצאה מהערכות שווי ממעריכי שווי חיצוניים ע"ס כ-16.7 מיליון דולר, ומהפרשי שער שנוצרו כתוצאה מפיחות של כ-10% בשער הרובל ביחס לדולר.

תוצאות הרבעון השני לשנת 2018:

סך הכנסות החברה ברבעון השני זינקו בכ-142% לכ-30.5 מיליון דולר, לעומת סך של כ-12.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות החברה מהשכרת נכסים ברבעון הסתכמו בכ-8.8 מיליון דולר, לעומת סך של כ-8.9 מיליון דולר ברבעון המקביל 2017.
הכנסות החברה ממכירת דירות זינקו לכ-21.8 מיליון דולר, לעומת כ-3.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ה-NOI מנכסים תפעוליים עלה ברבעון השני ל-6.2 מיליון דולר, זאת בהשוואה ל-5.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב-NOI נרשם על אף פיחות של כ-10% בשער הרובל ברבעון השני.
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-11.7 מיליון דולר, לעומת רווח גולמי של כ-13.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

החברה רשמה הפסד נקי ברבעון השני 2018 של כ-10 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-0.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

פרויקט המגורים בסנט פטרסבורג
שלב 4: בדצמבר 2017 קיבלה החברה טופס אכלוס לשלב 4 ומסירת יחידות הדיור לרוכשים החלה בחודש ינואר 2018. עד למועד הדוח נמסרו כ-1,200 יחידות דיור לרוכשים, המהוות 97% מכלל יחידות הדיור המכורות, ושווקו 1,230 מתוך 1,244 יחידות דיור, המהוות כ-99% מסך הדירות בשלב זה.
שלב 5: בתקופת הדוח שווקו 191 יחידות דיור ובסה"כ עד למועד הדוח שווקו 484 יחידות דיור מתוך 1,510 יחידות דיור המהוות כ-32% מסך יחידות הדיור בשלב זה וכ-295 מקומות חניה. לאחר תאריך הדו"ח שווקו 48 יחידות דיור נוספות.


מגדל Green Tower: בתקופת הדוח שווקו 14 יחידות דיור, ובסה"כ עד למועד הדוח שווקו 79 יחידות דיור מתוך 132 יחידות דיור המהוות כ-60% מסך יחידות הדיור בשלב זה וכ-44 חניות. לאחר תאריך הדו"ח שווקו 6 יחידות דיור נוספות.
סך ההכנסות שינבעו לחברה מיחידות הדיור והחניות ששווקו עד כה מהשלבים 5 ו-Green Tower, צפוי להסתכם לסך של כ-44.9 מיליון דולר, מתוכן הוכרו הכנסות בסך של כ-20.1 מיליון דולר וכן התקבלו כמקדמות סך של כ-29.9 מיליון דולר.

מאזן החברה ליום 30.06.2018:
סך מאזן החברה מסתכם בכ-428.9 מיליון דולר.
ההון העצמי הסתכם בכ-106.2 מיליון דולר.
לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך כולל של כ-18.4 מיליון דולר, בנוסף לכ-14.5 מיליון דולר אשר נמצאים בנאמנות עבור החברה.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח:
בחודש יוני 2018 קיבלה החברה היתרים לבניית השלבים 6 ו-7 בפרויקט לפני 30 ביוני, 2018 מועד כניסתו לתוקף של החוק החדש למכר דירות ברוסיה.
בחודש מרץ 2018 התקשרה החברה באמצעות חברה נכדה שלה ברוסיה בהסכם שכירות להשכרת שטח נוסף של כ-10,300 מ"ר, המהווה 100% משטח מבנה בבעלות החברה הנכדה בפרויקט Century. צפי ההכנסות מהתקשרות הקבוצה עם השוכר בהסכם השכירות למשך כל תקופת השכירות עומד על סך של כ-13 מיליון דולר.
בחודש פברואר 2018, גייסה החברה סכום של כ-78 מיליון שקל. גיוס זה בוצע בדרך של הרחבת סדרה ז', במסגרת הצעה פרטית. חלק מכספי ההנפקה ישמש לצורך פירעון מוקדם של הלוואה שניטלה על ידי חברה בת המחזיקה באחד מנכסיה המניבים של החברה.

חברת מירלנד דיוולופמנט, בניהולו של רומן רוזנטל, עוסקת באמצעות חברות בנות ברכישה, ייזום ופיתוח של פרויקטים בתחום הנדל"ן ברוסיה. פרויקט הדגל של החברה הוא פרויקט "טריומף" בסנט פטרסבורג בהיקף של 8,500 דירות. בנוסף, לחברה יש פעילות גם בתחום הנכסים המניבים ברוסיה.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il