TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

אבן קיסר מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה:


אבן קיסר
ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו לכ-128.5 מיליון דולר, ובשנת 2023 הכנסות של כ-565.2 מיליון דולר. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2023 בכ-66.5 מיליון דולר
בשנת 2023 החברה החלה ביישום תוכנית רה ארגון אסטרטגית אשר צפויה לתמוך בצמיחה וברווחיות ארוכת טווח

החברה צופה לשנת 2024, חסכון של כ-20 מיליון דולר והחל משנת 2025 חיסכון של כ-30 מיליון דולר, ביחס לשנת 2023, כתוצאה מפעולות הרה-ארגון האסטרטגיות

יוס שירן, מנכ"ל אבן קיסר: "בשנת 2023 הטמענו תוכנית אסטרטגית חדשה ויישמנו בהצלחה פעולות רה-ארגון משמעותיות אשר תמכו בהשגת היעדים הפיננסים העיקריים שהצבנו לעצמנו לשנה זו: תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת וגידול משמעותי ביתרת המזומנים נטו. יעדים אלו הושגו למרות סביבה מאקרו כלכלית ורגולטורית מאתגרת בשווקי היעד העיקריים שלנו. אנו ממשיכים לפעול לאופטימיזצית מקורות הייצור של החברה ברחבי העולם, ופעולות הרה-ארגון שכבר יושמו מביאות לחיסכון משמעותי בעלויות. אנו משקיעים חלק מהחסכונות הללו בחיזוק המותג, שיפור המכירות, פעילות השיווק, מחקר ופיתוח ובהרחבה של קו מוצרי הפורצלן המתקדמים של אבן קיסר, וכל זאת במטרה לשפר את הרווחיות ולהשיא ערך ללקוחותינו ולבעלי המניות שלנו".
חברת אבן קיסר, הנסחרת בנאסד"ק (סימול: CSTE), והינה חברה מובילה בפיתוח וייצור של משטחי עבודה איכותיים, פרסמה אתמול, את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה.

תוצאות רבעון רביעי 2023
ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו בכ-128.5 מיליון דולר, לעומת כ-159.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. על בסיס מטבעות קבועים, ההכנסות ברבעון הרביעי ירדו ב-19.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל כמות יחידות נמכרת נמוכה יותר. המכירות הושפעו מהאטה בפעילות הכלכלית, במיוחד בתחום השיפוצים והשדרוגים בשווקים בהם פועלת החברה, וכן מסביבה תחרותית יותר, אשר הביאו לירידה בביקוש.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם בכ-18.1% לעומת כ-19.4% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי המתואם ברבעון הרביעי עמד על 18.9%, בהשוואה ל-19.7% ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה מירידה בהכנסות, משינויים בתמהיל מוצרים, מעלייה בעלויות ייצור ליחידה בשל ספיגת עלויות קבועות נמוכה יותר, הקשורה בעיקר לקיטון בכמויות המיוצרות. אלו קוזזו באופן חלקי על ידי השיפור בעלויות הייצור.
ההוצאות התפעוליות ברבעון הרביעי של 2023 עמדו על כ-56.5 מיליון דולר (כ-43.9% מההכנסות), לעומת כ-106.1 מיליון דולר (כ-66.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. האחוז הנמוך יותר נובע בעיקר מהוצאות רה-ארגון וירידת ערך נמוכות יותר. במהלך הרבעון הרביעי רשמה החברה הוצאות רה-ארגון וירידת ערך שאינן במזומן בהיקף של כ-27.7 מיליון דולר, הקשורות לסגירת מתקן ריצ'מונד היל בארה"ב. בניכוי הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה, והוצאות הקשורות ברה-ארגון וירידת ערך, היוו ההוצאות התפעוליות כ-24.3% מההכנסות, לעומת כ-22.2% ברבעון המקביל אשתקד, כאשר השינוי נובע בעיקר מהכנסות נמוכות יותר.
החברה סיימה את הרבעון הרביעי של 2023 עם הפסד תפעולי של כ-33.2 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 75.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהפסד התפעולי נובע בעיקר מהוצאות נמוכות יותר כתוצאה מפעולות הרה-ארגון שקוזזו חלקית בשל רווח גולמי נמוך יותר.
ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי של 2023, בנטרול הוצאות בגין תגמולים שאינם מבוססי מניות במזומן, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה, הוצאות רה-ארגון וירידת ערך, והוצאות חד פעמיות אחרות, עמד על כ- 1.4 מיליון דולר, לעומת כ-5.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מההפסד התפעולי ושיעור הרווח הגולמי הנמוך.
הוצאות המימון, ברבעון הרביעי של 2023, הסתכמו בכ-3.7 מיליון דולר, לעומת כ-0.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי משקף בעיקר תנודות של שערי חליפין והשפעתם על נכסים והתחייבויות הנקובות במטבעות שונים שאינם דולר אמריקאי.
החברה סיימה את הרבעון הרביעי של 2023 עם הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-50.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-74 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי למניה ברבעון הרביעי עמד על כ-1.47 דולר, לעומת הפסד נקי למניה של כ-2.15 דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי המתואם למניה, הסתכם ברבעון בכ-0.28 דולר (בדילול מלא) על 34.5 מיליון מניות, לעומת הפסד של כ-0.02 דולר ברבעון המקביל אשתקד על בסיס מספר מניות דומה.

תוצאות שנת 2023 כולה:
ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו בכ-565.2 מיליון דולר, לעומת כ-690.8 מיליון דולר בשנה הקודמת. על בסיס מטבעות קבועים, ההכנסות בשנת 2023 היו נמוכות ב-17% בהשוואה לשנה קודמת, זאת בעיקר בשל היקף מכירות נמוך יותר.
שיעור הרווח הגולמי בשנת 2023 עמד על כ-16.3%, לעומת כ-23.6% בשנה הקודמת. שיעור הרווח הגולמי המתואם בשנת 2023 הסתכם בכ-17%, בהשוואה ל-23.8% בשנה הקודמת. ההבדל נובע בעיקר מירידה בהכנסות, מעלייה בעלויות ייצור ליחידה, בשל ספיגת עלויות קבועות נמוכה יותר, הקשורה בעיקר לקיטון בכמויות המיוצרות. אלו קוזזו באופן חלקי על ידי השיפור בעלויות היצור.
ההוצאות התפעוליות בשנת 2023 עמדו על כ-180 מיליון דולר, לעומת כ-221.9 מיליון דולר בשנה הקודמת. במהלך שנת 2023, החברה רשמה ירידת ערך שלא במזומן בסך כ-47.9 מיליון לפני מס הקשורה לסגירת מתקני הייצור בשדות ים (ישראל) וריצ'מונד היל (ארה"ב). בניכוי הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה, והוצאות הקשורות ברה-ארגון וירידת ערך, הסתכמו הוצאות התפעול המתואמות בכ-24.2% מההכנסות, בהשוואה ל-21.7% בשנה הקודמת.
ההפסד התפעולי בשנת 2023 עמד על כ-88 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-58.7 מיליון דולר בשנה הקודמת. השינוי בין השנים נובע בעיקר מהוצאות תפעוליות גבוהות יותר אשר קוזזו חלקית מהוצאות נמוכות יותר של רה-ארגון וירידת ערך.
ה-EBITDA המתואם, שאינו כולל הוצאות מירידת ערך שאינם במזומן, הוצאות עבור תשלומים מבוססי מניות, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה, הוצאות רה[ חד-פעמיות אחרות, הסתכם בשנת 2023 בהפסד של 9.4 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-51.9 מיליון דולר בשנה הקודמת. הירידה בין השנים משקפת בעיקר את הרווחיות הגולמית הנמוכה יותר ואת ההפסד התפעולי.
הכנסות המימון בשנת 2023 עמדו על כ-1.1 מיליון דולר, לעומת הוצאות מימון של 3.1 מיליון דולר בשנה הקודמת. השינוי בין השנים נובע בעיקר מתנודות בשערי מטבע חוץ.
ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2023 עמד על כ-107.7 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ-57.1 מיליון דולר בשנה הקודמת. ההפסד הנקי למניה עמד על 3.13 דולר בהשוואה להפסד נקי למניה מדולל של 1.66 דולר בשנה הקודמת. ההפסד הנקי המתואם למניה לשנת 2023 עמד על 1.34 דולר (בדילול מלא) על 34.6 מיליון מניות בהשוואה לרווח נקי מתואם למניה של 0.31 דולר (בדילול מלא) בשנה הקודמת בספירת מניות דומה.

מאזן ונזילות
במהלך הרבעון הרביעי של 2023, ייצרה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 13.2 מיליון דולר שנבע בעיקר מהקטנת מלאי, זאת לעומת תזרים מזומנים תפעולי חיובי של 1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון ל-31 בדצמבר 2023, מאזן החברה כלל מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר וניירות ערך סחירים לטווח קצר בסך 91.1 מיליון דולר וסך חובות למוסדות פיננסיים בסך 7.6 מיליון דולר. בהתאם כך, יתרת המזומנים נטו של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 עמדה על 83.5 מיליון דולר, לעומת 28.2 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2022.

עדכון רה-ארגון ואופטימיזצית עלויות
במהלך שנת 2023, החלה החברה ביישום פעולות במסגרת תוכנית הרה-ארגון האסטרטגית שלה שנגעה בתחומים רבים של פעילות החברה. פעולות אלו כללו את הפסקת הייצור במפעל שדות-ים, באמצע 2023, וסגירת אתר הייצור שלה בריצ'מונד היל, ארה"ב, בינואר 2024, יחד עם צמצום מצבת כ"א במפעלים ובמטה החברה. פעולות אלו נועדו להתאים את המבנה הארגוני של החברה, לייעל את המקורות ייצור העולמי שלה ולהניע התייעלות נוספת בעלויות באמצעות אופטימיזציה של הייצור.
בקשר עם הפסקת הייצור במפעל שדות ים וריצ'מונד היל ופעולות הרה- ארגון, רשמה החברה ירידת ערך שאינה במזומן בסך של 27.7 מיליון דולר במהלך הרבעון הרביעי של 2023, וכ-47.9 מיליון דולר בשנת 2023, לרבות מחיקה חד פעמית שאינה במזומן הקשורה להסכם שכירות לטווח ארוך שאינו ניתן לביטול בשדות-ים. העלות במזומן הקשורה בהפסקת הייצור במפעלים האמורים הסתכמה לכ-1.4 מיליון דולר לשנת 2023. להערכת החברה ההוצאות במזומן הנותרות בהקשר זה לשנת 2024 יסתכמו לכ -3-5 מיליון דולר בשנת 2024.
הפסקת הייצור במפעל שדות ים וריצ'מונד היל נועדה לסייע בשיפור הרווחיות של החברה, והיא צפויה לתרום חיסכון של כ- 20- מיליון דולר בשנת 2024, וכ-30 מיליון דולר בשנים לאחר מכן ביחס לחסכונות שכבר נצברו בשנת 2023, על ידי אופטימיזצית מקורות הייצור של החברה, יחד עם פוטנציאל לחיסכון נוסף במזומן, עם ביצוע שכירות משנה באתר בשדות ים.
בהמשך לפעולות הרה-ארגון, ממשיכה החברה לשמור על רמת שירות גבוהה ללקוחות באמצעות הייצור במפעליה האחרים ורשת היצרניים צדדים שלישיים.

עדכון לגבי השוק באוסטרליה
ב-13 בדצמבר 2023, הודיעה ממשלת אוסטרליה על החלטתה לאסור שימוש, אספקה וייצור של לוחות אבן מהונדסים המכילים סיליקה גבישית (כולל מוצרי אבן קיסר המבוססי קוורץ) באוסטרליה. בכפוף לאימוץ הרשמי של החקיקה והתקנות, האיסור ייכנס לתוקף ב-1 ביולי 2024 ברוב המדינות והטריטוריות באוסטרליה.
בעקבות ההחלטה ולמרות שעדיין קיימת אי-ודאות בכל הנוגע לתקופת המעבר עד ליישומה של החלטה זו, נוקטת אבן קיסר מבעוד מועד בצעדים הנדרשים על מנת להבטיח אספקת מוצרים חלופיים ללקוחותיה האוסטרלים בהתאם לסטנדרטים הגבוהים שלה החל מהרבעון השני של שנת 2024 ובכך לשמור על מעמדה המוביל בשוק זה.

תחזית
נחום טרוסט, סמנכ"ל הכספים: "עם תחילת 2024 אנו רואים סימני התייצבות בשווקים בהם אנו פועלים. סביבת המאקרו בארה"ב נראית מעודדת יותר בשל הצפי להפחתות ריבית מצד הבנק המרכזי שייתמכו בפעילות בתחום הבנייה. באוסטרליה אנו נחושים לשמר את היותנו שחקן מוביל בשוק, עם הצגת מוצרים חליפיים איכותיים כבר במחצית הראשונה של 2024. בהתאם לכך, אנו צופים כי ההכנסות ברבעון הראשון של 2024 יהיו דומות לרבעון הרביעי של 2023, ובהמשך השנה ישתפרו בהתאם לעונתיות במכירות החברה כפי שהשתקפה בתוצאות החברה בשנים קודמות.

בעוד שאי הוודאות בסביבת המאקרו נמשכת וכך גם סביבת השוק התחרותית, אנו מעריכים כי פעולות הרה-ארגון שיזמנו בשנה האחרונה מציבות אותנו על בסיס איתן יותר עם חברה יעילה יותר ובכך נוכל להניע מחדש את הרווחיות. החיסכון הצפוי התוספתי ביחס לשנת 2023 של כ-20 מיליון דולר מאופטימיזציית מקורות הייצור שלנו יושקע בחלקו מחדש במכירות, שיווק וחיזוק המותג במטרה לתמוך בצמיחה של המכירות החברה וכן בשיפור שורת הרווח. אנו גם מצפים לספק שנה נוספת של תזרים מזומנים חיובי מפעולות שוטפות. לסיכום, אנו מאמינים כי אנו ערוכים לנצל את ההזדמנויות העסקיות שעומדות ויעמדו לפנינו".

מידע על שיחת הועידה (באנגלית)
החברה תקיים שיחת ועידה בתאריך 21 בפברואר 2024, בשעה 15:30 שעון ישראל, 8:30 בבוקר שעון ארה"ב, EST, כדי לדון בתוצאותיה הכספיות, ובמהלכה יוקדש זמן לשאלות ותשובות לקהל המשקיעים. גישה לשידור ישיר של שיחת הוועידה תתאפשר מאתר החברה ב-ir.caesarstone.com.
עבור אלה שאין להם גישה לשידור הישיר, שיחת הוועידה תהיה נגישה באופן מקומי ובינלאומי, גם בחיוג לטלפון: 1-844-825-9789 (מתוך ארה"ב), או 1-412-317-5180 (מיתר המדינות). להשתתפות טלפונית בשיחה מישראל, אנא חייגו : 1 80 921 3284 , וציינו כי ברצונכם להצטרף לשיחת המשקיעים לרבעון הרביעי של 2023 של אבן קיסר.
להאזנה לשידור חוזר של שיחת הוועידה, אנא חייגו 1-844-512-2921 (מתוך ארה"ב) או +1-412-317-6671 (מיתר המדינות) והכניסו את קוד הכניסה לשיחה 10177537. השידור החוזר יהיה זמין החל מ-12:30 בצהריים שעון ארה"ב (EST) ה-21 בפברואר 2024, ועד ל-28 בפברואר 2024, בשעה 23:59 שעון ארה"ב (EST).

אודות אבן קיסר
אבן קיסר הוא מותג מוביל בארץ ובעולם למשטחי עבודה איכותיים, המשמשים לעיצוב וליצירת חללים דינמיים מלאי השראה בלב הבית.
מאז 1987, פיתחה אבן קיסר מבחר עשיר של למעלה מ-100 דגמים ייחודיים, אשר משלבים יחד טכנולוגיה חדשנית עם תשוקה לעיצוב. מוצרי החברה איכותיים, ברי-קיימא ומשמשים מגוון רחב של יישומים, כולל עיצוב מטבחים, חדרי אמבטיה ועוד, המתאימים לפנים ולחוץ.
כחלוצת משטחי הקוורץ בעולם, אבן קיסר ממשיכה להביא בשורה של חדשנות עיצובית, ומציעה כיום גם משטחי פורצלן ואבן טבעית. עם נוכחות גלובלית רחבה בלמעלה מ-50 מדינות ברחבי העולם, אבן קיסר מעניקה חווית לקוח מיטבית באמצעות מגוון פלטפורמות ושירותים דיגיטליים פורצי דרך.

למידע נוסף על אבן קיסר:
caesarstone.co.il, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram

מדדים פיננסיים שהינם Non-GAAP (שלא לפי עקרונות ה-GAAP)
יש להתייחס למדדים שאינם לפי עקרונות חשבונאים מקובלים (Non-GAAP) אשר מוצגים על-ידי החברה בנוסף למדדים שהינם לפי עקרונות חשבונאים מקובלים ברי השוואה, ולא במקומם. התאמה של רווח גולמי לרווח הגולמי המתואם, התאמה של רווח (הפסד) נקי, המבוסס על עקרונות חשבונאים מקובלים לרווח (הפסד) נקי מתואם וכן התאמה של רווח (הפסד) נקי ל-EBITDA מתואמת מובאים בפרסום זה בטבלאות המצורפות. על מנת לחשב את הגידול במכירות על בסיס שערי מטבע קבועים, החברה מתרגמת את סכומי המכירות במטבע המקור לדולר אמריקאי באמצעות שער חליפין זהה בתקופה הנוכחית ובתקופה המקבילה אשתקד. החברה מספקת את המדדים הפיננסיים הללו, שאינם לפי עקרונות חשבונאים מקובלים, היות שהיא סבורה שהם מהווים מדד טוב יותר של עסקי הליבה של החברה וכן משום שהחברה עושה שימוש פנימי במדדים אלה בכדי להעריך את ביצועיה השוטפים של החברה. בהתאם לכך, החברה מאמינה כי מדדים אלה שימושיים עבור המשקיעים לצורך שיפור הבנת הביצועיים התפעוליים של החברה.

מידע צופה פני עתיד
מידע הנמסר בהודעה זו לעיתונות עשוי לכלול הצהרות הנוגעות לציפיות נוכחיות, הערכות נוכחיות
ותחזיות נוכחיות ביחס לאירועים עתידיים, שהינן "הצהרות צופות פני עתיד" כהגדרתן בחוק האמריקאי משנת 1995, ה-Private Securities Litigation Reform Act. הצהרות צופות פני עתיד אלה עשויות להתייחס לתוכניות החברה, מטרותיה וציפיותיה ביחס לפעילותה בעתיד, כמו גם להערכות הקשורות לתוכנית הרה-ארגון של החברה, לרבות סגירת מפעלי שדות ים וריצ'מונד היל ועלויות הסגירה המשוערות ו/או החיסכון הפוטנציאלי המשוער בשל סגירתם וכן ליכולת החברה למכור ציוד ונדל"ן בריצ'מונד היל ולהעביר את זכויות השימוש בקרקע בשדות ים, כולן או חלקן, בשכירות משנה.. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על הערכות ותחזיות ההנהלה נכון להיום, ביחס לאירועים ומגמות עתידיים, באשר התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהצפוי כתוצאה מאי ודאות וסיכונים שונים, ידועים או שאינם ידועים. גורמים אלה כוללים, אך אינם מוגבלים לאלה: השפעת הכלכלה והגיאופוליטיקה העולמית והמקומית על עסקי החברה ופעילותה; תוצאות של תביעות בנושא סיליקוזיס ותביעות נזקי גוף אחרות; דרישות רגולטוריות ביחס לסיכונים הקשורים לעיבוד מוצרינו; מאמצי מחקר ופיתוח וההטמעה של מוצרים חדשים; התמודדות עם אילוצים בשרשרת האספקה העולמית ורכש יעיל של חומרי גלם ומוצרים; אינפלציה והשפעות האתגרים בשילוח ובייצוא העולמי; יכולת החברה להעביר עלויות כאמור בהצלחה ללקוחותיה; איתנותם של מגזרי שיפוץ הבית והבנייה; לחצים תחרותיים; שיבושים במערכות מידע של החברה ברחבי העולם, כולל מתקפות סייבר מכוונות; תנודות בשערי חליפין; הצלחה במאמצי הצמיחה וההתרחבות של החברה ושילוב מוצלח של חברות נרכשות; ניהול יעיל של מערכות היחסים העסקיות של החברה עם ספקיה העיקריים; יכולתה של החברה לעמוד ביעדי ה-ESG שלה; היעדר יכולת לחזות תנודות עונתיות בהכנסות;, הפרעות בפעילות החברה או בפעילות ספקיה, מפיצים, לקוחות או צדדים שלישיים אחרים וגורמים אחרים שפורטו כ"גורמי סיכון" בדו"ח השנתי האחרון של החברה (ה-20-F) ובמסמכים אחרים שהוגשו לרשות האמריקאית לניירות ערך (SEC). הצהרות החברה הנושאות פני עתיד ניתנות נכון להיום והחברה אינה מתחייבת לעדכנן או לשנותן בין כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או נסיבות אחרות.

הודעה זו הינה תרגום של ההודעה באנגלית אשר פורסמה מטעם החברה כשהיא ערוכה מטעמי
נוחות. הנוסח המחייב מבחינת החברה הינו הנוסח באנגלית הנמצא באתר החברה


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il