אלביט מערכות מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירואלביט מערכות מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2020


אלביט מערכות
ההכנסות הסתכמו ב- 4.7 מיליארד דולר; הרווח הנקי Non-GAAP- 318.5 מיליון דולר
צבר הזמנות של 11.0 מיליארד דולר; ההכנסות הסתכמו ב- 4.7 מיליארד דולר;
הרווח הנקי Non-GAAP- 318.5 מיליון דולר; הרווח הנקי לפי US-GAAP- 237.7 מיליון דולר; הרווח הנקי למניהNon-GAAP - 7.20 דולר; הרווח הנקי למניה לפי - US-GAAP 5.38 דולר


חיפה, ישראל, 24 במרץ 2021 – אלביט מערכות בע"מ ("החברה" או "אלביט מערכות"), החברה הטכנולוגית הבינלאומית, דיווחה היום על תוצאות פעילותה ברבעון הרביעי והשנה שהסתיימו ב- 31 בדצמבר 2020.

החברה כוללת בהודעה זו, בנוסף לתוצאות המדווחות לפי כללי חשבונאות מקובלים US-GAAP, גם נתונים שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים Non-GAAP, אשר מיועדים לספק למשקיעים נתונים להבנה מקיפה יותר של הפעילות והמגמות העסקיות של החברה. כל הנתונים הפיננסיים, אלא אם מצוין אחרת, מוצגים לפי US-GAAP.


דברי ההנהלה:

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, ציין: "במהלך שנת 2020 עובדינו ברחבי העולם התמודדו בהצלחה עם האתגרים שהציבה מגפת הקורונה העולמית ואפשרו לאלביט מערכות להשיג תוצאות חיוביות ברבעון הרביעי ובשנה כולה.

הצמיחה בצבר ההזמנות שלנו בשיעור של 10% בהשוואה לסוף שנת 2019 מבטאת ביקוש מתמשך למערכות ולשרותים שלנו מצד לקוחותינו ברחבי העולם. אני שבע רצון מהביצועים התפעוליים שלנו בשנה מאתגרת זו, ובייחוד מהשיפור בתזרים המזומנים.

צבר ההזמנות האיתן שלנו, במשולב עם הביקוש העולמי המתמשך למגוון הטכנולוגיות והפתרונות הרחב שלנו מספק לנו ביטחון באשר לפוטנציאל העתידי של החברה."


תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2020:

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו ב- 1,377.7 מיליון דולר, לעומת 1,321.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2019.

הרווח הגולמי (*) Non-GAAPברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם ב- 363.0 מיליון דולר (26.3% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 345.8 מיליון דולר (26.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי GAAP- US לרבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם ב- 357.8 מיליון דולר (26.0% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 284.3 מיליון דולר (21.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2019 כלל הוצאות בסך של כ- 55.0 מליון דולר, הקשורות לרכישת חברת בת בארה"ב - Elbit Night Vision ("ENV").

הוצאות מחקר ופיתוח, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו ב- 109.1 מיליון דולר (7.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 97.6 מיליון דולר (7.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות שיווק ומכירה, נטו ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו ב- 81.2 מיליון דולר (5.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 80.5 מיליון דולר (6.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות, נטו ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו ב-62.9 מיליון דולר (4.6% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 46.4 מיליון דולר (3.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות הנהלה וכלליות, נטו ברבעון הרביעי של 2019, היו נמוכות יותר, בעיקר בשל הכנסה שנבעה מסיכום תביעה משפטית בארה"ב.

___________
* ראה עמוד 5

הרווח התפעולי (*)Non-GAAP ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם ב- 113.8 מיליון דולר (8.3% מסך ההכנסות) לעומת רווח תפעולי של 125.4 מיליון דולר (9.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי GAAP- USברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם ב- 104.6 מיליון דולר (7.6% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 63.6 מיליון דולר (4.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי GAAP- USברבעון הרביעי של שנת 2019 הוקטן בסך של כ- 55.0 מיליון דולר כתוצאה מרישום הוצאות הקשורות לרכישת ENV.

הוצאות מימון, נטו ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו ב- 32.5 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ- 16.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות מימון, נטו ברבעון הרביעי של 2020, נבע בעיקר מהפרשי שער בגין שערוך התחייבויות חכירה כתוצאה מהתחזקות השקל מול הדולר.

הוצאות אחרות, נטו ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו ב- 7.3 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות אחרות, נטו ברבעון הרביעי של 2020, נבעו בעיקר מהוצאות הקשורות לתכניות פנסיה.

מיסים על ההכנסה ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו בהוצאות מס בסך של כ- 1.9 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות מס בסך של כ- 9.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות המס ברבעון הרביעי של 2019 נובעות בעיקר מהתאמה בגין שנים קודמות כתוצאה מסגירת שומות בחברה ובמספר חברות בת שלה בישראל.

חלק החברה ברווחי חברות כלולות ושותפויות ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם ברווח בסך- 5.0 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של כ- 3.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד ברבעון הרביעי לשנת 2019 נבע בעיקר בשל הערכה מחדש של השקעה בחברה כלולה.

חלק המיעוט ברווח ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם ב- 0.1 מיליון דולר בהשוואה להפסד בסך 0.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי (*)Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם ב- 105.0 מיליון דולר (7.6% מההכנסות), בהשוואה לרווח בסך של 109.3 מיליון דולר (8.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לפי US-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון הרביעי של 2020 היה 67.8 מיליון דולר (4.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 51.5 מיליון דולר (3.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח למניה (*)Non-GAAP בדילול מלא המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2020, עמד על 2.38 דולר, בהשוואה לרווח למניה של 2.47 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה לפי US-GAAPבדילול מלא המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון הרביעי של 2020 עמד על 1.53 דולר, בהשוואה ל- 1.16 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תוצאות שנת 2020:

ההכנסות בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2020 הסתכמו ב- 4,662.6 מיליון דולר לעומת 4,508.4 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2019.

התפלגות המכירות לפי תחומי פעילות ולפי אזורים גאוגרפיים מפורטת בעמוד 11.

התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו תחום המערכות המוטסות ותחום מערכות היבשה. הגידול במכירות המערכות אלקטרואופטיות נבע בעיקר ממכירות של ENV.

הכנסות לפי אזורי פעילות: הגידול בצפון אמריקה נבע בעיקר כתוצאה מגידול במכירות מערכות מוטסות וממכירות מוצרים של ENV. הגידול במכירות בישראל נובע בעיקר ממכירות תעש שנרכשה בשנת 2018. הקיטון באסיה-פסיפיק נבע בעיקר כתוצאה ממכירות נמוכות יותר של רדיו ומערכות מוטסות.

עלות המכר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2020 הסתכמה ב- 3,497.5 מיליון דולר (75.0% מההכנסות) לעומת 3,371.9 מיליון דולר (74.8% מההכנסות) בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2019. עלות המכר בשנת 2020 כללה הוצאות שלא במזומן בסך של כ- 60.0 מיליון דולר בגין ירידת ערך נכסים ומחיקות מלאים כתוצאה מהשפעת מגפת הקורונה. עלות המכר בשנת 2019 כללה הוצאות בסך של 55.0 מיליון דולר בקשר לרכישת ENV.

הרווח הגולמי (*) Non-GAAPבשנת 2020 הסתכם ב- 1,247.2 מיליון דולר (26.7% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 1,213.5 מיליון דולר (26.9% מסך ההכנסות) אשתקד. הרווח הגולמי לפי GAAP-US לשנת 2020 הסתכם ב- 1,165.1 מיליון דולר (25.0% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 1,136.5 מיליון דולר (25.2% מסך ההכנסות) אשתקד.

__________
* ראה עמוד 5


הוצאות המחקר והפיתוח, נטו בשנת 2020 הסתכמו ב- 359.7 מיליון דולר (7.7% מההכנסות), בהשוואה ל- 331.8 מיליון דולר (7.4% מסך ההכנסות) אשתקד.

הוצאות שיווק ומכירה, נטו בשנת 2020 הסתכמו ב- 290.7 מיליון דולר (6.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 301.4 מיליון דולר (6.7% מסך ההכנסות) אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות, נטו בשנת 2020 הסתכמו ב- 223.9 מיליון דולר (4.8% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 214.7 מיליון דולר (4.8% מסך ההכנסות) אשתקד.

הכנסות תפעוליות אחרות, נטו בשנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 35.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-33.0 מליון דולר בשנת 2019. ההכנסות ב-2020 נבעו בעיקר כתוצאה מרווח הון ממכירה והשכרה מחדש של מבנים על ידי חברה בת בארה"ב. הכנסות בשנת 2019 היו תוצאה של רווח הון שנבע ממכירה והשכרה מחדש של מבנים על ידי חברת בת בישראל.

הרווח התפעולי (*)Non-GAAP בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 הסתכם בסך של כ- 390.1 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות) לעומת רווח תפעולי בסך 379.7 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות) בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. הרווח התפעולי לפי GAAP-US בשנת 2020 הסתכם ב- 325.7 מיליון דולר (7.0% מסך הכנסות) בהשוואה ל-321.6 מיליון דולר (7.1% מסך ההכנסות) בשנת 2019.

הוצאות המימון, נטו לשנת 2020 הסתכמו ב- 71.3 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות בסך של 69.1 מיליון דולר אשתקד. הוצאות המימון בשנים 2020 ו-2019 כללו הפרשי שער בסך כ- 21.0 ו- 23.1 מיליון דולר, בהתאמה, בגין הפרשי שיערוך של התחייבות חכירה במטבעות שאינם דולר (בעיקר ש"ח).

הכנסות אחרות, נטו לשנת 2020 הסתכמו ב- 7.4 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות בסך של 6.2 מיליון דולר אשתקד. הכנסות אחרות בשנת 2020 נבעו מהערכה מחדש ורווח הון בקשר למכירת מניות בחברת בת בישראל, בניכוי הוצאות הקשורות לתכניות פנסיה. הוצאות אחרות, נטו בשנת 2019 כללו בעיקר הוצאות הקשורות לתוכניות פנסיה.

מיסים על ההכנסה בשנת 2020 הסתכמו ב- 36.4 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 13.9%), בהשוואה ל- 19.4 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 7.9%) אשתקד. השינוי בשיעור המס האפקטיבי נבע בעיקרו מתמהיל שיעורי המס במדינות השונות שבהן החברה וחברות הבת שלה פועלות, ומהכנסות אחרות שאינן חלק מההכנסה חייבת לצרכי מס הקשורה בעיקר לרכיבים לא תזרימיים כמו רווח מירידת שווי השקעות. מיסים על הכנסה בשנת 2020 ו- 2019 הופחתו כתוצאה מהתאמות בגין שנים קודמות כתוצאה מסגירת שומות מס בחברה ובמספר חברות בת בישראל.

חלק החברה ברווח הנקי של חברות כלולות ושותפויות הסתכם ברווח של 12.6 מיליון דולר (0.3% מסך ההכנסות) בשנת 2020, בהשוואה ל- 1.8 מיליון דולר בשנת 2019.

חלק המיעוט ברווח בשנת 2020 הסתכם ב- 0.3 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ- 0.8 מיליון דולר בשנת 2019.

הרווח הנקי (*)Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה בשנת 2020 הסתכם ב- 318.5 מיליון דולר (6.8% מההכנסות), בהשוואה ל- 297.8 מיליון דולר (6.6% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי לפי US-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה בשנת 2020 הסתכם ב- 237.7 מיליון דולר (5.1% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 227.9 מיליון דולר (5.1% מסך ההכנסות) אשתקד.

הרווח למניה (*)Non-GAAP בדילול מלא המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה בשנת 2020, הוא 7.20 דולר, בהשוואה ל- 6.79 דולר בשנת 2020. הרווח למניה לפי US-GAAPבדילול מלא המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה עמד על 5.38 דולר בשנת 2020, בהשוואה ל- 5.20 דולר אשתקד.

צבר ההזמנות של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכם ב- 11,024 מיליון דולר, לעומת צבר של 10,029 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2019. כ- 65% מצבר ההזמנות של החברה נובע מהזמנות מלקוחות מחוץ לישראל. כ- 65% מצבר ההזמנות מתוכנן לביצוע במהלך השנים 2021 ו- 2022.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2020 הסתכם ב- 278.8 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 53.3 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2019. תזרים המזומנים הנמוך מפעילות שוטפת בשנת 2019 נבע בעיקר מגביה מלקוחות וקבלת מקדמות נמוכה יותר בעיקר בישראל.


___________
* ראה עמוד 5השפעת מגפת ה COVID-19

מחלת וירוס הקורונה (COVID-19) הוכרזה כמגפה על ידי ארגון הבריאות העולמי במרץ 2020. ל- COVID-19 יש השפעות שליליות משמעותיות על הכלכלה העולמית הגורמות לשיבושים בשרשראות אספקה ובשווקים הפיננסיים, מגבלות נסיעה משמעותיות, סגירת אתרים והוראות בטיחות באתרים שונים. אלביט מערכות עוקבת בדריכות אחר ההתפתחות של מגפת ה- COVID-19 ואחר השפעותיה על עובדי החברה, לקוחותיה וספקיה כמו גם על הכלכלה העולמית.

כפי שדיווחנו לאחרונה ב- 24 בנובמבר 2020, אנו מבצעים שורה של פעולות בכדי להגן על ביטחון העובדים שלנו, לשמור על רציפות עסקית ועל שרשרת האספקה שלנו. כמו כן, דיווחנו על מספר פעילויות שמנצלות את היכולות הטכנולוגיות שלנו בעזרה לצוותי בתי חולים וצוותי חרום אחרים המגינים על הקהילות שלנו מפני השפעת המגפה. הפעילויות הללו נמשכות גם כיום.

יישמנו סדרה של צעדים לשליטה בעלויות בכדי לסייע בצמצום ההשפעה הפיננסית של המגפה על החברה, במקביל לצעדים שאנו נוקטים על מנת לשמר רציפות עסקית ואספקה ללקוחות שלנו. בנוסף, אנחנו עובדים על יוזמות התייעלות ביחד עם חלק מהספקים שלנו. אנחנו ממשיכים לבצע הערכות מצב על בסיס שוטף בכדי להתאים את עצמנו לסביבה העסקית המתפתחת.

במהלך שנת 2020 עסקינו בתחום הבטחוני, שמהווים את מרבית עסקינו, לא נפגעו באופן מהותי מהמגפה, למרות שבחלק מהפעילויות העסקיות שלנו אנו חווים שיבושים מסוימים בשל הוראות בטיחות ממשלתית, מגבלות הנסיעה ועיכובים בשרשרת האספקה.

הירידה המהותית בתעופה האזרחית וההערכה שחזרתה לרמות של 2019 תארך מספר שנים, הפחיתו את הביקוש למוצרים ושירותים בשווקי התעופה האזרחית. בנוסף יצרני מטוסים לשוק האזרחי הודיעו על תכניות להפחתת כמויות היצור לצורך התאמתם לביקוש הנמוך יותר.

בעקבות בחינה של ההשפעה הכלכלית על כלל נכסי החברה, ועל הנכסים המושפעים מתעשיית התעופה האזרחית בפרט, נכללו ברבעון השלישי של 2020 הוצאות, שלא במזומן, הקשורות לירידת שווי נכסים ומחיקת מלאים, כתוצאה ממגפת הקורונה, בהיקף של כ- 60 מיליון דולר. הוצאות אלו נכללו בעיקר בסעיף "עלות המכר" בדוח הרווח והפסד המאוחד של החברה. ההוצאות תואמו בתוצאות ה- non-GAAP כקטגוריה של הוצאות שאינן חלק מפעילותה השוטפת הרגילה של החברה.

אנו מאמינים שנכון ליום ה- 31 בדצמבר 2020 לאלביט מערכות היה מאזן בריא, רמות מזומנים מספקות וגישה לקווי אשראי שיש בהם בכדי לספק נזילות כשתדרש. אנחנו מייחסים עדיפות גבוהה לניהול המזומנים ולרזרבות המזומנים לניהול העסקים שלנו.

היקף ההשפעה של ה-COVID-19 על ביצועי החברה תלוי בהתפתחויות עתידיות שאין בהן וודאות, לרבות משך והיקף התפשטות המגפה, הצעדים שיינקטו על ידי ממשלות בכדי להגביל את ההתפשטות, וכן צעדים שעשויים להינקט על ידי לקוחותינו ועל ידי שרשרת האספקה שלנו. כפי שצוין בדיווח השנתי שלנו, בדוח ה- 20-F, ההכנה של דוחות כספיים כגון דיווחי התוצאות הרבעוניות שלנו, מחייבים אותנו להפעיל שיקול דעת, להניח הנחות ולבצע הערכות אשר משפיעות על הסכומים המדווחים בדיווחים אלו. בדיווח תוצאות השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 התחשבנו בהשפעה הכלכלית של מגפת ה-COVID-19 על ההערכות החשבונאיות המשמעותיות והקריטיות שלנו. ההשפעה של ה-COVID-19 אינה צפויה להיות מהותית על ההנחות וההערכות שנכללו בדיווח זה. עם זאת, התוצאות העתידיות שלנו עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות שלנו, וההערכות עליהן נסתמך בתקופות עתידיות עשויות להשתנות באופן מהותי בהתאם להתפתחות האירועים הקשורים ב-COVID-19 .


דיווח שלא לפי כללי חשבונאות (Non-GAAP):

הדיווח שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) מוצג להלן על מנת לאפשר למשקיעים גישה לנתונים נוספים בקשר לביצועי החברה, המהווים בסיס מורחב להשוואה בין התקופות וניתוח מגמות בתוצאות הכספיות של החברה. החברה מאמינה שנתונים אלו מקנים מידע שימושי למשקיעים ויסייעו על ידי מתן אפשרות להשוואה מפורטת של מרכיבים מיוחדים הכלולים בתוצאות לאורך זמן. נתונים אלו משמשים את הנהלת החברה בקבלת החלטות אסטרטגיות, ביצוע תחזיות והערכת ביצועי החברה. למען הסר ספק, המשקיעים מוזהרים בזאת כי בניגוד לדוחות הכספיים הנערכים לפי כללי חשבונאות מקובלים, נתונים המוצגים לפי non-GAAP אינם ניתנים להשוואה לנתונים הנמדדים בחברות אחרות.

נתוני ה- non-GAAP המוצגים להלן כוללים התאמות לרווח הגולמי, לרווח התפעולי ולרווח הנקי וכן לרווח המדולל למניה. לצורך חישוב נתוני ה-non-GAAP חברות מתאימות לרוב פריטים שהשפעתם חד-פעמית, פריטים מסוימים שאינם תזרימים, כולל שינויים מהותיים של הפרשי שער, הוצאות/הכנסות מהותיות הנובעות משינויים רטרואקטיביים בחוקי המס, שינויים בתקינה החשבונאית, עסקאות פיננסיות ורכיבים אחרים שאינם חלק ממהלך העסקים הרגיל שלפי הערכת ההנהלה אינם בתחום הפעילות העיקרי של החברה.

בהצגת נתוני ה- non-GAAPביצעה החברה התאמות כמפורט בטבלה המצורפת.

נתוני ה- non-GAAP להלן אינם מתבססים על עקרונות וכללים חשבונאיים מוגדרים. החברה מאמינה שהצגת נתוני
ה- non-GAAP מוגבלת ואינה משקפת את כל הסכומים הקשורים לפעילות החברה, שנקבעו לפי עקרונות חשבונאיים של GAAP. יש להשתמש בנתונים אלו לשם הערכת תוצאות ופעילות החברה בנוסף לנתונים הערוכים לפי ה- GAAP ולא כתחליף להם.


נתונים חשבונאיים נבחרים ל- Non-GAAP (לא מבוקר)
(במיליוני דולר ארה"ב)

לשלושת החודשים שהסתיימו ב- 31 בדצמבר,
לשנה שהסתיימה
ב-31 לדצמבר,


2020


2019
2020


2019


רווח גולמי לפי US-GAAP
357.8 $


284.3 $
1,165.1 $


1,136.5 $
התאמות:
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות הקשורות ב- COVID-19
5.2
-


6.5
-
22.7
56.0


22.0
-
הוצאות הקשורות ברכישת חברות
-


55.0
-


55.0
ירידת ערך נכסים
-


-
3.4


-
רווח גולמי Non-GAAP
363.0 $


345.8 $
1,247.2 $


1,213.5 $
שיעור ממכירות
26.3%


26.2%
26.7%


26.9%
רווח מפעילות לפי US-GAAP
104.6 $


63.6 $
325.7 $


321.6 $
התאמות:
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות הקשורות ב- COVID-19
9.2
-


10.6
-
39.4
56.6


36.1
-
הוצאות הקשורות ברכישת חברות
-


55.0
-


55.0
רווח הון
-


(3.8)
(35.0)


(31.8)
רווח משינוי באחזקות
-


-
-


(1.2)
ירידת ערך נכסים
-


-
3.4


-
רווח מפעילות Non-GAAP
113.8 $


125.4 $
390.1 $


379.7 $
שיעור ממכירות
8.3%


9.5%
8.4%


8.4%
רווח נקי המשויך לבעלי המניות לפי US-GAAP
67.8 $


51.5 $
237.7 $


227.9 $
התאמות:
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות הקשורות ב- COVID-19
9.2
-


10.6
-
39.4
56.6


36.1
-
הוצאות הקשורות ברכישת חברות
-


55.0
-


55.0
רווח הון
-


(3.8)
(35.0)


(31.8)
רווח משינוי באחזקות
-


-
-


(1.2)
ירידת ערך השקעות ונכסים
-


3.7
7.9


3.7
שינוי ערך השקעות הנמדדות לפי שווי הוגן
0.6


(3.7)
(20.8)


(8.3)
הפרשי שער
27.9


2.5
33.4


24.6
הטבות מס, נטו והוצאות מס אחרות
(0.5)


(6.5)
(0.7)


(8.2)
רווח נקי המשויך לבעלי המניות Non-GAAP
105.0 $


109.3 $
318.5 $


297.8 $
שיעור ממכירות
7.6%


8.3%
6.8%


6.6%
רווח מדולל למניה המשויך לבעלי המניות
US-GAAP
1.53 $


1.16 $
5.38 $


5.20 $
התאמות, נטו
0.85


1.31
1.82


1.59
רווח מדולל למניה המשויך לבעלי המניות
Non-GAAP
2.38 $


2.47 $
7.20 $


6.79 $

אירועים אחרונים:

ב- 26 בנובמבר 2020, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה לאספקת פתרון רדיו תוכנה מסוג E-LynXTM עבור הדרג הגדודי של צבא ספרד. רשת התקשורת החדשה לדרג הגדודי מהווה צעד ראשון בתכנית המודרניזציה הספרדית לרשת הרדיו הקרבית הניידת. הפתרון שיסופק כולל מאות מערכות E-LynX ידניות עבור חיילים רגליים וכן מערכות רכובות אשר יותקנו על מגוון רחב של פלטפורמות קרביות. החוזה, שהנו בהיקף שאינו מהותי לאלביט מערכות, יבוצע בשיתוף פעולה עם חברתTelefonica, S.A. (NYSE: TEF, BMD: TEF) במהלך תקופה של 6 חודשים.

ב- 29 בנובמבר 2020, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בהיקף מוערך של כ-96 מיליון דולר לספק למדינה באירופה מרכז לאימון משימתי למסוקים וכן שירותי תמיכה, לאימון טייסי וצוותי האוויר של מערכי המסוקים של חילות האוויר, היבשה והים של המדינה. החוזה יבוצע על פני תקופה של 9 שנים, עם אופציה להארכת התקופה לאספקת שירותי התחזוקה ב-10 שנים נוספות.

ב- 3 בדצמבר 2020 הודיעה החברה כי באסיפה מיוחדת ואסיפה כללית שנתית של בעלי המניות שנערכה ב 2 בדצמבר 2020 במשרדי החברה בחיפה, ההצעה שתוארה בפרוקסי לבעלי המניות מיום 28 באוקטובר 2020 והמפורטת להלן, אושרה על ידי הרוב הדרוש:
למנות מחדש שבעה חברי דירקטוריון שאינם "דירקטור חיצוני" כהגדרתו בחוק החברות 5759-1999, לכהן כדירקטורים עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות: מר מיכאל פדרמן, גברת רינה באום, מר יורם בן זאב, מר דויד פדרמן, מר דב נינוה, פרופסור אהוד (אודי) ניסן ופרופסור יולי תמיר.
לאשר את הארכת מכתבי השיפוי למר מ. פדרמן ולמר ד. פדרמן לתקופה נוספת של שלוש שנים.
למנות מחדש את רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, פירמה חברה ב- Ernst & Young Global , כמבקרים של החברה לשנת 2020 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות.

ב- 14 בדצמבר 2020 הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בהיקף של כ-27 מיליון דולר מהחברה הרומנית Avioane Craiova S.A. עבור השלב הראשון של התוכנית לשדרוג דגם הבסיס של מטוסי האימון מסוג IAR-99 של חיל האוויר הרומני. החוזה יבוצע במהלך תקופה של ארבע שנים ויכלול גם תמיכה לוגיסטית.

ב- 16 בדצמבר 2020 הודיעה החברה כי זכתה בחוזה המשך בסך של כ-50 מיליון דולר ממשרד ההגנה ההולנדי לספק לצבא הולנד מערכות חייל דיגיטלי נוספות ומערכות רכובות, כהרחבה של תוכנית המודרניזציה של החייל בצבא הולנד. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שלוש שנים.

ב- 16 בדצמבר 2020 הודיעה החברה כי זכתה בחוזה ראשוני בסך של כ-15 מיליון דולר ממשרד ההגנה ההולנדי לאספקת מערכות לראיית לילה מסוג XACT nv32 עבור צבא הולנד. החוזה הראשוני יבוצע במהלך תקופה של שנתיים והוא כולל פוטנציאל להזמנות המשך במהלך תקופה של שבע שנים.

ב- 17 בדצמבר 2020 הודיעה החברה, בהמשך להודעת החברה מה-29 באוקטובר 2019, כי זכתה בחוזה בסך כ-338 מיליון דולר ממשרד ההגנה השוויצרי (Swiss Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport), לספק לצבא שוויץ פתרון רשת רדיו תוכנה טקטית ניידת, לרוחב צבא היבשה, במסגרת תכנית הדיגיטציה של התקשורת בצבא בשם Ersa mob Komm. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שש שנים.

ב- 23 בדצמבר 2020 הודיעה החברה כי החברה הבת שלה בארצות הברית, Elbit Systems of America LLC., חתמה על הסכם עם חברה קשורה של Cerberus Capital Management, L.P. לרכישת Sparton Corporation עבור סכום של 380 מיליון דולר.

ב- 5 בינואר 2021 הודיעה החברה כי לאחר הליך תחרותי ובמסגרת הסכם בין משרד הביטחון הישראלי ("משהב"ט הישראלי") ומשרד ההגנה היווני, החברה נבחרה להקים ולהפעיל את מרכז אימון הטיסה הבינלאומי של חיל האוויר היווני ("המרכז לאימון טיסה").
ממשלת יוון אישרה את הקמתו והפעלתו של המרכז לאימון טיסה על ידי משהב"ט הישראלי ואלביט מערכות, עבור כ-1.68 מיליארד דולר (כ-1.375 מיליארד אירו), לתקופה של כ-20 שנה.
החוזה שצפוי להתקבל מותנה בהשלמת המשא ומתן המסחרי עם משרד ההגנה היווני.

ב- 6 בינואר 2021 הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בסך של כ-24 מיליון דולר ממשרד ההגנה ההולנדי לספק לצבא הולנד מחשבים טקטיים חדשים. החוזה יבוצע במהלך תקופה של 30 חודשים.

ב- 11 בינואר 2021 הודיעה החברה כי חברה בת שלה באנגליה Systems UK Ltd. Elbit זכתה בחוזה בהיקף של כ-166 מיליון דולר (כ-123 מיליון ליש"ט) ממשרד ההגנה הבריטי, במסגרת התוכנית העתידית לאימון ימי של חיל הים המלכותי של בריטניה כחלק מקונסורציום Fisher המובל על ידי חברת Capita plc., החוזה יבוצע במהלך תקופה של 12 שנים.

ב- 13 בינואר 2021 הודיעה החברה כי זכתה בחוזה לאספקת כלי שיט בלתי מאוישים מסוגSeagull™ עבור חיל הים של מדינה באסיה-פסיפיק. החוזה, שהנו בסכום שאינו מהותי לאלביט מערכות, יבוצע במהלך תקופה של 17חודשים.


ב- 21 בינואר 2021 הודיעה החברה כי חברה בת שלה באנגליה Systems UK Ltd. Elbit זכתה בחוזה בהיקף של כ-137 מיליון דולר (כ-100 מיליון ליש"ט) ממשרד ההגנה הבריטי, לספק לצבא בריטניה את הפתרון העתידי להרכשת המטרות לשימוש קציני סיוע אווירי וצוותי סיוע אש, במסגרת תוכנית Dismounted Joint Fires Integrators. החוזה יבוצע במהלך תקופה של חמש שנים.

ב- 26 בינואר 2021 הודיעה החברה, כי זכתה בחוזה בסך כ-172 מיליון דולר לספק טנקים קלים לצבא יבשה של מדינה באסיה-פסיפיק. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שלוש שנים.

ב- 7 בפברואר, 2021 הודיעה החברה, כי זכתה בחוזה בסך כ-46 מיליון דולר לספק נושאי גייסות משוריינים 6X6 מסוגVBTP לצבא יבשה של מדינה באסיה-פסיפיק. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שלוש שנים.

ב- 7 בפברואר, 2021 הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בהיקף של כ-82 מיליון דולר מחברת BAE Systems Hägglunds AB לספק לצבא הולנד מערכות הגנה אקטיבית וכוונות מפקד אלקטרו-אופטיות. החוזה יבוצע על פני תקופה של ארבע וחצי שנים.

ב- 2 במרץ 2021 הודיעה החברה, כי זכתה בחוזה בסך כ-300 מיליון דולר ממדינה באסיה לספק מטוסים ללא טייס מסוג הרמס 900. החוזה יבוצע במהלך תקופה של חמש שנים.


דיבידנד:

דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 0.44 דולר למניה בגין הרבעון הרביעי של שנת 2020. המועד הקובע יהיה 12 באפריל 2021 והדיבידנד ישולם ב- 26 באפריל 2021. הדיבידנד יחולק מרווחי מפעל מועדף בניכוי מס בשיעור של 20%.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il