הכנסות רבוע כחול נדל"ן מדמי שכירות ב- 2020 Q1 צמחו ב-24% לסך של כ- 89 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסההכנסות רבוע כחול נדל"ן מדמי שכירות ב- 2020 Q1 צמחו ב-24% לסך של כ- 89 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד


רבוע כחול נדלן
ה- NOI ברבעון צמח בכ- 21% והסתכם לסך של כ-80 מיליון ש"ח ה- FFO ברבעון צמח בכ-21% והסתכם לסך של כ- 39 מיליון ש"ח הרווח הנקי לתקופה הסתכם לסך של כ- 14 מיליון ש"ח

מיכאל (מיקי) זיסמן, המנהל את רבוע כחול נדל"ן, ציין, כי: "רבוע כחול נדל"ן נכנסה למשבר עם פיזור נכסים איכותי ומגוון, שברובו לא מושפע מן המשבר ועם גמישות פיננסית גבוהה . כל אלו אפשרו לחברה להשלים בתקופת הסגר גיוס של כחצי מיליארד ש"ח במסגרת הרחבת סדרות אג"ח לצורך עיבוי יתרות נזילות בריביות אטרקטיביות. בנוסף החברה פועלת להגדלת מסגרות האשראי שלה בהיקף של כ-700 מיליון ש"ח.


גם מנתוני הרבעון הראשון ל-2020 עולה, כי החברה ממשיכה לייצר ערך משמעותי מהשכרת נכסיה במגוון השימושים. לחברה פורטפוליו נכסים מגוון גיאוגרפית וענפית בתחומי הפעילות השונים בעולם הנדל"ן. החברה נקטה במהלך המשבר מדיניות מקלה בדמי השכירות ודמי הניהול בחלק מהנכסים שלנו שנסגרו בתקופת הסגר. ואף על פי כן, הודות לגיוון ופיזור הנכסים רשמנו ברבעון הראשון של 2020 גידול של יותר מ-20% הן ב- NOI, הן ב-FFO. אנו רואים אחוזי גבייה גבוהים וחזרה לפעילות מלאה. רבוע כחול נדל"ן ממשיכה לשדרג את הנכסים ולפתח את פורטפוליו הנכסים שלה. בתחילת השנה החברה השלימה את רכישת חלק השותפים בפרויקט השוק הסיטונאי (TLV) והחברה ממשיכה בתוכניות להשבחתו של קניון ה- TLV , הרחבה וטיוב תמהיל השוכרים, הקטנת עלויות הנהלה וכלליות, תוך הטמעה ושילוב פונקציות במטה החברה ".


 


רבוע כחול נדל"ן המתמחה בייזום פרויקטים בתחום המסחר, מתחמים לוגיסטיים מתקדמים ומבני משרדים פרסמה אמש את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2020 וממשיכה להציג גידול בכל הפרמטרים התפעוליים:


הכנסות מדמי שכירות על פי איחוד יחסי הסתכמו לסך של כ- 89 מיליון ש"ח, גידול של כ- 24% לעומת כ- 71.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מעלייה בחלק החברה בהכנסות חברת הקניון שרכישתו הושלמה ב- 31.12.19.


 


ירידה בשווי נדל"ן להשקעה, נטו על פי איחוד יחסי, הסתכם לסך של כ- 15 מיליון ש"ח בתקופה. ירידת הערך ברבעון הראשון של שנת 2020 נבעה בעיקר משינוי בתזרים ההכנסות הנובע מירידת המדד בתקופת הדוח, המשפיע על חוזי השכירות שהינם צמודי מדד והפחתה בהיקף של כ- 4 מיליון ש''ח הנובעת מהפרשה בגין הנחות והקלות צפויות לשוכרים בשל משבר מגפת הקורונה. למועד הדוח שווי הנדל"ן המניב על פי איחוד יחסי מסתכם בכ- 5.4 מיליארד ש"ח.


 


ה- NOI ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם לסך של כ- 80 מיליון ש"ח לעומת כ- 66 מיליון ש"ח, גידול של כ- 21% הנובע מגידול בהכנסות מדמי שכירות בתקופת הדוח מול התקופה מקבילה אשתקד ובעיקר מהעליה בשיעור ההחזקה בחברת הקניון ומהשיפור בתוצאות של קניון ה-TLV ברבעון הראשון (למרות התחלת הסגר מאמצע חודש מרץ).  ה- NOI בקניון ה-TLV ברבעון הראשון עלה לכדי 20 מיליון ש"ח(100%) וזאת לעומת 15 מיליון ש"ח אשתקד (אשתקד החברה החזיקה רק כ- 50%).  ה- CAP RATE של החברה עומד על כ- 6.8% .


 


ה- FFO ברבעון הראשון  צמח בכ- 21% לסך של כ- 39 מיליון ש"ח, לעומת כ- 32 מיליון ש"ח. ה- FFO ברבעון הראשון של שנת 2020 כולל רווח בסך של כ- 9.3 מיליון ש''ח בגין ה- FFO של קניון TLV. בתקופה מקבילה נכלל רווח בסך של כ- 1.3 מיליון ש''ח בגין נתון ה- FFO של חברת קניון TLV.


 


הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם לסך של כ- 14 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי של כ- 36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מגידול בהוצאות מימון נטו שנבעו בעיקר מירידת ערך מכשירים פיננסיים (תיקי ניירות ערך) בסך של כ- 23.7 מיליון ש''ח, בשל משבר מגפת הקורונה למול הכנסות מימון מעליית ערך מכשירים פיננסים בסך של כ- 11 מיליון ש''ח בתקופה מקבילה.


 


ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה ליום 31 למרץ 2020 הסתכם לסך של כ- 2.169 מיליארד ש"ח ומהווה 34.4% מסך המאזן. ה- EPRA NAV הסתכם למועד הדוח בכ- 2.747 מיליארד ש"ח.


החברה ביצעה הרחבת סדרות ז' ו- ח' לאחר תאריך המאזן בהיקף של כ- 464 מיליון ש''ח (נטו מהוצאות הנפקה) לאחר ההנפקה נכסי נדל"ן הלא משועבדים של החברה הינם כ- 1.6 מיליארד ש"ח, המשקפים לחברה רמת גמישות פיננסית גבוהה.


 


כזכור מדיווחי החברה בחודש מאי 2020, החברה בוחנת אפשרות לעסקה להקצאת מניות רבוע כחול נדל"ן לחברה האחות דור אלון, כנגד נכסי מקרקעין של דור אלון, הכוללים נדל"ן מניב ונדל"ן בשלבי ייזום והקמה, ובכלל זה פרויקט אלוני ים בהרצליה פיתוח, פרויקט אלוני כפר סבא והמתחם המסחרי בעין שמר .להערכת הדירקטוריון, בהתבסס על דיון ראשוני שנערך בנושא, העסקה עשויה לייצר ערך משמעותי לחברה, ובכלל זה - להגדיל משמעותית את ההון העצמי; להגדיל משמעותית את מצבת הנכסים ללא הגדלת החוב; להוריד את רמת המינוף; להגדיל את ה-NOI ;לתרום לגיוון מקורות ההכנסה; לצמצם חשיפה לנכס בודד ולשוכר מהותי; לשפר את מיצובה העסקי והפיננסי של החברה ולהעלות את רמת הדירוג שלה.  יצויין כי מאחר שמדובר


 


 


בעסקת בעלי עניין, התהליך ינוהל ע"י ועדות בלתי תלויות משני הצדדים שינהלו מו"מ ויסתמכו על הערכות שווי עדכניות. ההתקשרות בעסקה כפופה לאישורי האורגנים ברבוע נדל"ן ובדור אלון, על פי דין,  ובכלל זה, אישור אסיפות בעלי המניות ברוב מיוחד. הקצאת המניות ברבוע נדל"ן – ככל שתתבצע, תהייה בכפוף להוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות התשע"ד-2013 ,על מנת לוודא כי רבוע נדל"ן לא תיחשב כ"חברת שכבה" שלישית בעקבות המהלך.


 


אודות רבוע כחול נדל"ן:


חברת רבוע כחול נדל"ן מקבוצת אלון רבוע כחול שבשליטת מוטי בן משה ובניהולו של מיכאל (מיקי) זיסמן, נסחרת במדד ת"א 125 ות"א 90 והיא מתמקדת בתחום הנדל"ן המניב והינה בין חברות הנדל"ן הגדולות בישראל בבעלות החברה נכסי נדל"ן מניב בתמהיל שימושים מגוון, בפריסה גיאוגרפית נרחבת ומיקומים אטרקטיביים. לחברה מספר רב של נכסים מניבים מסחריים המושכרים לרשתות מזון אשר חלקם הגדול נמצא במרכזי ערים בגוש דן. כמו כן, החברה מחזיקה ומנהלת מספר מרכזים מסחריים מובילים, כדוגמת קניון  TLV, קניון הדר בירושלים ומרכז מסחרי בקריית השרון. בתחום המשרדים בבעלות החברה משרדים בקמפוס רעננה, בפארק ראש העין ובקריית מטלון בפתח תקווה.  בבעלות החברה 113 נכסים מניבים וקרקעות הכוללים כ- 397,980 מ"ר להשכרה, שווי נכסיה מסתכם לכ - 6.4 מיליארד ש"ח.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il