קליל תעשיות מסכמת- ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-85.6 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם ב-8.1 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוקליל תעשיות מסכמת- ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-85.6 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם ב-8.1 מיליון שקל


פרדי אבוקרט מנכ"ל קליל - קרדיט ענבל מרמרי
שיעור הרווח הגולמי עמד על 31.4%, בהשוואה ל-29.2% ברבעון הקודם ובהשוואה ל-31.7% ברבעון המקביל אשתקד שורת הרווח הושפעה מהפסדי ני"ע בעקבות אירועי הקורונהתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם ב-19.0 מיליון שקל, בהשוואה ל-21.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

יו"ר קליל, ובעל השליטה צורי דבוש: "החוזקות שבנינו במשך השנים בשילוב יכולות הניהול של פרדי אבוקרט המנכ״ל הניכנס, צוות המנהלים המיומן והעובדים המסורים הצלחנו לשמור על רבעון רווחי למרות הירידה במכירות והשפעות הקורונה. במהלך מגפת הקורונה המשכנו להעסיק את מרבית העובדים ולספק מוצרים ושירות ללקוחות החברה. אני סבור שחוסנה הפיננסי של החברה, יאפשר לחברה להמשיך בפעילותה העסקית כסדרה ואף לנצל הזדמנויות עסקיות בהמשך הדרך. לאחרונה, זכינו יחד עם תעשיות נוספות במכרז של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, בהקמת חממה טכנולוגית המתמקדת בתעשייה 4.0 בכרמיאל שמטרתה לעודד פיתוח מערכות חדשניות בתחום התעשייה, תוך מתן דגש על יזמות טכנולוגית וחיזוק תעסוקתי באזור הפריפריה".

פרדי אבוקרט מנכ״ל קליל: "הרבעון הראשון של השנה הושפע ממשבר הקורונה, עשינו את מירב המאמצים לשמור על העסקה מקסימאלית של העובדים ומצד שני הצגנו שיעורי רווחיות טובים. בנוסף הצגנו תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסכום של 19 מיליון שקל, בזכות הפעולות שנקטנו לייעול והגנה על ההון החוזר, ובכך שמרנו על חוסנה הפיננסי של החברה. אומנם מוקדם מידי להעריך מה תהיה מידת ההשפעה של המשבר על הפעילות העסקית של החברה בשנה הקרובה, אך להערכתנו מיצובה החזק של קליל בשוק מוצרי הבניה בכלל ומול לקוחותיה בפרט, יחד עם איתנותה הפיננסית, יוציאו אותנו מהמשבר מחוזקים, ויאפשרו לנו לשוב בעתיד הנראה לעין לפסי צמיחה".

חברת קליל תעשיות, יצרנית החלונות ופרופילי האלומיניום המובילה בישראל, בהובלת צורי דבוש ובניהולו של פרדי אבוקרט, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2020.

עיקרי התוצאות של הרבעון הראשון 2020:

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו ב- 85.6 מיליון שקל, בהשוואה ל- 103.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בכמויות המכירה ומשינוי בתמהיל המכירות, שהתחזקה במחצית השנייה של חודש מרץ בעקבות השפעת משבר הקורונה ומהעובדה שהרבעון המקביל אשתקד התאפיין בהיקף מכירות גבוה במיוחד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם ב- 26.9 מיליון שקל, בהשוואה ל- 32.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2020 עמד על 31.4%, בהשוואה ל- 29.2% ברבעון הקודם ובהשוואה ל- 31.7% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, נבעה מהקיטון האמור בהיקפי המכירות ובתמהיל המכירות, וכן מהיחלשות השקל ביחס לדולר בעוד שברבעון המקביל אשתקד נרשמה מגמה הפוכה - השקל התחזק ביחס לדולר. כל אלה, קוזזו חלקית עם ההשפעה החיובית של ירידת מחירי האלומיניום ב- 9.1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם ב- 15.4 מיליון שקל, בהשוואה ל- 19.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נבעה מהקיטון האמור ברווח הגולמי, בניכוי הירידה בהוצאות התפעוליות.

שיעור הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2020 עמד על 18.0%, בהשוואה ל- 14.7% ברבעון הקודם ובהשוואה ל-18.6% ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו ב- 3.7 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות מימון, נטו בסך של 1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להוצאות מימון נטו, נבע בעיקר מירידה נטו בשווי תיק ניירות הערך הסחירים של החברה בסך של כ- 2.7 מיליון שקל ומהשפעות מנוגדות של שערוך עסקאות האקדמה על מחירי האלומיניום ושל עסקאות ההגנה של השקל מול הדולר והיורו - בעקבות השינויים החדים בשווקי ההון בארץ ובעולם עם התפשטות נגיף הקורונה.

הרווח הנקי של קליל ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם ב- 8.1 מיליון שקל, בהשוואה ל- 16.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי נבעה מהשינויים האמורים ברווח התפעולי, לצד המעבר להוצאות מימון, נטו בהשוואה להכנסות מימון נטו ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם ב- 19.0 מיליון שקל, בהשוואה ל- 21.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נתוני מאזן ליום 31.03.2020:
לחברה יתרת מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים בהיקף כולל של 159.1 מיליון שקל, בהשוואה ליתרה בסך של 146.8 מיליון שקל בסוף שנת 2019. לחברה אין התחייבויות פיננסיות.

הונה העצמי של קליל עלה ל- 317.4 מיליון שקל, בהשוואה ל- 309.4 מיליון שקל בסוף שנת 2019, ומהווה 78.6% מסך המאזן.

השפעות נגיף קורונה:
• החל מאמצע חודש מרץ ניכרת השפעת נגיף הקורונה על היקפי המכירות של החברה. מדיניות הסגר שהונהגה במדינה למשך מספר שבועות, במשולב עם קשיים בזמינות עובדים אצל חלק מספקי החברה, גרמו לקיטון בהיקפי המכירות בשיעורים משמעותיים, גם במהלך חודש אפריל.
• במקביל לקיטון בהיקפי הפעילות, פעלה החברה, ככל שניתן, להקטנת העלויות - לרבות הוצאת מספר עובדי החברה לחל"ת. נכון למועד פרסום הדוחות, מרבית העובדים שהוצאו לחל"ת חזרו לעבודה.
• ברבעון הראשון ירד נטו שוויו של תיק ניירות הערך של החברה בסך של כ- 2.7 מיליון שקל. יחד עם זאת, נכון למועד פרסום הדוחות, התמתנה הירידה בשווי תיק ניירות הערך הסחירים של החברה.
• להערכת החברה, חוסנה הפיננסי של החברה, כמתבטא גם בקופת מזומנים וני"ע סחירים בסך של 159.1 מיליון שקל, יאפשרו לחברה להמשיך בפעילותה העסקית כסדרה הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

אירועים עיקריים:
• בחודש מרץ 2020, אישר דירקטוריון החברה רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 20 מיליון שקל. עד למועד פרסום הדוחות, רכשה החברה מניות בסכום כולל של כחצי מיליון שקל.
• מתחילת חודש אפריל ועד למועד פרסום הדוחות, נותר מחיר האלומיניום הנסחר בבורסת ה-LME בלונדון כמעט ללא שינוי. מנגד, השקל התחזק אל מול הדולר בשיעור של 1%.
• בחודש ינואר 2020, האריך דירקטוריון החברה את תוקפה של מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה עד לסוף שנת 2022, במסגרתה תפעל החברה לחלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בשיעור של לפחות 30% מהרווח הנקי השנתי.
• בחודש ינואר 2020, מונה מר פרדי אבוקרט למנכ"ל החברה, במקומו של מר אריה (ריצ'י) ריכטמן. פרדי אבוקרט (57) בעל ניסיון של מעל 20 שנה בתפקידי ניהול בכירים בחברות בשוק המקומי ובחברות גלובליות. פרדי שימש בעברו כמנכ"ל חטיבת המיזוג באלקטרה מזגנים (ומכיר היטב את ענף הבניה בישראל) ובמשך 17 שנים שימש בתפקידי ניהול, שיווק ומכירות בחברת שטראוס ובתפקידו האחרון כסמנכ"ל השיווק של החברה והוביל את המיתוג מחדש של החברה. במשך 11 שנים האחרונות שימש כמנכ"ל החברה הבינלאומית Tiny Love.

קליל תעשיות, פועלת משנת 1950, נשלטת ומובלת על ידי צור דבוש החל משנת 2001 (64.71%). תחום עיסוקה של החברה הנו עיצוב, ייצור ושיווק של מערכות אלומיניום (חלונות ודלתות מעוצבים) לבניה ולתעשייה. בנוסף, עוסקת החברה בפיתוח, ייבוא ושיווק של פרזולים, אביזרים ומנועי תריסים הנלווים לפרופילי האלומיניום והדרושים לשם ייצור החלונות והדלתות. לקליל תעשיות, חברה בת פרטית, רול פרופיל בע"מ (בבעלות חלקית, 82.8%) העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות תריסים, שלבי תריס - אור וארגזי תריס מפחי אלומיניום.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il