TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהתוצאות שיא לקבוצת פוקס ויזל


הראל ויזל מנכל ובעלים קבוצת פוקס צילום דימה טליאנס
מפרסמת תוצאות לשלושת ותשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר,2021: רווח נקי ברבעון השלישי של 87.4 מיליון ש"ח. השלמת תהליך הנפקה ל-2 חברות בת. המשך פיתוח עסקי משמעותי בישראל ובעולם
הראל ויזל:

"קבוצת פוקס מסיימת רבעון נוסף במגמת צמיחה בהכנסות וברווחים בכל מגזרי הפעילויות. הקבוצה פעילה ב- 20 מדינות עם 20 מותגים ותמשיך ביישום אסטרטגיית ההתרחבות בחו"ל. ביולי השנה השלמנו הנפקה מוצלחת של החברה הבת טרמינל איקס, זאת לאחר הנפקה מוצלחת של ריטיילורס בחודש מאי השנה. במהלך הרבעון השלישי פתחנו ביחד עם הוט מובייל חנות ראשונה של red, קונספט ייחודי של רשת חנויות בתחום הסלולר והמולטימדיה. נכון להיום פתחנו 3 חנויות ואנו פועלים לפתיחת חנויות נוספות במהלך החודשים הקרובים. בנוסף חתמנו על הסכם זיכיון בלעדי להקמה והפעלה של רשת חנויות Flying Tiger Copenhagen בישראל, כאשר חנות ראשונה אנו נפתח כבר בתחילת הרבעון הראשון. במקביל אנו ממשיכים בפעולות לקידום הקמת רשת Jumbo Greeceבישראל ולבחון כל הזמן הזדמנויות עסקיות חדשות ".

עיקרי התוצאות של הרווח התפעול והנקי:
רבעון שלישי לשנת 2021:
תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021:השפעות חשבונאיות חד פעמית על דוחות של תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 -
נרשמו הוצאות מימון בגין שערוך אופציה של לאומי פרטנרס לרכישת כ-10% ממניות חברת ריטיילורס. ובנוסף, נרשמו הוצאות הנפקה ותשלום מבוסס מניות מהנפקת חברות טרמינל איקס וריטיילורס.
תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2021-
הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2021 (מתוך הדיווח המגזרי על בסיס 100% מהפעילות ולפני התאמות) הסתכמו בכ-1,172.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-35.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
נתוני מכירות חנויות זהות (בתקופות בהן החנויות היו פתוחות באופן מלא) בנטרול תקופות הסגר עלו בשנת 2021 בהשוואה לאותה התקופה בשנת 2019 במגזר אופנה ואופנת הבית בכ-12.3%, מגזר האווירה והטיפוח בכ-15.6% ובמגזר הספורט בכ-36.4%.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-657.6 מיליון ש"ח, המהווה כ-57.9% מהמכירות בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ-445.2 מיליון ש"ח, המהווה כ-56.6% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-212.3 מיליון ש"ח.
השיפור ברווחיות הגולמית נבע מקיטון בעלויות הרכש עקב היחלשות שער החליפין הממוצע של הדולר מול השקל, בקיזוז עליה בעלויות ההובלה הימית מהמזרח הרחוק.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-133.8 מיליון ש"ח ומהווה כ-11.8% מהמכירות בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-75.8 מיליון ש"ח אשתקד, שהיווה כ-9.6% מהמכירות.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2021 בנטרול תקן 16 IFRS הסתכם בכ-120.7 מיליון ש"ח, ומהווה כ-10.6% מהמכירות. בהשוואה לרווח תפעולי בנטרול תקן 16 IFRS בסך של כ-59.3 מיליון ש"ח המהווה כ-7.5% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-61.4 מיליון ש"ח.
העלייה ברווח התפעולי ברבעון השלישי נובעת בעיקר מהעלייה במכירות בחנויות הזהות והעליה בשיעור הרווח הגולמי.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-87.4 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי אשתקד בסך של כ-54.1 מיליון ש"ח.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2021 בנטרול תקן 16 IFRSהסתכם בכ-86.5 מיליון ש"ח, ומהווה כ-7.6% מהמכירות. בהשוואה לרווח הנקי אשתקד בנטרול תקן 16IFRS הסתכם בכ-49.2 מיליון ש"ח, עליה של כ-37.3 מיליון ש"ח.

תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 -
הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 (מתוך הדיווח המגזרי על בסיס 100% מהפעילות ולפני התאמות) הסתכמו בכ-3,009.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-36.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
נתוני מכירות חנויות זהות (בתקופות בהן החנויות היו פתוחות באופן מלא) בנטרול תקופות הסגר עלו בשנת 2021 בהשוואה לאותה התקופה בשנת 2019 במגזר אופנה ואופנת הבית בכ-21.3%, מגזר האווירה והטיפוח בכ-24.1% ובמגזר הספורט בכ-39.3%.
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם בכ-1,698.2 מיליון ש"ח, המהווה כ-58.3% מהמכירות בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ-1,133.3 מיליון ש"ח, המהווה כ-56.7% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-564.9 מיליון ש"ח.
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם בכ-371.6 מיליון ש"ח ומהווה כ-12.8% מהמכירות בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-186.2 מיליון ש"ח אשתקד, שהיווה
כ-9.3% מהמכירות.
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בנטרול תקן 16 IFRS הסתכם
בכ-338.4 מיליון ש"ח, ומהווה כ-11.6% מהמכירות. בהשוואה לרווח תפעולי בנטרול תקן 16 IFRS בסך של כ-145.4 מיליון ש"ח המהווה כ-7.3% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של
כ-193.0 מיליון ש"ח.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם בכ-243.7 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי אשתקד בסך של כ-106.7 מיליון ש"ח. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בנטרול השערוך הסתכם בכ-262.0 מיליון ש"ח.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בנטרול תקן 16 IFRSובנטרול שערוך חשבונאי הסתכם בכ-260.1 מיליון ש"ח, ומהווה כ-8.9% מהמכירות. בהשוואה לרווח הנקי אשתקד בנטרול תקן 16IFRS הסתכם בכ-96.1 מיליון ש"ח, עליה של כ-164.0 מיליון ש"ח.

עוד נתונים מתוך הדוחות הכספיים:
הכנסות ברבעון השלישי של שנת 2021 בחלוקה למגזרי פעילות, לפני התאמות, הסתכמו
בכ- 1,172.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-35.7% (כ-308.4 מיליון ש"ח).
1. עליה של כ-94.7 מיליון ש"ח בתחום האופנה ואופנת הבית בארץ, גידול של 23.9%.
2. ירידה של כ-3.4 מיליון ש"ח בתחום האופנה בחו"ל, קיטון של 47.5%.
3. עליה של כ-12.6 מיליון ש"ח בתחום מוצרי אווירה וטיפוח (ללין), גידול של 21.6%.
4. עליה של כ-138.0 מיליון ש"ח בתחום הספורט (ריטיילורס), גידול של 65.1%.
5. עליה של כ-66.6 מיליון ש"ח באחרים, גידול של 34.9%.

הכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בחלוקה למגזרי פעילות, לפני התאמות, הסתכמו בכ-3,009.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-36.9% (כ-810.8 מיליון ש"ח).
1. עליה של כ-253.5 מיליון ש"ח בתחום האופנה ואופנת הבית בארץ, גידול של 23.6%.
2. ירידה של כ-4.4 מיליון ש"ח בתחום האופנה בחו"ל, קיטון של 26.9%.
3. עליה של כ-33.6 מיליון ש"ח בתחום מוצרי אווירה וטיפוח (ללין), גידול של 22.6%.
4. עליה של כ-306.1 מיליון ש"ח בתחום הספורט (ריטיילורס), גידול של 65.5%.
5. עליה של כ-222.0 מיליון ש"ח באחרים, גידול של 45.2%.


החברה יישמה את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 16 -חכירות בדוחותיה הכספיים החל מ- 1/1/19.
למידע נוסף על השפעת התקן על מגזרי החברה ראה בדוח הדירקטוריון של החברה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il