TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהאינטר פלוס במסלול צמיחה


אינטר פלוס
הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים עלו ב- 45% לכ- 304.5 מיליון שקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
החברה עברה לרווח תפעולי של כ- 4.6 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה לעומת הפסד תפעולי של כ- 13.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה

ההכנסות ברבעון השלישי עלו ב- 37% לכ- 108.2 מיליון שקל לעומת כ- 78.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

צבר שיא של כ-687 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון; תזרים מזומנים שוטף חיובי לרבעון ובתשעת החודשים

ג'רי שנירר, מנכ"ל החברה: "ברבעון הנוכחי, אינטר נכנסה לראשונה לעולם יזמות האנרגיה ורכשה תיק שרות משמעותי באמצעות רכישת חברת קונסטנטין את אטש בע"מ. התפתחויות אלה הן חלק מהתוכנית הרב שנתית שאינטר מממשת. מימוש התוכנית מלווה בשינוי וצמיחה בכל מדדי החברה. מחזור המכירות גדל, צבר הפרויקטים, בשיאו, קיים עודף מזומנים על התחייבויות לבנקים, הרווח התפעולי חיובי והתזרים השוטף לרבעון ולתשעת החודשים חיובי. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד השינוי ברור, משמעותי וניכר לעין. מדדים חיוביים אלה לצד השינוי האסטרטגי בחברה - מיקודה ביזמות, תשתיות ושירותים בעולמות האנרגיה, במגוון מודלים עסקיים, תוך יצירת נוכחות משמעותית בכל עולמות התוכן הרלבנטיים, פיתוח תיק השירות, ריענון המבנה הארגוני שלה וטיוב משמעותי בכוח האדם הניהולי - מאפשרים לשמר ולחזק את האטרקטיביות שלה למול צרכי השוק המתהווים בעולמות ביזור האנרגיה והפחתת פליטת הפחמן ומהווים נקודת מוצא מצוינת לשנת 2022".


כניסה וצמיחה - תחום יזמות האנרגיה
בתחילת חודש נובמבר, זכתה חברה בת במכסה להקמת מתקנים בהספק מצטבר של 20 מגה-וואט, בהתאם לתוצאות שפרסמה רשות החשמל, התעריף שישולם בגין החשמל שיימכר לרשת, עומד על כ- 17.05 אג' לקוט"ש צמוד למדד מחירים לצרכן. התעריף כאמור מובטח ממועד ההפעלה ועד ליום 15/06/2039. עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ- 90 מיליון שקל, וההכנסה השנתית מהפעלת הפרויקט צפויה להסתכם בכ- 7.9 מיליון שקל.

בחודש אוגוסט, דיווחה החברה על התקשרות חברת בת בבעלותה המלאה עם צד שלישי שאינו קשור לחברה בעסקה לייזום, מימון, הקמה והפעלה של מתקנים פוטו וולטאים על גבי מאגרי מים בהספק מצטבר של כ- 40 מגה-וואט, בשני שלבים, כ- 15.5 מגה-וואט על 5 מאגרים בשלב ראשון, וכן הקמה עתידית של מתקן פוטו-וולטאי נוסף על מאגר מים בהיקף של כ- 25 מגה וואט בשלב השני.מועד תחילת ההקמה החזוי של השלב הראשון בפרויקטים הינו במהלך הרבעון הראשון לשנת 2022. עלות ההקמה הכוללת החזויה לשלב הראשון בפרויקטים מוערכת בכ- 70-75 מיליון שקל וכוללת בין היתר הלוואה לבעלי המאגרים המהווה בעיקרה מקדמה על חשבון דמי השכירות. ההכנסה השנתית הצפויה מהשלב הראשון בפרויקטים הינה כ- 5.7 מיליון שקל

רכישת תיק שרות משמעותי
בחודש אוקטובר דיווחה החברה כי, רכשה החברה (55% בשלב הראשון; כפוף לתנאים מתלים) את חברת קונסטנטין את אטש (ק.א.) המתמחה בשירות ואחזקה למערכות אלקטרומכאניות - לק.א. עתירת הניסיון, עשרות לקוחות, כ- 200 עובדים, מרביתם טכנאים, בפריסה ארצית. לק.א. מחזור שנתי של כ- 70 מיליון שקל ורווח תפעולי שנתי של כ- 5 מיליון שקל.

זכייה במכרז של נתיבי איילון להקמה ואחזקה של מתקני חשמל ועמדות טעינה
בנוסף בחודש אוקטובר דיווחה החברה, כי חברה נכדה בבעלותה המלאה, נבחרה במכרז לתכנון, רכש, הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ועמדות טעינה מהירות לרכב ציבורי שנערך ע"י חב' נתיבי איילון בע"מ. ההיקף הכספי הצפוי של העבודות במסגרת המכרז הינו כ- 8.5 מיליון שקל. אינטר תתכנן, תרכוש, תקים ותפעיל כ- 73 עמדות טעינה חשמליות מהירות המיועדות לאוטובוסים ורכבים ציבוריים במסוף יד חרוצים בנתניה, וכן תקים תשתיות חשמל תומכות. תחילת העבודות צפויה ברבעון הרביעי 2021, וסיום העבודות צפוי לרבעון השני 2022. כמו כן ישנה תקופת אחזקה ותפעול של 24 חודשים ממועד המסירה ואפשרות להארכת תקופה זו ב- 24 חודשים נוספים.

עיקרי תוצאות החברה לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021

אינטר תעשיות פלוס, המתמחה במתן מענה מלא ומקצועי לכל צרכי האנרגיה, החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל, בניהולו של ג'רי שנירר, פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשת 2021.

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלו ב- 45% לכ- 304.5 מיליון שקל, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול מיוחס לתחום הפרויקטים של החברה שזינק בכ- 42% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם בכ- 34.2 מיליון שקל, עלייה של כ- 67.5%, לעומת רווח גולמי של כ- 20.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בתקופה האמורה עמד על כ- 11.2% לעומת כ- 8.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהעובדה שבשנה קודמת בוצע עדכון לאומדנים ביחס להכרה בהכנסה מעבודות על-פי חוזי ביצוע בשל משבר הקורונה.

הרווח התפעולי הסתכם בכ- 4.6 מיליון שקל לעומת הפסד תפעולי של כ- 13.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר לרווחיות נובע בעיקר מגידול ברווחיות בתחום הסחר בגין חיסכון משמעותי בעלויות בעקבות מכירת חלק מהפעילות בתחום וכן מתחום הפרויקטים ומחלק החברה ברווחי שותפויות המטופלות בשיטת השווי המאזני בסך של כ- 2.9 מיליון שקל בתשעבת החודשים.

ההפסד בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 המיוחס לבעלי המניות בחברה הסתכם ב-1.6 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-17.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי חוזק משמעותית והסתכם בכ-84.2 מיליון שקל בסוף הרבעון השלישי לעומת כ- 68 מיליון שקל בסוף 2020. הגידול בהון נובע בעיקר מהנפקת מניות פרטית לפניקס ברבעון הראשון לשנת 2021.

נכון ל- 30/09/2021, לחברה צבר שיא בהיקף של כ- 687 מיליון שקל, ועודף פיננסי נטו של כ- 2.9 מיליון שקל לעומת חוב פיננסי נטו של כ- 13 מיליון שקל בסוף 2020.

הגידול בהון העצמי לצד הירידה בחוב נטו מחזקים משמעותית את חוסנה של אינטר ואת יכולתה לממש את תוכנית העבודה שלה ולהתמודד עם אתגרי העתיד.עיקרי תוצאות החברה לרבעון השלישי לשנת 2021

הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2021 עלו ב- 37% לכ- 108.2 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ- 78.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול מיוחס לתחום הפרויקטים של החברה שזינק בכ- 54.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי לרבעון השלישי לשנת 2021 זינק פי 4 והסתכם בכ- 12.1 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי של כ- 3.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

את הרבעון השלישי לשנת 2021 סיימה החברה ברווח תפעולי של כ- 2.4 מיליון שקל לעומת הפסד תפעולי של כ- 7.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2021 במאוזן לעומת, הפסד של כ- 8.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


אודות אינטר תעשיות פלוס

קבוצת אינטר פלוס והחברות בשליטתה, מתמחה במתן מענה מלא ומקצועי לכל צרכי האנרגיה, החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל. החברה נוסדה בשנת 1973 ונסחרת בבורסה בת"א משנת 1995. החברה מעסיקה למעלה מ-330 עובדים מתוכם כ- 50 מהנדסים ו-37 הנדסאים עם ניסיון רב שנים.

לחברה ניסיון בייזום ויישום פרויקטים גדולים בתחום האנרגיה, החשמל, מערכות אלקטרומכניות, מיזוג אויר ואינסטלציה, תשתיות לחשמל ותקשורת, הנדסה אזרחית, ייצור לוחות חשמל מתח נמוך ומתח גבוה, יבוא ושיווק ציוד חשמל. בין היתר מקימה החברה שדות PV, תחנות כח קטנות ובינוניות מונעות בגז, תחנות השנאה (מתח עליון) ומספקת מגוון פתרונות בעולמות התוכן האמורים. החברה מקימה ומתחזקת עמדות טעינה לכלי רכב ומתמחה בפתרונות מגוונים לאגירת אנרגיה.

אינטר מתקשרת במגוון מודלים עסקיים ובהם ייזום, קבלנות ראשית, קבלנות משנה, EPC ו Turn Key.

לכל הפרויקטים אותם מקימה החברה היא מספקת גם שירותי תפעול ואחזקה רבי שנים, מבוססי מערך טכנאים זמין, תומך ומקצועי, 24/7 המופעל באמצעות מרכז שירות. החברה מספקת פתרונות ותמיכה במקביל למאות לקוחות בישראל עבור מגוון צרכיהם.

חברת הבת בגרמניה, אינטר G, מבצעת אופטימיזציה בייצור ובצריכת אנרגיה בנכסי נדל"ן, כקבלן EPC וכקבלן M&O. במסגרת הפעילות בגרמניה, החלו ביצועם של פרויקטים בתחום ה- PV על גגות מבנים (עם צפי לחוזי אחזקה ארוכי טווח) והקמת מערך טעינה לכלי רכב חשמליים הכולל מערכת ניהול עמדות טעינה (CPMS). בנוסף מציעה אינטר G מערכות אגירת אנרגיה ומערכות CHP ו- CCHP כחלק ממערך האנרגיה בנכס.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il