TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהקבוצת גולף מציגה תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2021


יעל אלקנה, לרשת גולף צילום דודי חסון
סך ההכנסות ממכירות ברבעון הסתכמו בכ-235 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-230 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
ההכנסות ממכירות מגזרי אופנת ההלבשה והבית הסתכמו ברבעון לסך של 193 מיליון ש"ח, גידול של 7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-149 מיליון ש"ח, גידול של כ-6.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, תוך שיפור בשיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי שהסתכם לכ-63.5% בהשוואה לכ-60.8% ברבעון המקביל אשתקד

הרווח התפעולי של מגזרי אופנת ההלבשה והבית ברבעון הסתכם לסך של כ-16.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 15.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם הרווח התפעולי לסך של כ-44 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של כ-19 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

הרווח הנקי המאוחד ( המיוחס לבעלי המניות) ברבעון השלישי הסתכם בכ-8 מיליון ש"ח ובתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ-41 מיליון ש"ח

גידול של כ-17% בהכנסות מגזר ההלבשה ברבעון שהסתכמו לכ-83 מיליון ש"ח, תוך המשך שיפור ברווח התפעולי שהסתכם בכ-8 מיליון ש"ח ברבעון השלישי בהשוואה לרווח של 2.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (במצטבר מתחילת השנה נרשם רווח תפעולי של כ-33.5 מיליון ש"ח מול הפסד של 7.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה).

הכנסות מגזר הבית ברבעון השלישי הסתכמו לכ-111 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד, הרווח המגזרי ברבעון השלישי הסתכם לכ-8.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-12.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (במצטבר מתחילת השנה נרשם רווח תפעולי של כ-36.1 מיליון ש"ח מול רווח של 20.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד).

פעילות האון ליין של גולף הורחבה משמעותית ונכון להיום גולף מפעילה באופן עצמאי 6 אתרי סחר מקוונים במקביל, המהווים פוטנציאל צמיחה משמעותי


יתרת המזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר נכון ליום 30.9.2021 עומדת על סך של כ-121 מיליון ש"ח

עדיקה נמצאת בעיצומו של תהליך כולל לשיפור הרווחיות הגולמית והתפעולית שצפוי להימשך לאורך מספר רבעונים וצפוי לבוא לידי ביטוי בעיקר ברבעונים הבאים

גולף מודיעה על חלוקת דיבידנד ביניים נוסף בהיקף של 10 מיליון ש"ח

אייל גרינברג, מנכ"ל החברה ומנהל העסקים הראשי שלה מסר: "גולף ממשיכה להציג תוצאות טובות בתחומי אופנת ההלבשה ואופנת הבית. תוצאות אלו הושגו בעיקר הודות לשימור תהליכי ההתייעלות שביצענו במהלך השנה האחרונה לצד הרחבת הפעילות המקוונת של גולף ל-6 אתרי און ליין במקביל. כמו כן, אנו ממשיכים לפעול להרחבת ושיפור התשתית הטכנולוגית ושיפור המערך הלוגיסטי.
עדיקה נמצאת בעיצומו של תהליך כולל לשיפור הרווחיות הגולמית והתפעולית שצפוי להימשך לאורך מספר רבעונים וצפוי לבוא לידי ביטוי בעיקר ברבעונים הבאים."

תמצית נתוני הרבעון השלישי לשנת 2021:
מכירות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-235 מיליון ש"ח, לעומת כ-230 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 2% הנובעת בעיקר בעיקר מעלייה במכירות למ"ר בתחום פעילות אופנת ההלבשה וכן מהפעלה מלאה של החנויות לאורך כל ימי הרבעון השנה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, במהלכו נכללו ימי סגר במהלך תקופת סגירת החנויות השנייה. העלייה קוזזה בחלקה מסגירת פעילות טופשופ וירידה בהכנסות תחום פעילות עדיקה ומירידה בפדיון למ"ר של חנויות תחום אופנת הבית.

מכירות תחום אופנת ההלבשה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-83 מיליון ש"ח לעומת כ-71 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה במכירות ברבעון השלישי לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מעלייה בפדיון למ"ר של החנויות בתחום הפעילות ומעליה במכירות אתרי המסחר המקוון של תחום הפעילות. העלייה במכירות הושגה חרף הפסקת פעילותה של רשת טופשופ ברבעון השני לשנת 2021.

מכירות תחום אופנת הבית הסתכמו ברבעון השלישי בכ-111 מיליון ש"ח לעומת כ-110 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה במכירות ברבעון השלישי לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מסגירת החנויות ברבעון המקביל אשתקד. העליה קוזזה בחלקה מירידה בפדיון למ"ר בחנויות תחום פעילות זה ומירידה בהכנסות המקוונות של תחום הפעילות.
הירידה בפדיון למ"ר נבעה בעיקר מפדיון גבוה במיוחד בתחום פעילות אופנת הבית בתקופת הרבעון המקביל אשתקד, עם סיום תקופת סגירת החנויות הראשונה ולפני תקופת הסגר השנייה.

מכירות תחום עדיקה הסתכמו ברבעון השלישי לכ-42 מיליון ש"ח לעומת כ-50 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות ברבעון השלישי מול התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מירידה במכירות הפעילות בארץ. הירידה קוזזה בחלקה מעלייה במכירות הפעילות הבינלאומית

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-149 מיליון ש"ח (המהווה כ-63.5% מההכנסות), לעומת כ-140 מיליון ש"ח (המהווה כ-60.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי לשנת 2021 לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נבעה בעיקר מירידה בשיעור ההנחות ברבעון השלישי ומירידה בשער החליפין הממוצע ברבעון זה, בתחומי אופנת הבית ואופנת ההלבשה. העלייה קוזזה בחלקה משחיקת שיעור הרווח הגולמי בתחום פעילות עדיקה.

הרווח התפעולי לאחר הוצאות אחרות ברבעון השלישי הסתכם בכ-12 מיליון ש"ח (המהווה כ- 5% מההכנסות), לעומת רווח של כ- 16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ- 6.8% מההכנסות).

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-6 מיליון ש"ח (המהווה2.6% מההכנסות) לעומת רווח של כ-11 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי הסתכם בכ-8 מליון ש"ח לעומת רווח של 11 מליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2021 הסתכם בכ- 273 מיליון ש"ח לעומת 253 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. העלייה בהון בתקופת הדוח נובע בעיקר מהרווח הנקי בתקופת הדוח בניכוי דיבידנד ששולם.

הפדיון הממוצע למ"ר ברבעון (בנטרול תקופת הסגר) בחנויות מגזרי אופנת הבית ואופנת ההלבשה הסתכם בכ- 1,124 ש"ח לעומת כ- 1,138 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 1.2%.

הפדיון הממוצע למ"ר בחנויות זהות ברבעון (בנטרול תקופת הסגר) בחנויות מגזרי אופנת הבית ואופנת ההלבשה הסתכם בכ- 1,125 ש"ח לעומת כ- 1,130 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 0.4%.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il