TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהETGA מדווחת על תוצאות שיא לרבעון השלישי של 2021:


ETGA
ההכנסות ברבעון זינקו ב-118% והסתכמו לשיא של כ-147 מיליון ש”ח; ההכנסות בתשעת החודשים רשמו גידול של 142% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד
צמיחה משמעותית בפעילות המימון החוץ בנקאי של החברה - היקף האשראי בניהול החברה הסתכם בכ-367 מיליון ש"ח;
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בשיא של כ-22.5 מיליון ש"ח;
הרווח הנקי ברבעון הסתכם לשיא של כ-8.5 מיליון ש"ח;
מדווחת על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-4.2 מיליון ש"ח. סך הדיבידנדים שחילקה החברה עד כה בשנת 2021 מסתכם ב-18.8 מיליון ש"ח;
חולון, ישראל, 24 בנובמבר, 2021 – קבוצת ETGA בע"מ (בורסת ת"א: אי.טי.ג'י.איי גרופ), הפועלת בשני תחומי פעילות - בתחום הלוגיסטיקה בו הינה מהוותיקות והמובילות בישראל בהובלה ימית ואווירית של מטענים וסחורות במגוון ענפים, ובתחום המימון החוץ בנקאי בו מספקת החברה פתרונות מימון ייחודיים המותאמים אישית ללקוחותיה - מדווחת על תוצאות שיא לרבעון השלישי ולתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021.
תגובת ההנהלה
ברק דותן, יו"ר ETGA, מסר: "אנו גאים לדווח על צמיחה חזקה בשני מגזרי הפעילות שלנו – תחום הלוגיסטיקה ותחום המימון החוץ בנקאי. בתחום הלוגיסטיקה, ETGA זיהתה את הביקוש הגובר לפתרונות לוגיסטיים כמו האחדת מטענים (LCL), דבר אשר בא לידי ביטוי בזינוק בהכנסות ברבעון ובתשעת החודשים של הראשונים של 2021 אשר יותר מהוכפלו. בתחום המימון החוץ בנקאי, אנו מספקים מימון בהתאמה אישית לצרכי הלקוח ולאחרונה, בהתאם לאסטרטגיית החברה, התחלנו להעניק מימון חוץ בנקאי לפרויקטי נדל"ן. אנו מעריכים כי מגמת הצמיחה בשני תחומי הפעילות תימשך אל תוך שנת 2022."
לירן יעקבסברג, מנכ"ל ETGA, אמר: "אנו שמחים לדווח על תוצאות שיא לרבעון. ETGA נהנית מהביקוש הגובר והרוח הגבית בתחום הלוגיסטיקה, ומכך שהיא פועלת לאורך כל שרשרת הערך ומספקת ללקוחותיה פתרון כולל לסחר ושינוע בינלאומי. בתחום המימון החוץ בנקאי, הצגנו גידול משמעותי בשיעור של 64% בהכנסות ברבעון וזינוק בשיעור של 171% בתשעת החודשים הראשונים של 2021 עם רווחיות גבוהה של מעל ל-72%. היקף האשראי בניהול החברה רשם צמיחה משמעותית ברבעון זה ונאמד בכ-367 מיליון ש"ח. אנו חולקים עם בעלי המניות שלנו פעם נוספת את הרווחים ומחלקים דיבידנד נוסף בהיקף של כ-4.2 מיליון ש"ח."


תמצית תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2021
ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו בשיא של כ-146.8 מיליון ש”ח, זינוק בשיעור של 118.8% בהשוואה להכנסות של כ-67.1 מיליון ש”ח ברבעון השלישי של 2020. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול בפעילות מגזר הלוגיסטיקה ועלייה במחירי ההובלה הבינלאומית. במהלך הרבעון הציג מגזר המימון החוץ בנקאי צמיחה בשיעור של 63.8% בהכנסות אשר מקורה בגידול אורגני בהיקף הפעילות והגדלת תיק האשראי תחת ניהול אשר הסתכם בכ-367 מיליון ש"ח.
הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השלישי של 2021 בשיא של כ-22.5 מיליון ש”ח, גידול בשיעור של 75.1% בהשוואה לרווח גולמי של כ-12.9 מיליון ש”ח ברבעון השלישי של 2020. הגידול החד ברווח הגולמי נובע מהגידול בהכנסות.
הרווח הגולמי מפעילות המימון החוץ בנקאי הסתכם בכ-2.3 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 101.2% ביחס לרווח גולמי של כ-1.1 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2020.
הרווח התפעולי צמח בשיעור של 81.5% והסתכם ברבעון השלישי של 2021 בשיא של כ-10.8 מיליון ש”ח, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-5.9 מיליון ש”ח ברבעון השלישי של 2020.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021 צמח בשיעור של כ-83.3% והסתכם בשיא של כ-8.5 מיליון ש”ח, בהשוואה לרווח נקי של כ-4.6 מיליון ש”ח ברבעון השלישי של 2020.
תמצית תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021
ההכנסות הסתכמו בכ-359.5 מיליון ש”ח, גידול בשיעור של 142.4% בהשוואה להכנסות של כ-148.3 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2021 נובעת בעיקר מאיחוד הכנסות חברת תואם מימון בע"מ ("תואם") אשר רכישתה הושלמה במאי 2020, וכן מגידול בפעילות מגזר הלוגיסטיקה ועלייה במחירי ההובלה הבינלאומית.
הרווח הגולמי הסתכם בכ-54.9 מיליון ש”ח, גידול בשיעור של 108.0% בהשוואה לרווח גולמי של כ-26.4 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול החד ברווח הגולמי נובע מהגידול בהכנסות ומאיחוד הכנסות תואם אשר רכישתה הושלמה במאי 2020.
הרווח הגולמי מפעילות המימון החוץ בנקאי הסתכם בכ-5.4 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של יותר מפי 4 ביחס לרווח גולמי של כ-1.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי זינק בשיעור של 137.2% והסתכם בכ-23.6 מיליון ש”ח, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-9.9 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי הסתכם בכ-17.8 מיליון ש”ח, גידול בשיעור של כ-144.2% בהשוואה לרווח נקי של כ-7.3 מיליון ש”ח, בתקופה המקבילה אשתקד.
יתרת המזומנים ושווי המזומנים, נטו של החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2021 הייתה כ-75 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-19 מיליון ש”ח בסוף שנת 2020. הגידול ביתרת המזומנים נובע בעיקרו מהנפקת מניות ראשונה לציבור אשר השלימה החברה בחודש יוני 2021 במסגרתה גייסה כ-130 מיליון ש"ח.
היקף האשראי בניהולה של תואם, זרוע המימון החוץ בנקאית של ETGA, נכון ליום 30.9.21 מסתכם בכ-367 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ-57.5% לעומת היקף האשראי שנוהל נכון ליום 31.12.20.


אודות ETGA
ETGA פועלת בשתי תחומי פעילות: תחום הלוגיסטיקה בישראל בו הינה מהוותיקות והמובילות בהובלה ימית ואווירית של מטענים וסחורות במגוון ענפים, ותחום המימון החוץ בנקאי בו מספקת החברה פתרונות מימון ייחודיים המותאמים אישית ללקוחותיה
החברה מתמחה בתחום השילוח והלוגיסטיקה ומהווה One stop shop ללקוחותיה בנושאי סחר בינלאומי ושינוע מוצרים וסחורות ליעדים שונים ברחבי העולם וכן פועלת בתחום המימון החוץ בנקאי. לחברה התמחות בתחום הצומח של האחדת מטענים (LCL), פתרון לוגיסטי עבור יבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה לכדי מכולה שלמה. תחום האחדת המטענים נהנה בשנים האחרונות מפריחה, בין היתר, בגין הגידול החד בפעילות ה-e-commerce.
בתחום המימון החוץ בנקאי פועלת ETGA באמצעות חברת תואם מימון בע"מ ("תואם"), אשר לה התמחות ייחודית במימון יבוא. תואם מספקת מענה כולל ללקוחותיה: מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת האספקה וניהול הרכש עבור הלקוח. במסגרת זו, תואם מתקשרת ישירות מול הספקים עבור לקוחותיה ומנהלת עבורם את כל תהליך הרכש. תואם פועלת להרחיב את פעילות המימון לתחומים חדשים, ביניהם תחום מימון נדל"ן, פקטורינג, מימון חברות אשראי חוץ בנקאיות אחרות ועוד. המגזר הציג גידול בכל הפרמטרים כאמור לעיל.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il