ישראמקו-תוצאות רבעון שלישי 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוישראמקו-תוצאות רבעון שלישי 2020


ישראמקו נגב 2
הכנסות ממכירת גז וקונדנסט בניכוי מתמלוגים ברבעון השלישי הסתכמו לסך של כ-104 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 126 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
ערן לנדנר, מ"מ מנכ"ל ישראמקו: "אנו נמצאים בתקופה המאופיינת באי וודאות בשוק הגז הטבעי בישראל, על רקע השלכות משבר הקורונה כמו גם התגברות התחרות וכניסת ספקי גז נוספים למשק. עם זאת, אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם שיפור משמעותי בהכנסות וברווח ביחס לרבעון הקודם, בין היתר, לאור ביקושים חזקים לחשמל ולגז טבעי במהלך חודשי הקיץ וגידול משמעותי במכירות לחברת החשמל. כמו כן, בחודש יולי החלה הזרמת גז מפרויקט תמר תחת הסכם הייצוא למצרים, מדובר בנדבך משמעותי אשר יסייע לנו לפעול לשימור היקף המכירות מתמר לטווח הארוך. בחודש אוקטובר 2020 השותפות חתמה יחד עם שותפי תמר שאינם מחזיקים בפרויקט לוויתן על תוספת להסכם לאספקת גז טבעי ממאגר תמר לחברת החשמל. לאורך כל התקופה פעלנו, ואנו ממשיכים לפעול, לקידום הפעילות של השותפות לרבות חתימה על הסכמי גז נוספים ממאגר תמר בשוק המקומי וכן לקידום תוכנית העבודה בפרוספקט דקר בחזקת שמשון."
עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2020:
הכנסות ממכירת גז וקונדנסט בניכוי מתמלוגים ברבעון השלישי הסתכמו לסך של כ-104 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 126 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נבע בעיקר מקיטון של כ- 13% בכמויות הגז הטבעי שנמכרו ברבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל אשתקד ומקיטון של כ-4% במחיר הממוצע של הגז הטבעי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
עלות הפקת הגז הטבעי והקונדנסט שנמכרו ברבעון הסתכמה לסך של כ- 7 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 10 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בעלות ההפקה נובע בעיקר כתוצאה מעבודות תחזוקה שבוצעו בפלטפורמת ההפקה ברבעון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA ברבעון הסתכם לסך של כ- 93 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 114 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לסך של כ- 5 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 10 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון כאמור נבע בעיקר מהוצאות ריבית, הפרשי שער ושערוך אשר נרשמו ברבעון המקביל אשתקד על ההלוואה השקלית שנפרעה בחודש נובמבר 2019.
רווחי השותפות ברבעון הסתכמו לסך של כ- 74 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 88 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווחי השותפות ברבעון נובע בעיקר מקיטון בהכנסות ממכירת גז טבעי בניכוי תמלוגים בעיקר כתוצאה מירידה בכמות הגז הטבעי שנמכרה ממאגר תמר. מנגד, חל קיטון בעלות ההפקה (כולל פחת) ובהוצאות המימון, נטו.
עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020:
הכנסות ממכירת גז וקונדנסט לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 248 מיליון דולר, לעומת סך של כ-352 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות נבע בעיקר מקיטון של כ- 26% בכמויות הגז הטבעי שנמכרו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד ומקיטון של כ-6% במחיר הממוצע של הגז הטבעי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הירידה בכמויות הגז שנמכרו נובעת בעיקר מקיטון במכירות הגז הטבעי לחברת החשמל לישראל בע"מ ("חח"י") וזאת עקב זכיית שותפי לוויתן במכרז חח"י לאספקת גז טבעי לתקופה שבין ינואר 2020 עד יוני 2021; קיטון הנובע ממספר לקוחות אשר החלו לצרוך גז ממאגר לוויתן; ומקיטון בביקושים של מספר לקוחות אשר להערכת השותפות נבע בעיקר ממשבר הקורונה. מנגד, בתקופת הדוח החלה השותפות למכור גז תחת הסכמים חדשים, לרבות הסכם הייצוא למצרים החל מחודש יולי 2020.
חלק מהותי מאספקת הגז הטבעי והקונדנסט מפרויקט תמר בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30.9.2020 סופק לחח"י (כ-31% מסה"כ ההכנסות האמורות לעומת כ- 47% בתקופה המקבילה אשתקד), ללקוח נוסף (כ-12% מסה"כ ההכנסות האמורות) ולמגוון לקוחות נוספים.
עלות הפקת הגז הטבעי והקונדנסט שנמכרו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמה לסך של כ- 20 מיליון דולר, לעומת סך של כ-33 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בעלות ההפקה נובע בעיקר כתוצאה מעבודות תחזוקה שבוצעו בפלטפורמת ההפקה בתקופה המקבילה אשתקד, כאמור.
ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם לסך של כ- 221 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 310 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות המימון, נטו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 16 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 36 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון כאמור נבע בעיקר מהוצאות ריבית, הפרשי שער ושערוך אשר נרשמו בתקופות המקבילות אשתקד על ההלוואה השקלית שנפרעה בחודש נובמבר 2019.
רווחי השותפות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 172 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 233 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווחי השותפות בתקופת הדוח נובע בעיקר מקיטון בהכנסות ממכירת גז טבעי בניכוי תמלוגים בעיקר כתוצאה מירידה בכמות הגז הטבעי שנמכרה ממאגר תמר. מנגד, חל קיטון בעלות ההפקה (כולל פחת) ובהוצאות המימון, נטו, כאמור.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם לכ-216 מיליון דולר, בהשוואה לכ-313 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הון השותפות ליום 30.09.2020 הסתכם לסך של כ- 679 מיליון דולר, לעומת ההון ביום 31 בדצמבר 2019 שהסתכם לסך של כ- 587 מיליון דולר. הגידול בהון בתקופת הדוח, בסך של כ- 92 מיליון דולר, נבע בעיקר מהרווח הכולל בתקופת הדוח שהסתכם לסך של כ- 172 מיליון דולר ומנגד, חלוקת רווחים שהוכרזה בחודש מאי 2020 בסך של כ- 80 מיליון דולר.
החוב הפיננסי, נטו של השותפות ל-30.09.2020 הסתכם לסך של כ- 442 מיליון דולר.

-          ביום 3 בנובמבר 2020, הנפיקה השותפות לציבור שתי סדרות אגרות חוב חדשות, (סדרה ב') ו- (סדרה ג'). בהיקף של כ-525 מיליון ש"ח.

-          ביום 5 בנובמבר 2020 הושלמה עסקת מיזוג בין חברת שברון, לבין חברת האם של מפעילת הפרויקט, אשר בעקבותיה שברון הפכה לבעלת השליטה במפעילה.

-          בחודש אוקטובר חתמו כל שותפי תמר שאינם מחזיקים במאגר לוויתן על הסכם לשיתוף פעולה בכל הנוגע לשיווק ומכירת גז מפרויקט תמר אשר, בין היתר, מאיין את זכות הוטו של השותפות, אשר נשלח לממונה על התחרות.

-          בחודש יולי פרסמה השותפות דוח עתודות ונתוני תזרים מהוון מעודכנים נכון ליום 30.6.2020 ביחס לחלקה של השותפות בחזקת תמר. הדוח אשר נערך על ידי מעריך עתודות חיצוני(NSAI)  משקף ערך נוכחי של כ- 1.6 מיליארד דולר (2P), לחלקה של השותפות במאגר (לפי שיעור היוון של 10%). השותפות מדווחת כי היקף עתודות הגז המוכחות והצפויות (2P) במאגר תמר עומד נכון ל-30.6.2020 על כ-301BCM.

 

           -         

         


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il