TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה



מלרן פרויקטים מציגה רבעון שיא עם שיפור חד בכל הפרמטרים


מואנד ריאן מנכ"ל מלרן. צלם יונתן בלום
תיק האשראי צמח ברבעון השלישי של 2021 לכ-594 מיליון שקל - גידול חד של 82% לעומת סוף 2020 וגידול של מעל 17% לעומת הרבעון הקודם
הכנסות המימון, נטו, זינקו ברבעון בכ-113% לכ-17.3 מיליון שקל

הרווח הנקי ברבעון טיפס בכ-137% לכ-9.1 מיליון שקל

מואנד ריאן, מנכ"ל מלרן פרויקטים: "אנחנו גאים לסכם רבעון נוסף של נתוני שיא וצמיחה בכל הפרמטרים, ובהם גידול תיק האשראי לכ-594 מיליון שקל וזינוק של 137% ברווח הנקי ל-9.1 מיליון שקל. מלרן נמצאת כיום בתנופת פעילות גדולה מאוד, הנשענת על צוות רחב ומנוסה, לצד סביבה עסקית תומכת ויתרונות תחרותיים רבים שיש למלרן בתחום האשראי החוץ בנקאי במגזר הערבי שצפויים לתמוך בהמשך צמיחת החברה. בהקשר זה, תקציב המדינה שעבר לאחרונה, אשר כולל הקצאת משאבים משמעותית למגזר הערבי, עשוי להערכתנו להוות רוח גבית משמעותית לפעילותינו.
בנוסף, קיבלנו לאחרונה החלטה לפעול לכניסה לתחום חדש של ליווי בניה ומימון פרויקטי תשתיות וכן לפעול לכניסה לפעילות בתחום העמדת אשראי למגזר הדתי-חרדי. אנו רואים בכניסה לפעילויות אלו התרחבות טבעית וחלק מצמיחתה העתידית של החברה.
בתוך כך, השלמנו לאחרונה עסקה לרכישת מניות של החברות האמריקניות לוגאנו קפיטל ודרייב און, רכישה שמהווה לראייתנו מנוע צמיחה משמעותי וכן תורמת לפיזור הפעילויות של מלרן. בנוסף, ביצענו לאחרונה הנפקה פרטית של מניות החברה לדיסקונט קפיטל בהיקף של כ-46 מיליון שקל. אנו רואים בכניסת דיסקונט קפיטל להשקעה בחברה הבעת אמון משמעותית מצד גוף פיננסי מוביל, כאשר כספי התמורה יתמכו בהמשך צמיחתה של החברה.
לצד זאת, אנו גאים מאד בהעלאת הדירוג לה זכינו בחודש יולי האחרון מסוכנות הדירוג מעלות S&P, המשקפת את היישום המוצלח של אסטרטגיית החברה".

חברת האשראי החוץ בנקאי מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר (מלרן) שבשליטת מואנד ריאן, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2021, המלמדות על שיפור חד בכל הפרמטרים.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי של שנת 2021

הכנסות המימון ברבעון השלישי של שנת 2021 גדלו בכ-92% לכ-22.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-11.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. הגידול נובע מגידול בהיקף תיק האשראי.

הכנסות המימון, נטו, ברבעון השלישי של 2021 צמחו בכ-113% בכ-17.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-8.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.
שיעור הכנסות המימון, נטו, ביחס להכנסות גדל ברבעון לכ-76.4%, לעומת כ-68.8% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווחיות נובע מהמשך יישום אסטרטגיית גיוון והוזלת מקורות האשראי, בקיזוז חלקי בעיקר עם ירידה בתשואה על תיק הלקוחות במקביל לגידול וטיוב תיק הלקוחות.

בסעיף הפרשה להפסדי אשראי רשמה החברה הכנסות ברבעון השלישי בהיקף של כ-0.1 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות בהיקף של כ-0.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021 זינק בכ-137% בכ-9.1 מיליון שקל, לעומת כ-3.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

תיק האשראי של החברה צמח ברבעון השלישי של 2021 לכ-594 מיליון שקל, עלייה של כ-17% בהשוואה לכ-506 מיליון שקל בסוף רבעון השני של 2021 ועלייה של כ-82% בהשוואה לכ-327 מיליון שקל בסוף 2020.

נכון לסוף הרבעון השלישי של 2021 לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-52.5 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה בסוף הרבעון השלישי של 2021 מסתכם בכ-122 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 109.7 מיליון שקל בסוף 2020. הגידול נובע מרווחי החברה בתקופה שנוספו להון בניכוי דיבידנד ששולם. זאת טרם השלמת גיוס ההון מדיסקונט קפיטל בסך כ- 46 מיליון ש"ח.

בצמוד לפרסום הדוחות אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך 2 מיליון שקל (מועד התשלום – 14 בדצמבר). זאת, בהמשך לחלוקת דיבידנד בהיקף של 6 מיליון שקל בספטמבר.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים של 2021

הכנסות המימון בתשעת החודשים הראשונים של 2021 עלו בכ-37% לכ-57 מיליון שקל, בהשוואה לכ-41.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020. הגידול בהכנסות מיוחס לגידול בהיקף תיק האשראי הממוצע בתקופה.

הכנסות מימון נטו, צמחו בתשעת החודשים הראשונים של 2021 בכ-43% לכ-43.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-30.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההוצאות בגין הפרשה להפסדי אשראי הצטמצמה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ-1.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-1.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור מיוחס בעיקר לירידה בשיעור ההפרשה הכללית לאור ביטול הפרשה תוספתית בשל השלכות משבר הקורונה, וכן שיפור באיכות הנכסים.

הכנסות המימון, נטו בניכוי הוצאות להפסדי אשראי צמחו בתשעת החודשים הראשונים של 2021 בכ-49% לעומת כ-28.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 טיפס בכ-46% לכ-21.5 מיליון שקל לעומת כ-14.8 מיליון שקל.

התפתחויות עסקיות בתקופת הדו"ח ולאחריו

בנובמבר 2021 השלימה החברה עסקה לרכישת מניות של החברות האמריקניות לוגאנו קפיטל ודרייב און שהינן חברות אחיות. לוגאנו עוסקת במתן אשראי חוץ-בנקאי בארה"ב לרכישת רכבי יד שנייה ופעילותה של דרייב און מתמצה בתפעול סוכנות רכבי יד שנייה המשמשת למימוש הרכבים שמומנו על ידי לוגאנו. מלרן רכשה 40% מהון מניות החברות וניתנה לה אופציה לרכישת מניות נוספות של לוגאנו בשיעור של עד 100% באופן הדרגתי עד שנת 2025..

באוקטובר 2021 השלימה החברה ביצוע של הנפקה פרטית לדיסקונט קפיטל בהיקף של כ-46 מיליון שקל שלאחר ההנפקה מחזיקה כעת בכ-13% מהון החברה. כחלק מההנפקה, קיבלה דיסקונט קפיטל ללא תמורה נוספת, גם אופציות במחיר מימוש של 17.55 שקל (מתואם לדיבידנד והטבות מיום 15 באוגוסט 2021), שתהוונה, לאחר הקצאת המניות המוקצות וכתבי האופציה כ-4.76% מההון (כ-4.66% בדילול מלא).

באוקטובר 2021 דירקטוריון החברה אישר כי החברה תפעל לכניסה לתחום ליווי פיננסי לפרויקטי בניה ליזמי נדל"ן.

באוגוסט 2021 התקשרה החברה במזכר הבנות לא מחייב לשיתוף פעולה עם בנק מרכנתיל דיסקונט. בהתאם למזכר ההבנות, בכוונת הצדדים לבחון שיתוף פעולה עסקי הכולל בין היתר הגדלת מסגרות האשראי, בחינת פעילות רכישת תיקי אשראי של החברה על ידי הבנק ובחינה של שיתוף פעולה בהנפקת ערבויות ובהעמדת שירותי מימון לקבלנים.

באוגוסט 2021 אישר דירקטוריון החברה כי החברה תפעל לכניסה לפעילות בתחום העמדת אשראי למגזר הדתי-חרדי, וזאת בשים לב ליתרונות ולמאפיינים הייחודיים הקיימים של החברה, כחברה בשליטת בעל שליטה שאינו יהודי. החברה פועלת לגיבוש מתווה פעילות בתחום.

באוגוסט 2021 השלימה החברה הנפקה לציבור של אגח (סדרה ג') בהיקף של 150 מיליון שקל בריבית 3.15% ובמח"מ של כ- 2.9 שנים.

ביולי 2021 העלתה מעלות S&P את דירוג המנפיק ואגרות החוב של החברה (סדרות א' וב') על ידי מ- BBB+ לדירוג (A-) באופק יציב, על רקע שיפור בפרופיל המימון של החברה.

בתקופת הדו"ח ולאחריה גדלו מסגרות האשראי של מלרן בסכום כולל של עד כ-185 מיליון שקל, מארבעה תאגידים בנקאיים.
ביום 11 באפריל 2021 הנפיקה החברה לציבור, בדרך של הרחבת סדרה קיימת, 70,000,000 אגרות חוב (סדרה ב'). ביום 29 ביוני 2021 הנפיקה החברה לי.ד. מור השקעות בע"מ, שהינה משקיע מסווג ובעלת עניין בחברה, בדרך של הרחבת סדרה קיימת, 50,000,000 אגרות חוב מסדרה ב'.

ביום 24 במרס 2021 התקשרה החברה עם בנק הפועלים בהסכם לשיתוף פעולה להפניית לקוחות לבנק לטובת קבלת הלוואות. ביום 26 ביולי 2021, עם קבלת פטור מאישור הסדר כובל מאת הממונה על התחרות לתקופה של 18 חודשים, ההסכם האמור נכנס לתוקף.

מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר פועלת בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים (B2B), עם התמחות במגזר הערבי-ישראלי. פעילותה העיקרית של החברה הינה מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים (שיקים דחויים), ברובם כאלה שנכתבו על ידי צדדים שלישיים, המוסבים לטובת החברה (ניכיון שיקים), וכן במתן אשראי כנגד תשלום בממסרים דחויים עצמיים. מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה (60.4%) הינו מואנד ריאן. יו"ר החברה הינו דוד גרנות שבעברו כיהן, בין היתר, כמנכ"ל הבנקים דיסקונט, איגוד והבינלאומי, וכן כיו"ר ועדת האשראי בהראל ביטוח.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il