אפריקה ישראל מגורים פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות נדל"ן

אפריקה ישראל מגורים פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2019


אפריקה ישראל
הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 19 מיליון ₪ ובכ- 51 מיליון ₪ מתחילת השנה

במהלך הרבעון מכרה החברה 406 יח"ד לעומת 84 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות נובע מכל תחומי הפעילות של החברה - בשכונות סביונים והתחדשות עירונית נמכרו 99 יח"ד לעומת 77 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד ובפעילות מחיר למשתכן נמכרו ברבעון 307 יח"ד, רובן בפרויקט מחיר למשתכן "מתחמי הסביונים" אשר בראשל"צ.


♣ החברה ממשיכה להציג תנופת עשייה בלמעלה מ-20 אתרים: מתוך 2,515 יח"ד הנמצאות בשלבי שיווק וביצוע, מכרה החברה 1,739 יח"ד בשווי של כ- 2.5 מיליארד ₪ (חלק החברה).


♣ באוקטובר דיווחה החברה כי, זכתה במכרז להקמת פרויקט דיור להשכרה בשכונת ארנונה בירושלים. החברה תרכוש את הקרקע של הפרויקט תמורת סך של כ- 24 מיליוני ₪ בתוספת מע"מ, לא כולל הוצאות פיתוח בסך מוערך של כ- 51 מיליוני ₪, ותפעל להקמתן של כ- 170 יחידות דיור (לא כולל תוספת יח"ד בגין הקלות ככל שתהיינה) אשר יושכרו, בהתאם לתנאי המכרז, במהלך תקופה של 20 שנים לפחות.


♣ בחודש אוקטובר קיבלה החברה ושותפיה את ההיתר לתחילת עבודות החפירה בפרויקט סומייל דרום בפינת הרחובות ארלוזורוב ואבן גבירול בתל אביב.


♣ לאחרונה החלה החברה באכלוס הדירות בשני פרוייקטים במרכזי הערים מודיעין ורמת גן המשלבים לצד מגורים גם מסחר. בכך, מבססת החברה את פעילותה בתחום שיווק המסחר השכונתי.


♣ אורן הוד, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "אנו שמחים לסכם רבעון טוב נוסף עם המשך צמיחה במכירות ויציבות ברווח. אנו עדים להמשך מגמת ההתעוררות ותנועה ערה של רוכשים פוטנציאליים, בשוק המגורים, בכלל ובאתרי המכירות של החברה, בפרט. התעוררות זו מתבטאת בגידול במכירות בכל ארבעת תחומי הפעילות של החברה והן: שכונות הסביונים, התחדשות עירונית ומחיר למשתכן במסגרתו נמכרו ברבעון מרבית פרויקט "מתחמי הסביונים", שבראשל"צ. בנוסף, לאחרונה זכינו במכרז להקמת פרויקט דיור להשכרה בירושלים. אנו רואים בתחום זה פוטנציאל עסקי והזדמנות ליצירת ערך נוסף לבעלי המניות שלנו. לצד המאמצים לרכישת קרקעות והגדלת צבר הדירות לבניה, החלטנו לממש את יתרת הזכויות בפרויקט "סביוני ים", בקרית ים. לאחרונה קיבלנו את ההיתר לתחילת עבודות הדיפון והחפירה בפרויקט סומייל דרום באבן גבירול תל אביב. אנו מייחסים לפרויקט זה הזדמנות ליצירת ערך משמעותי ומאמינים כי, פרויקט יוקרתי זה בלב תל אביב יהווה חלון ראווה ייחודי לחברה בעיר."


אפריקה ישראל מגורים מדווחת היום (יום חמישי 14 בנובמבר 2019) על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2019.


ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו ברבעון בכ- 311 מיליון ₪ לעומת כ- 223 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות כולל עסקאות בניה ומקרקעין הסתכמו ברבעון בכ- 324 מיליון ₪ לעומת כ- 232 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת דירות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 847 מיליון ₪ לעומת כ- 724 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההכנסות הכולל מעסקאות בניה ומקרקעין הסתכמו בתקופה בכ- 883 מיליון ₪ לעומת כ- 759 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.


שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עמד ברבעון ובתשעת החודשים הראשונים של השנה על 15% לעומת 21% ברבעון המקביל ו- 18% בתקופה המקבילה, אשתקד. הירידה נובעת משינוי בתמהיל הדירות אשר בגינן הוכר רווח ברבעון ובתקופה, וכן מהגדלת חלקם של פרויקטים של מחיר למשתכן בהיקפים גדולים עם סיכוני שוק נמוכים ורווח גולמי נמוך יותר בהתאם.


הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ- 19 מיליון ₪ לעומת כ- 22 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 51 מיליון ₪ לעומת כ- 53 מיליון ₪ אשתקד


נתוני מכירת יח"ד - במהלך הרבעון מכרה החברה (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה) 406 יח"ד בהיקף כספי של כ- 543 מיליון ₪ (חלק החברה כ- 359 מיליון ₪) לעומת 84 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד בהיקף כספי של כ- 165 מיליון ₪ (חלק החברה כ- 150 מיליון ₪ ).


הגידול במכירות במהלך הרבעון נובע מכל תחומי הפעילות של החברה. בשכונות סביונים והתחדשות עירונית נמכרו 99 יח"ד לעומת 77 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד ובפעילות מחיר למשתכן נמכרו ברבעון 307 יח"ד, רובם בפרויקט מחיר למשתכן "מתחמי הסביונים", שבראשל"צ. בתשעת החודשים הראשונים של השנה מכרה החברה (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה) 638 יח"ד בהיקף כספי של כ- 976 מיליון ₪ (חלק החברה כ- 752 מיליון ₪) לעומת 416 יח"ד בתקופה המקבילה אשתקד בהיקף כספי של כ- 760 מיליון ₪ (חלק החברה כ- 724 מיליון ₪). בדומה לפעילות ברבעון, גם במהלך התקופה נרשם גידול בכל תחומי הפעילות של החברה. בשכונות סביונים והתחדשות עירונית נמכרו 309 יח"ד לעומת 248 יח"ד אשתקד ובפעילות מחיר למשתכן נמכרו ברבעון 329 יח"ד, רובם כאמור ברבעון בפרויקט מחיר למשתכן "מתחמי הסביונים" אשר בראשל"צ.


דיור להשכרה (סביוני גליל ים) - הכנסות החברה מפעילות השכרת דירות הסתכמו ברבעון בכ- 2.1 מיליון ₪ ובכ- 6.4 מיליון ₪ מתחילת השנה.


צבר פרויקטים - נכון ל- 30 בספטמבר 2019, מצויות 2,515 יח"ד בביצוע ובשיווק טרם ביצוע בלמעלה מ- 20 אתרים מתוכן נמכרו 1,739 יח"ד כאשר השווי החוזי של המכירות הינו כ- 2.5 מיליארד ₪ (חלק החברה). מכירות של יח"ד בביצוע באות לידי ביטוי בדוחות הכספיים בהתאם לשיעור ההשלמה. מכירות של יח"ד בשיווק טרם ביצוע לא באות לידי ביטוי בדוחות הכספיים ויוכרו עם התקדמות העבודות.


צבר קרקעות - בסה"כ לחברה (כולל שותפים) זכויות לכ-9,600 יח"ד, מתוכן כ-5,200 יח"ד עם תב"ע מאושרת.


יתרת המזומנים, שווי מזומנים, ני"ע סחירים ומזומנים וני"ע בחשבונות ליווי, הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2019 בכ- 445 מיליון ₪ מתוכם כ- 217 מיליון ₪ בחשבונות ליווי.


ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2019 עמד על כ- 1,007 מיליון ₪ לעומת כ- 1,006 מיליון ₪ ליום 31 בדצמבר 2018. הגידול בהון מתחילת השנה קוזז מחלוקת דיבידנד של 50 מיליון ₪ בחודש מאי 2019.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il