רשת מגדלי הים התיכון מסכמת את המחצית הראשונה של 2019 עם המשך מגמת הצמיחה בפעילות - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות נדל"ן

רשת מגדלי הים התיכון מסכמת את המחצית הראשונה של 2019 עם המשך מגמת הצמיחה בפעילות


דורון ארנון - מנכל מגדלי הים התיכון
ההכנסות במחצית צמחו בכ-10% לכ-93 מיליון שקל; הרווח הנקי במחצית עלה לכ-12.4 מיליון שקל

ה-FFO במחצית עלה בכ-9% לכ-70.3 מיליון שקל – בעיקר הודות להתקדמות האכלוס של הבית בגני תקווה

ההון העצמי הסתכם בכ-895 מיליון שקל ומהווה כ-24.3% מסך המאזן; ההון העצמי בתוספת מיסים נדחים עומד על כ-1.27 מיליארד שקל

בחודש שעבר השלימה החברה הנפקת אג"ח (סדרה ד') בהיקף של כ-320 מיליון שקל בריבית שקלית של כ-2.8% במח"מ ארוך של 6.1 שנים; בשבוע שעבר בוצע פדיון מוקדם ומלא לאג"ח סדרה ב'

מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2019 עם צמיחה של כ-10% בהכנסות והמשך גידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת זאת הודות לעלייה בקצב השיווק של הבתים החדשים בגני תקווה והבית בירושלים. בחודש מאי האחרון התחלנו בעבודות החפירה והדיפון להקמת הבית ברחובות - הצפוי לכלול 250 יחידות דיור, לצד מחלקה סיעודית ועם השלמתו תימנה הרשת כ-1,900 יחידות דיור. אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות עסקיות נוספות כדי לייצר את מנועי הצמיחה של החברה לשנים הבאות".

רשת הדיור המוגן, מגדלי הים התיכון, פרסמה את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של שנת 2019, המלמדות על גידול בשיעורי התפוסה של הבתים בגני תקווה ובירושלים, צמיחה דו ספרתית בהכנסות ועלייה ברווחים.

רבעון שני של שנת 2019:
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2019 צמחו בכ-9% לכ-46.5 מיליון שקל, לעומת כ-42.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בדמי אחזקה ומחילוט פיקדונות מדיירים בגין התקדמות אכלוס הבית בגני תקווה והבית בירושלים, וכן מגידול בהכנסות של המחלקה הסיעודית בבית בכפר סבא, המופעלת בהפעלה עצמית, וזאת בעקבות הגידול בשיעור התפוסה במחלקה.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון השני של שנת 2019 עלה בכ-12% לכ-31.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-28.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהגידול בהכנסות.

ה-FFO ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-13.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-33.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ב-FFO מיוחסת בעיקר

הוצאות המימון, נטו ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו בכ-32.6 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-21.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון, נטו, נבע בעיקר משערוך פיקדונות הדיירים למדד המחירים לצרכן הידוע בעקבות עלייתו ביחס לרבעון המקביל אשתקד. זאת, לצד הגידול בהיקף פקדונות הדיירים לאור איכלוס הבתים החדשים.

מגדלי הים התיכון סיימה את הרבעון השני של שנת 2019 עם הפסד בסך של כ-2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-3.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד נבע, כאמור, בעיקר מהגידול בהוצאות המימון, נטו בעקבות העלייה במדד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-18.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-44.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד והושפע בעיקר מהקיטון בתזרים מזומנים מתחלופת פיקדונות דיירים, נטו שירד ברבעון לכ-24.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-49 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מגידול בהחזרי הפיקדונות בבתים הוותיקים, בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה .

מחצית ראשונה של שנת 2019:
ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2019 צמחו בכ-10% לכ-93 מיליון שקל, לעומת כ-84.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בדמי אחזקה ומחילוט פיקדונות מדיירים בגין התקדמות אכלוס הבית בגני תקווה והבית בירושלים, וכן מגידול בהכנסות של המחלקה הסיעודית בבית בכפר סבא, המופעלת בהפעלה עצמית, וזאת בעקבות הגידול בשיעור התפוסה במחלקה.

הרווח מפעולות רגילות במחצית הראשונה של שנת 2019 עלה בכ-17% לכ-52.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-45.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-50.3 מיליון שקל, בהשוואה לעלייה מתונה יותר בסך של כ-39.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד בגין סעיף זה.

ה-FFO במחצית הראשונה של שנת 2019 עלה בכ-9% לכ-70.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-64.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ב-FFO מיוחסת בעיקר לגידול בתזרים מקבלת פקדונות מדיירים, נטו, כתוצאה מאכלוס לראשונה של הבית בגני תקווה וזאת למרות הגידול בהחזרי הפיקדונות בבתים הוותיקים


הוצאות המימון, נטו במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו בכ-32.4 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון, נטו' בסך של כ-23.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות המימון, נטו, נבע בעיקר משערוך פיקדונות הדיירים למדד המחירים לצרכן הידוע - בעקבות עלייתו במחצית הראשונה של שנת 2019 בשיעור של כ-1.2% לעומת עלייה מתונה יותר של כ-0.9% בתקופה המקבילה אשתקד, לצד הגידול בהיקף פקדונות הדיירים לאור איכלוס הבתים החדשים.

רשת מגדלי הים התיכון סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2019 ברווח נקי בסך של כ-12.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-8.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, מהצמיחה בהכנסות, מעליית שווי נדל"ן להשקעה ולמרות הגידול בהוצאות המימון, נטו וירידת ערך רכוש קבוע המיוחסת להערכה מחדש של מחלקות הסיעוד בהפעלה עצמית.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם בכ-79.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-77.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, והושפע מהתזרים מתחלופת פיקדונות דיירים, נטו שהסתכם בכ-99.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-94.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

מאזן ליום ה-30.06.2019 ודגשים עיקריים:
לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-234 מיליון שקל ביחס ליתרה בסך של כ-243 מיליון שקל בסוף שנת 2018.

ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון הסתכם לכ-895 מיליון שקל (מתוכו כ-762 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) המהווה כ-24.3% מסך המאזן, לאחר ניכוי הכרזת דיבידנד בסך של כ-50 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל השנה.

כמו כן, לחברה מיסים נדחים בהיקף של כ-378 מיליון שקל, כך שההון העצמי של הרשת בתוספת מיסים נדחים מסתכם בכ-1.27 מיליארד שקל.

לחברה יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP (בתוספת מיסים נדחים) של כ-12%.

אירועים מהותיים ועיקריים אחרונים:
בחודש יולי 2019, השלימה החברה הנפקת אג"ח סדרה ד' (סדרה חדשה) בהיקף של כ-320 מיליון שקל, בריבית שקלית של כ-2.8% במח"מ ארוך של כ-6.1 שנים, כאשר תמורת ההנפקה שימשה לפדיון המוקדם והמלא של אגרות החוב (סדרה ב').


בחודש יולי 2019, הושלמה הקצאה פרטית לדוד פתאל, המייסד ובעל השליטה של רשת המלונאות פתאל, בסך של כ-40 מיליון שקל תמורת מניות החברה בשיעור של כ-4% מהון החברה, ובכך דוד פתאל הצטרף לדבוקת השליטה של רשת מגדלי הים התיכון.


בחודש מאי 2019, הודיעה החברה על קבלת היתר חפירה ודיפון להתחלת עבודות ההקמה של בבית הדיור ברחובות. במקביל, פועלת החברה לקדם את קבלת ההיתר הכללי של הפרויקט – היתר הצפוי להתקבל תוך מספר חודשים בודדים. בית הדיור המוגן ברחובות יכלול 250 יחידות דיור ולצידן מחלקה סיעודית כאשר השטח הבנוי הכולל של הפרויקט נאמד בכ-35 אלף מ"ר.


בחודש מאי 2019, הקימה החברה שותפות (חלק החברה – 80%) שעיסוקה בניהול ורכישת מועדוני צרכנות, בדגש על מוצרים ושירותים לגיל השלישי. בהתאם לכך, השותפות רכשה 65% מההון של חברת החיים הטובים חמישים פלוס, המתמחה בניהול מועדון חברים לבני הגיל השלישי, וזאת בתמורה לכ-9.4 מיליון שקל.
בחודש אפריל 2019, חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ-50 מיליון שקל.

רשת "מגדלי הים התיכון" הינה החברה המובילה והוותיקה בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-30 שנה ובבעלותה 7 נכסי דיור מוגן פעילים: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה, הבית בירושלים והבית בגני תקווה. בסך הכל בבעלות החברה כ- 1,650 יחידות דיור. בנוסף, החברה החלה בהקמת בית הדיור המוגן השמיני של הרשת אשר יכלול 250 יחידות דיור לצד מחלקה סיעודית. הרשת שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים ובוחנת המשך ייזום או רכישה של פרויקטים נוספים בתחום. מר מוטי קירשנבאום מכהן כיו"ר החברה ודורון ארנון מכהן כמנכ"ל החברה.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il