אלקטרה מוצרי צריכה: הרווח הנקי בשנת 2019 עלה לכ-184.8 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

אלקטרה מוצרי צריכה: הרווח הנקי בשנת 2019 עלה לכ-184.8 מיליון שקל


צביקה שווימר, מנכ"ל
אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את שנת 2019 עם גידול בהכנסות וברווח ושיפור ברווחיות בכל מגזרי הפעילות הכנסות החברה בשנת 2019 עלו בכ-4.2% לכ-2.75 מיליארד שקל; הרווח הנקי השנתי עלה לכ-184.8 מיליון שקל
אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את שנת 2019 עם גידול בהכנסות וברווח ושיפור ברווחיות בכל מגזרי הפעילות

הכנסות החברה בשנת 2019 עלו בכ-4.2% לכ-2.75 מיליארד שקל;
הרווח הנקי השנתי עלה לכ-184.8 מיליון שקל

ה-EBITDA בשנת 2019 עלה בכ-46.6% לכ-283 מיליון שקל

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2019 צמח לכ-434 מיליון שקל לעומת תזרים של כ-221 מיליון שקל בשנת 2018

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2019 עלו לכ-667 מיליון שקל; הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-18.5% לכ-169 מיליון שקל

הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-15.8 מיליון שקל

ה-EBITDA ברבעון הרביעי עלה כמעט פי 3 לכ-69 מיליון שקל

השלמת מכירת גולן טלקום צפויה להניב לחברה רווח הון לפני מס של כ-300-330 מיליון שקל

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 30 מיליון שקל, וכן אישר הרחבה של תוכנית הרכישה העצמית של מניות החברה של עד 100 מיליון שקל


צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנו שמחים לסכם את שנת 2019 עם גידול בהכנסות ושיפור ברווחיות בכל מגזרי הפעילות של החברה. בתוך כך, אנחנו מציגים היום גידול חד בתזרים המזומנים שהסתכם בכ-434 מיליון שקל, כאשר בנוסף העסקה למכירת גולן טלקום, לאחר שתאושר ותושלם, תניב לאלקטרה צריכה תזרים של מאות מיליוני שקלים לצד רווח של למעלה מ-300 מיליון שקל, כך שהחברה תהיה מצוידת במזומנים בהיקפים משמעותיים לקראת המשך התפתחותה בתחומי פעילותה, לצד בחינת הזדמנויות השקעה חדשות.
לאורך 2019 פעלנו רבות לשיפור תהליכי העבודה, כאשר בין היתר ביצענו שינויים במבנה הארגוני, במערך ניהול המלאי, באופי התשלום לספקים, וכן הטמענו תהליכי דיגיטציה מתקדמים בסניפים. הפעולות שביצענו מקבלות ביטוי חיובי כבר בדו"ח הנוכחי, ואנו מעריכים כי ההשפעות החיוביות יבואו לידי ביטוי באופן מובהק אף יותר במהלך 2020. בנוסף, השקנו סדרות מזגנים ביתיות חדשות בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, והעמקנו את החדירה של המותג הפרטי אלקטרה שזוכה כיום לפופולריות גדולה. מהלכים אלו היוו תרומה משמעותית לגידול ברווחיות הגולמית ב-2019, ותומכים בחיזוק המותג אלקטרה והמשך ביסוס מעמדנו כחברה מובילת שוק".

אלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2019 כולה.
עיקרי תוצאות שנת 2019

הכנסות החברה בשנת 2019 עלו בכ-4.2% לכ-2.75 מיליארד שקל לעומת כ-2.63 מיליארד שקל בשנת 2018. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול במחזור ההכנסות של מגזר קמעונאות חשמל ומגידול במחזור ההכנסות של מגזר מוצרי צריכה חשמליים בתחום המזגנים.

הרווח הגולמי בשנת 2019 עלה בכ-6.3% לכ-693.7 מיליון שקל (כ-25.2% מהמכירות) לעומת כ-652.7 מיליון שקל בשנת 2018 (כ-24.8% מהמכירות). הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר מגידול במכירות במגזר מוצרי צריכה חשמליים.

הרווח התפעולי בשנת 2019 טיפס לכ-263.3 מיליון שקל לעומת כ-106 מיליון שקל בשנת 2018. הגידול מיוחס לשיפור ברווח הגולמי, כאמור, לירידה בהוצאות מכירה ושיווק, וכן להכנסות אחרות, נטו בסך כ-110 מיליון שקל שנרשמו בתקופת הדוח (לעומת הכנסות אחרות בסך כ-12.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד) שעיקרן, הכנסה בגין ביטול התחייבות חוזה מכביד המשויך למגזר תקשורת סלולרית.

הרווח הנקי מפעילויות נמשכות בשנת 2019 עלה לכ-184.8 מיליון שקל, לעומת כ-44.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של החברה בשנת 2019 עלה לכ-184.8 מיליון שקל לעומת כ-8 מיליון שקל בשנת 2018. הרווח הנקי בשנת 2018 כלל הפסד מפעילות שהופסקה בסך של כ-37 מיליון שקל בתחום ייבוא מוצרי HUAWEI.

ה-EBITDA בשנת 2019 עלה בכ-46.6% לכ-283 מיליון שקל, לעומת כ-193 מיליון שקל בשנת 2018. היישום לראשונה של 16 IFRS תרם סך של כ-42 מיליון שקל לגידול ב- EBITDA.

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2019 טיפס לכ-434 מיליון שקל, לעומת כ-221 מיליון שקל בשנת 2018.

ההון העצמי, ליום ה-31.12.2019 הסתכם בכ-704.6 מיליון שקל.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי 2019

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלו בכ-4% לכ-667.4 מיליון שקל לעומת כ-641.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלה בכ-18.5% לכ-169 מיליון שקל (כ-25.3% מההכנסות), לעומת כ-142.7 מיליון שקל (כ-22.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי מקורה במגזר מוצרי צריכה חשמליים בתחום פעילות המזגנים ובתחום סחר מותגים, וכן במגזר קמעונאות חשמל.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלה לכ-35.6 מיליון שקל לעומת כ-10.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע בעיקר מהגידול, כאמור, ברווח הגולמי, לצד קיטון בהוצאות מכירה ושיווק, ולמרות שברבעון המקביל אשתקד נרשמו הכנסות אחרות, נטו, בסך 7.2 מיליון שקל לעומת הוצאות אחרות בסך 0.8 מיליון שקל שנרשמו ברבעון הרביעי של 2019.

הרווח הנקי מפעילויות נמשכות ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלה בכ-59% לכ-15.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2019 טיפס לכ-15.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-4.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין כי ברבעון הרביעי לשנת 2019 נרשמו הוצאות מיסים בסך 4.6 מיליון שקל, לעומת הכנסות מיסים בסך 9.4 מיליון שקל שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלתה לכ-69 מיליון שקל, לעומת כ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. היישום לראשונה של תקן IFRS 16 תרם סך של כ-11 מיליון שקל לגידול ב-EBITDA.

במקביל לאישור הדו"חות, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 30 מיליון שקל, זאת לאחר שב-2019 חילקה החברה דיבידנד בהיקף של 47 מיליון שקל כך שסך הדיבידנד עליו הכריזה החברה מתחילת שנת 2019 מסתכם בכ-77 מיליון שקל.

בנוסף, אישר דירקטוריון החברה הרחבה של תוכנית הרכישה העצמית של מניות החברה לעד 100 מיליון שקל.

תוצאות המגזרים

במגזר מוצרי צריכה חשמליים המכירות ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלו לכ-227 מיליון שקל, לעומת כ-224 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה מגידול בתחום פעילות המזגנים. הרווח המגזרי ברבעון עלה לכ-4 מיליון שקל לעומת הפסד מגזרי של כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הרבעוני במגזר זה נבע משיפור ברווח הגולמי כתוצאה משינוי תמהיל המותגים בתחום סחר מותגים, ומשיפור הרווחיות הגולמית בתחום המזגנים וכן, משיפור בהוצאות מכירה ושיווק לעומת רבעון מקביל אשתקד.

המכירות בשנת 2019 כולה בתחום מוצרי צריכה חשמליים עלו בשיעור קל לכ-1.112 מיליארד שקל לעומת כ-1.1 מיליארד שקל בשנת 2018. הרווח במגזר זה בשנת 2019 עלה לכ-36 מיליון שקל לעומת כ-0.9 מיליון שקל בשנת 2018.

במגזר קמעונאות חשמל, במסגרתו מפעילה החברה את הרשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק, המכירות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-335 מיליון שקל לעומת כ-342 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בחנויות זהות במגזר אשר פעלו באופן מלא ברבעון הרביעי של שנת 2019 קטנו בשיעור קל לעומת שנת 2018, הקיטון נובע בעיקר מעיתוי חגים. המכירות למ"ר בחנויות זהות ברבעון הרביעי 2019 הסתכמו בכ-3,460 שקל למ"ר בממוצע חודשי לעומת כ-3,578 שקל למ"ר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלה לכ-14 מיליון שקל, לעומת כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד הנובע בעיקרו מהשפעת היישום לראשונה של IFRS 16.

המכירות בשנת 2019 כולה במגזר קמעונאות חשמל עלו בכ-2% לכ-1.26 מיליארד שקל לעומת כ-1.23 מיליון שקל בשנת 2018. המכירות בחנויות זהות אשר פעלו באופן מלא בשנת 2019 עלו בשיעור של כ-3.6% לעומת שנת 2018. המכירות למ"ר בחנויות זהות בשנת 2019 עלו בשיעור של כ-3.7% לכ-3,329 שקל למ"ר בממוצע חודשי לעומת כ-3,211 שקל למ"ר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המגזרי השנתי עלה לכ-47 מיליון שקל לעומת כ-44 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד.

במגזר תקשורת סלולרית, הכולל את פעילות גולן טלקום, המכירות ברבעון הרביעי של 2019 עלו בכ-1.5% לכ-132 מיליון שקל לעומת כ-130 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי הרבעוני הסתכם בכ-26 מיליון שקל לעומת כ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול הכנסות אחרות חל גידול ברווח המגזרי ברבעון הרביעי של שנת 2019 בשיעור של כ-47% לכ-25 מיליון שקל לעומת כ-17 מיליון שקל בשנת 2018 הנובע בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות וקיטון בהוצאות תפעול. לגולן נבע ברבעון תזרים מפעילות שוטפת של כ-33 מיליון שקל לעומת כ-23 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

המכירות בשנת 2019 כולה במגזר תקשורת סלולרית עלו בכ-2.1% לכ-530 מיליון שקל לעומת כ-519 מיליון שקל בשנת 2018. הרווח המגזרי בשנה הנוכחית עלה לכ-223 מיליון שקל לעומת כ-91 מיליון שקל בשנת 2018. עיקר הגידול ברווח התפעולי נבע מהכנסה חד פעמית בגין ביטול התחייבות בגין חוזה מכביד. לגולן נבע בתקופה תזרים מפעילות שוטפת של כ-128 מיליון שקל.

מספר מנויי הסלולר של גולן עלה בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2019 לכ-927 אלף, לעומת כ-906 אלף מנויים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסה הממוצעת מלקוח (ARPU) ברבעון הסתכמה בכ-47.5 שקל, לעומת כ-47.7 שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אירועים אחרונים

בפברואר 2020 דווחה החברה על חתימת מזכר הבנות מחייב עם סלקום למכירת מלוא אחזקותיה (90%) בחברת גולן טלקום בתמורה כוללת המוערכת ב-600-630 מיליון שקל, המשקפת לגולן שווי של 666-700 מיליון שקל. בכפוף להשלמת העסקה, החברה צפויה לרשום רווח הון לפני מס של כ-300-330 מיליון שקל.

באוקטובר 2019, חילקה החברה דיבידנד בסך 22 מיליון שקל לבעלי המניות. דיבידנד זה מתווסף לחלוקה נוספת בסך של 25 מיליון שקל שביצעה החברה בחודש אפריל 2019.

באוגוסט 2019 בוטלה הקצאת תדרים דור 3 לגולן טלקום. לפיכך, במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2019 ביטלה החברה את ההתחייבות בגין חוזה מכביד וזקפה רווח חד פעמי של כ-118 מיליון שקל.

אלקטרה מוצרי צריכה הינה קבוצה הפועלת בארבעה תחומי פעילות, המדווחים גם כמגזרי פעילות בדוחותיה הכספיים, כמפורט להלן: הראשון – ייבוא, ייצור, יצוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים ("מוצרי צריכה חשמליים"); השני – הפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי צריכה חשמליים ("מגזר קמעונאות חשמל"); השלישי – פעילות חברת הסלולר גולן טלקום ("מגזר תקשורת סלולרית"); הרביעי – מקרקעין עליהם ממוקמים משרדי החברה והמפעל ("מגזר נדל"ן להשקעה"). מנכ"ל החברה הוא מר צביקה שווימר.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il