טלרד נטוורקס - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

טלרד נטוורקס


מוטי אלמליח - קרדיט צילום ורדי כהנא
ההכנסות ברבעון השלישי 2019 צמחו לכ- 43 מיליון דולר

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2019 צמחו לכ- 43 מיליון דולר ובתשעת החודשים הראשונים צמחו לכ-110.6 מיליון דולר, הודות להכללת תוצאות חברות מרמנת וגאו-דע שנרכשו בחודש מאי 2019.
בהמשך לדווח מיידי מאוקטובר 2019, אמצה החברה תוכנית התייעלות ביחס לפעילות ה-BWA וזאת בהמשך למהלכי חסכון שהחלו כבר ברבעון השני של השנה.


בבסיס התוכנית, מעבר למתכונת פעילות ממוקדת במתן שירות ומכירה ללקוחות לצד צמצום הוצאות בהיקף שנתי מוערך של כ-6 מיליון דולר תוך הקטנת מצבת כוח האדם והוצאות אחרות. להערכת החברה, יישום תכנית ההתייעלות תביא לרווחיות.


החברה רשמה ברבעון השלישי הפסד נקי של כ-22 מליון דולר הנובע בעיקרו ממחיקות חשבונאיות ומירידת הערך של פעילות ה-BWA.


החברה סיימה את הרבעון השלישי ואת תשעת החודשים הראשונים של 2019 בתזרים חיובי מפעילות שוטפת.
צבר ההזמנות של החברה בשלושת תחומי הפעילות מסתכם למעל 200 מיליון דולר

מוטי אלמליח, מנכ"ל טלרד: "תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2019 כוללות איחוד מוצלח של החברות מרמנת וגאו-דע. התוצאות הושפעו באופן מהותי מיישום תוכנית ההתייעלות ומירידת ערך המיוחסת לפעילות ה-BWA. אנו מעריכים כי יישום התוכנית יוביל לבנייה מחדש של התחום במתכונת שתאפשר צמיחה ומעבר לרווחיות. שאר הפעילויות בקבוצה יציבות ורווחיות עם צבר הזמנות גדול שיאפשר את המשך הצמיחה.

חברת טלרד פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2019. יצוין, כי החל מחודש מאי 2019 מאחדת טלרד בדו"חותיה את תוצאות חברת מרמנת, וחברת הבת בבעלות מלאה גאודע, שרכישתן הושלמה בסוף אפריל 2019.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2019 עלו לכ-43 מיליון דולר, לעומת כ-31 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מיוחס לאיחוד לראשונה של תוצאות מרמנת (מגזר מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים), זאת בעקבות השלמת רכישה החברה בסוף אפריל 2019.

הכנסות החברה בתחום תשתיות תקשורת ו-IT עלו ברבעון השלישי של 2019 לכ-18.5 מיליון דולר, לעומת כ-15.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. צבר ההזמנות בתחום זה, נכון ל-30 בספטמבר 2019, הסתכם בכ-48.1 מיליון דולר לעומת כ-30.5 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. בסיכום הרבעון רשמה החברה הפסד תפעולי של כ-0.5 מיליון דולר במגזר זה, בהשוואה לרווח תפעולי מגזרי בסך כ-1.1 מיליון דולר שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד ברבעון נובע בעיקרו ממחיקת עלויות פיתוח מהוונות בסך של כ-0.7 מיליון דולר.

הכנסות החברה בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים למפעילי תקשורת הסתכמו ברבעון השלישי של 2019 בכ-13.6 מיליון דולר, לעומת כ-15.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות תחום הפעילות נובע בעיקרו מירידה במכירות מוצרים בפעילות בצפון אמריקה וזאת בנוסף לירידה בביקושים באזורים אחרים בעולם. צבר ההזמנות בתחום זה, נכון ל-30 בספטמבר 2019, עומד על כ-42.2 מיליון דולר, לעומת כ-46.6 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. בסיכום הרבעון רשמה החברה הפסד תפעולי בסך כ-17.0 מיליון דולר במגזר זה, בהשוואה להפסד תפעולי מגזרי של כ-0.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד המגזרי נובע מהירידה בהכנסות, וכן מרישום הפסד מירידת ערך, הפרשה למלאי איטי ומת והפרשה לחומ"ס.

יצוין, כי באוקטובר 2019 אימצה החברה תוכנית התייעלות ביחס לפעילות ה-BWA. תוכנית ההתייעלות נובעת מהחלטות הרשות הפדרלית בארה"ב לרישוי תדרים אשר השפיעו על הביקושים למוצרי החברה בתחום פעילות זה בארה"ב, וזאת בנוסף לירידה בביקושים באזורים אחרים בעולם אשר העיבו על התוצאות והרווחיות של הפעילות. בבסיס תוכנית ההתייעלות, מעבר למתכונת פעילות ממוקדת במתן שירות ומכירה ללקוחות לצד צמצום הוצאות בהיקף שנתי מוערך של כ-6 מיליון דולר תוך הקטנת מצבת כוח האדם והוצאות אחרות. להערכת החברה, יישום תכנית ההתייעלות יביא לצמצום משמעותי של הפסדי הפעילות האמורה. כמו כן, ביצעה החברה ירידת ערך בשווי הפעילות כאמור אל מול ערכה בספרי החברה בהיקף כספי כולל של כ-8.9 מיליון דולר.

הכנסות החברה בתחום מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים, הכוללות את הכנסות חברת מרמנת וחברת הבת גאו-דע שרכישתן הושלמה בסוף חודש אפריל 2019, הסתכמו ברבעון השלישי 2019 בכ-10.9 מיליון דולר. בהתאם לדו"חות הפרופורמה, הכנסות תחום זה ברבעון המקביל אשתקד עמדו על כ-10.1 מיליון דולר. צבר ההזמנות בתחום זה, נכון ל-30 בספטמבר 2019, עומד על כ-109 מיליון דולר.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2019 בהפסד גולמי של כ-4 מיליון דולר, לעומת רווח גולמי של כ-7.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. יצוין כי ברבעון השלישי נרשמה ירידת ערך בעלות המכר בסך של כ-5.8 מיליון דולר.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2019 בהפסד תפעולי של כ-17.0 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של כ-0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

המעבר להפסד גולמי ותפעולי לעומת רווח ברבעון מקביל אשתקד נובע בעיקרו מירידת ערך פעילות ה-BWA, הפרשה למלאי מת ואיטי, הפרשה לחומ"ס ומחיקת עלויות פיתוח מהוונות כאמור לעיל.

ברבעון השלישי של שנת 2019 הציגה החברה EBITDA (הכולל את פעילות חברת מרמנת) בסך של כ-2 מיליון דולר לעומת כ-1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2019 בהפסד נקי של כ-22.4 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-0.25 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון השלישי של שנת 2019 רשמה החברה הוצאות מס בסך של כ-3.57 מיליון דולר כתוצאה ממחיקת נכס מס נדחה.

נכון ל-30 בספטמבר 2019 לחברה צבר הזמנות משלשת מגזרי הפעילות, שמסתכם במעל 200 מיליון דולר, לעומת כ-89.2 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2018 (אשר כלל שני תחומי פעילות בלבד) ולכ-77.1 מיליון דולר נכון ליום 30 בספטמבר 2018 (אשר כלל שני תחומי פעילות בלבד).

נכון ל-30 בספטמבר 2019, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-6.7 מיליון דולר, וההון העצמי של החברה מסתכם בכ-19.4 מיליון דולר.

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2019

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלו לכ-110.6 מיליון דולר לעומת כ-98.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות מיוחס לאיחוד לראשונה של תוצאות מרמנת (מגזר מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים), זאת בעקבות השלמת רכישה החברה בסוף אפריל 2019.

הכנסות החברה בתחום תשתיות תקשורת ו-IT עלו בתקופה לכ-55.5 מיליון דולר, לעומת כ-52.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר בתקופה הסתכם בכ-0.8 מיליון דולר, בהשוואה לכ-3.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים למפעילי תקשורת הסתכמו בתקופה בכ-37.3 מיליון דולר, לעומת כ-45.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות תחום הפעילות נובע בעיקרו מירידה במכירות תחום הפעילות בצפון אמריקה ומירידה בביקושים באזורים אחרים בעולם. החברה רשמה בתקופה הפסד תפעולי של כ-25.2 מיליון דולר במגזר זה, בהשוואה לרווח תפעולי מגזרי בסך כ-0.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד בתקופה מיוחס בעיקר לירידה בהיקף הפעילות, וכן מרישום הפסד מירידך ערך, הפרשה למלאי איטי ומת והפרשה לחומ"ס.

הכנסות החברה בתחום מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים, הכוללות את הכנסות חברת מרמנת וחברת הבת שרכישתן הושלמה בסוף חודש אפריל 2019 הסתכמו בחודשים מאי-ספטמבר
בכ-17.9 מיליון דולר.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2019 השנה הסתכם בכ-5.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ-22.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בין היתר מירידה בהכנסות מגזר המוצרים, הפתרונות והשירותים למפעילי תקשורת , מירידת ערך בעלות המכר בסכום של כ-5.8 מיליון דולר, מהפרשה למלאי איטי ומת, ,מרישום הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד בפעילות בדרום אמריקה בעקבות פרויקט שהסתיים, וכן מירידה ברווח הגולמי במגזר תשתיות תקשורת ו-IT בשל שינוי תמהיל ההכנסות ומחיקת עלויות פיתוח מהווונת.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2019 בהפסד תפעולי של כ-23.7 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של כ-3.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר להפסד נובע בעיקר מהפסד הגולמי, וכן מירידת ערך בהוצאות תפעוליות והפרשה לחומ"ס.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2019 בהפסד נקי של כ-31 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של כ-1.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

אירועים אחרונים

באוקטובר 2019 אימצה החברה תוכנית התייעלות ביחס לפעילות ה-BWA של החברה. תוכנית ההתייעלות נובעת מהחלטות הרשות הפדרלית בארה"ב לרישוי תדרים אשר השפיעו על הביקושים למוצרי החברה בתחום פעילות זה בארה"ב. זאת בנוסף, לירידה בביקושים באיזורים אחרים בעולם אשר העיבו על התוצאות והרווחיות של הפעילות. בבסיס תוכנית ההתייעלות, מעבר למתכונת פעילות ממוקדת במתן שירות ומכירה ללקוחות לצד צמצום הוצאות בהיקף שנתי מוערך של כ-6 מיליון דולר תוך הקטנת מצבת כוח האדם והוצאות אחרות. להערכת החברה, ישום תוכנית ההתיעלות יביא לצמצום משמעותי של הפסדי הפעילות.

באפריל 2019 השלימה החברה את רכישת מלוא האחזקות בחברת מרמנת ארגון ניהול פרויקטים בע"מ תמורת כ-97 מיליון שקל. מרמנת היא חברה פרטית המחזיקה ב-100% ממניות בחברת גאו-דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע״מ. החברות עוסקות בהתאמת פתרונות בשיטת מיקור תהליך עסקי (BPO) ומתמחה בניהול פרויקטים בתחומי הלוגיסטיקה והתפעול, ההכשרות וההדרכות, הטמעת מערכות, ניהול בחינות ומאגרי מידע, מתן שירותי ניהול מידע הנדסיים הכוללים סריקה ודיגיטציה של מסמכים, תשתיות תכנון מקרקעין ושרותי GIS - Geographic Information Systems עבור גופים ציבוריים, משרדי ממשלה וגופים פרטיים.

במרץ 2019 מונה מוטי אלמליח לתפקיד מנכ"ל החברה, והחל בתפקידו ב-7 לאפריל 2019.


חברת טלרד פועלת כיום בשלושה מגזרי פעילות עיקריים - אספקת פתרונות ושירותים למפעילי תקשורת בכ-80 מדינות בעולם, בתחום של הקמת תשתיות תקשורת ו-IT ובתחום מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים באמצעות החברות מגלקום, אואזיס, מרמנת וגאו-דע לאלפי לקוחות בישראל ובאמצעות פעילות שירותים ומוצרים בדרום אמריקה ,ובשאר העולם. טלרד מעסיקה בקבוצה כיום יותר מכ-2,000 עובדים בישראל וברחבי העולם.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il