TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> > חדשות כלכלה

דיפלומט: הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 גדל בכ- 9.5% לכ-64.3 מיליון שקל


נעם וימן צלמת קרן בן ציון
ההכנסות בתקופה עלו בכ-1.7% לכ-2.05 מיליארד שקל, הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה בכ-4.5% לכ-422 מיליון שקל
ברבעון השלישי של 2021 רשמה החברה הכנסות של כ-678 מיליון שקל ורווח נקי של כ-21.9 מיליון שקל

נעם וימן, מנכ"ל דיפלומט אחזקות: "אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם עלייה בהכנסות וברווחי דיפלומט. ברבעון השלישי של השנה, בדומה למגמה שאפיינה את ענף הקמעונאות בישראל בכללו, הושפעו התוצאות לרעה בגלל מיעוט ימי מכירה בחודש ספטמבר, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בה הייתה צריכה מוגברת בעקבות הסגרים במשק ואי יציאה לחו״ל. ברבעון זה ביצענו צעד נוסף לפיתוח מנועי צמיחה לשנים הבאות, בזכות הסכם להקמת מרלו"ג חדש המתקדם מסוגו, שיוקם בקיסריה ויתמוך ביכולתנו להגדיל את היקפי הפעילות של החברה בשנים הבאות לצד התייעלות תפעולית".

דיפלומט אחזקות, שהשלימה בחודש מרץ השנה את הנפקתה לראשונה לציבור (IPO) בבורסה בת"א, פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021.

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021:

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 צמחו בכ-1.7% לכ-2.05 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.02 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהיקף המכירות בגאורגיה, ניו זילנד וקפריסין וכן מהשפעת הפרשי תרגום חיוביים, בקיזוז חלקי עם הירידה בהכנסות בדרום אפריקה בעקבות עדכון הסכם ההפצה עם פרוקטר. בנטרול השפעת הפרשי התרגום החיוביים, הצמיחה בהכנסות עמדה על שיעור מתון יותר של כ-0.6%.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה בכ-4.5% לכ-422 מיליון שקל (כ-20.5% מההכנסות), בהשוואה לכ-404 מיליון שקל (כ-20.0% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הגולמי ובשיעורו נבעה בעיקר מהצמיחה האמורה במכירות ומהשיפור בתמהיל המכירות.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם בכ-92 מיליון שקל (כ-4.5% מההכנסות), בהשוואה לכ-94 מיליון שקל (כ-4.7% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח התפעולי, נבעה בעיקר מגידול בהוצאות התפעול – עלייה בהוצאות הדלק, גידול בעלויות אחסנה בשל הגידול במלאי, מעלייה בהוצאת פחת ומיחשוב, מגידול בהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות (לא תזרימי) ועוד. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 כולל מענק חד פעמי שניתן למנכ"ל החברה בסך של כ 11.5 מיליון שקל. בנטרול מענק זה, הרווחיות התפעולית של הקבוצה הייתה מסתכמת לסך של כ- 103 מיליון שקל, המהווים כ 5% מההכנסות.

חברת דיפלומט סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עם גידול של כ-9.5% ברווח הנקי שהסתכם בכ-64.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-58.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח נבעה מהצמיחה האמורה בהכנסות, מהשיפור ברווחיות הגולמית, מהקיטון בהוצאות המימון נטו בעקבות הירידה בהיקף החוב הפיננסי ומשינויים בהפרשי שע"ח.

עיקרי תוצאות רבעון שלישי 2021:

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2021 ירדו בכ-5.1% לכ-678 מיליון שקל, בהשוואה לכ-714 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר ממיעוט ימי עבודה בישראל בחודש ספטמבר השנה בגין עיתוי חגי תשרי, חוסרים במלאי המוצרים, במהלך הרבעון, עקב קשיים ברציפות האספקה בשל בעיות בקווי הספנות והנמלים, וכן מעדכון הסכם ההפצה עם חברת פרוקטר אנד גמבל בדרא"פ, עליו דיווחה החברה לפני מספר חודשים. השפעות אלה קוזזו חלקית עם העלייה בהכנסות מיתר המדינות ומהשפעה של הפרשי תרגום חיוביים. ההכנסות בנטרול השפעת הפרשי התרגום ירדו ברבעון בשיעור של כ-6.8%.
ההכנסות בישראל ברבעון הסתכמו בכ-389 מיליון שקל, בהשוואה לכ-424 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות בישראל מיוחסת למיעוט ימי עבודה בגין עיתוי חגי תשרי, מקשיים ברציפות האספקה של המוצרים ומכך שברבעון המקביל אשתקד נרשמה צריכה מוגברת בשל משבר נגיף הקורונה.
ההכנסות בדרום אפריקה ברבעון הסתכמו בכ-164 מיליון שקל, בהשוואה לכ-173 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד והושפעו בעיקר מעדכון הסכם ההפצה עם חברת פרוקטר אנד גמבל.
ההכנסות במדינות אחרות (גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין) צמחו בכ-6% לכ-125 מיליון שקל, בהשוואה לכ-117 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-141 מיליון שקל (כ-20.8% מההכנסות), בהשוואה לכ-144 מיליון שקל (כ-20.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר משיפור בתמהיל המכירות.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-31 מיליון שקל (כ-4.6% מההכנסות), בהשוואה לכ-38 מיליון שקל (כ-5.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נבעה מהקיטון האמור ברווח הגולמי, וכן מגידול בהוצאות התפעול כתוצאה מעלייה בהוצאות האחסנה, עלייה בהוצאות שכר וכן גידול בעלויות פחת ומחשוב.
הרווח התפעולי מהפעילות בישראל ברבעון הסתכם בכ-20.5 מיליון שקל (כ-5.3% מההכנסות), בהשוואה לכ-24 מיליון שקל (כ-5.7% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השחיקה ברווחיות התפעולית נבעה בעיקר מגידול בהוצאות תפעוליות שונות כתוצאה מהגידול במלאי ומהתייקרויות שונות.
הרווח התפעולי מהפעילות בדרום אפריקה ברבעון הסתכם בכ-5.5 מיליון שקל (כ-3.4% מההכנסות), בהשוואה לכ-6.7 מיליון שקל (כ-3.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה מעדכון מודל ההפצה כאמור, שהביא לקיטון בהכנסות ומנגד לשיפור מסוים בהוצאות התפעול.
הרווח התפעולי מהפעילות במדינות אחרות (גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין) ברבעון הסתכם בכ-5 מיליון שקל (כ-4.0% מההכנסות), בהשוואה לכ-7.4 מיליון שקל (כ-6.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי של דיפלומט ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-21.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-25.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נתוני מאזן ליום ה-30.09.2021:
נכון לסוף רבעון שלישי 2021, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-84 מיליון שקל, בהשוואה לכ-51 מיליון שקל בסוף שנת 2020. במקביל, החוב הפיננסי הצטמצם לכ-157 מיליון שקל, בהשוואה לכ-277 מיליון שקל בסוף שנת 2020. הירידה החדה בחוב הפיננסי, מיוחסים בעיקר להנפקת מניות החברה בבורסה בחודש מרץ השנה, במסגרתה גייסה החברה סכום של כ-290 מיליון שקל, נטו.

נכון לסוף רבעון שלישי 2021, היקף המלאי של החברה הסתכם בכ-397 מיליון שקל, גידול משמעותי לעומת כ-354 מיליון שקל בסיום הרבעון המקביל אשתקד. במהלך התקופה הגדילה החברה את היקף המלאי, במטרה להבטיח רציפות אספקת מוצרים לאורך זמן.

ההון העצמי של דיפלומט עלה לכ-606 מיליון שקל, לעומת כ-421 מיליון שקל בסוף שנת 2020, כתוצאה מההנפקה האמורה, מגידול ברווח הנקי בתקופה בסך של כ-63 מיליון שקל ובניכוי חלוקות דיבידנד בסכום כולל של כ-173 מיליון שקל מתחילת השנה. ההון העצמי מסך המאזן עומד על כ-46.9%.

בחודש מרץ 2021, השלימה דיפלומט הנפקה ראשונית לציבור (IPO) במסגרתה גייסה החברה כ-300 מיליון שקל תמורת כ-20% ממניותיה לפי שווי של כ-1.5 מיליארד שקל (אחרי הכסף).

דיפלומט אחזקות הינה חברה גלובלית, ותיקה ומובילה בתחום של מכירות והפצה של למעלה מ 100 מותגי צריכה המוניים בינלאומיים ומקומיים (FMCG - Fast Moving Consumer Goods), הן בתחומי המזון, הטיפוח האישי, ניקיון הבית וההיגיינה. דיפלומט, שהוקמה בשנת 1963, פועלת כיום ב-5 מדינות: ישראל, דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין. החברה מוכרת את מוצריה, בין היתר, לרשתות קמעונאיות בתחומי המזון, רשתות הדרגסטור, בתי מרקחת, מכולות, השוק המוסדי וכן לסיטונאים. במסגרת התשקיף ציינה החברה כי מטרת העל שלה היא להיות שחקנית מובילה בענף ה-FMCG הגלובלי, בכל תחומי פעילותה. מנכ"ל החברה הוא נעם וימן.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il