TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> > חדשות כלכלה

תנופורט: ה- NOI של החברה ברבעון השלישי של שנת 2021 צמח בכ- 17% והסתכם בכ- 12.7 מיליון ש"ח


כידן דהרי וירון אדיב. צילום - ישראל הדרי
שווי נכסי החברה (נדל"ן להשקעה, רכוש קבוע וחלק החברה בחברה כלולה) ליום 30 בספטמבר 2021 הינו כ-815 מיליון ש"ח, גידול של כ- 140 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד
ההון עצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2021 הינו כ-370 מיליון ש"ח, גידול של כ- 6% לעומת ההון העצמי ליום 31 דצמבר 2020
ה- NOI של החברה ברבעון השלישי של שנת 2021 צמח בכ- 17% והסתכם בכ- 12.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 10.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
ה- FFO צמח בכ- 18% לעומת הרבעון המקביל והסתכם בכ-6.1 מיליון ש"ח
LTV של החברה נכון לסוף הרבעון עמד על כ- 41.9%
חוב נטו ל-CAP בסוף הרבעון עמד על 48%

מתחילת השנה השקיעה החברה כ- 19 מיליון ש"ח בבנייה, שיפור והרחבת נכסיה, בהתאם השיפור בדמי השכירות החל לבוא לידי ביטוי בתוצאות החברה

יתרת המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות מוגבלים במשיכה ליום 30 בספטמבר 2021, הסתכמו בכ-55 מיליון ש"ח

כידן דהרי, בעלים ומנכ"ל תנופורט: "אנו מציגים תוצאות רבעוניות טובות עם המשך צמיחה וגידול בהכנסות, ב- NOI, ב- FFO, בשווי הנכסים ובהון העצמי. תוצאות אלו הושגו הודות להמשך עשייה מרובה ויזמות בעסקי הליבה של החברה. במהלך התקופה השקענו רבות, הן מאמצים והן הון בבנייה, הרחבת ושיפור של הנכסים. מתחילת השנה השקענו כ- 19 מיליון ש"ח מהון החברה, בין היתר, בנכס לוגיסטי תענך אשר נבנה ושופץ מן היסוד, לרבות תשתיות והורחב ל- 12,000 מ"ר לשיווק. נכס זה הושכר במלואו, לשוכר יחיד ובשכ"ד הגבוה פי 3 מאשר טרם ההשקעות ומניב שכ"ד שנתי של כ- 4 מיליון ש"ח. מתחם לוגיסטי ויתקין בשרון, נכס זה הושכר במלואו לאחר שבוצע בו בינוי והתאמות לשוכרים, 15,000 מ"ר שווקו במלואם. נכס נוסף ששופץ והושבח הוא הוא קניון עד הלום. כ- 5,500 מ"ר מהנכס הושכר לסופרמרקט מוביל, כאשר חלק משטח זה לא הושכר בעבר.

אנו פועלים על מנת להשביח את תיק הנכסים הן בטווח הקצר והן לטווח הארוך, בהתאם רכשה תנופורט מבעלי השליטה בניין בשלמותו המושכר במלואו ברחוב קרליבך בתל אביב תמורת 25.5 מיליון ש"ח.
הבניין הנרכש הוא נכסה השלישי של החברה ברחוב קרליבך ונמצא בסמיכות לנכסים נוספים שבבעלותה. מתחם "קרליבך" הינו בעל פוטנציאל השבחה רב ותואם את אסטרטגיית ההתפתחות של החברה, וזאת לאור מיקומו האסטרטגי במרכז תל אביב, המצוי בצמוד לתחנה של הרכבת הקלה שצפויה להיפתח בשנים הקרובות. החברה מקדמת תב"ע ,בשיתוף עם עיריית תל אביב, להקמת בניין משרדים המשלב תעסוקה, מגורים ומסחר ואנו רואים יתרון עסקי רב בהשבחת הנכסים כמקשה אחת.

המגמות החיוביות שאפיינו את הרבעונים האחרונים נמשכות ואנו עומדים ואף עולים על כל היעדים שהצבנו לעצמנו.
בתיק הנכסים של תנופורט טמון פוטנציאל השבחה רב. הפעולות הרבות והמגוונות שאנו עושים באופן שוטף מביאות לידי ביטוי יתרון משמעותי זה."

חברת הנדל"ן המניב תנופורט, בבעלות כידן דהרי וירון אדיב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2021.

תמצית נתונים:

ההכנסות מהשכרת מבנים ברבעון הסתכמו בכ- 11.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 10.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל המשקף צמיחה של 10%, הגידול נובע בעיקר מכך שבשנת 2020 היו שוכרים שלא שילמו בגלל הקורונה וההכנסות בגינן לא הוכרו וכן מכניסת שוכרים חדשים בשנת 2021

הכנסות משירותי אחסנה וקירור ברבעון הסתכמו ב- 3.1 מיליון ש"ח, לעומת כ- 3.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 4%.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 9.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 9.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 8%.

הרווח מפעולות רגילות יותר מהוכפל והסתכם ברבעון בכ- 13.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 6.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע מרישום של עליית שווי הוגן בנכסים בהיקף של כ- 4.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 0.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, חלק החברה ברווחי עסקה משותפת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני (הנכס בצמח) הסתכם בכ-2 מיליון ש"ח לעומת כ- 0.2 ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO ברבעון הסתכם בכ- 6.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 5.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 18%

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 6.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 2.6 מיליון ש"ח. השינוי המשמעותי נובע מצמיחה בפעילות החברה ומעליית שווי הוגן של נכסיה.

השפעות משבר הקורונה - נכון ליום 30 בספטמבר 2021 היקף ההקלות, ההפחתות והדחיות שניתנו לשוכרים בגין תשלומי דמי שכירות וניהול עומד על כ-2 מיליון ש"ח, ולהערכת החברה ביחס לתקופה שעד סוף חודש דצמבר 2021 היקף ההקלות, ההפחתות והדחיות כאמור יהיה בסך נוסף של בין 500 אש"ח ל-1 מיליון ש"ח.

עיקרי המאזן נכון ל-30.9.2021

רמת המינוף של החברה (חוב נטו ל-CAP) עמדה על 48%

LTV של החברה נכון לסוף הרבעון עמד על כ- 41.9%


ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-370 מיליון ש"ח (המשקף הון עצמי למאזן של 41.6%) לעומת כ- 349.3 מיליון ש"ח (המשקף הון עצמי למאזן של 43.8%) בסוף שנת 2020.

יתרת המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות מוגבלים במשיכה הסתכמו בכ-55 מיליון ש"ח.

אודות החברה
חברת תנופורט, בבעלותם המלאה של כידן דהרי וירון אדיב פועלת בתחומים של השכרת נדל"ן מניב ומתן שירותי אחסון וקירור וכן בבעלותה תחנות דלק וקרקעות ללוגיסטיקה. נכון ל-31.12.19, החברה מחזיקה ב-17 נכסים מניבים המשמשים למסחר, לוגיסטיקה, תעשיה ושירותי אחסנה בקירור. בין הנכסים הבולטים של החברה: פארק לוגיסטיקה ויתקין, פארק לוגיסטיקה תל מונד, קניון עד הלום, MALL כינרת בצומת צמח ,מרכז מסחרי בצומת בילו, מרכז מסחרי בית יהושע, פארק לוגיסטיקה וקירור נתיבות אותו מפעילה החברה. כל נכסי הנדל"ן מוחזקים במישרין ע"י החברה, למעט הנכס בצומת צמח, ששיעור האחזקה של החברה בו עומד על 50%. מנכ"ל החברה הינו כידן דהרי.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il