TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה
> > > ניתוחי שוק אנליסטים

מידרוג מעלה את הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית (BCA) של בנק אגוד לישראל בע"מ ("הבנק") מ- a2.ilל-a1.il.


מידרוג
העלאת הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית (BCA) ודירוג הפיקדונות לזמן ארוך של הבנק נובעים משיפור בפרופיל הסיכון של הבנק ובפרט משיפור בריכוזיות אשראי (לווים וענפית) ומהקטנת תיאבון סיכון השוק, כפי שבא לידי ביטוי בהנמכת מגבלת דירקטוריון על ה-VaR
כנגזר, דירוגי הפיקדונות לזמן ארוך עלו מ-Aa1.il ל-Aaa.il. אופק הדירוג של הפיקדונות לזמן ארוך שונה מחיובי ליציב. דירוג זה, מגלם הטבה דירוגית של 4 רמות דירוג (נוטשים) ביחס להערכת האיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק, בגין הנחת הסתברות "גבוהה מאוד" לתמיכה חיצונית מצד מזרחי טפחות (הערכת איתנות פיננסית פנימית (BCA) של aa2.il ודירוג פיקדונות לזמן ארוך ואגרות חוב של Aaa.il באופק יציב). כמו כן, מידרוג מותירה על כנו דירוג P-1.il לפיקדונות לזמן קצר.

שיקולים עיקריים להערכת האיתנות הפיננסית הפנימית (BCA)

העלאת הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית (BCA) ודירוג הפיקדונות לזמן ארוך של הבנק נובעים משיפור בפרופיל הסיכון של הבנק ובפרט משיפור בריכוזיות אשראי (לווים וענפית) ומהקטנת תיאבון סיכון השוק, כפי שבא לידי ביטוי בהנמכת מגבלת דירקטוריון על ה-VaR. כמו כן, משיפור מתמשך באיכות הנכסים, כפי שמשתקף במדדי הסיכון בתיק האשראי ומגידול מתמשך של הכרית ההונית לצד שיפור מתמשך של יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון וירידה ברמת המינוף.

מיצוב הבנק נתמך בפרופיל עסקי סביר, המבוסס על היותו בנק אוניברסאלי המספק ללקוחותיו מגוון שירותים בנקאיים ופיננסיים, לצד תמהיל תיק אשראי מוטה למגזרי האשראי הקמעונאי והאשראי לעסקים קטנים וזעירים (המהווים ביחד כ- 86% מסך תיק האשראי, ל-30 בספטמבר 2021), התורם לפיזור הכנסות הבנק. כמו כן, הבנק מאופיין בפיזור מקורות הכנסה טוב ל- BCA, הנשען לאורך זמן על 4 רגליים עיקריות. מנגד, קוטנו של הבנק במונחי נתח שוק, ל-30 בספטמבר 2021 כפי שבא לידי ביטוי בחלקו מנכסי המערכת ומהפיקדונות הציבור (כ- 2.0%) ומסך האשראי לציבור (כ- 1.7%), מגביל את הפרופיל העסקי ואת יכולת השבת ההכנסות של הבנק, וכנגזר מהווה משקולת ל- BCA של הבנק.
מדיניות ניהול סיכונים של הבנק שמרנית להערכתנו, אולם מאופיינת בחשיפה גבוהה ללווים הגדולים, המהווים מעל 5% מהון עצמי רובד 1 של הבנק ביחס ל-BCA של הבנק והן ביחס למערכת. הענף הגדול ביותר של הבנק הינו ענף בינוי ונדל"ן, המהווה כ- 85% מהון עצמי רובד 1 נכון ל- 30 בספטמבר 2021. איכות הנכסים של הבנק מאופיינת באיכות תיק אשראי בולטת לטובה ביחס ל- BCA, אשר שיקפה מגמת שיפור בשנים האחרונות, כפי שבא לידי ביטוי בקיטון ביחס חובות בעיתיים לאשראי לציבור (ברוטו) ולכרית ספיגת הפסדים (יתרת הפרשה והון עצמי), אשר עמדו על כ- 1.7% וכ- 11.2% ל-30 בספטמבר 2021, בהתאמה, לעומת כ- 2.2% וכ- 19.9% בתקופה המקבילה אשתקד וכ-2.0% וכ-16.7% בממוצע בין השנים 2020-2018, בהתאמה.
הבנק מאופיין בשיעורי רווחיות נמוכים ל- BCA ובהשוואה למערכת לאורך זמן, הנובעים מחיסרון לקוטן של הבנק אשר בא לידי ביטוי במרווח פיננסי נמוך יחסית, מבנה הוצאות קשיח בשל הצמדה להסכמי שכר של בנק לאומי, והישענות על מערכת מיחשוב של בנק לאומי. כל אלו מכבידים על יחס יעילות תפעולית של הבנק (כ- 85% בממוצע בין השנים 2020-2018) ועל מדדי הרווחיות תשואת הליבה על נכסי הסיכון והתשואה על הנכסים (כ- 0.7% וכ- 0.1% בממוצע בין השנים 2020-2018, בהתאמה), אשר מהווים משקולת ל-BCA הבנק. מנגד, רווחיות הבנק הושפעה לטובה במהלך שנת 2021 בעקבות עלייה משמעותית בהיקף הכנסות להפסדי אשראי ביחס לשנת 2020. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021, הסתכמו הכנסות להפסדי אשראי בכ- 116 מיליון ₪ (מרביתם בגין ירידה בהפרשה קבוצתית), לעומת הוצאות להפסדי אשראי של כ- 117 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הבנק מאופיין בכרית הון בולטת לטובה ביחס ל- BCA, אשר נבנתה לאורך השנים באמצעות צבירת רווחים, אופטימיזציה וניהול נכסי הסיכון, זאת בניכוי חלוקת דיבידנד בעין במהלך שנת 2021 בסך 102 מיליון ש"ח (33 מיליון ש"ח בגין מיזוג אגוד הנפקות בע"מ אל תוך מזרחי חברה להנפקות בע"מ ו-69 מיליון ש"ח בגין מיזוג בנק אגוד חברה לנאמנות בע"מ אל תוך מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ) וכן דיבידנד בסך 100 מיליון ₪ במהלך שנת 2020. כמו כן, הכרית ההונית הושפעה לטובה בין היתר מהשקעה בסך 500 מיליון ש"ח של בנק מזרחי טפחות בהון המניות של בנק אגוד כנגד הקצאת מניות בדצמבר 2020. נכון ל- 30 בספטמבר 2021 יחס הלימות הון עצמי רובד 1 של הבנק, המגלם את כרית ספיגת ההפסדים הבלתי-צפויים המרכזית, עמד על כ- 14.9%, ויחס ההון הכולל עמד על כ- 17.8% (לעומת כ- 10.01% וכ- 13.3%, ברבעון המקביל אשתקד, בהתאמה). הבנק מאופיין במרווח רחב של הון עצמי רובד 1 מעל דרישות ההון הרגולטוריות, עם פער רגולטורי של 6.54% ל-30 בספטמבר 2021, גם לאור הפחתת דרישות ההון מהבנקים ע"י הפיקוח על הבנקים מחודש מרץ 2020, אשר תקפה עד ל-31 בדצמבר 2021. המינוף המאזני של הבנק השתפר משמעותית בשנה האחרונה והינו הולם ביחס ל- BCA, כפי שמשתקף ביחס הון עצמי למאזן של כ- 7.2% ל-30 בספטמבר 2021, לעומת כ- 5.4% ל-30 בספטמבר 2020
פרופיל הנזילות של הבנק בולט לטובה ל- BCA וביחס למערכת, ונתמך במבנה מקורות נח, רחב ומפוזר, המבוסס על שיעור פיקדונות יציבים (קמעונאיים), שיעור נמוך ובולט לטובה של מקורות מימון פחות יציבים מסך הנכסים (כ- 12.3%) ומלאי נכסים נזילים משמעותי מפיקדונות (כ- 54%), ל-30 בספטמבר 2021. יחס כיסוי הנזילות (LCR) עמד על כ- 185% ליום 30 בספטמבר 2021, אשר הינו גבוה משמעותית מהרף הרגולטורי (100%) ותומך גם כן בגמישות עסקית ופיננסית.

שיקולים נוספים

התגברות בסיכון תפעולי ועסקי בתקופה שעד למיזוג לתוך מזרחי טפחות

אנו מעריכים כי לאור נקיטת מהלכי מיזוג בבנק עם ולתוך בנק מזרחי, חלה בבנק עלייה בסיכון התפעולי והעסקי אשר עשויים לנבוע מהתממשות אירועי כשל תפעוליים, הנובעים מסיכון החלפת מערכות מידע, רציפות פעילות העסקית וכן נטישה של לקוחות. אנו סבורים כי סיכונים אלו, מגבילים את ה- BCA של הבנק ברמת נוטש אחד.

אופק הדירוג

אופק היציב לדירוג פיקדונות לזמן ארוך של הבנק משקף את הערכת מידרוג לכך שהבנק ישמר פרופיל פיננסי הולם לאורך המחזור, תוך שמירה על מדדי הסיכון בתיק האשראי וכריות ספיגת הפסדים בטווח ההולם את הדירוג. כמו כן, מידרוג תמשיך ותעקוב אחר התפתחות משבר הקורונה והשלכותיו על הכלכלה ובפרט על פרופיל הפיננסי של הבנק ושל קבוצת מזרחי טפחות.

גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת ה- BCA:

מיזוג סופי מלא עם ולתוך בנק מזרחי טפחות

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת ה- BCA ודירוגי הבנק:

עיכוב משמעותי בתהליך המיזוג, בשונה מהערכתנו, לרבות התקיימות מגבלות תפעוליות/רגולטוריות להשלמת המיזוג

ירידה בדירוג האשראי של בנק מזרחי טפחות


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il