תגובת לידר שוקי הון לדוחות אשטרום קבוצה - ומחיר יעד - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

החברות בבורסת ת"א חזרו לחלק דיבידנדים בשנת 2021

מערכת טלנירי | ,
אחרי שפל בחלוקת דיבידנדים בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה. 211 חברות חילקו דיבידנד השנה – המספר הגבוה ביותר מאז 2011

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa3 להפניקס אחזקות ומשנה את האופק מיציב לחיובי ‎‎

מערכת טלנירי | 18/1, 08:55
דירוג הפניקס ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, המתאפיין בגודל משמעותי, בפיזור טוב יחסית של קווי עסקים ובמערך הפצה רחב התומכים ביכולת יצור הכנסותיה


> > > ניתוחי שוק אנליסטים

תגובת לידר שוקי הון לדוחות אשטרום קבוצה - ומחיר יעד


לידר שוקי הון
מה לעשות עם המניה? אשטרום קבוצה הינה אחת מקבוצות הקבלנות והנדל"ן המובילות בישראל. לקבוצה למומנטום עסקי חיובי, שכולל שיפור עקבי בתוצאות.
איך היה הדוח?
הדוח כולל ירידה בהכנסות ושיפור בשיעורי הרווחיות.
הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מהאטה בפעילות בחו"ל בשל הקורונה ומהבדלים במועדי סיום פרויקטים באשדר ובסגמנט הזכיינות.
ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-2.1 מיליארד ₪, קיטון של כ-%13 בהשוואה לרבעון המקביל.
הקיטון נובע בעיקר מ השפעתהקורונה על הפעילות בחו"ל.
הרווח הגולמי הסתכם בכ-233 מיליון ש"ח, כ-%1.20 מההכנסות, לעומת רווח גולמי של כ-266 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, כ-%8.19 מההכנסות.
הרווח התפעולי הסתכם בכ-179 מיליון ש"ח, כ-%4.15 מההכנסות, לעומת רווח תפעולי של כ-168 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, כ-%5.12 מההכנסות.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ה רבעון בכ -95מיליון ש"ח, לעומת 120 מיליון ₪ ברבעון המקביל.
האם הדו"ח מלמד על העתיד? מאז הנפקתה ב-2014 ,אשטרוםמציגה צמיחה עקבית בתוצאות, הכוללת גידול בהכנסות ושיפורבשולי הרווח. אנו מעריכים, כי המגמה החיובית עשויה להימשך גםבשנים הקרובות על רקע הסביבה העסקית התומכת, צבר ההזמנות הנוכחי והסנט ימנט החיובי לסקטור התשתיות.השפעת הקורונה על הקבוצה. התפרצות הקורונה הביאה לפגיעה מסוימת בפעילותה של אשטרום, לרבות בתוצאות אשטרום נכסים ובעיכוב בזכייה בפרויקטים חדשים בקבלנות בחו"ל. יחד עם זאת,אנו סבורים כי הקורונה לא השפיעה בצורה משמעותית על פעילות השל הקבוצה ולהערכתנו סקטור הקבלנות והתשתיות צפוי לנהוגבצורה דפנסיבית ביחס לסקטורים אחרים. בנוסף, ההיסטוריה מלמדת כי בתקופות משבר ממשלות נוהגות להשקיע משאבים רבים בסקטור התשתיות במטרה להניע את המשק.תחום הקבלנות לבניה ותשתיות בישראל ממשיך לצמוח ומציגשיפור בשולי הרווח. צבר ההזמנות של החטיבה נכון למועד הדוח,נאמד בכ-7 מיליארד ש"ח, דבר אשר מחזק את ה בטחון לעתיד.השלמת התהליך להפיכת אשטרום נכסים לחברה פרטית. לפני מספר שבועות אשטרום השלימה את המהלך להפוך את אשטרום נכסים לחברה פרטית בבעלות מלאה של אשטרום קבוצה. הקבוצה ניצלה את התמחור הנוח יחסית של אשטרום נכסים והשלימה אתהמהלך לפי מכפיל הון של כ-0.1.
מה לעשות עם המניה?
אשטרום קבוצה הינה אחת מקבוצותהקבלנות והנדל"ן המובילות בישראל. אנו מתרשמים לחיובמפעילותה של הנהלת החברה, לרבות בהובלת הקבוצה למומנטוםעסקי חיובי, שכולל שיפור עקבי בתוצאות וכן מהשלמת הרכישה שלאשטרום נכסים. חשוב לציין כי השלמת המהלך לרכישת אשטרוםנכסים עשויה להוביל את החברה לכניסה למדד 35 ,דבר אשר עשוילתרום למיצובה של החברה ואף לתמוך בתמחור המניה ואג"חשלה. להערכתנו, אשטרום נסחרת ברמת מכפילים אטרקטיביתביחס לחברות דומות בסקטור ואנו ממליצים על החברה בקניה,במחיר יעד של 65 ₪ למניה.

גילוי מטעם התאגיד 1
.מכין עבודת האנליזה הינו עובד לידר ושות' בית השקעות בע "מ )" לידר"(. 2.דוח זה מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור וכן על הערכות, אומדנים ומידע אחר אשר לידר מניחה שהינו מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. הדוח אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המפורט בו. 3 .הדוח מיועד ללקוחות כשירים בלבד כחומר מסייע. אין לראות בדוח זה ובמידע והניתוח הכלולים בו הזמנה, הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המתוארים בו ) להלן יחדיו: " ניירות ערך "( ו/או ניירות ערך אחרים כלשהם . 4 .הדוח אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיעים ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות, הפרטים והנסיבות הקשורות בו, והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת . לפיכך, דוח זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם . 5 .המסתמך על דוח זה עושה כן על אחריותו בלבד ולידר, עובדים ונושאי משרה בה, בעלי השליטה בה, וחברות בנות או קשורות שלהם )להלן יחדיו: " קבוצת לידר שוקי הון"( לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בדוח זה ו/או כתוצאה מהסתמכות עליו ואינם ערבים או אחראים למהימנות המידע המפורט בדוח זה . 6 .תאגידים מקבוצת לידר שוקי הון עוסקים, בין היתר, בהפצת ניירות ערך, חיתום, שיווק השקעות, מסחר בניירות ערך, השקעה בניירות ערך לחשבון עצמם, ברוקראז' ותיווך בעסקאות ניירות ערך, ביצוע פעולות בבורסה, בנקאות להשקעות ופעילויות אחרות בשוק ההון . 7 .חברות מקבוצת לידר שוקי הון וגופים קשורים לה מחזיקים ו/או עשויים להחזיק ו /או לבצע פעולות קניה ומכירה , מעת לעת, במישרין ו/או בעקיפין בניירות ערך הנסקרים בדוח זה , הן לפני פרסומו, הן בזמן פרסומו והן לאחר פרסומו, וכן עשויים לבצע פעולות בניירות הערך הנ "ל על פי שיקול דעתם העצמאי שלא באופן התואם למסקנת הדוח. כמו כן חברות מקבוצת לידר וגופים קשורים לה עשויים לתת שירותי הפצה ו/או חיתום ו/או ברוקראז' ו/או בנקאות להשקעות ו/או שירותים אחרים בקשר לניירות הערך ולתאגידים נשוא דוח זה ולקבל תמורה בגין שירותים אלה, וכן עשויים להיות קשורים בקשרים עסקיים עם התאגידים המתוארים בדוח זה . 8 .במהלך שנים עשר החודשים האחרונים נתנה לידר הנפקות ) 1993 )בע"מ מקבוצת לידר שירותי גיוס הון והפצה בהנפקות של חברות מקבוצת אשטרום, ועשויה, כמו גם חברות אחרות מקבוצת לידר, לתת להן או לחברות קשורות להן שירותים בעתיד ולקבל תמורה בגין השירותים הנ"ל . סולם המלצות קניה - תשואת של מעל %20 בשנה הקרובה ת. יתר - תשואת יתר של %10%-20 בשנה הקרובה ת. שוק - תשואה של +/- %10 בשנה הקרובה ת. חסר - תשואת חסר של %10%-20 בשנה הקרובה מכירה - תשואת חסר של מעל %20 בשנה הקרובה פרטי מכיני עבודת האנליזה: שם: רז דומב, רו"ח כתובת: רח' הארבעה 21 ,תל -אביב raz@leadercm.co.il : e-mail השכלה: .A.B מנהל עסקים התמחות בחשבונאות – המסלול האקדמי המכללה למנהל. ניסיון מקצועי: « לידר שוקי הון – אנליסט )יוני 2017 ואילך(. « Young & Ernst קוסט פורר גבאי את קסירר, מחלקה כלכלית – אנליסט )2017-2014 .) « חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון- התמחות בחשבונאות )2014-2012.
גילוי והצהרת האנליסט אני, רז דומב, בעל רישיון מס' 12977 ,מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. רז דומב


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il