אלקטרה מוצרי צריכה: ההכנסות ברבעון השלישי 2019 עלו בכ-8.5% לכ-750 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהאלקטרה מוצרי צריכה: ההכנסות ברבעון השלישי 2019 עלו בכ-8.5% לכ-750 מיליון שקל


צביקה שווימר - מנכל אלקטרה מוצרי צריכה
הרווח הנקי ברבעון, שכלל רווח חד פעמי בגין ביטול חוזה מכביד בגולן טלקום, טיפס לכ-127 מיליון שקל לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

ההכנסות ברבעון השלישי של 2019 עלו בכ-8.5% לכ-750 מיליון שקל לעומת כ-691 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-9.4% לכ-185 מיליון שקל לעומת כ-169.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

הרווח הנקי ברבעון, שכלל רווח חד פעמי בגין ביטול חוזה מכביד בגולן טלקום, טיפס לכ-127 מיליון שקל לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

ה-EBITDA ברבעון השלישי עלה לכ-77 מיליון שקל, לעומת כ-57 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

במגזר קמעונאות חשמל עלו המכירות ברבעון השלישי בכ-8.6% לכ-332 מיליון שקל לעומת כ-306 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; המכירות בחנויות זהות ברבעון עלו בכ-9.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

הרווח התפעולי של גולן טלקום ברבעון השלישי עלה לכ-146 מיליון שקל לעומת כ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת ברבעון השלישי 2019 צמח לכ-164.5 מיליון שקל לעומת תזרים של כ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם גידול בהכנסות ועלייה ברווחים. הצמיחה הושגה בעיקר לאור גידול במכירות בתחום פעילות המזגנים בישראל, גידול במכירות במגזר קמעונאות חשמל, וכן גידול במכירות במגזר הסלולר. בתוך כך, אנו מציגים היום עלייה משמעותית בתזרים המזומנים, זאת לאור השיפור בתוצאות החברה והשיפור בסעיפי ההון החוזר, בעיקר בשל ניהול נכון יותר של רמות המלאי ושיפור בתנאים ובאופי התשלום לספקים במגזר קמעונאות חשמל. אנו מעריכים שצעדים אלו שבהם נקטנו השנה, יחד עם שינוי המבנה הארגוני בחברה ושיפור תהליכי העבודה, יבואו לידי ביטוי באופן מובהק יותר במהלך שנת 2020 וישתקפו אף יותר בתוצאותיה הכספיות של החברה".

אלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לסיכום הרבעון השלישי לשנת 2019.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי 2019

ההכנסות ממכירות ומתן שירותים ברבעון השלישי של שנת 2019 עלו בכ-8.5% לכ-750.2 מיליון שקל לעומת כ-691.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במחזור המכירות של מגזר מוצרי צריכה בתחום המזגנים בישראל שמתקזזת בחלקה בירידה בתחום המזגנים בחו"ל ובתחום סחר מותגים, וכן מגידול במגזר קמעונאות חשמל ומגידול במגזר תקשורת סלולרית.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה בכ-9.4% לכ-185.3 מיליון שקל (כ-24.7% מההכנסות), לעומת כ-169.5 מיליון שקל (כ-24.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי מקורה במגזר מוצרי צריכה חשמליים בתחום סחר מותגים כתוצאה משינוי תמהיל מותגים בעלי רווחיות גולמית גבוהה ובתחום פעילות המזגנים בחו"ל שהתקזזה בחלקה עם ירידה בשיעור הרווח במגזר קמעונאות חשמל כתוצאה ממבצעים עמוקים ומשחיקת רווחיות גולמית במחלקות לבנים וקטנים בעלי שיעור רווחיות גבוה מהממוצע ובירידה בשיעור הרווח הגולמי במגזר מוצרי צריכה חשמליים בתחום פעילות המזגנים בישראל.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה לכ-148.2 מיליון שקל (כ-19.7% מההכנסות), לעומת כ-37.3 מיליון שקל (כ-5.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע מהגידול, כאמור, ברווח הגולמי, ובעיקר מהכנסה חד פעמית בסך של כ-118 מיליון שקל בגין ביטול התחייבות חוזה מכביד המשויך למגזר תקשורת סלולרית אשר קוזזה בחלקה בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים המשויכים לפעילות SONY ובהפרשה בגין שומת ארנונה.

ה-EBITDA של החברה ברבעון השלישי של שנת 2019 עלתה לכ-77 מיליון שקל, לעומת כ-57 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול השפעת היישום לראשונה של תקן IFRS 16 עלה
ה-EBITDA ברבעון לכ-66 מיליון שקל.

הרווח הנקי מפעילויות נמשכות ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה לכ-127.3 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-16.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה לכ-127.3 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-13.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה לכ-164.5 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים נטו של כ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע משיפור בתוצאות החברה ומשיפור בסעיפי ההון החוזר, בעיקר משיפור של רמות המלאי ומשיפור בתנאים ובאופי התשלום לספקים במגזר קמעונאות חשמל.

ההון העצמי, ליום ה-30.9.2019 הסתכם בכ-694.6 מיליון שקל.

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019

הכנסות החברה בתקופה עלו בכ-4.4% לכ-2.1 מיליארד שקל לעומת כ-2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול בהכנסות מגזר קמעונאות חשמל ומגידול בהכנסות מגזר מוצרי צריכה חשמליים בתחום פעילות המזגנים בישראל שמתקזזת בחלקה עם ירידה בתחום פעילות המזגנים בחו"ל ומירידה בתחום סחר מותגים.

הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-2.9% לכ-524.7 מיליון שקל לעומת כ-510 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בתקופה עמד על כ-25.2% ממחזור המכירות, לעומת
כ-25.6% בתקופה המקבילה אשתקד.


הקיטון בשיעור הרווח הגולמי נבע בעיקר מירידה במגזר מוצרי צריכה חשמליים בתחום פעילות המזגנים בישראל ומירידה בשיעור הרווח הגולמי במגזר קמעונאות חשמל שקוזז בחלקו מעלייה בשיעור הרווח הגולמי במגזר מוצרי צריכה חשמליים בתחום סחר מותגים כתוצאה משינוי תמהיל המותגים.

הרווח התפעולי בתקופה עלה לכ-228.6 מיליון שקל לעומת כ-96.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול מיוחס לשיפור ברווח הגולמי, כאמור, לירידה בהוצאות מכירה ושיווק וכן להכנסות אחרות, נטו בסך כ-111 מיליון שקל שנרשמו בתקופת הדוח (לעומת הכנסות אחרות בסך כ-5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד) שעיקרן, כאמור, הכנסה בגין ביטול התחייבות בגין חוזה מכביד המשויך למגזר תקשורת סלולרית.

הרווח הנקי מפעילויות נמשכות בתקופה עלה לכ-169 מיליון שקל, לעומת כ-35 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה לכ-169 מיליון שקל לעומת כ-3.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתקופת המקבילה אשתקד כלל הפסד מפעילות שהופסקה בסך של כ-31.1 מיליון שקל בתחום ייבוא מוצרי HUAWEI.

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה בכ-28% לכ-215 מיליון שקל, לעומת כ-168 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. היישום לראשונה של 16 IFRS תרם סך של כ-31 מיליון שקל לגידול ב- EBITDA.

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה
לכ-329.8 מיליון שקל, לעומת כ-61.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

תוצאות המגזרים

במגזר מוצרי הצריכה החשמליים המכירות ברבעון השלישי של שנת 2019 עלו בשיעור קל לכ-322 מיליון שקל, לעומת כ-318 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בתחום פעילות המזגנים בישראל. הרווח המגזרי ברבעון עלה לכ-10.7 מיליון שקל לעומת כ-6.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הרבעוני במגזר זה נבע משיפור ברווח הגולמי שהתקזז בחלקו בגידול בהוצאות מכירה ושיווק לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

המכירות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 עלו בשיעור קל לכ-885 מיליון שקל לעומת כ-878 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המגזרי בתקופה עלה בכ-35.8% לכ-31 מיליון שקל לעומת כ-23 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר קמעונאות החשמל, במסגרתו מפעילה החברה את הרשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק, המכירות ברבעון השלישי עלו בכ-8.6% לכ-332 מיליון שקל לעומת כ-306 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בחנויות זהות במגזר אשר פעלו באופן מלא ברבעון השלישי של שנת 2019 גדלו בכ-9.7% לעומת אשתקד. המכירות למ"ר בחנויות זהות ברבעון השלישי 2019 עלו בכ-10% לכ-3,491 שקל למ"ר בממוצע חודשי לעומת כ-3,173 שקל למ"ר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה לכ-12.4 מיליון שקל, לעומת כ-11.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

המכירות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלו בכ-3.6% לכ-925 מיליון שקל לעומת כ-894 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המכירות בחנויות זהות במגזר אשר פעלו באופן מלא בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלו בשיעור של כ-5.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המכירות למ"ר בחנויות זהות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלו לכ-3,285 שקל למ"ר בממוצע חודשי לעומת כ-3,091 שקל למ"ר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המגזרי בתקופה עלה לכ-32 מיליון שקל לעומת כ-30 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר תקשורת סלולרית, הכולל את פעילות גולן טלקום, המכירות ברבעון השלישי של 2019 עלו בכ-5.7% לכ-136.6 מיליון שקל לעומת כ-129.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי הרבעוני עלה לכ-146 מיליון שקל לעומת כ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עיקר הגידול מיוחס לביטול התחייבות בגין חוזה מכביד. ללא ההכנסה מביטול החוזה המכביד עמד הרווח המגזרי על כ-28 מיליון שקל, שיפור של כ-3.1 מיליון שקל. לגולן נבע ברבעון תזרים מפעילות שוטפת של כ-30 מיליון שקל.

המכירות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלו בכ-2.2% לכ-398 מיליון שקל לעומת כ-389 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המגזרי בתקופה עלה לכ-198 מיליון שקל לעומת כ-64 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול ברווח התפעולי נבע מהכנסה חד פעמית בגין ביטול התחייבות בגין חוזה מכביד. לגולן נבע בתקופה תזרים מפעילות שוטפת של כ-95 מיליון שקל.

מספר מנויי הסלולר של גולן עלה בסוף הרבעון השלישי של שנת 2019 לכ-923 אלף, לעומת כ-905 אלף מנויים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסה הממוצעת מלקוח (ARPU) ברבעון הסתכמה בכ-49.5 שקל, לעומת כ-47.7 שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אירועים בתקופת הדוח

באוקטובר 2019, חילקה החברה דיבידנד בסך 22 מיליון שקל לבעלי המניות. דיבידנד זה מתווסף לחלוקה נוספת בסך של 25 מיליון שקל שביצעה החברה בחודש אפריל האחרון.


בספטמבר 2019, פרעה החברה הבת גולן טלקום, בפירעון מוקדם, את מלוא סכום ההלוואה אשר העמיד לה התאגיד הבנקאי בשנת 2017 במסגרת עסקת רכישת מניותיה ע"י החברה. ע"פ תנאי הסכם ההלוואה, גולן רשאית לפרוע בפירעון מוקדם את ההלוואה בכל עת ללא תשלום ריבית או קנס כלשהו.

באוגוסט 2019 בוטלה הקצאת תדרים דור 3 לגולן טלקום. החלטת ביטול הקצאת התדרים הינה לאחר דיונים שניהלה גולן טלקום במהלך השנתיים האחרונות עם משרד התקשורת, בנוגע להפרעות משמעותיות בתדרי דור 3 אשר הוקצו לחברה בשנת 2012. לאור זאת, גולן לא תידרש לשלם אגרות בגין התדרים המסתכמות לסך של כ-20 מיליון שקל בשנה עד לשנת 2031. לפיכך, במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2019 ביטלה החברה את ההתחייבות בגין חוזה מכביד וזקפה רווח חד פעמי של כ-118 מיליון שקל.

ביוני 2019, פרעה החברה את יתרת התשלומים לרכישת המקרקעין עליהם ממוקמים משרדי ומפעל החברה בראשון לציון. התשלומים כאמור מומנו מהונה החוזר של החברה.


החברה מנהלת משא ומתן מתקדם לקראת עסקה, עם מספר גופים עסקיים, אשר הביעו עניין, במסגרתה תמכור החברה לאותם גופים מחצית מזכויות הבעלות שלה במקרקעין, המוצגים בדוחותיה הכספיים כנדל"ן להשקעה, באופן שהצדדים יחזיקו ביחד במקרקעין ויפעלו לשם ייזומו והקמתו של פרויקט למטרת תעסוקה, מסחר וכל שימוש אחר עליו יסכימו, ששטחיו מיועדים להשכרה בהתאם לעקרונות המתגבשים במסגרת המשא ומתן, התמורה, ללא תוספת מע"מ, משקפת מחיר של כ-265 מיליון שקל למקרקעין. במידה והערכת השווי למקרקעין תקבע את ערך המקרקעין בדומה למחיר העסקה, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים המתייחסים לתקופת החתימה על ההסכם, רווח מעליית ערך של הנדל"ן להשקעה (לפני מס) בסך של כ-49 מיליון שקל.

במאי 2019, מונה מר יהונתן (יוני) צברי לתפקיד סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, והחל את כהונתו ב-1 באוגוסט 2019. צברי כיהן קודם לכן כסמנכ"ל הכספים של קבוצת ישראייר.

אלקטרה מוצרי צריכה הינה קבוצה הפועלת בארבעה תחומי פעילות, המדווחים גם כמגזרי פעילות בדוחותיה הכספיים, כמפורט להלן: הראשון – ייבוא, ייצור, יצוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים ("מוצרי צריכה חשמליים"); השני – הפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי צריכה חשמליים ("מגזר קמעונאות חשמל"); השלישי – פעילות חברת הסלולר גולן טלקום ("מגזר תקשורת סלולרית"); הרביעי – מקרקעין עליהם ממוקמים משרדי החברה והמפעל ("מגזר נדל"ן להשקעה"). מנכ"ל החברה הוא מר צביקה שווימר.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il