TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

קרדן נדל"ן: ההכנסות ברבעון ראשון 2019 הסתכמו בכ-104 מיליון שקל


מיקי זיסמן, מנכל קרדן נדלן
שיעור הרווח הגולמי במגזר המגורים ברבעון עלה לכ-26% בהשוואה לכ-24.3% ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-23.3% ברבעון המקביל אשתקד

 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה בכ-40% לכ-12.7 מיליון שקל


שיעור הרווח הגולמי במגזר המגורים ברבעון עלה לכ-26% בהשוואה לכ-24.3% ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-23.3% ברבעון המקביל אשתקד

במהלך הרבעון הראשון 2019 מכרה החברה 17 יחידות דיור – גבוה מהיקף המכירות ברבעון המקביל אשתקד

נכון לסוף רבעון ראשון 2019, ההון העצמי הסתכם בכ-508 מיליון שקל ומהווה כ-54.6% מסך המאזן (בניכוי מקדמות מרוכשי דירות)

חברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, בשליטת קרדן ישראל, ובניהולו של מיכאל זיסמן, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2019 המלמדות גידול במכירות, שיפור בשיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות ועלייה ברווחים.

רבעון ראשון של שנת 2019:
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו בכ-104.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-106.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות מיוחסת בעיקר לקיטון בהכנסות מביצוע עבודות בניה באמצעות חברת אל-הר, בקיזוז חלקי עם הצמיחה בהכנסות ממכירת דירות.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם בכ-20.8 מיליון שקל (כ-19.9% מההכנסות), בהשוואה לכ-23.8 מיליון שקל (כ-22.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נבע מהתמתנות בשיעור הרווח הגולמי במגזר ביצוע עבודות בניה ומנגד נרשמה עלייה בשיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות. להלן התפלגות שיעור הרווח הגולמי בחלוקה לתחומי הפעילות העיקריים:
שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות ברבעון הראשון של שנת 2019 עלה לכ-26% מההכנסות, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 24.3% מההכנסות ברבעון הקודם ובהשוואה ל-23.3% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.


שיעור הרווח הגולמי מביצוע עבודות בניה (באמצעות חברת אל-הר) ברבעון הראשון של שנת 2019 עמד על כ-12.9% מההכנסות, בהשוואה לכ-15.4% מההכנסות ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-18.6% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם בכ-10.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-15.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהקיטון האמור ברווח הגולמי, וכן מעלייה בהוצאות התפעוליות – הוצאות מכירה והוצאות הנהלה וכלליות.

ההכנסות מימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו בכ-5.3 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להכנסות מימון, נטו נבע בעיקר מביטול הפרשה לירידת ערך מלאי בחברת הולילנד פארק (חברה מוחזקת – 40%) בסך של כ-9.2 מיליון שקל, בקיזוז חלקי עם עליה בהוצאות המימון בגין הפרשי שער חליפין ושחיקה בהלוואה דולרית שניתנה לחברה מוחזקת.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של קרדן נדל"ן ברבעון הראשון של שנת 2019 עלה בכ-40% לכ-12.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-9.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מכירות ומאזן:
ברבעון הראשון של שנת 2019 מכרה החברה 17 יחידות דיור (חלק החברה 13 יחידות דיור), בהשוואה למכירת 15 יחידות דיור (חלק החברה 12 יחידות דיור) ברבעון המקביל אשתקד.

נכון לסוף ראשון של שנת 2019, החברה בונה ו/או משווקת 720 יחידות דיור, מתוכן נמכרו 534 יחידות דיור ונמסרו 275 יחידות דיור.

ממאזן החברה עולה, כי נכון ליום ה-31.03.2019, לחברה מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים המוחזקים למסחר בסך של כ-166 מיליון שקל והשקעות לזמן קצר בסך של כ-135 מיליון שקל. לחברה חוב פיננסי ברוטו בסך של כ-262 מיליון שקל, ובניכוי קופת המזומנים לחברה עודף נכס פיננסי, נטו בסך של כ-39 מיליון שקל.

הונה העצמי של החברה, נכון ליום ה-31.03.2019, הסתכם בכ-508 מיליון שקל (כ-505 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), המהווה כ-54.6% מסך המאזן (בניכוי מקדמות מרוכשי דירות), וזאת לאחר הכרזת דיבידנד בסך של כ-14 מיליון שקל בחודש מרץ האחרון.

אירועים מהותיים:
באפריל 2019, חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ-14 מיליון שקל.
במרץ 2019, חברת הולילנד פארק (מוחזקת – 40%) הגיעה להסכמה עם הועדה המחוזית בירושלים לקידום התכנון להיתר בניה של 258 יחידות דיור.בינואר 2019, חתמה החברה על הסכם עם שותף מקומי בארה"ב (חלק החברה – 80%) להקמת פרויקט של 32 יחידות דיור בברוקלין, ניו יורק, ולצורך כך רכשו הצדדים קרקע בתמורה לכ-3.6 מיליון דולר. משך הפרויקט צפוי לעמוד על כשנתיים ועלות ההשקעה הכוללת צפויה לעמוד על כ-19 מיליון דולר.

חברת קרדן נדל"ן, בבעלות קבוצת קרדן ישראל, ובניהולו של מיקי זיסמן, עוסקת בייזום ופיתוח פרויקטים למגורים ונכסים מניבים. כמו כן, עוסקת במתן שירותי קבלן מבצע בפרויקטים לבניית מבני מגורים, מבנים מסחריים, מבנים ציבוריים ותשתיות באמצעות חברת אל-הר הנדסה ובניין בע"מ. לחברה כ-2,000 יחידות דיור המצויות בהליכי קידום ובשלבי תכנון שונים. החברה נסחרת לפי שווי של כ-320 מיליון שקל בבורסה בת"א והונה העצמי המיוחס לבעלי המניות, נכון לסוף ראשון של שנת 2019, עומד על כ-505 מיליון שקל. לחברה אגרות חוב המדורגות A3 באופק דירוג יציב.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il