TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

נכסים ובניין מקבוצת IDB מדווחת על תוצאות החברה למחצית הראשונה והרבעון השני של שנת 2018


קבוצת נכסים ובניין
מציגה המשך צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים

הכנסות משכ"ד
הכנסות החברה משכ"ד במחצית הראשונה של 2018 הסתכמו בכ-443 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 433 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ-2%.
הכנסות החברה משכ"ד ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ-222 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 219 מיליון ₪ , ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-1%. ההכנסות משכ"ד בגילום שנתי מסתכמות בכ-890 מיליון ש"ח.

הכנסות ממגורים
ההכנסות החברה ממגורים הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2018 בכ-267 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 224 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ-19%. ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו ההכנסות ממגורים בכ-123 מ' ₪ בהשוואה לכ- 124 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

NOI
ה- NOIבמחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-352 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 341 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ-3%. ה- NOIברבעון השני של שנת 2018 הסתכם -178 מיליון ₪, בהשוואה לכ-175 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-2%.


SAME PROPERTY NOI
ה- SAME PROPERTY NOIבמחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם בכ-351 מיליון ₪ בהשוואה לכ-335 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ-5%.
ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם ה- SAME PROPERTY NOI בכ-178 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 172 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

EBITDA
במחצית הראשונה של השנה הסתכמה ה-EBITDA ב-346 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 321 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ-8%.
ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמה ה-EBITDA ב-179 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 164 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-9%.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם במחצית הראשונה של השנה ב-364 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 266 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ-37%.

ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-182 מיליון ₪ לעומת ב-122 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-49%.

רווח נקי
במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי של החברה בכ-75 מיליון ₪ לעומת 30 מיליון ₪ אשתקד גידול של כ-150%. ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם הרווח נקי של החברה ב-23 מיליון ₪ , לעומת הפסד בסך 18 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה נאמד בכ-11.9 מיליארד ₪ בהשוואה לכ-11.3 מיליארד ₪ אשתקד. גידול של כ-5%.

סגי איתן, מנכ״ל נכסים ובניין מקבוצת IDB, ציינה:
"נכסים ובניין מציגה את תוצאות המחצית הראשונה של 2018 עם המשך גידול בפרמטרים התפעוליים; הכנסות משכר דירה הסתכמו ב-443 מיליון ש"ח לעומת 433 מ' ש"ח אשתקד ובגילום שנתי בכ-890 מיליון ש"ח.
הכנסות אלו, צפויות להמשיך לצמוח בשנים הקרובות בכ-145 מ' ש"ח, הן מפרויקטים בתכנון והן מפרויקטים אשר נמצאים כיום בשיווק ובבנייה. ה- EBITDA במחצית הראשונה של 2018 הסתכמה ב-346 מ' ש"ח לעומת 321 מ' ש"ח אשתקד, גידול של 8%.


לנכסים ובניין נכסים מניבים בתפוסה גבוהה ויציבה של 98% עם כ- 1,200 שוכרים איכותיים בכל נכסיה.
כיום נמצאים בתכנון, שיווק ובנייה פרויקטים בהיקף של 194,000 מ״ר, אשר יהוו בסיס להמשך הצמיחה הטבעית בתחום הנכסים המניבים, הן בהיקף המ"ר והן בשכ"ד.
בתחום המגורים, החברה נמצאת בשלבי שיווק ובנייה שונים ב-6 פרויקטים ברחבי הארץ בהיקף של 812 יח"ד מתוכן נמכרו 511 יח"ד.

החברה, בהיותה אחת מהחברות המובילות גם בתחום הפינוי בינוי, ממשיכה לקדם 2 פרויקטים גדולים וייחודיים בתחום ההתחדשות העירונית בהיקף של כ- 2,000 יח"ד: פרויקט דפנה ארלוזורוב בתל-אביב הכולל 1,230 יח"ד מתוכם 402 יח"ד לדיירים הקיימים (ב-5 מתחמים), ופרויקט נחלת-יהודה בראשון לציון הכולל 800 יח"ד מתוכן 214 יח"ד לדיירים הקיימים.

קידום פרויקטי פינוי בינוי מהווה את אחד הפתרונות להיצע של קרקעות במרכזי הערים. אנו רואים חשיבות רבה בהבשלתם של הפרויקטים שהחברה מקדמת.

במקביל לפעילותה השוטפת בייזום, שיווק, השכרה ומכירה, החברה ממשיכה להשביח קרקעות בבעלותה ע"י קידום תב"עות ושינויי יעוד. כך למשל, לאחר שנים רבות של קידום התוכנית, פורסמה לאחרונה תוכנית איחוד וחלוקה תא/3700. לחברה, ביחד עם שותף, 28 דונם במיקום מעולה בצפון תל אביב, שעליהם ניתן יהיה לבנות כ-240 יח"ד. פרויקט נוסף הינו מבנה לשימור ברחוב פינסקר בת"א, כאשר החברה שינתה הייעוד ממשרדים למגורים בהיקף של 44 יח"ד ייחודיות.


לגבי השווקים ציינה סגי איתן:
שוק המשרדים בישראל – "במחצית הראשונה של 2018, בהמשך למגמה של שנת 2017, חווה שוק המשרדים ביקושים נרחבים, בעיקר מחברות הייטק על מגוון תחומיהן, ענף שנמצא בצמיחה מתמשכת. מגמה זו באה לידי ביטוי בהרחבת שטחים להשכרה של שוכרים קיימים ושטחים חדשים שהושכרו. ענף מתפתח נוסף בארץ הוא תחום חללי העבודה המשותפים. שני תחומי אלה, היו הסיבה העיקרית לגידול בביקושים ב- 2018 ותחילת ו- "2017.


שוק המשרדים במנהטן – "במהלך 2018, בדומה ל- 2017, שוק המשרדים חווה ביקושים גדולים שנבעו בעיקר מחברות TAMI (טכנולוגיה, פרסום, מדיה ומידע) וכן מחברות המשווקות חללי עבודה כדוגמת WEWORK ו- REGUS, דבר שבא לידי ביטוי בתפוסה הגבוהה ועליה בשכ"ד.


לנכסים ובניין יתרות נזילות של 2.5 מיליארד ש"ח. יתרות אלו, יחד עם תזרים המזומנים השוטף של החברה, שהסתכם במחצית הראשונה ב- 364 מ' ש"ח, יהוו בסיס לפעילות השוטפת ולהמשך צמיחה של החברה ע"י ייזום על קרקעות בבעלותה בתחום הנכסים המניבים והמגורים וכן ע"י איתור הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל תוך שמירה על איתנות פיננסית".

הוצאות המימון מושפעות באופן ניכר מהאינפלציה בישראל, אשר הסתכמה במחצית הראשונה של 2018 בעלייה של 0.9% (על בסיס מדד "ידוע") לעומת עלייה של 0.7% בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של 2018 הסתכמה האינפלציה בעלייה של 1.2% לעומת 0.9% ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2018 רשמה נכסים ובניין הוצאות הפרשי הצמדה בסך כ- 51 מיליון ש"ח לעומת הוצאות הפרשי הצמדה בסך כ- 45 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


ברבעון השני של 2018 רשמה נכסים ובניין הוצאות הפרשי הצמדה בסך כ- 67 מיליון ש"ח לעומת הוצאות הפרשי הצמדה בסך כ- 57 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי הסכמי השכירות של החברה בישראל צמודים למדד המחירים לצרכן והשווי ההוגן של הנדל"ן המניב שלה בישראל נגזר בין היתר מדמי השכירות הצמודים. על-כן, החברה רואה בנדל"ן להשקעה שלה הגנה כלכלית לטווח ארוך, כנגד ההתחייבויות הפיננסיות הצמודות למדד של החברה בישראל.
בנוסף נרשמה ירידה בהכנסות המימון במחצית הראשונה של 2018 מתיק ניירות הערך של החברה.

אודות קבוצת נכסים ובניין
נכסים ובניין, מקבוצת IDB, אשר הוקמה בשנת 1961, הינה מחברות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והמגורים בישראל ובחו"ל.
לנכסים ובניין נכסים מניבים בישראל בהיקף של 1,175,000 מ"ר, בתפוסה של 98% ונכסים מניבים בחו"ל שהעיקריים שבהם הם: מגדל HSBC הייחודי בשדרה החמישית במנהטן, בהיקף של 80,000 מ"ר ובתפוסה של 100% ופרויקט ה-Tivoli בלאס וגאס, ביחד עם אידיבי, בהיקף של 62,000 מ"ר.


נכסים ובניין מתכננת, יוזמת ומשווקת פרויקטים בתחום הנכסים המניבים בישראל בהיקף של כ-194,000 מ"ר באזורי ביקוש ברחבי הארץ, אשר מהווים את הצמיחה העתידית שלה. בנוסף, לנכסים ובניין עתודות קרקע בישראל לנדל"ן מניב בהיקף של כ-660,000 מ"ר.
לצד התמקדותה בנדל"ן מניב, בונה נכסים ובניין גם שכונות מגורים איכותיות באזורי ביקוש בישראל.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il