תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2018 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2018


תדיראן הולדינגס
צמיחה בהכנסות ושיפור הרווחיות (בנטרול השפעות חד פעמיות)

בניגוד למגמה בענף המיזוג, תדיראן מציגה צמיחה של 12.9% בהכנסות
מחזור המכירות ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם ל- 234.5 מיליון ש"ח
הרווח התפעולי הסתכם ב-27.4 מיליון ש"ח
הרווח הנקי הסתכם ב-15.5 מיליון ש"ח
EBITDA ברבעון השני של שנת 2018 עלתה ב- 10.7% והסתכמה ב-29.5 מיליון ₪ (בנטרול השפעה חד פעמית)

עליה של 16% ברווח גולמי שהסתכם בסך של כ- 60.1 מיליון ₪
חלוקת דיבידנד של 11 מיליון ₪ המצטרפת לחלוקה של 20 מיליון ₪ בתחילת 2018

לדברי משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה: "אנו שמחים לדווח על רבעון שני חזק בפתחה של העונה החמה. מכירות הקבוצה ברבעון צמחו בשיעור גבוה, תוך שיפור הרווח הגולמי ושיעורו. זאת, תוך התמודדות מוצלחת עם האתגרים שאפיינו את השוק. אנו ממשיכים לממש את אסטרטגיית הקבוצה לפעול בכל הסגמנטים של מיזוג האוויר, תוך מתן מענה אופטימלי לצרכי לקוחותינו.


החל מתחילת השנה, אנו מפתחים את הפעילות הבינלאומית של הקבוצה, מתוך מטרה לייצר מקור רווח נוסף, על רקע מזג האוויר החם השורר בעולם, ובין היתר, במדינות שעד לפני שנים אחדות נחשבו למדינות בעלות מזג אויר נוח. אנו מאמינים כי הביקוש המאמיר למיזוג אויר בעולם, בשילוב עם היכולות הגבוהות בתחומי ייצור, הנדסה ופיתוח של הקבוצה, פותח בפנינו הזדמנות מצוינת בשוק הבינלאומי.

לאור האיתנות הפיננסית ויכולת ייצור המזומנים של הקבוצה אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות לצמיחה מתוך מטרה להמשיך וליצור ערך מתמשך עבור בעלי המניות של הקבוצה".

**** ביצענו מחיקה חד פעמית של השקעה שבוצעה בשנת 2014 בסטרטאפ 'עין ורד', בה שותפים בין היתר לאומי פרטנרס וקרן OurCcrowd .

עיקרי התוצאות לרבעון שני של שנת 2018:
הכנסות בסך 234.5 מיליון ₪. עליה של 12.9%.
רווח גולמי בסך 60.1 מיליון ₪. שיעור של 25.6% מהמחזור ועליה של 16.1%.
חד פעמיות- הוצאה חד פעמית של 6.7 מיליון ₪ ברבעון לעומת הכנסה חד פעמית של 3.2 מיליון ₪ ברבעון המקביל, השפעה מצטברת בסך של 9.9 מיליון ₪.
רווח תפעולי בסך 27.4 מיליון ₪. שיעור של 11.7% מהמחזור וירידה של 1.5%. בנטרול גורמים חד פעמיים, עלייה של 11.2%.
רווח נקי בסך 15.5 מיליון ₪, שיעור של 6.6% מהמחזור וירידה של 1.1%. בנטרול גורמים חד פעמיים, עליה של 10.7%.
דיבידנד- חלוקה של 11 מיליון ₪ המצטרפת לחלוקה של 20 מיליון ₪ בתחילת 2018.

להלן תמצית תוצאות הפעילות לרבעון השני של שנת 2018 (בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2017):
מכירות - מחזור המכירות ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם ל- 234.5 מיליון ש"ח בהשוואה ל-207.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 12.9%. הגידול ברבעון השני של שנת 2018 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול כמותי במכירות המזגנים.


רווח גולמי - ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם הרווח הגולמי ל- 60.1 מיליון ש"ח בהשוואה ל-51.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 16.1%. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2018 עמד על 25.6%, בהשוואה לשיעור של 24.9% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בשיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מעליה בהיקף המכירות וכן משינוי בתמהיל המוצרים.


רווח תפעולי - ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה לסך של 27.4 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 27.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 1.5%. הרווח התפעולי ברבעון השני של 2017 כלל הכנסות אחרות של 3.2 מיליון ש"ח שנבעו מרווח כתוצאה מעלייה לשליטה בחברת תדיראן אסקו-טק בע"מ (לשעבר: תי.פי.וי בע"מ). שיעור הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2018 עמד על 11.7% בהשוואה לשיעור של 13.4% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נבע מהשינוי המפורט לעיל. בנטרול גורמים חד פעמיים הרווח התפעולי של הקבוצה עלה ב- 11.2%.


EBITDA - ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם ה- EBITDA של הקבוצה לסך של 29.5 מיליון ש"ח, לעומת סך של 29.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 1.1%. שיעור ה- EBITDA ברבעון השני של שנת 2018 עמד על כ- 12.6% בהשוואה ל- 14.4% ברבעון השני של שנת 2017. הקיטון ב- EBITDA נבע מהכנסה חד פעמית בגין עליה לשליטה באסקו-טק בע"מ (לשעבר תי.פי.וי בע"מ) ובנטרול הכנסה זו, ה- EBITDA ברבעון השני של שנת 2018 עלתה ב- 10.7%.


הוצאות מימון, נטו - ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ- 2.8 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 1.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברבעון השני של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע מרישום הוצאות בגין הפרשי שער ספקים לעומת רישום הכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו על ידי רישום הכנסות בגין הגנות מט"ח לעומת רישום הוצאות בתקופה המקבילה אשתקד.


הוצאות אחרות - ברבעון השני של 2018 הסתכמו ההוצאות האחרות ב- 6.7 מיליון ש"ח בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד לא היו הוצאות אחרות. ההוצאות האחרות ברבעון השני של 2018 נבעו מרישום הפחתה לירידת ערך מלאה בגין השקעה של הקבוצה בחברת עין ורד.


מסים - ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו הוצאות המסים לסך של כ- 6.7 מיליון ש"ח בהשוואה להוצאות מסים של 5.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברבעון השני של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר כתוצאה מגידול בפעילות החייבת במס.


רווח נקי - ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה לסך של כ- 15.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי של 24.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 עמד על 6.6% בהשוואה לשיעור של 11.8% ברבעון השני של שנת 2017. הקיטון ברווח הנקי הושפע מהוצאות אחרות של 6.7 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2018 שנבעו מרישום הפחתה לירידת ערך בגין השקעה של הקבוצה בחברת עין ורד ומנגד הכנסות אחרות של 3.2 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2017 שנבעו מרווח כתוצאה מעלייה לשליטה בחברת תדיראן אסקו-טק בע"מ (לשעבר: תי.פי.וי בע"מ). בנטרול גורמים חד פעמיים הרווח הנקי של הקבוצה עלה ב-4.4%.


תזרים מזומנים מפעילות שוטפת - ברבעון השני של שנת 2018 לקבוצה תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ- 0.4 מיליון ש"ח בהשוואה לתזרים שלילי מפעילות שוטפת של 15.9 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2017. עיקר הגידול בתקופת הדוח נבע מעלייה חדה יותר בהתחייבות לספקים ונותני שירות. גידול זה קוזז בחלקו על ידי עליה ביתרות המלאי וכן עליה ביתרת החייבים ויתרות החובה לעומת ירידה בתקופה המקבילה אשתקד.


דיבידנד - עם פרסום הדוחות לרבעון השני של 2018, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד של 11 מיליון ש"ח. במהלך הרבעון הראשון חילקה החברה דיבידנד בסך 20 מיליון ש"ח. סך הדיבידנד מתחילת השנה מהווה תשואה של כ-4.3% ביחס לשווי השוק הנוכחי של החברה.

אודות החברה
תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה, ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו- Toshiba, וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל 'לבנים' ו- 'קטנים' תחת מותגים בבעלותה כגון Tadiran, Amcor ו- Crystal. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג"ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il